Etablering af Miljøcenter Enggården Debatoplæg ? ? ? - Slagelse ...

slagelse.dk

Etablering af Miljøcenter Enggården Debatoplæg ? ? ? - Slagelse ...

Teknik og Miljø

?

?

Etablering af

Miljøcenter Enggården

?

på Kalundborgvej 94, 4200 Slagelse

Debatoplæg

Har du idéer og

forslag?


INDHOLDSFORTEGNELSE

Hvad er VVM 3

Projektet 4

Miljøpåvirkninger 7

Vi vil gerne høre din mening! 10

Idéer / forslag senest 14. februar 2011 11

Alle fotos er af Enggården


Indledning

Slagelse Kloakservice ønsker at

flytte sine aktiviteter i Slagelse

fra Valbygårdsvej 75 til Kalundborgvej

94. Aktiviteterne drejer

sig om parkering, servicering og

opbevaring af køretøjer og

maskiner, salg af sten og grus

samt mandskabsfaciliteter.

Derudover er der et ønske om,

at supplere eksisterende affaldsbehandlingsanlæg,

så anlægget

samlet vil fungere som omlastecentral

for husholdningsaffald

og spildvandsslam, jordkarteringsplads

samt omlaste grenaffald,

asfalt og beton, tegl og

tømmer fra nedrivninger. Samt

periodevis nedknusning af beton.

Slagelse Kommune har vurderet,

at udvidelsen af miljøcenteret er

omfattet af reglerne om VVM,

hvilket betyder, at der skal

udarbejdes en VVM-redegørelse.

Sideløbende med udarbejdelse af

VVM–redegørelsen udarbejdes

- 3 -

kommuneplantillæg, miljøvurdering

af kommuneplantillægget,

miljøgodkendelse samt landzonelokalplan

1059 for Miljøcenter

Enggården.

Med dette debatoplæg opfordres

borgere, interesseorganisationer

og andre myndigheder til at

komme med forslag og idéer til

hvilke miljøforhold, der særligt

skal undersøges i VVM-redegørelsen.

Hvad er vvM

Betegnelsen VVM står for vurdering

af virkningen på Miljøet.

Reglerne for VVM fremgår af

Miljøministeriets bekendtgørelse

nr. 1335 af 6. december 2006.

Reglerne gælder for en række

bygge- og anlægsprojekter, som

efter kommunens vurdering kan

have væsentlig påvirkning på

miljøet. Disse projekter kan kun

gennemføres, når der er udarbejdet

en VVM-redegørelse.


VVM-redegørelsen giver en

samlet beskrivelse af projektet

og dets konsekvenser for miljøet.

Redegørelsen offentliggøres sammen

med et tillæg til kommuneplanen.

VVM-redegørelsen skal altid

indeholde de oplysninger, som er

nævnt i bilag 4 i ovennævnte

bekendtgørelse.

Formålet med VVM er, at give det

bedst mulige grundlag for både

en offentlig debat og for den

endelige politiske beslutning om

projektets realisering.

Inden VVM-redegørelsen bliver

udarbejdet, vil der være en

offentlig høring. Her kan borgere,

interesseorganisationer og

andre myndigheder komme med

- 4 -

forslag og idéer til, hvilke miljøpåvirkninger,

der særligt ønskes

undersøgt i VVM-redegørelsen,

samt om der er alternative

forslag til projektet, der ønskes

undersøgt.

Projektet

Miljøcenter Enggården ønsker, at

etablerer sig på Kalundborgvej

94, 4200 Slagelse. Det aktuelle

område er på ca. 81.500 m 2 og

er beliggende vest for vandløbet

Skidenrenden.

Der er fastsat en 100 m zone

langs Skidenrenden, som skal

friholdes for aktiviteter.

Aktiviteterne på Miljøcenter

Enggården kan overordnet

opdeles i 7 hovedområder med

følgende maksimalt behandlede

mængder og årligt antal lastbiler.

aktivitet Årlig mængde

Slam til kortvarig mellemdeponering 3.500 t/år

og maksimalt 250 t samtidig

Jordkartering og sand fra vejbrønde 2.500 t/år

Omlastning af husholdningsaffald 5.000t/år

Andet bioaffald fx fejlproduceret slik 500 t/år

Gren og parkaffald til flisning 500 t/år

Beton, tegl, tømmer fra nedrivninger,

asfalt og periodevis nedknusning af

beton

2.500 t/år

Trafikmængde ved nedknusning

på travle dage (10 - 16 dage/år)

40 lastbiler pr. dag

Virksomheden ønsker, at pladsen til alle sider bliver omgivet af et 10

m tæt og bredt plantebælte, evt. plantet på afskærmede jordvold.


eksisterende aktiviteter

Miljøcenter Enggården har den

19. juni 2008 fået en miljøgodkendelse

til at opbevaring af

spildevandsslam til jordbrugsformål

og omlastning af husholdningsaffald

(biofraktion).

Affaldet bliver fjernet samme

dag som det kommer ind. I dag

foregår det ved, at renovationsfolkene

kommer og tømmer et

læs affald af på pladsen. En

pladsmand læsser straks herefter

affaldet over i en lukket container.

Sidst på dagen køres disse

containere til et andet affaldsbehandlingsanlæg,

hvor det komposteres.

I fremtiden ønsker virksomheden,

at opfører en hal over

pladsen til omlastning af husholdningsaffaldet.

Hallen skal

være en lukket hal med port.

Nye aktiviteter

Ikke alt slam fra rensningsanlæg

overholder grænseværdier for

udspredning på landbrugsjord,

og dette slam køres til forbrænding

udenfor Sjælland. Miljø

Center Enggården ønsker, at

omlaste dette slam. Slammet vil

ankomme i mindre partier fra

lokale rensningsanlæg og omlastes

til store lastvognstræk, som

sørger for fjerntransport.

I forbindelse med kloakrenoveringer

og nogle af Slagelse

- 5 -

Kloakservice øvrige anlægsarbejder

afgraves jord fra vejarealer

og områdeklassificerede områder,

som kan være lettere forurenet.

Denne type jord ønskes kørt til

Miljøcenter Enggården for udtagning

af analyser. Endvidere

tømmer Slagelse Kloakservice

sandfangsbrønde fra især vejarealer,

som kræver afvanding

før transport til endelig modtager

for genanvendelse.

Miljøcenter Enggården oplyser, at

ovenstående materialer fra såvel

igangværende aktiviteter som de

nye aktiviteter vil blive håndteret

og opbevaret i haller/pladser

med tæt bund og uden afløb. En

af de nye haller etableres som en

overdækning af en eksisterende

åben plads som samtidig udvides.

Miljøcenter Enggården ønsker

også at modtage materialer, som

vil blive læsset af udenfor på

pladser med tæt bund med afløb

til bassin (kunstig sø).

Vandet i bassinet ønskes anvendt

til vandingsvand samt befugtning

i tørre perioder for at binde

støvet, og bassinet vil gennem

dykket afløb få overløb til Skidenrenden.

Materialerne som modtages og

opbevares på de åbne pladser vil

være uforurenede byggematerialer

som beton, tegl og træ, asfalt


samt have- og parkaffald (grenaffald).

En mindre del af de åbne pladser

ønskes indrettet, så regnvand /

spildevand kan pumpes op i

tankvogn og køres til rensningsanlæg.

Pladsen indrettes med

sider, så den kan anvendes som

reserveplads for opbevaring af

slam i korte perioder frem til

udspredning på marker, hvis vådt

føre forhindre færdsel på markerne.

- 6 -

Endelig ønskes der anlagt en

parkeringsplads for storvognsparkering

til Slagelse Kloakservice

egne vogne samt renovationsvogne,

og en entreprenør-

plads i tilknytning til den

eksisterende villa. Her opstilles

og anvendes vogne i de perioder,

hvor mandskab ikke er ude på

anlægsarbejder (oftest i weekender).

Pladsen vil få afløb gennem

sandfang og olieudskiller til

bassinet.


området

Ejendommen har tidligere huset

en landbrugsskole med stort

kvægopdræt, og der er 3 større

haller samt flere mindre udhuse.

På ejendommen ønskes der

opført 3 supplerende haller, som

dels vedrører overdækning af behandlingspladser,

dels skal huse

udflytningen af Slagelse Kloakservices

nuværende aktiviteter

på Valbyvejgårdsvej og dels en

hal til fremtidig anvendelse til

maskinopbevaring samt mindre

lager og værkstedsformål. Alle

haller tilpasses stilen for de

eksisterende bygninger.

Området ligger i det åbne land,

og er i Kommuneplanen udlagt til

landskabsområde. Etableringen

af Miljøcenter Enggården vil

betyde, at området skal omdannes

til erhvervsområde.

Der er således en konflikt mellem

på den ene side landskabsområdet

og på den anden side

omdannelsen til erhvervsområde.

VVM-redegørelse skal belyse,

hvad dette kommer til at betyde

for omgivelserne.

Øst for Enggården løber Skidenrenden.

Miljøcenter Roskilde

ønsker i den forbindelse, at der

skal være en 100 meter økologisk

forbindelse, som skal sikre

dyr og planter. I den senest

reviderede ansøgning er den

økologiske forbindelse derfor

friholdt. Kun en del af den eksi-

- 7 -

sterende gyllebeholder ligger

inden for de 100 m fra Skidenrenden,

ligesom den kunstige sø/

bassin ønskes etableret indenfor

100 m zonen.

MiljøPÅvirkNiNger

Omgivelserne vil i en eller anden

grad blive påvirket ved etableringen

af Miljøcenter Enggården. I

VVM-redegørelsen bliver miljøpåvirkningerne

detaljeret beskrevet

og vurderet. Desuden vil det

blive beskrevet, hvilke tiltag, der

skal gennemføres for at undgå

eller minimere eventuelle påvirkninger.

Skadedyr

Måger og rotter er naturlige

skadedyr i landbruget og tiltrækkes

af alt hvad de anser for

spiseligt. Ved at udføre omlastning

af husstandsindsamlet

husholdningsaffald på virksomheden,

vil dette ligeledes kunne

tiltrække måger og rotter.

I dag omlastes det husstandsindsamlede

husholdningsaffald på

åben befæstet plads og måger

kredser ofte over pladsen, mens

virksomheden endnu kun har set

enkelte strejfende rotter. Virksomheden

ønsker at fjerne

mågerne og yderligere forebygge

mod rotter. De ønsker, at pladsen

hurtigst muligt kan indrettes som

hal med kun en port som adgang.

Virksomheden planlægger

også at tage den nyeste tekno-


logi i brug ved at placere automatiske

rottefangere i rørsystemerne

på pladsen (Wice Traps).

lugt

Spildevandsslam modtages som

regel udrådnet, men det kan

forekomme, at det ikke er helt

udrådnet ved modtagelse, og her

vil slammet lugte mere.

Gylletanken er overdækket med

teltdug. Ca. 1 uge om året er der

kraftig øget aktivitet i forbindelse

med udgravning og bortkørsel af

slam til udspredning på marker.

Slam som ikke tilføres gylletanken,

vil blive oplagret og håndteret

i hal med tæt befæstelse.

Der kan ligeledes forekomme

lugt fra husstandsindsamlet

bioaffald, hvis det ikke hurtigt

videresendes.

- 8 -

Det vil i VVM-redegørelse blive

belyst, om det er nødvendigt

med yderligere tiltag, til reduktion

af lugten.

trafik

Der vil i forbindelse med aktiviteterne

Miljøcenter Enggården

forekomme en øget trafik med

lastbiler. Vejdirektoratet har

besluttet, at når omfartsvejen

står færdig, så skal den nuværende

tilkørsel til Kalundborgvej

sløjfes. Der skal i stedet etableres

en ny adgangsvej fra Enggården

til nuværende eller kommende

kommunevej. Det skal i

forbindelse med VVM-redegørelse

belyses, hvilke miljøpåvirkninger

ændringen af adgangsvejen

samt antallet af kørsler til og fra

Enggården har.


Støj

Der skal i det daglige anvendes

forskellige maskiner på Miljøcenter

Enggården, der kan give

anledning til støj.

Ved den maksimale produktion til

og frakører op til 40 lastbiler

anlægget på de dage, hvor der

udkøres slam. Der ønskes periodevis

nedknusning af beton.

I VVM-redegørelsen vil der blive

redegjort for, om det vil blive

nødvendigt med forskellige tiltag

som fx støjafskærmning og mere

hensigtsmæssig tilrettelæggelse

af arbejdet.

Natur

Den østlige afgrænsning af

Miljøcenter Enggården er den

økologiske korridor omkring

vandløbet Skidenrenden. Skidenrenden

er afløb fra Lagunen, ca.

500 meter syd for Miljøcenter

Enggården.

Miljøcenter Roskilde har udtalt,

at der skal friholdes et areal på

100 meter, målt fra Skidenrendens

kant ind mod Enggården.

Dette areal skal fungere som en

økologisk forbindelse for planter

og dyr.

grundvand

Hele området ligger i ”Område

med særlig drikkevandsinteresse”.

- 9 -

Desuden er området nord for

Slagelse er omfattet af ”Indsatsplan

for grundvandsbeskyttelse i

Slagelse nordøst indsatsområde”.

Indsatsplanen er udarbejdet af

Vestsjællands Amt i 2006 i

samarbejde med kommuner,

vandværker og landbrug.

Et område nord for Slagelse

ca. 200 m sydøst for Enggårdens

behandlings- og opbevaringsfaciliteter

– er udpeget som ”særlig

sårbart område” i indsatsplanen.

Baggrunden for udpegningen er,

at der er en meget stor grundvandsdannelse

i dette område

kombineret med, at de beskyttende

lerlag over grundvandsmagasinerne

er tynde eller ikkeeksisterende.

VVM-redegørelsen skal belyse

forholdene under Miljøcenter

Enggårdens behandlingsareal så

risikoen for forurening af grundvandet

kan vurderes med større

sikkerhed end tilfældet er i dag.

Du har mulighed for at kommentere

projektet. Hvis du har

miljøemner der bør undersøges,

eller forslag til alternativer, er

det vigtigt, at vi får dem inden

der udarbejdes en redegørelse

for miljøpåvirkningen.


vi vil gerNe Høre diN MeNiNg!

Vi skal havde dine idéer og

forslag som brev eller e-mail:

Senest 14. februar 2011.

Forslag og idéer sendes til

Slagelse Kommune

Teknik og Miljø

Dahlsvej 3

4220 Korsør

E-mail teknik@slagelse.dk

(husk at skrive din postadresse,

hvis du sender en e-mail)

oplysninger om vvM-redegørelsen

og myndighedsbehandlingen

- kontakt

Slagelse Kommune

Teknik og Miljø

Lene Deshasta

tlf. 58 57 95 22

E-mail ledes@slagelse.dk

oplysninger om projektet -

kontakt

Dansk Miljørådgivning A/S

Jesper Arffmann

tlf. 29 40 61 35

E-mail ja@dmr.as

- 10 -

Når høringsperioden er afsluttet,

sammenfatter Slagelse Kommune

de indkomne forslag i et

høringsnotat, der fastlægger,

hvad der skal indgå i det videre

arbejde.

Slagelse Kommune vil derefter i

samarbejde med Dansk Miljørådgivning

A/S udarbejde en VVMredegørelse

som beskriver og

vurderer miljøkonsekvenserne

ved at etablere Miljøcenter

Enggården.

Forslaget til kommuneplantillæg,

VVM-redegørelsen, miljøvurderingen,

lokalplan 1059 og miljøgodkendelsen

sendes i offentlig

høring i 8 uger. Her vil der være

mulighed for at sende bemærkninger

og indsigelse til Slagelse

Kommune.

Først herefter kan Slagelse

Kommune tage endelig stilling til

projektet og beslutte, om planerne

skal vedtages.


idéer / ForSlag SeNeSt 14. Februar 2011

?

?

?

e

- 11 -

Forslag og idéer sendes til

Slagelse Kommune

teknik og Miljø

Dahlsvej 3

4220 Korsør

E-mail teknik@slagelse.dk

(husk at skrive din postadresse,

hvis du sender en e-mail)

vvM-redegørelse og

myndighedsbehandling

Flere oplysninger:

Slagelse Kommune

Lene Deshasta,

tlf. 58 57 95 22

E-mail ledes@slagelse.dk

Projektet

Flere oplysninger:

Dansk Miljørådgivning A/S

Jesper Arffmann

tlf. 29 40 61 35

E-mail ja@dmr.as


Slagelse Kommune

teknik og Miljø

Miljø og Natur

Dahlsvej 3

4220 Korsør

www.slagelse.dk

Januar 2011

Redaktion: Lene Bekkevold Deshasta

Design: Teknik og Miljø/NFN

Print: Slagelse Kommune

More magazines by this user
Similar magazines