klik her - Distrikt 8

distrikt8.rideklub.dk

klik her - Distrikt 8

Nye regler Stævnekalender

for transport af heste

Transport af heste til stævne i EU og Norden

DANSK RIDE FORBUND

DISTRIK T 8

Stævner 2007

Sundhedsattest Transport 2007


" # $

$

% & ' ( )*

$ & *

$ + , -.

$

' / /,,((( + ,0 , 1 1 ,

' ( +

$

' / /,,((( + ,2 , 1 + ,! , , , 1

$ 3 + 45

$ +

0 6#72 '%

$ %

' / /,,((( + ," ,6#72 ',

&0 / ((( + *

# ' 8 +

$

9 9

$

$ $ !

$

0 +

(

!


2 ' 8

4 :

; 2 , $

< ' $

- #

9 # ,

# +

/,,((( +

= % /

!

$ +

&0 / ((( + *

95 ! 0 ! = 0

.> -5 9- >> $


! " # $ % & '

( ) & *

+ * & , & & & &

- & & & && . *

& & & * , &

& & & & / ,

0, & & ,

, 1 & &

& 1

+ &

+ &, * !

* * & &

# * . * &

2/ * &, !% "

+

+ & ,

+ *

+ & . 1 & 1 ,

3 & , , &

*

+

+ * # &

+ * *

+ & .

* , &

* , &&

1 & & & 1

" #

. & & , &&

1 & & & 1

&& &

% , & &,

* !

4 (

( " & /

0 && * *

, * && ,


$ % &! & ' ( ! ! )

& !& ! * +

& 2 * - * &

& * ' ,

& & & % *

& && & &

. , * * # &

&& & & % 1 && & &

1 & & ,

. & * & * !& * "

* *

* & * 5& * *

& * &

1 & & & 1

&

&& * 6

+ * & , , * *

& 7

+ )$ &

, -" ,

& & *&& * 6

. & , & *

+ & * &

+ & *

5 & * & &&

* *

. & *

. *&& & & & * ,

, & ( &

& & & #

& ( &

8 9 & ( * , &

9 && . & : ,

* & , , &

- ! & !. &! * ! / ' & )

& * ! &! ( !0

+ & ; / * & . &

& & &

! ! & * ! & ! ! & * ! 1( 2 ! 3

,& & ,

& & , &

< &

! ! & * ! & & ! & * ! 1 2 ! 3


. * & & & &

&

' !0* ' )&) # & +

& * , , * , $

, .

, & *& &

& # * & & * 2

* & * & #

* , *

& * !&(! &!

5, & / , & & / &

* < &

. , 444 &

= ! 8 " & * * 6

& ( #

& ( &

. ( & #

#

- &

< $ , & > $ & ! "

& ! & " < * , &

& * !* &

*

% &

,

= & & ,

&& , , & &

% & , && &

* &

?, & * * & & &&

+ , && * & &

. & ( * & , *

& . , && &

&& ,

- * & & && * & #

@ & 6

= ' 6

6## A B A B #. @ 2?#%+C@#D )# A$)

6

6##444 &#. #+ E E #


ATTESTATION FOR REGISTERED EQUIDAE INTENDED FOR INTRA-COMMUNITY TRADE,

ACCORDING TO DIRECTIVE 90/426/EEC /

ATTESTATION FOR REGISTREREDE HOVDYR BESTEMT TIL SAMHANDEL, JF. DIREKTIV 90/426/EØF

HEALTH INFORMATION (a) / OPLYSNINGER OM SUNDHEDSTILSTAND (a)

Passport No / Pasnr.:___________________________________

I, the undersigned, certify (b) that the equine animal described above meets the following requirements: /

Undertegnede embedsdyrlæge erklærer (b) , at ovennævnte enhovede dyr opfylder følgende betingelser:

a) it has been examined today and shows no clinical sign of disease; / det er blevet undersøgt i dag og udviser

intet klinisk tegn på sygdom

b) it is not intended for slaughter under a national programme of contagious or infectious disease

eradication; / det drejer sig ikke om et dyr, der skal fjernes I forbindelse med et program i medlemsstaten for

udryddelse af en smitsom sygdom

c)

− it does not come from the territory or part of the territory of a Member State/third country which is

the subject of restrictions for reasons of African horse sickness (c) , or / det kommer ikke fra et

medlemsstats/et tredjelands område eller en del af en medlemsstats/et tredjelands område, hvor der er

indført restriktioner som følge af hestepest (c) , eller

− it comes from the territory or part of the territory of a Member State which was subject to

prohibition for animal health reasons and has undergone, with satisfactory results, the tests

provided for in Article 5 (3) of Directive 90/426/EEC (c) in the quarantine station of / det kommer fra

en medlemsstats område eller en del af en medlemsstats område, hvor der er indført restriktioner som

følge af hestepest, og det har på karantænestationen

__________________________________________________________ between / imellem den

________________________________ and / og den ________________________________ (c) /

været underkastet de test, der omhandles i artikel 5, stk. 3, i direktiv 90/426/EØF (c) , med tilfredsstillende

resultat

− it is not vaccinated against African horse sickness (c) , or / det er ikke blevet vaccineret mod hestepest (c) ,

eller

it was vaccinated against African horse sickness on / det er blevet vaccineret mod hestepest den

(c) (d)

__________________________________

d) it has not come from a holding which was subject to prohibition for animal health reasons nor had

contact with equidae from a holding which was subject to prohibition for animal health reasons: / det

kommer ikke fra en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde gælder et forbud, og det har ikke

været i kontakt med enhovede dyr på en bedrift, for hvilken der af dyresundhedsmæssige grunde gælder et

forbud:

− during six months in the case of equidae suspected of having contracted dourine, beginning on the

date of the last actual or possible contact with a sick animal. However, in the case of a stallion, the

prohibition shall apply until the animal is castrated, / i tilfælde af enhovede dyr mistænkt for at være

angrebet af dourine i seks måneder efter den seneste kontakt eller mulighed for kontakt med et sygt

enhovet dyr ; hvis der er tale om en hingst, gælder forbuddet dog, indtil den kastreres

DK/EU-EQR.0107_EN Page 1 of 2


− during six months in the case of glanders or equine encephalomyelitis, beginning on the day on

which the equidae suffering from the disease in question are slaughtered, / i tilfælde af snive eller

hesteencephalitis i seks måneder efter den dato, hvor de angrebne dyr er fjernet

− in the case of infectious anaemia, until the date on which, the infected animals having been

slaughtered, the remaining animals have shown a negative reaction to two Coggins tests carried out

three months apart, / i tilfælde af infektiøs anæmi i tilstrækkelig lang tid til, at de resterende dyr efter

den dato, hvor de angrebne dyr er fjernet, har reageret negativt på to Coggins-test foretaget med tre

måneders interval

− during six months from the last case, in the case of vesicular stomatitis, / i tilfælde af vesikulær

stomatitis i seks måneder efter det sidste sygdomstilfælde

− during one month from the last case, in the case of rabies, / i tilfælde af rabies i en måned efter det

sidste sygdomstilfælde

− during 15 days from the last case, in the case of anthrax, / i tilfælde af miltbrand i femten dage efter

det sidste sygdomstilfælde

− if all the animals of species susceptible to the disease located on the holding have been slaughtered

and the premises disinfected during 30 days, beginning on the day on which the animals were

destroyed and the premises disinfected, except in the case of anthrax, where the period of

prohibition is 15 days; / i tilfælde, hvor alle dyr af modtagelige arter på bedriften er blevet slagtet eller

aflivet og lokalerne desinficeret I tredive dage efter den dato, hvor dyrene er fjernet eller lokalerne

desinficeret, undtaget I tilfælde af miltbrand, for hvis vedkommende forbuddet gælder i femten dage

e) to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae suffering from an infectious or

contagious disease in the 15 days prior to this declaration; / det har, så vidt mig bekendt, ikke været i

kontakt med enhovede dyr, der er angrebet af smitsom sygdom eller infektion, i de sidste femten dage

f) at the time of inspection it was fit to be transported on the intended journey in accordance with the

provisions of Regulation (EC) No 1/2005 (e) . / på undersøgelsestidspunktet var det egnet til at blive

transporteret på den planlagte strækning efter bestemmelserne i Forordning (EF) Nr. 1/2005 (e) .

Done at: / On: /

Udfærdiget i: Den:

(Place / Sted) (Date / Dato)

Stamp: /

Stempel:

__________________________

Signature of official veterinarian /

Embedsdyrlægens underskrift

Name in block capitals and capacity /

Navn med blokbogstaver og titel

(a) This information is not required where there is a bilateral agreement in accordance with Artivcle 6 of Directive 90/426/EEC. / Disse

oplysninger kræves ikke, hvis der foreligger en bilateral aftale i henhold til artikel 6 i direktiv 90/426/EØF.

(b) Valid for 10 days. / Attesten er gyldig i ti dage.

(c) Delete whichever does not apply. / Det ikke gældende overstreges.

(d) The vaccination date must be entered in the passport. / Vaccinationen skal være angivet i passet.

(e) This statement does not extempt transporters from their obligations in accordance with Community provisions in force in particular

regarding the fitness of animals to be transported. / Denne erklæring fritager ikke transportvirksomhederne for deres forpligtelser i medfør

af de gældende fællesskabsbestemmelser om specielt dyrs egnethed til transport.

DK/EU-EQR.0107_EN Page 2 of 2


Vision

"Vi er en moderne og

professionel fritids- og

idrætsorganisation i

særklasse -

vi udfordrer og udvikler

årtusinders traditioner

og færdigheder i samspillet

mellem hest og

menneske"

DANSK RIDE FORBUND

DISTRIK T 8

DANSK RIDE FORBUND

shop.ridef orbund.dk dis trikt8.ridef orbund.dk www.ridef orbund.dk

More magazines by this user
Similar magazines