September 2011 - Boeslunde Kirke

boeslundekirke.dk

September 2011 - Boeslunde Kirke

Høst og efterår

Ventetid og julens gratis glæder!

I december måned gør vi alle det samme: Vi

laver, køber og giver gaver. December kunne

pakkes ind i gavepapir eller cellofan og pyntes

med bånd. Mon ikke de fleste børn holder

af december? Nogle gange ser man dem glæde

sig så meget, at forventningens glæde nærmest

sidder uden på tøjet; den både mærkes og lyser

langt væk. Børnene glæder sig til at stå op om

morgenen, til julekalender og gavepakker, og

forældre og bedsteforældre har noget at glæde

sig over, når tankerne falder til ro sent en travl

decemberdag.

Adventstiden, tiden op til jul er tiden, hvor

vi glæder os og hvor vi forbereder os. Vi venter,

tænder først et og siden flere lys i adventskransen,

og vi tænker på træet, der skal lyse hus og

vintermørke op.

Nogle gange er ventetid en ubehagelig størrelse.

Det kan virke som tidsspilde at vente på

at bussen eller toget skal komme - der sidder

man fanget, og skulle egentligt til alt muligt andet!

Andre gange opleves ventetiden som en del

af glæden, de kommende forældre vil næppe

ønske sig at springe de ni måneders ventetid

over, for ventetiden og alle forberedelserne bærer

jo i sig noget af glæden og opfyldelsen.

Og selv ikke det mest spændte barn kunne

Boeslunde

• Sogns

Kirkeblad


Boeslunde

September, December 2009,

Oktober, Januar,

November Februar 2010 2011

vel forestille sig at springe decembers ventetid

over og gå direkte ind til julefesten glæder?

Ad-vent og det at vente er godt i sig selv. Det

vender os mennesker i en bestemt retning, selvom

vi måske også har travlt med alle adventstidens

mange gøremål og let bliver adspredte.

Advent er tid til at gøre noget for andre, og måske

også at vente sig noget af andre? Og ikke

mindst er advent et af kirkens og kirkeårets rum

for eftertanke. Her får vi lov til at falde til ro og

til at forvente os noget af Gud. Han kommer til

os i adventstiden ridende på et æsel og juleaften

som et spædbarn liggende på strå i stald i en

afkrog af et fjernt land.

Ikke han kom, men han kommer. Han, snarere

end juletræet, lyser op og fylder vores glæde

og vores kirke. Han kommer, det er jo det vi

venter på. Lad os minde hinanden om det igen.

Han, der på den første morgen skilte lys og

mørke ad og så at det var godt, han gør det igen

denne advent. Han skiller igen mørke og lys.

For lader vi barnet i krybben lyse for os, mister

mørket sin magt. Den gave kommer til os alle,

uanset hvor i livet vi er. Den skævvrider ikke et

anstrengt december-budget. Den kan deles ud

og synges ud og er helt absolut gratis.

Inge Leinum

Konfirmanderne i Boeslunde, maj 2011.

Foto: Allan Michelsen.


Danmark: Kristent eller mutiKulturelt?

Danmark har jo ikke altid været et kristent

land. Det er det først blevet for omkring

1000 år siden. Dér skete der et religionsskifte

her i landet fra tro på de gamle nordiske

Guder, Odin og Thor o.s.v, til troen på

den kristne Gud.

Fra tiden for dette skifte har vi

stadig et håndgribeligt minde, nemlig

Jellinge-stenen i Jelling vest for Vejle, som

kong Harald Blåtand lod rejse omkring år

1000, og hvorpå der med runer bl.a. står skevet:

” Den Harald som vandt sig Danmark

og Norge og gjorde danerne kristne”. Man

har siden kaldt Jellinge-stenen for Danmarks

dåbsattest.

Jellinge stenen blev

rejst i forbindelse med, at

kong Harald lod sig døbe

med den kristne dåb, og

når kongen var kristen,

så skulle også hele landet

være kristent.

Men i virkeligheden har overgangen

fra troen på de gamle nordiske guder,

til troen på den kristne gud strakt sig over

flere hundrede år, inden kristendommen

endegyldigt er gået af med sejren.

Og at kristendommen gik af med

sejren i 11-1200 tallet, det har vi også

meget håndgribelige beviser på, nemlig

de mange kirker som ligger spredt ud over

landet og som i deres oprindelige skikkelse

stammer fra denne tid. Der er bygget

omkring 2000 kirke i løbet af de første

århundreder, hvoraf langt de fleste står der

endnu, - en fantastisk byggepræstation, når

man tager den tids byggeteknik i betragtning.

I de første århundreder var den

danske kirken tilsluttet den katolske kirke,

som havde hovedsæde i Rom, og hvor

paven var den øverste leder.

Men ved reformationen i

1500-tallet frigjorde den danske kirke sig

fra den katolske kirke og blev evangeliskluthersk.

Da Danmark i 1849 gik over fra

enevælde til folkestyre blev det i grundloven

§ 4 bestemt at ”Den evangelisk-lutherske

kirke er den danske folkekirke og

understøttes som sådan af staten”, men det

blev også i § 67 bestemt at ” Borgerne har

ret til at forene sig i samfund for at dyrke

Gud på den måde, der stemmer med deres

overbevisning, dog at intet læres eller

foretages, som strider mod sædeligheden

eller den offentlige orden.”

Folkekirken har altså

en særstilling, idet det i

grundloven siges, at det er

den danske folkekirke.

Når folkekirken har denne særstilling, skyldes

det , at langt størstedelen af befolkningen

er medlemmer af folkekirken. Men

man bliver ikke automatisk ved fødslen

medlem af folkekirken. Man skal døbes

for at blive medlem af folkekirken. Og

man er ikke tvunget til at være medlem

af folkekirken. Da vi har religionsfrihed,

står det enhver frit for ,at være medlem af


hvilket som helst trosamfund, man måtte

ønske.

For nogle år siden var over 90 %

af befolkningen medlemmer af folkekirken.

Idag ligger tallet på ca. 80 % , og man

må forudse at procentdelen af folkekirkemedlemmer

vil falde endnu mere. Det

hænger sammen med, at der kommer folk

med andre religioner til landet og bosætter

sig her, og at flere og flere især i byerne

mister kontakten til folkekirken og synes

de lige så godt kan melde sig ud

Hvis denne tendens fortsætter

, må man forudse, at grundlaget for at vi

har en folkekirke her i landet falder bort,

og at folkekirken mister sin særstatus, og

istedet for bliver en kirke på lige fod med

de andre trossamfund der findes i landet.

Allerede på nuværende tidspunkt er der

stærke kræfter i folketinget der arbejder

for at folkekirke og stat skal skilles.

Hvordan skal vi som kristne forholde

os til dette ?

Jeg mener for det første, at vi skal

gøre os klart, at det at være dansk og det at

være kristen, det er ikke et og det samme.

Selvfølgelig har kristendommen haft stor

indflydelse på og har stadig stor indflydelse

på den kultur vi lever i. Men vi må

også være rede til at acceptere, at man kan

være dansker uden at være lys-håret, kristen

og spise flæskesteg med brun sovs og

kartofler. Man kan også være dansk-jøde,

dansk-muslim, dansk- ateist o.s.v..

Det afgørende er, at man vil gå ind i det

åbne demo-kratiske fællesskab med dansk

som fællesprog, som vi har her i landet.

Det betyder ikke, at vi som

kristne skal holde op med at arbejde for

at kristendommen stadig skal være en afgørende

kulturfaktor i vort samfund, men

det skal vi ikke gøre ved at opstille kunstige

grænser og snævre fortidige definitioner

på, hvad det vi sige at være dansk.

En af fordelene ved at vi i de

senere år har fået andre religioner og kulturstrømninger

på banen herhjemme er, at

vi som kristne bedre kan få øjnene op for,

hvad det er for livsværdier, vi får givet i

kristendommen, at det i dåben, uden betingelser,

bliver sagt til os, at vi er Guds børn

og arvinger til det evige liv.

Det er værdier, som man kan leve

et menneskeliv på, og det er værdier, som

det er værd at kæmpe for stadig er tilstede

i vores samfund.

Men det er ikke noget

som bliver bevaret, hvis

vi ikke vil kæmpe for det

i den åndelige kamp, som

til stadig finder sted i vores

samfund.

Man kunne jo f.eks. begynde

med, hvis man ikke allerede gør det, at del-

tage i søndagens gudstjeneste i den kirke,

hvor man bor.

Niels Andersen

Kærlighed til fædrelandet

er den sande odelsret,

kærlighed og intet andet

elsker op en helteæt,

kærlighed i pagt med Ånden

den får altid overhånden

Frygt ej for, hvad verden kalder

sin nødvendighed af stål!

Anderledes dejlig falder

ord på Himlens tungemål,

dens nødvendighed herneden

det er netop kærligheden.

Grundtvig DDS 710,v.1 og 6


menighedsrådsmøder

Der er offentlige menighedsrådsmøder

følgende tirsdag kl. 19 i Sognehuset:

6.september, 4. oktober og 8. november.

Fotoudstilling

om Boeslunde kirke

Pia Ekberg, som er medlem af Skælskørfotograferne,

har optaget en fotoserie,

som skildrer Boeslunde kirke som arbejdsplads.

Billederne har været vist i

forbindelse med Skælskør fotografernes

sommerudstilling i Magasinet i Strandgade

i Skælskør.

Der bliver lejlighed til at se Pia Ekbergs

billeder i forbindelse med kulturdagene

i Boeslunde d. 9-10. september.

Høstgudstjeneste

Der er høstgudstjeneste søndag d. 25.

september kl. 11. Børnekoret og pigekoret

medvirker med høstoptog og sang.

Efter gudstjenesten er der fælles frokost

i Laden. Her vil børnekoret og pigekoret

også medvirke under ledelse af Mirella

Kjærulff. Man kan selv tage en madkurv

med eller bestille smørrebrød i

præstegården tlf. 58140102. Øl og vand

kan købes. Efter frokosten serveres gratis

kaffe og kage.

skal homoseksuelle kunne blive

viet i kirken?

Dette spørgsmål vil vi drøfte på en

debataften i Sognehuset tirsdag d. 11.

oktober kl. 19, hvor sognepræst Niels

Andersen vil give et kort oplæg.

mød din biskop

Søndag d. 30. oktober får vi besøg af vores biskop Peder

Fischer-Møller. Han vil først prædike ved en gudstjeneste i

kirken kl. 14. Bagefter er der kaffebord i Laden, hvor biskoppen

vil tale om et emne, som ikke var aftalt ved redaktionens

afslutning.

spaghetti-gudstjeneste

Torsdag d. 3. november har vi igen

spaghetti-gudstjeneste ,som sidste gang

blev en stor succes. Vi begynder med

en kort gudstjeneste for børn og voksne

i kirken kl.17, Derefter serveres der

gratis spaghetti i Laden. Øl og vand kan

købes. Folk fra lokalrådet har lovet at

hjælpe til den aften.

lægmandsgudstjeneste

Torsdag d. 17. november kl. 19 har vi

igen lægmandsgudstjeneste, det vil

sige en gudstjeneste, hvor det er en

lægmand eller kvinde, der prædiker.

Denne gang har menighedsrådets formand

Ib Skovgaard påtaget sig hvervet.

Han har nogle gange bedt indgangs og

udgangsbøn ved gudstjenesten. Men

denne gang tager han altså springet op

på prædikestolen. Efter gudstjenesten

er der kirkekaffe.

moder teresa Kredsen

mødes første gang torsdag d. 15. september

kl. 14-16 i Sognehuset, og derefter

i de ulige uger, ind til og med torsdag

d. 9. december, hvor man holder

juleafslutning. Kontaktperson: Tove

Rehder, tlf. 58385091

litteratur-kredsen

mødes tirsdag d. 27. september kl. 19 i

Sognehuset. Her vil man aftale nærmere

om mødetidspunkter og hvad man skal

læse. Alle der har lyst til at læse noget

litteratur og tale om det med andre

er velkomne. Kontaktperson Dagny

Trend, tlf. 58140102.


Boeslunde sogns Hyggeklub

Mødes i Præstegårdsladen følgende mandage kl. 14 :

3.oktober. Jens Alstrup: ” Rusland på tværs – på cykel.

17. oktober. Chr. Friis: ” Med autocamper rundt i New Zealand.

31. oktober. Helene Thiesen: ” Eksperimentet med grønlandske børn i 1951”

14. november. Poul Dael: ”Udstødt efter 30 år som Jehovas Vidne.”

28. november. Adventsgudstjeneste i kirken kl. 14 ved sognepræst Lars Bernhart

Hansen, Lundforlund. Efter gudstjenesten er der kaffebord i Laden.

Her skal vi synge advents og julesalmer og Lars Bernhart Hansen vil

fortælle. Menighedsrådet giver kage den dag.

Alle er velkomne i Hyggeklubben. Kaffe/te + foredrag koster 15 kr.

Brød til kaffen medbringes de gange, hvor der ikke bliver serveret kage.

Kontaktperson Tove Beierholm, tlf. 61716493

L.A.Ring, høstmanden, 1885

men i vor lade, på vor lo,

der har vi nu Guds gaver ,

Der virksomhed og velstand gro

i tøndemål af traver.

Og han, som vokse lod på jord

de gyldne aks og vipper,

han bliver hos os med sit ord,

det ord, som aldrig glipper.

Ham takke alle vi med sagn

for alt ,hvad han har givet,

for hvad han vokse lod i vang

for ordet og for livet.

Grundtvig, DDS 729,v.3-5


MUSIK OG SANG FOR BØRN

EFTERÅR 2011

Babysalmesang:

Børn i alderen 0 – 12 mdr. Begynder onsdag d. 28.sept. kl. 11.15–12.00 i kirken. Der er

undervisning 8 onsdage.

Puslingesalmesang:

Børn i alderen ca. 1–3 år i følgeskab med forældre, bedsteforældre og dagplejere.

Begynder onsdag d. 28. september i kirken. Der er undervisning 8 gange.

Hold 1:onsdag kl. 9.20 – 10.05.

Hold 2:onsdag kl. 10.15 – 11.00.

Juniorsalmesang:

Børn i alderen 3 – 5 år mødes

4 tirsdage i efteråret

(+ evt. lidt ekstra)

Begynder tirsdag d. 25.oktober

kl. 17.00 – 17.40 i kirken.

sangklub:

Børn fra 0.kl.–1.kl. mødes

7 tirsdage i efteråret (+ at vi skal

optræde 2 gange)

Begynder tirsdag d. 4.oktober

kl. 16.00-16.45 i kirken.

Børnekor:

Børn fra 2.kl. – 4.kl. synger hver

onsdag kl. 14.30 -15.30.

Begynder onsdag d. 31. august i Sognehuset.

Pigekor:

Piger fra 5.kl. synger hver onsdag

kl. 15.30 -17.15. Start onsdag d. 31.august.

underviser / tilmelding

Organist Mirella Kjærulff, tlf. 61 50 48 90

E-mail: organist@stofanet.dk

Undervisningen er gratis, men husk tilmelding.

Arrangementer for børn:

Spaghettigudstjeneste: Torsdag d. 3/11 kl. 17.00.

Babymusik-gudstjeneste: Søndag d. 27/11 kl. 11.00

Krybbespil og juletræsfest: Søndag d. 11/12 kl. 14.00

Se www.boeslundekirke.dk for nærmere information.

Sangklubben som deltog i spaghetti-gudstenesten d. 24.februar

Mange tak for den store

opbakning til alle jer,

der kommer og hører os

synge. Det betyder rigtig

meget for os. Særlig tak

til alle jer 300 som kom

til vores store koncert i

forbindelse med Mirellas

jubilæum i april. En særlig

tak fra Mirella for blomster

og andre fine gaver.

Mange sang-hilsner og på

gensyn i den nye sæson.

Korene og Mirella


KirKeliG veJviser

PersOnAle

Sognepræst Niels Andersen,

Sønderupvej 11, 4242 Boeslunde

Tlf. 58 14 01 02. Fax 58 14 01 05

E-mail: neda@km.dk

Træffes bedst kl. 10-13

Onsdag fridag

Organist Mirella Kjærulff

Sønderås 55 C, 4200 Slagelse

Tlf. 61 50 48 90

E-mail: organist@stofanet.dk

Mandag fridag

Kirkesanger Trine Johansen

Priorgade 15 A, 2. th., Sorø

Tlf. 26 47 65 97

E-mail: trine_1_@msn.com

Graver Finn Pedersen

Kærebjergvej 27, Boeslunde

Tlf. 24 20 89 15

E-mail: boeslunde-graverkontor@mail.dk

Onsdag fridag

Graver-medhjælper Claus Johansen

Løvegade 31, 2. th., 4200 Slagelse

Tlf. 24 49 38 96

Boeslunde Kirkes hjemmeside:

- her kan man også se kirkebladet:

www.boeslundekirke.dk

Redaktion af kirkebladet:

Sognepræst Niels Andersen, ansvarshavende.

Stof til næste nummer af kirkebladet afleveres

til NA senest d. 15. november

Udlejning af Præstegårdsladen:

Ladeudlejer: Hans Pedersen

Slagelse Landevej 155, 4242 Boeslunde

Tlf. 58 14 00 52

meniGHeDsråD

Menighedsrådsformand Ib Skovgaard

Mosevænget 19, Boeslunde

Tlf. 20 76 59 61

E-mail: skovgaardboeslunde@os.dk

Næstfmd., kontaktperson og kasserer

Per Henriksen.

Tronagervej 60, Boeslunde

Tlf. 58 14 09 78 / 30 94 40 00

E-mail: tronagervej-60@anarki.dk

Medlem Hans Pedersen

Slagelse Landevej 155, Boeslunde

Tlf. 58 14 00 52

Medlem Karen Østergaard Jensen

Mosevænge 27, Boeslunde

Tlf. 98 63 34 27

Kirkeværge og Regnskabsfører

Annette Hornshøj Jensen

Borgergade 11, 1. tv., 4241 Vemmelev

Kontor: Sønderupvej 9, Boeslunde

Tlf. privat 40 88 18 65. Kontor 58 14 11 66

E-mail: ah@mobel-gruppen.dk

Dommedag

en mand kom gående ned ad strøget

med et stort skilt, hvorpå der står:

”Jorden går under i morgen !”

et ægtepar står og kigger på ham.

- så siger konen: ”Hvad skal vi

gøre?”

Hvortil manden svarer: ”Prøv at se,

om han vil gi´ os sine kreditkort.”


Kirkebil | Ring til Dantaxi Vestsjælland, tlf. 70 25 25 25,

inden fredag kl. 16, så bliver du hentet og bragt tilbage gratis.

Kirkebilen kan også benyttes af kørestolsbrugere.

Tal med præsten | Er der et problem du gerne vil drøfte med

præsten, så ring til sognepræst Niels Andersen, tlf.58140102,

så aftaler vi en tid i præstegården eller hjemme hos dig.

Præsten har tavshedspligt.

GuDstJenester

Gudstjenester på

møllebakken

Der er gudstjenester følgende torsdage

kl. 10.30:

15. sep., 29. sep. høstgudstjeneste,

13. og 27. okt., 10. og 24. nov.,

8. dec.

september

Søndag d. 11.(12.s.e.trin.) kl. 10.30 Niels Andersen

De nye konfirmandelever bliver budt velkommen!

Søndag d.18. (13.s.e.trin.) kl. 10.30 Niels Andersen

Søndag d. 25.(14.s.e.trin.) kl. 11.00 Niels Andersen

Høstgudstjeneste. Børne og pigekoret medvirker med høstoptog.

Oktober

Søndag d. 2.(15.s.e.trin.) kl.10.30 Niels Andersen

Søndag d. 9.(16.s.e.trin.) kl.10.30 Niels Andersen

Søndag d.16.(17.s.e.trin.) kl.9.00 Lars Bernhart Hansen

Søndag d. 23.(18.s.e.trin.) kl.10.30 Niels Andersen

Søndag d. 30.(19.s.e.trin.) kl.14.00 Peter Fischer-Møller

Biskoppen er på besøg. Kaffebord i Præstegårdsladen.

november

Torsdag d. 3. kl. 17.00 Niels Andersen

Spaghetti-gudstjeneste

Søndag d. 6. (Alle Helgen) kl.16.00 Niels Andersen

Musikgudstjeneste. Vi mindes de døde.

Søndag d.13.(21.s.e.trin) kl.10.30 Niels Andersen

Torsdag .d 17. kl. 19.00 Ib Skovgaard

Lægmandsgudstjeneste.Kirkekaffe.

Søndag d. 20. (s.s.i kirkeåret) Ingen gudstjeneste

Søndag d. 27. (babymusik/gudstjeneste) kl.11.00 Mirella Kjærulff

Søndag d. 27. ( 1.s.i advent) kl.16.00 Niels Andersen

Musikgudstjeneste med Ni Læsninger. Pigekoret og konfirmandeleverne medvirker.

December

Søndag d. 4.( 2.s.i advent) kl.10.30 Niels Andersen

More magazines by this user
Similar magazines