Skatte & afgiftsstrafferet

samples.pubhub.dk

Skatte & afgiftsstrafferet

Jan Pedersen

Skatte &

afgiftsstrafferet

Jurist- og Økonomforbundets Forlag


Skatte & afgiftsstrafferet

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Jan Pedersen

Skatte & afgiftsstrafferet

3. udgave

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2009

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Skatte & afgiftsstrafferet

3. udgave, 1. oplag

© 2009 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af

eller kopiering fra denne bog eller dele heraf

er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt

uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Bo Helsted

Tryk: Narayana Press, Gylling

Indbinding: Damm’s Forlagsbogbinderi, Randers

Printed in Denmark 2009

ISBN 978-87-574-1671-8

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Lyngbyvej 17

Postboks 2702

2100 København Ø

Telefon: 39 13 55 00

Telefax: 39 13 55 55

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Forord

Bogen indeholder en fremstilling af reglerne om strafansvar ved overtrædelse

af skatte- og afgiftslovgivningen.

Skatte- og afgiftsstrafferetten anvendes som fællesbetegnelse for reglerne

om strafansvaret ved overtrædelse af indkomstskattelovgivningen, kildeskattelovgivningen,

momslovgivningen, toldlovgivningen, opkrævningslovgivningen

og en række forbrugs- og energiafgiftslove m.v.

Skatte- og afgiftsstrafferetten henhører i systematisk henseende til specialstrafferetten

og omfatter som sådan de klassiske strafferetlige problemer. Disciplinen

er imidlertid tæt knyttet til den materielle skatte- og afgiftslovgivning,

idet strafansvaret som oftest forudsætter en forudgående skatte- og afgiftsretlig

vurdering.

Skatte- og afgiftsstrafferetten må derfor opfattes som en tværfaglig juridisk

disciplin, der fordrer sin egen retsvidenskabelige beskrivelse.

Bogen indeholder foruden et indledende hovedafsnit et afsnit om skatte-

og afgiftsstrafferettens almindelige del, hvori der gives en generel beskrivelse

af strafansvarets almindelige problemer om forsæt, uagtsomhed, medvirken,

selskabsansvar, ansvarsplacering m.v. Disse klassiske strafferetlige problemer

behandles med særlig henblik på skatte- og afgiftsstrafferetten. Det er

hensigten, at denne beskrivelse har gyldighed for samtlige strafbare overtrædelser

af skatte- og afgiftslovgivningen.

Bogens andet hovedafsnit omfatter skatte- og afgiftsstrafferettens specielle

del. Afsnittet indeholder en beskrivelse af mere specielle problemer ved udvalgte

straffebestemmelser, nemlig straffebestemmelserne i Skattekontrolloven,

Kildeskatteloven, Arbejdsmarkedsbidragsloven, Opkrævningsloven,

Momsloven og forbrugsafgiftslovgivningen. Det har desværre ikke været muligt

at medtage samtlige skatte- og afgiftsretlige straffebestemmelser. Det er

håbet, at spørgsmål vedrørende disse bestemmelser kan løses på grundlag af

den almindelige beskrivelse.

Bogen har et dobbelt sigte. Den anvendes i undervisningen på overbygningsfaget

»Skatteproces – skattekontrol – skattestrafferet« ved den juridiske

kandidatuddannelse på Aarhus Universitet og tilstræbes at kunne anvendes i

undervisningen i skatte- og afgiftsstrafferet på andre højere læreanstalter.

Samtidig er det håbet, at bogen kan anvendes som håndbog i det praktiske

retsliv.

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

5


Forord

Manuskriptet er med vanlig dygtighed renskrevet af Bente Schandorff

Hansen, som jeg takker for et godt og kvalificeret samarbejde. Hans Peter

Pedersen har ydet værdifuld hjælp ved korrekturlæsning m.v. Første udgave

af bogen udkom i 1996. Nærværende 3. udgave er ajourført til 1. januar 2009.

Århus, januar 2009

Jan Pedersen

Forord

6

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse

Forord ....................................................................................................... 5

Afsnit I. Skatte- og afgiftsstrafferetten og den almindelige strafferet

Kapitel 1. Skatte- og afgiftsstrafferettens systematiske placering ... 21

1.1 Skatte- og afgiftsstrafferet som tværfaglig retsdisciplin ................ 21

1.2 Karakteren af den skatte- og afgiftsstrafferetlige lovgivning ........ 24

Kapitel 2. Skatte- og afgiftskriminalitet – »sort arbejde« og anden

undergrundsøkonomi .......................................................... 29

2.1 Nogle statistiske oplysninger ......................................................... 29

2.2 Skatte- og afgiftskriminalitet i kriminologisk belysning ............... 34

2.3 Årsager til skatte- og afgiftskriminalitet ........................................ 36

2.4 Bekæmpelsen af skatte- og afgiftskriminalitet .............................. 39

Kapitel 3. Skatte- og afgiftskriminalitet som forbrydelsesform ...... 42

Kapitel 4. Skatte- og afgiftsstrafferettens afgrænsning til andre

straffebestemmelser ............................................................. 45

4.1 Strafferetlig konkurrence ................................................................ 45

4.2 Forholdet til Opkrævningslovens straffebestemmelser ................. 47

4.3 Forholdet til Straffelovens erklæringsforbrydelser,

Strl. §§ 161-163 .............................................................................. 48

4.4 Forholdet til Straffelovens forbrydelser vedrørende bevismidler,

Strl. §§ 171-175 .............................................................................. 49

4.5 Forholdet til Straffelovens formueforbrydelser, Strl. §§ 276-305 . 52

Afsnit II. Skatte- og afgiftsstrafferettens almindelige del

Kapitel 1. Straffelovens almindelige del ............................................. 59

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

7


Indholdsfortegnelse

Kapitel 2. Strafansvarets grundbetingelser ........................................ 60

2.1 Strafferettens beviskrav– »In dubio pro reo« ................................. 60

2.2 Strafferettens legalitetskrav ............................................................ 62

2.3 Strafbar tilregnelse .......................................................................... 65

2.3.1 Forsæt ................................................................................ 67

2.3.2 Uagtsomhed ....................................................................... 74

2.3.3 Simpel uagtsomhed – hændelighed .................................. 77

2.3.4 Tilregnelse og motiv ......................................................... 78

2.3.5 Vildfarelser ........................................................................ 81

Kapitel 3. Forsøg og selvanmeldelse .................................................... 89

3.1 Strafbart forsøg ............................................................................... 89

3.2 Tilbagetræden fra forsøg ................................................................ 92

3.3 Selvanmeldelse ............................................................................... 94

Kapitel 4. Medvirken ............................................................................ 97

4.1 Det almindelige medvirkensansvar ................................................ 97

4.2 Medvirken til skatte- og afgiftskriminalitet ................................... 99

4.3 »Skatte- og afgiftshæleri« .............................................................. 104

Kapitel 5. Ansvar i erhvervsvirksomheder ........................................ 107

5.1 Ansvarspådragelse og ansvarsplacering ........................................ 107

5.2 Ansvarspådragelse i personligt ejede virksomheder ..................... 107

5.2.1 Ansvar for ejere og ledere ................................................. 107

5.2.2 Ansvar for underordnede ansatte ...................................... 110

5.3 Ansvarsfordeling mellem indehaver, ledelse og personale i

personligt ejede virksomheder ....................................................... 110

5.3.1 Ansvarsfordeling blandt flere medejere ........................... 111

5.3.2 »Stråmandsvirksomhed« ................................................... 113

Kapitel 6. Virksomhedsansvar for juridiske personer m.v. ............. 117

6.1 Virksomhedsansvar og strafferetlig tilregnelse ............................. 117

6.1.1 Ansvarssubjekter ............................................................... 118

6.1.2 Koncerners strafansvar ...................................................... 120

6.1.3 Nystiftede selskaber .......................................................... 121

6.1.4 Opløsning og omstrukturering af selskaber ...................... 121

6.2 Tilregnelseskravet ved selskabsansvar ........................................... 124

6.3 Kollektivt ansvar i enkeltmandsvirksomheder, Strl. § 26, stk. 2 ... 126

6.3.1 Kredsen af enkeltmandsvirksomheder omfattet af

kollektivt ansvar ................................................................ 127

8

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Indholdsfortegnelse

6.4 Ansvarsplacering i selskaber .......................................................... 127

6.4.1 Ansvar for bestyrelsesmedlemmer m.v. ........................... 131

Kapitel 7. Rådgiveransvaret ................................................................. 133

7.1 Professionsansvaret – ansvarsformer ............................................. 133

7.2 Rådgiveransvaret på skatte- og afgiftsområdet .............................. 135

7.3 Strafansvaret ................................................................................... 136

7.3.1 Hovedformer for strafansvar ............................................. 136

7.3.2 Strafansvaret for regnskabsførelse, påtegninger m.v. ...... 138

7.3.3 Strafansvaret for rådgivning m.v. ..................................... 141

7.4 Rådgiveransvaret for overtrædelse af Kildeskatteloven

og Momsloven ................................................................................ 145

7.5 Ansvarsfordeling mellem rådgiver og klient ................................. 145

Kapitel 8. Sanktioner ............................................................................ 148

8.1 Den skatte- og afgiftsstrafferetlige sanktionslære ......................... 148

8.2 Minimumsgrænser – Advarsel og henstilling ................................ 149

8.3 Normalbødesystemet ...................................................................... 151

8.3.1 Multiplumbøder ................................................................ 151

8.3.2 Ordensbøder ...................................................................... 154

8.4 Skærpende og formildende omstændigheder ................................. 155

8.4.1 Forsøg og medvirken ........................................................ 156

8.4.2 Uvidenhed eller vildfarelse ............................................... 157

8.4.3 Gamle forhold – lang verseringstid .................................. 158

8.4.4 Selvanmeldelse .................................................................. 159

8.4.5 Enkeltstående unddragelser – Engangsindtægter ............. 159

8.4.6 Øvrige formildende omstændigheder ............................... 160

8.4.7 Skærpende omstændigheder ............................................. 160

8.5 Frihedsstraf ..................................................................................... 161

8.5.1 Betingede domme – samfundstjeneste ............................. 162

8.5.2 Tillægsbøde ....................................................................... 167

8.5.3 Konfiskation ...................................................................... 172

Kapitel 9. Andre retsfølger af den strafbare handling ...................... 174

9.1 Rettighedsfrakendelse .................................................................... 174

9.1.1 Frakendelse af retten til at drive autoriseret eller

godkendt virksomhed ........................................................ 174

9.1.2 Frakendelse af retten til at drive erhvervsvirksomhed

i øvrigt ............................................................................... 177

9.1.2.1 Almindelig erhvervsmæssig virksomhed ........ 177

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

9


Indholdsfortegnelse

9.1.2.2 Selskabsvirksomhed m.v. ................................. 179

9.1.3 Strl. § 131 – Ansvar for fortsat udøvelse af virksomhed,

hvortil retten er frakendt ................................................... 180

9.1.4 Frakendelse af næringsbrev til fødevarebutik og

restaurant og hotel m.v. ..................................................... 181

9.2 Solidarisk medhæftelse for unddragne skatter og afgifter ............. 181

Kapitel 10. Forældelse ............................................................................. 186

10.1 Forældelse som strafophørsgrund .................................................. 186

10.2 Forældelsesfristens påbegyndelse .................................................. 188

10.3 Forældelsesfristens afbrydelse ....................................................... 189

10.4 Fortsat forbrydelse .......................................................................... 191

10.5 Skatteretlig kontra strafferetlig forældelse ..................................... 191

Kapitel 11. Skatte- og afgiftskontrol ..................................................... 194

11.1 Skatteunddragelse og skattesvig .................................................... 194

11.2 Skattemyndighedernes kontrolbeføjelser ....................................... 195

11.2.1 Skattekontrollovens formål og retlige grundlag ............... 195

11.2.2 Skattekontrollovens kontrolbestemmelser ....................... 196

11.2.2.1 Dansk og udenlandsk skattekontrol ................. 196

11.2.2.2 Automatiske kontroloplysninger ..................... 198

11.2.2.2.1 Indhentede kontroloplysninger ........................ 198

11.2.2.3 Indhentelse af elektroniske oplysninger .......... 205

11.2.3 Eftersyn i forretningslokaler – SKL § 6, stk. 4 ................ 206

11.3 Kontrolbeføjelser i moms- og afgiftslovgivningen ....................... 207

11.4 Gennemførelse af kontrolforanstaltninger – Klage – Sanktioner 208

11.5 Retssikkerhedsloven og skatte- og afgiftskontrol .......................... 209

11.5.1 Retssikkerhedsloven som overordnet ramme om

forvaltningens kontrolbeføjelse ........................................ 209

11.5.2 Retssikkerhedslovens almene principper for

gennemførelse af tvangsindgreb ....................................... 210

11.5.2.1 Retssikkerhedslovens § 9, stk. 1 –

Forvaltningskontrol og strafferetlig

efterforskning ................................................... 213

11.5.2.2 Retssikkerhedslovens § 9, stk. 2 –

Kontroloplysninger til brug for behandlingen

af andre spørgsmål end fastsættelse af straf .... 215

11.5.2.3 RSL § 9, stk. 4 – Samtykke til fortsættelse af

kontrolforanstaltning ........................................ 217

10

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Indholdsfortegnelse

11.5.3 Retssikkerhedslovens § 10 – Selvinkriminering .............. 218

11.5.3.1 Retten til ikke at inkriminere sig selv,

RSL § 10, stk. 1 ................................................ 218

11.5.3.2 Retten til ikke at inkriminere andre,

RSL § 10, stk. 2 ................................................ 220

11.5.3.3 Selvinkrimineringsforbuddet og strafferetlig

konkurrence ...................................................... 221

11.5.3.4 Vejledning og samtykke .................................. 221

11.6 Retsvirkningen af den manglende iagttagelse af

Retssikkerhedslovens bestemmelser .............................................. 222

Kapitel 12. Skatte- og afgiftsstraffeproces ............................................ 225

12.1 Kompetenceforholdene i skatte- og afgiftsstrafferetten ................ 225

12.2 Sigtedes retsstilling – Retten til tavshed ........................................ 226

12.3 Straffeprocessuelle efterforskningsskridt ....................................... 227

12.4 Forsvarerbeskikkelse ...................................................................... 228

12.5 Sagens afgørelse ved advarsel, henstilling, administrativ bøde

eller straffedom ............................................................................... 230

12.5.1 Advarsel og henstilling ..................................................... 230

12.5.2 Administrativ bøde ............................................................ 231

12.5.3 Afgørelse ved dom ............................................................ 234

12.5.4 Anklageskrift, tiltale og dom ............................................ 235

12.5.5 Fastlæggelse af det underliggende skatte- og afgiftskrav 238

12.5.5.1 Særskilt fastlæggelse af skatte- og

afgiftskravet ...................................................... 238

12.5.5.2 Fastlæggelse af skattekravet ved dom –

Erstatning og adhæsion .................................... 240

Afsnit III. Skatte- og afgiftsstrafferettens specielle del

Kapitel 1. Indkomstskattestrafferet .................................................... 245

1.1 Oversigt ........................................................................................... 245

Kapitel 2. SKL § 13 – Skattesvig ......................................................... 247

2.1 Objektive gerningsbetingelser ........................................................ 247

2.1.1 Kravet om afgivelse af oplysninger .................................. 247

2.1.2 Kravet om skatteunddragelse ............................................ 250

2.1.2.1 Udeholdte indtægter eller urigtige fradrag ...... 252

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

11


Indholdsfortegnelse

2.1.2.2 Forskydningsdifferencer –

Periodeforskydning .......................................... 254

2.1.2.3 Udeholdelse af ugyldige, ulovlige og

strafbare indkomsterhvervelser ........................ 255

2.1.2.4 Udeholdelsen modsvares af yderligere fradrag 259

2.1.2.5 Udeholdelse og omgørelse ............................... 260

2.1.2.6 Navnlig om unddragelser i selskaber Den

selskabsskatteretlige dobbeltbeskatning .......... 261

2.1.2.7 Bestemmelse og opgørelse af udeholdte beløb 266

2.1.3 Kravet om urigtige eller vildledende oplysninger ............ 271

2.1.3.1 Navnlig om vildledende oplysninger –

»Fiktionsteorien« .............................................. 272

2.1.4 Skatteunddragelse og skattesvig ....................................... 278

2.1.5 Kravet om, at oplysninger skal angå skattepligt,

skatteansættelse eller skatteberegning .............................. 279

2.1.5.1 Emigration ........................................................ 280

2.1.5.2 Ukorrekt tilmelding til folkeregistret ............... 285

2.2 Subjektive betingelser .................................................................... 285

2.2.1 Forsætsbedømmelsen ........................................................ 286

2.2.1.1 Urigtige oplysninger ......................................... 287

2.2.1.2 Vildledende oplysninger .................................. 289

2.2.2 Bedømmelse af den grove uagtsomhed ............................ 290

2.2.3 Simpel uagtsomhed ........................................................... 294

2.3 Sanktionsfastsættelse ved overtrædelse af SKL § 13 .................... 295

2.3.1 Unddragelser ..................................................................... 295

2.3.2 Forskydningsdifference .................................................... 296

2.3.3 Bødeafrunding – strafnedsættelsesgrunde m.v. ................ 297

Kapitel 3. Passiv skattesvig – SKL § 15 .............................................. 298

3.1 Passiv skattesvig ved indtræden af skattepligt ............................... 299

3.2 Passiv skattesvig ved fraflytning .................................................... 302

3.3 Passiv skattesvig uden ændring af skattepligtsforholdene ............ 305

Kapitel 4. SKL § 16 – Skattesvig uden indgivelse af selvangivelse .. 306

4.1 Objektive betingelser ...................................................................... 307

4.1.1 Skatteansættelse uden indgivelse af selvangivelse ........... 307

4.1.1.1 Skatteansættelse ved taksation ......................... 307

4.1.1.2 Skatteansættelse ved automatisk årsopgørelse 309

4.1.2 Kravet om modtagelse af skatteansættelse ....................... 310

4.1.3 Fuldbyrdelse ...................................................................... 312

12

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)


Indholdsfortegnelse

4.2 Subjektive betingelser – Forsæt og grov uagtsomhed ................... 312

4.2.1 SKL § 16, stk. 2 – Grov uagtsomhed, Forsæt .................. 314

4.2.1.1 Taksation .......................................................... 314

4.2.1.2 Automatisk årsopgørelse .................................. 315

4.2.2 SKL § 16, stk. 3 – Forsæt til unddragelse ........................ 317

4.3 Sanktionering .................................................................................. 318

Kapitel 5. Økonomisk medvirken til skattesvig ................................. 321

5.1 Udvidelsen af medvirkensansvaret ................................................ 321

5.2 Strafansvar for virksomheders udstedelse af urigtige fakturaer

og lignende dokumentation – SKL § 13 B .................................... 322

5.3 Strafansvar for virksomheders aftagelse af »sorte varer« eller

»ydelser«, SKL § 13 C ................................................................... 324

Kapitel 6. Tilsidesættelse af kontroloplysnings- og

valutaoplysningspligter – SKL § 13 A og § 14 ................. 327

6.1 Skattekontrollovens kontroloplysningspligter –

Skattekontrollovens afsnit II .......................................................... 327

6.2 SKL § 14, stk. 1 – Afgivelse af urigtige eller vildledende

kontroloplysninger .......................................................................... 329

6.3 Manglende afgivelse af kontroloplysninger – SKL § 14, stk. 2 .... 331

6.4 Særligt om indberetning af udenlandske virksomheders

udførelse af bygge- og anlægsarbejder i Danmark

– SKL § 14, stk. 3 ........................................................................... 332

6.5 Navnlig vedr. afgivelse af ukorrekte eller vildledende oplysninger

i forbindelse med transfer pricing – SKL § 14, stk. 4 .................... 332

6.6 Tilsidesættelse af pligter til afgivelse af valutaoplysninger –

SKL § 13 A ..................................................................................... 333

Kapitel 7. Overtrædelse af bogførings- og regnskabspligter

– SKL § 17 ............................................................................ 336

Kapitel 8. Ansvaret for skattesvig i selskaber og hos

virksomhedsejere – SKL § 18 ............................................ 339

8.1 Ansvarsplacering ............................................................................ 340

Kapitel 9. Tillægsskat ............................................................................ 343

Kapitel 10. Strl. § 289 – Skattesvig af særlig grov karakter ............... 345

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

13


Indholdsfortegnelse

Kapitel 11. Arbejdsmarkedsbidragsstrafferet ..................................... 351

11.1 Arbejdsmarkedsbidrag .................................................................... 351

11.2 Opgørelse, indeholdelse og indbetaling af AM-bidrag

og SP-bidrag ................................................................................... 352

11.3 Straffebestemmelser ....................................................................... 353

11.3.1 Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger,

AML § 18, stk. 1, litra a .................................................... 354

11.3.1.1 AM-bidragspligt ............................................... 354

11.3.1.2 Urigtige oplysninger vedrørende AMbidragspligtige

lønudbetalinger ....................... 357

11.3.2 Undladt indeholdelse af AM-bidrag

– AML § 18, stk. 1, litra b ................................................. 357

11.3.3 Forsæt til unddragelse – skærpede omstændigheder ........ 357

11.3.4 Virksomhedsansvar, AML § 18, stk. 3 ............................. 358

Kapitel 12. Kildeskattestrafferet ........................................................... 359

12.1 Kildeskattelovens pligter ................................................................ 359

12.1.1 Indeholdelsespligt ............................................................. 360

12.1.2 A-skat og A-indkomst ....................................................... 360

12.1.3 Udbytter m.v. .................................................................... 363

12.1.4 Indeholdelsestidspunkt ...................................................... 364

12.1.5 Indbetalingstidspunkt ........................................................ 365

12.1.5.1 Inddragelse af registrering ved manglende

angivelse ........................................................... 365

12.1.5.2 Manglende betaling .......................................... 365

12.1.6 Registrerings- og indberetningspligter m.v. ..................... 366

12.1.7 Pligtsubjekt og ansvarssubjekt .......................................... 366

12.2 Kildeskattekontrol .......................................................................... 368

12.3 Strafansvaret for den indeholdelsespligtige – KSL § 74 ............... 369

12.3.1 KSL § 74, stk. 1, nr. 1 – Manglende indeholdelse ........... 370

12.3.1.1 Gerningsindhold ............................................... 370

12.3.1.2 Sanktioner ......................................................... 372

12.3.2 KSL § 74, stk. 1, nr. 2 – Manglende redegørelse om

udbetaling af udbytter og royalty ...................................... 373

12.3.3 KSL § 74, stk. 1, nr. 3 – Urigtig eller vildledende

redegørelse ........................................................................ 373

12.3.4 KSL § 74, stk. 1, nr. 4 – Misbrug af elektroniske

skattekort ........................................................................... 374

12.3.5 KSL § 74, stk. 2 – Forsæt til unddragelse eller andre

skærpende omstændigheder .............................................. 374

14

Denne er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk)

More magazines by this user
Similar magazines