543 kb - PDF Format - Teknologirådet

tekno.dk

543 kb - PDF Format - Teknologirådet

6

muligheden for oprettelse/fastholdelse af lokale

arbejdspladser forringes. F.eks. viser en undersøgelse

fra Miljø- og energikontoret i Viborg , at lokal

energi- og vandforsyning, spildevands- og affaldshåndtering

vil kunne beskæftige ca. 3 personer pr.

100 husstande i lokalområdet.

Stor teknologi

Et eksempel på en “stor” teknologi er rensningsanlæg

til spildevand. Denne teknologi kom til kort, da

Folketinget i efteråret 1997 vedtog en lov om spildevandsrensning

i det åbne land, dvs. spildevand fra

bebyggelser, der ikke er omfattet af central spildevandsbehandling.

Baggrunden for denne lov var, at

udledningen fra spredt bebyggelse i det åbne land

størrelsesmæssigt svarer til udledning fra kommunale

rensningsanlæg med et opland på 3,8 mil. mennesker.

For de områder, der er udpeget skal der for

hver enkelt ejendom etableres et rensningsanlæg,

men de teknologiske løsninger på dette område er

de samme som for store anlæg. Samtidig har der fra

myndighedernes side været nogen modvilje over for

forsøg med alternative rensningsformer, som f.eks.

rodzone- og pilerenseanlæg. Der kan være vanskeligheder

i forhold til lokaladministrationernes forståelse

for disse muligheder, selv om miljøstyrelsen har

udsendt vejledninger i de mindre og alternative

teknologier.

Et andet eksempel på problemstillingen er affaldshåndteringen.

Hvis alt organisk affald blev hjemmekomposteret

kunne afhentningshyppigheden for

affald reduceres betydeligt. Står ressourceforbruget

på dette område mål med problemet, når der fra

afsidesliggende huse afhentes affald hver uge?

Er hygiejnekravet det samme i enkelthusstande

som i etagebyggeri eller åbner den decentrale beboelse

op for andre løsningsmodeller?

Lille teknologi

Et eksempel på en “lille” teknologi i Danmark er

(endnu) vandindvinding og – forsyning. Danskernes

10 mia. kubikmeter drikkevand leveres af godt 3.000

lokale vandværker. Antallet har været endnu højere,

men er faldende som følge af vandforurening og administrative

opgaver. Hvis en voksende andel af indvindingen

af drikkevand i fremtiden vil kræve forudgående

rensning, vil det medføre en centralisering af

vandforsyningen og dermed etablering af en “større”

teknologi på dette område.

De teknologiske løsninger i forhold til energiforsyning,

affaldshåndtering og spildevandsrensning i

mindre lokalsamfund bør ideelt set være tilpasset de

konkrete lokale behov, d.v.s. de skal kunne løse de

lokale behov på en effektiv og for lokalområdet tilfredsstillende

måde. De konkrete teknologier skal

kunne installeres i mindre enheder og kunne videreudvikles

af lokale folk/virksomheder.

I Teknologirådets projekt om ”Teknologiske løsninger

til små samfund” er gode løsninger i forhold

til mindre samfund defineret som værende funderet

på ringe kapital- og energibehov og i en vis udstrækning

baseret på lokal arbejdskraft, ekspertise og

råvarer. De gode løsninger styrker desuden generelt

mulighederne for borgerinddragelse, lokal demokratisk

styring og miljømæssigt bæredygtige løsninger.

Overvejelser om anvendelse af store eller små

teknologiske løsninger er præget af forskellige vurderinger

af mindre samfunds behov og interesser.

Fortalere for små teknologier ser en forskel i teknologiers

demokratiske potentiale og sætter lighedstegn

mellem graden af teknologiens ‘nærhed’/tilgængelighed

og graden af demokrati. Små teknologier

fremhæves således ofte som udtryk for en demokratisering,

fordi de er forankret i lokal og specifik

viden. For fortalerne er små teknologier et led i en

samfundsmæssig vision, hvor de økonomiske og

materielle ressourcer recirkulerer lokalt. Det hævdes

fra disse fortalere således, at små teknologier i højere

grad rummer muligheden for at forene dækningen

af lokale behov med løsning af miljømæssige, sociale

og demokratiske problemstillinger.

Fortalere for mere centralt organiserede teknologiske

løsninger lægger ofte vægt på en række forhold,

som vedrører ressourcer, effektivitet og målrettethed

i forhold til såvel løsning af den aktuelle og

konkrete opgave såvel som udvikling og forskning•

More magazines by this user
Similar magazines