Udbudsbetingelser - Vesthimmerlands Kommune

vesthimmerland.dk

Udbudsbetingelser - Vesthimmerlands Kommune

Udbud af individuel og intensiv

indsats for langtidsledige

a-dagpengemodtagere

Udbudsbetingelser

Vesthimmerlands Kommune

-

Jobcenter Vesthimmerland


Indholdsfortegnelse

Udbudsbetingelser

1. Indledning .....................................................................................................................3

1.1. Offentligt udbud ...........................................................................................................3

1.2. Ordregivende myndighed ............................................................................................3

2. Udbudsmaterialet.........................................................................................................3

3. Retsgrundlaget for udbuddet......................................................................................4

4. Deludbud.......................................................................................................................4

5. Alternativt bud..............................................................................................................4

6. Tidsplan for udbudsforretningen................................................................................4

6.1. Spørgsmål ...................................................................................................................4

6.2. Afgivelse af tilbud ........................................................................................................4

7. Udvælgelseskriterier....................................................................................................5

8. Tildelingskriterier .........................................................................................................6

9. Forbehold......................................................................................................................7

10. Behandling af rettidigt afgivne tilbud m.v..................................................................7

11. Krav til tilbuddets udformning ....................................................................................7

11.1.Disposition...................................................................................................................7

Side 2 af 7


Udbudsbetingelser

1. Indledning

Vesthimmerlands Kommune har en mangeårig tradition for at benytte eksterne samarbejdspartnere

ved udførelsen af beskæftigelsesfremmende opgaver. Det overordnede formål

med at bruge andre leverandører er, at kunne tilbyde ledige en indsats, der fremmer

den korteste vej til selvforsørgelse og som supplerer den øvrige indsats der leveres af jobcentret.

I dette udbud er målgruppen langtidsledige a-dagpengemodtagere, som er i risiko for at

miste retten til a-dagpenge. Formålet med udbuddet er at iværksætte en indsats der sikre,

at de langtidsledige a-dagpengemodtagere kommer i selvforsørgelse og fastholder dermed

retten til a-dagpenge.

1.1. Offentligt udbud

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Det vil sige, at der ikke er prækvalifikation,

før det egentlige tilbud kan gives, og alle har ret til at komme med tilbud til opgaveløsningen.

1.2. Ordregivende myndighed

Den ordregivende myndighed er:

Vesthimmerlands Kommune

Himmerlandsgade 27

9600 Aars

2. Udbudsmaterialet

Udbuddet er onsdag den 10. oktober 2012 annonceret i følgende lokalaviser: Aars Avis,

Farsø Avis, Vesthimmerlands Folkeblad og Vesthimmerlands Avis, samt på udbud.dk

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.udbud.dk og www.vesthimmerland.dk (søg på

udbud i søgefeltet på Vesthimmerlands Kommunens hjemmeside)

Udbudsmaterialet er opbygget på følgende måde:

Udbudsbetingelser

Rammeaftale

Bilag 1: Kravspecifikation.

Bilag 2: Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse.

o Ansøgningsskema og tro- og loveerklæring

Bilag 3: Skabelon til delaftale

Side 3 af 7


Udbudsbetingelser

3. Retsgrundlaget for udbuddet

Finansministeriets cirkulære nr. 159 af 17/12 2002 om udbud og udfordring af statslige

drifts- og anlægsopgaver fastsatte retningslinier er vejledende for Vesthimmerlands Kommunes

udbud af del af jobcentrets beskæftigelsesopgaver.

Idet udbudet alene omfatter ydelser (vedr. socialvæsen) som nævnt i bilag I B, Kategori 25

(CPC ref. nr. 93) i EU’s Tjenesteydelsesdirektiv (Rådets direktiv nr. 92/50/EØF af 18. juni

1992), er udbudet ikke omfattet af kravene i Tjenesteydelsesdirektivet udover art. 14 og 16,

jfr. art. 9, jfr. § 3, stk. 2 i Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 937 af 16/9

2004 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler i Den Europæiske

Union. Herudover er udbuddet omfattet af EU-Traktatens grundlæggende regler,

herunder gennemsigtighed og ligebehandling.

4. Deludbud

Under rammeaftalen kan der indgås delaftaler. Indholdet af disse, aftales og underskrives

indenfor rammeaftalens løbetid. Delaftalen kan omfatte et kortere tidsrum end rammeaftalen.

5. Alternativt bud

Det ønskes ikke, at tilbudsgiver afgiver alternativt bud.

6. Tidsplan for udbudsforretningen

6.1. Spørgsmål

Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet og eventuelle spørgsmål skal

rettes til følgende:

Berit Peschardt

Souschef

bps@vesthimmerland.dk

Alle spørgsmål skal stilles på dansk og spørgsmål modtaget inden onsdag d. 14. november

kl. 12 vil blive samlet i en fælles besparelse og offentliggjort på www.vesthimmerland.dk

(søg på udbud i søgefeltet på Vesthimmerlands Kommunens hjemmeside)

6.2. Afgivelse af tilbud

Tilbuddet skal enten sendes med post eller afleveres. Tilbuddet skal sendes eller afleveres

i en lukket kuvert/pakke, hvorpå tilbudsgivers navn og adresse tydeligt fremgår. Kuverten

skal tydeligt mærkes “Udbud af individuel og intensiv indsats for langtidsledige adagpengemodtagere

- Fortroligt”

Tilbuddet skal være Vesthimmerlands Kommune, Jobcenter Vesthimmerland i hænde senest:

Mandag den 3. december 2012

kl. 12.00.

Side 4 af 7


Udbudsbetingelser

Tilbuddet skal afgives i 4 eksemplarer. Ét af disse eksemplarer skal være dateret og underskrevet.

Tilbuddet sendes til eller afleveres på følgende adresse:

Vesthimmerlands Kommune

Jobcenter Vesthimmerland

Att: Anders Kallestrup Mortensen

Vestre Boulevard 7

9600 Aars

Tilbud der modtages efter ovennævnte frist, vil ikke blive taget i betragtning i udbudsrunden.

Tilbuddet skal være bindende i 3 måneder fra tilbudsfristens udløb.

Tilbuddet skal afgives på dansk og må maksimalt fylde 30 sider, bilag er ikke omfattet af de

30 sider.

7. Udvælgelseskriterier

Der vil efter de i dette afsnit nævnte kriterier ske en egnethedsbedømmelse af tilbudsgiver.

Såfremt tilbudsgiver ikke fremsender nedennævnte dokumentation vedr. kriterierne, eller

vurderes ikke at være egnet, vil den pågældendes tilbud ikke indgå i den endelige vurdering.

Tilbudsgiver skal afgive oplysninger i forhold til følgende:

Vedr. personlige forhold

Tilbudsgiver skal (som bilag til ansøgningsskemaet, jfr. bilag 3) dokumentere, at vedkommende

ikke er karakteriseret ved det følgende (pkt. 1 - 6):

1) Konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, er i betalingsstandsning

eller har indstillet sin virksomhed eller befinder sig i en anden lignende situation.

2) Dømt for strafbart forhold, der rejser tvivl om tilbudsgivers faglige hæderlighed.

3) Manglende betalinger til sociale sikringsordninger.

4) Ubetalt, forfalden gæld over kr. 100.000,- til det offentlige i form af skatte- og afgiftsrestancer.

5) Bevisligt alvorlige fejl ved udøvelse af sit erhverv.

6) Svigagtig afgivelse af urigtige oplysninger til brug for ordregivers egnethedsbedømmelse,

eller undladelse af afgivelse af de krævede oplysninger til brug herfor.

Side 5 af 7


Udbudsbetingelser

Dokumentation for de i punkterne 1) 2) 3) og 4) nævnte forhold kan ske i form af Serviceattest,

der kan rekvireres hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen, eller i form af afgivelse af troog

loveerklæring, jfr. bilag 3.

Dokumentation for de i punkterne 5) og 6) nævnte forhold kan ske i form af tro- og loveerklæring,

jfr. bilag 3.

Vedr. finansiel formåen

Tilbudsgiver skal (som bilag til ansøgningsskemaet, jfr. bilag 3) dokumentere sin finansielle

formåen på en eller begge af følgende måder:

1) Ved erklæring fra pengeinstitut

2) Vedlæggelse af godkendte regnskaber for de sidste 2 år (hvis virksomheden har eksisteret

i 2 år)

3) Ved fremlæggelse af virksomhedens reviderede balance eller uddrag heraf, såfremt

tilbudsgiver er omfattet af krav i lovgivningen om offentliggørelse af balance.

Vedr. erfaring, kapacitet og faglige kvalifikationer

Tilbudsgiver skal vedrørende sin erfaring, kapacitet (i forhold til den tilbudte opgaveløsning)

og faglige kvalifikation afgive oplysninger om det følgende i ansøgningsskemaet. Endvidere

skal tilbudsgiver dokumentere eventuel erfaring i forhold til pkt. 1) og 3):

1) Erfaring med den relevante målgruppe og løsning af lignende opgaver.

2) Kendskab til arbejdsmarkedsforhold, herunder arbejdsmarkedets behov og ønsker,

samt forståelse for strukturerne på og sammensætningen af arbejdsmarkedet.

3) Erfaring med skriftlig tilbagemelding og afrapportering i forhold til den tilbudte opgave.

8. Tildelingskriterier

Vesthimmerlands Kommune vil lægge følgende kriterier til grund - prioriteret i den nævnte

rækkefølge med vægtningsprocenter:

1) Pris (40%)

Ved vurderingen af kriteriet pris, vil der blive lagt vægt på tilbudsgivers pris i forhold

til Vesthimmerlands Kommunes nuværende omkostninger ved tilsvarende projekter.

2) Fagligt indhold (20%)

Ved vurderingen af kriteriet fagligt indhold, vil det blive lagt vægt på, hvilke undervisningsprincipper

tilbudsgiver arbejder efter, samt undervisningsindholdet i projektet.

3) Metodeløsning (20%)

Ved vurderingen af metodeløsning, vil der blive lagt vægt på, hvilken metodisk tilgang

tilbudsgiver har til målgruppen, samt hvilke metoder tilbudsgiver vil anvende.

Side 6 af 7


Udbudsbetingelser

4) Erfaring med lignende opgaver (20%)

Ved vurderingen af kriteriet erfaring med lignende opgaver, vil der blive lagt vægt på,

at tilbudsgiver har dokumenteret erfaring med målgruppen til det enkelte projekt.

9. Forbehold

Tilbudsgiver kan ikke i tilbuddet tage forbehold for de i nærværende materiale m/bilag stillede

betingelser.

10. Behandling af rettidigt afgivne tilbud m.v.

Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud, eller til at få oplysninger om

konkurrenters tilbud.

Vesthimmerlands Kommune er ikke forpligtet til at tilbagelevere et tilbud til tilbudsgiver.

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Vesthimmerlands

Kommune uvedkommende.

Vesthimmerlands Kommune anser ikke udbudsforretningen for afsluttet, før rammeaftalen

er underskrevet. Vesthimmerlands Kommune forbeholder sig ret til, med saglig begrundelse,

at aflyse hele udbudsforretningen eller dele af udbudsforretningen i form af enkelte delaftaler.

Når Vesthimmerlands Kommune har indgået rammeaftaler med en eller flere tilbudsgivere

og de øvrige tilbudsgivere har fået et begrundet skriftligt afslag er der en standstill periode

fra onsdag d. 19. december til søndag 6. januar, inden der kan indgås delaftaler. I denne

periode har de tilbudsgivere, som har fået et afslag, mulighed for at stille uddybende

spørgsmål til afgørelsen.

11. Krav til tilbuddets udformning

11.1. Disposition

Tilbudsgiver skal af hensyn til sammenligneligheden af tilbudene følge nedenstående disposition

(skemaerne i bilag 3 skal udfyldes):

Del I: Ansøgningsskema - oplysninger vedrørende tilbudsgiver

Del II: Tro- og loveerklæring

Del III: Øvrige oplysninger til brug for vurdering af tildelingskriterier

Side 7 af 7

More magazines by this user
Similar magazines