543 kb - PDF Format - Teknologirådet

tekno.dk

543 kb - PDF Format - Teknologirådet

16 længere holdbarhed og på en måde, så det kan svare sig at genanvende dem. Samtidig skal der etableres produktpant på alle produkter. Den pant, der betales ved køb af produktet, kan indløses ved senere aflevering på en miljøstation. Samtidig mente deltagerne, at reparationer skal momsfritages med henblik på at gøre det økonomisk attraktivt at reparere og genbruge frem for at smide væk og købe nyt. På denne måde øges produkternes levetid, hvilket reducerer indkøbsmængden og ressourceforbruget – og resulterer i mindre affald. Deltagerne foreslog endvidere, at der arbejdes hen imod en situation, hvor al husholdningsemballage bliver svanemærket. Samtidig mente man, at der bør være momsfritagelse for miljømærkede produkter. Det blev også foreslået, at Folketinget i højere grad skal anvende grønne afgifter til at styre affaldshåndteringen. Endelig fandt man, at der er behov for en ny lovgivning i Danmark og på EU-niveau, som styrker mulighederne for lokale borgerdrevne affaldsløsninger. Viden og oplysning Deltagerne på fremtidsværkstedet så et akut behov for at iværksætte en bearbejdning af befolkningens holdninger til og viden om genbrug. Det skal bl.a. ske ved, i langt højere grad end det er tilfældet i dag, at sætte miljø- og affaldsbehandling på fagenes læseplaner i folkeskolen. Samtidig kan borgerne påvirkes gennem reklamekampagner, lokale konkurrencer i emballagebegrænsning mv. Det blev også foreslået, at kommunerne i højere grad skal pleje og påskønne lokale ildsjæles arbejde. Deltagerne ønskede endvidere, at der oprettes lokale videncentre, hvor borgerne kan henvende sig og få oplysning om affaldshåndtering. I den forbindelse skal også Internettet udnyttes maksimalt til at formidle viden om god praksis på området• b Hjemmekompostering • 124 kommuner har ordninger for hjemmekompostering af grønt affald. • 202.000 husstande deltager aktivt (ud af 238.000 mulige). • De deltagende husstande komposterer i gennemsnit 2,7 kg pr. uge. Kilder: Videncenter for Affald og Miljøstyrelsens Statistik for hjemmekompostering, 2000 Sådan hjemmesorterer vi affaldet • 30% af danskerne sorterer dagrenovationen i en grøn del og i restaffald – enten via centrale ordninger eller ved hjemmekompostering. • 75% af danskere i enfamiliehuse hjemmekomposterer haveaffald og grøn dagrenovation, mens man i kun 5% af etageboligerne gør det samme (fx i komposteringsanlæg i gården). • 80% af familier i enfamiliehuse afleverer eller får afhentet deres papiraffald til genbrug. 60% sender deres papaffald samme vej. • 80-90% af familier i enfamiliehuse afleverer eller får afhentet deres glasaffald til genbrug. • Ca. 94% af olie- og kemikalieaffald fra private husstande afleveres på genbrugsstation, til en miljøbil eller vicevært. Kilde: Borgernes adfærd og holdning på affaldsområdet, Miljøprojekt nr. 379, 1998. Miljøstyrelsen Farligt affald i kloakken • 6% af danskernes farlige affald fra enfamilieboliger og 13% fra etageboliger bortskaffes på anden vis – fx via dagrenovationen eller ved udhældning i kloak. Kilde: Borgernes adfærd og holdning på affaldsområdet, Miljøprojekt nr. 379, 1998. Miljøstyrelsen Det danske affaldshierarki Den danske affaldsmodel er baseret på det følgende prioriteringer: 1. Genanvendelsen (affaldets ressourcer udnyttes bedst muligt). 2. Forbrænding (energien udnyttes til produktion af el og varme). 3. Deponeringen (i tilfælde, hvor affaldets ressourcer ikke kan udnyttes). Kilde: Miljøstyrelsen

More magazines by this user
Similar magazines