komprimeret udgave - Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune ...

spildevandsplan.frederikshavn.dk

komprimeret udgave - Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune ...

SpildevandSplan

for frederikShavn kommune

kort udgave

2005-2016


forord

denne plan er en kort udgave af frederikshavn Byråds sektorplan for spildevandsområdet for frederikshavn

kommune 2005 – 2016.

foruden denne papirudgave består Spildevandsplanen af en elektronisk udgave, som kan ses på

frederikshavn kommunes hjemmeside, www.frederikshavn.dk.

Spildevandsplanen består af en hovedrapport, som indeholder:

• Beskrivelse af frederikshavn kommunes politik og målsætninger inden for spildevandsområdet

• redegørelse af lovgrundlaget samt forhold til regions-, sektor- og lokalplaner

• Beskrivelse af vandmiljøet og spildevandsstrukturen i kommunen

• Beskrivelse af planlagte tiltag i forbindelse med fornyelse af fælles anlæg til afledning og rensning af

spildevand

forbedret rensning hos enkeltejendomme i det åbne land

• tids- og økonomiplan for aktiviteterne inden for spildevandssektoren.

I bilag til hovedrapporten findes:

• redegørelse for de forudsætninger, der er anvendt i planens beregninger

• en gennemgang af kloakoplande

• Skemaer med angivelse af data og beregningsresultater for hvert kloakopland og udløb

fortegnelse over de ejendomme i det åbne land, der får påbud om forbedret spildevandsrensning

• Angivelse af definitioner og ordforklaringer.

I kortbilag til spildevandsplanen findes oversigtskort samt detailkort for hvert kloakopland og det åbne land.

afhængig af det valgte zoomniveau ses enten oversigtskort eller detailkort.

frederikshavn Byråd har den 2. oktober 2006 vedtaget Spildevandsplan 2005 – 2016.

2

erik Sørensen mikael Jentsch

Borgmester teknisk direktør

kort udgave af SpildevandSplan for frederikShavn kommune 2005 - 2016


indhold

Spildevandsplan...................................................................................... 4

kommunens målsætning på spildevandsområdet............................... 5

planlægningsgrundlag........................................................................... 6

vandmiljø................................................................................................ 7

Spildevandsstruktur og renseanlæg...................................................... 8

kloakfornyelse........................................................................................ 12

det åbne land.......................................................................................... 14

tids- og økonomiplan............................................................................ 17

kort udgave af SpildevandSplan for frederikShavn kommune 2005 - 2016

Side


Spildevandsplan

frederikshavn Byråd har vedtaget en ny spildevandsplan,

som gælder for perioden 2005 til 2016.

Spildevandsplanen erstatter den hidtidige plan fra

1991.

Sammen med Sæby kommunes spildevandsplan

2000 – 2012, Skagen kommunes spildevandsplan

2003 – 2010 samt tilhørende tillæg udgør de tre spildevandsplaner

grundlaget for spildevandshåndteringen

i den ny frederikshavn kommune indtil en samlet

plan vedtages.

Spildevandsplanens struktur

Spildevandsplanen er på digital form og består af:

hovedrapport, Bilag og kort, som alle kan ses på frederikshavn

kommunes hjemmeside www.frederikshavn.dk.

i denne forkortet papirudgave præsenteres

de væsentligste dele af spildevandsplanen.

Spildevandsplanens formål

Spildevandsplanen danner grundlag for regulering

af:

- afledning og rensning af al spildevand i kommunen

- udledninger af regn- og spildevand til vandløb og

kattegat

- at grundejere inden for kloakoplandene forpligtes til

at tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg

- at ejendomme i det åbne land kan meddeles påbud

om forbedret rensning af spildevand i eget anlæg og

endeligt

- at kommunalbestyrelsen kan erhverve sig nødvendige

arealer til kloak- og rensningsanlæg.

4

Spildevandsplanens lovgrundlag

frederikshavn kommune skal, i henhold til miljøbeskyttelsesloven,

udarbejde en spildevandsplan, som

redegør for den nuværende afledning, rensning og anden

bortskaffelse af alt spildevand i kommunen, samt

tiltag som planlægges gennemført i fremtiden.

eu vedtog i december 2000 vandrammedirektivet,

som foreskriver at der skal være god økologisk/

grundvandstilstand i alle vandforekomster inden

2015.

hvad betyder spildevandsplanen for

kommunens borgere

en spildevandsplan kan forpligte grundejere til at

foretage konkrete tiltag, som f.eks. forbedre rensning

af spildevand fra en ejendom i det åbne land, ændre

kloakeringsprincippet på privat grund - eller at tilslutte

sig det offentlige kloaksystem. en spildevandsplan

kan ligeledes angive påtænkte ekspropriationer af jord

til bestemte formål.

denne spildevandsplan betyder bl.a., at ca. 83

ejendomme i det åbne land meddeles påbud om en

forbedret rensning af spildevand, samt at der indføres

en obligatorisk tømningsordning for alle (ca.

1.500 ejendomme) septiktanke. eksisterende og nye

ejendomme inden for 534 ha planlagte kloakoplande

får pligt til at tilslutte sig det offentlige kloaksystem,

når der er ført stikledning frem til skel. og endelig vil

enkelte ejendomme få pålagt en ændring af kloakeringsprincippet

på egen grund.

kort udgave af SpildevandSplan for frederikShavn kommune 2005 - 2016


kommunens målsætning på spildevandsområdet

frederikshavn Byråd ønsker gennem miljøpolitikken

at gøre en særlig indsats på miljøområdet og fremstå

som en ”grøn kommune”, hvor miljø findes i alle

sektorer, og myndighedsarbejdet baseres på holdning

og ikke kun på kontrol og fakta.

målsætning

Frederikshavn Byråd ønsker at afledning, rensning

og bortskaffelse af spilde- og regnvand skal ske på

den mest hensigtsmæssige måde ud fra en driftsmæssig,

teknisk, miljømæssig og økonomisk vurdering,

det betyder:

driftmæssigt

- at kloaksystemet og renseanlægget skal fungere

med mindst mulige gener for brugerne

- at kloakforsyningen skal yde en god og hurtig service

til brugerne

- at kloaksystemet og renseanlægget skal fungere

med minimum af sikkerheds- og sundhedsrisiko for

driftspersonale og borgere

- at informationsniveauet over for borgerne er højt.

teknisk

- at kloaksystemet i middel ikke overbelastes oftere

end 1 gang pr. år for regnvandssystemer og 1 gang

hvert andet år for fællessystemer

- at uvedkommende vand i kloaksystemet begrænses

mest muligt

- at der inden for 20-30 år udarbejdes kloakfornyelsesplaner

for samtlige områder i kommunen.

miljømæssigt

- at udledninger til vandløb og kattegat ikke må være

årsag til, at målsætningen for vandkvaliteten i disse

ikke kan overholdes

- at drikkevandsressourcerne sikres mod forurening

fra spildevand og udspredning af spildevandsslam

eller restprodukt heraf.

Økonomisk

- drift, vedligeholdelse og fornyelse af kloaksystemet

og renseanlægget skal være effektiv og rationel

- værdien af kloaksystemet og renseanlægget skal

bevares.

kort udgave af SpildevandSplan for frederikShavn kommune 2005 - 2016 5


planlægningsgrundlag

Spildevandsplanen indgår på linie med kommunens øvrige sektorplaner, og skal være i overensstemmelse

med den øvrige planlægning, både regionalt og lokalt.

planlægningsgrundlaget udgøres af vandrammedirektivet, miljøbeskyttelsesloven, regionplan for nordjyllands

amt, kommuneplan, lokalplaner, vandforsyningsplan og vandløbsregulativer.

6

kort udgave af SpildevandSplan for frederikShavn kommune 2005 - 2016


vandmiljø

målsætning for kvalitet og anvendelse af vandløb,

søer og havet er fastsat i regionplan 2001 og i forslag

til regionplan 2005. i nordjylland er målet at:

• vandløb og søer skal fungere som levested for

alsidigt dyre- og planteliv, og samtidig skal vandløbenes

evne til afledning af vand sikres. Alle

gode vandløb skal kunne anvendes til fiskevande.

enkelte søer skal kunne anvendes som badevand.

• ved etablering af spildevandsrensning i det åbne

land skal der opnås en højere grad af opfyldelse af

kvalitetsmålsætningen for vandløb og søer.

i frederikshavn kommune opfylder hovedparten af

vandløbene regionalplanens målsætninger, dog er

der i 4 vandløb strækninger, hvor målsætningen ikke

er opfyldt.

Spildevandsplanen for frederikshavn kommune

omfatter en del af de tiltag, der skal sikre, at de

nævnte mål kan nås.

kort udgave af SpildevandSplan for frederikShavn kommune 2005 - 2016 7


Spildevandsstruktur og renseanlæg

Spildevandsstruktur

frederikshavns kommunes samlede areal er

17.955 ha, heraf er 1.897 ha eller ca. 10 % i dag kloakeret,

og i løbet af planperioden forventes yderligere

534 ha kloakeret. dette bringer den kloakerede del op

på 13 %.

alle byer, landsbyer og samlede bebyggelser er

kloakeret og al spildevandsrensning foregår på et

centralt renseanlæg ved Saltebakken i frederikshavn.

Spildevandet transporteres til renseanlægget via 5

hovedtransportledninger fra:

• ammunitionsarsenalet, Bannerlunds mark, elling,

Strandby, nielstrup, Jerup, kragskovhedelejren og

napstjert

• kvissel, Øster holmen, ravnshøj, Åsted, rydal

og Skærum

• vrangbæk og gærum

• haldbjerg og vangen

• kilden.

kloakerede oplande

frederikshavn by er opdelt i 12 kloakoplande. de

omkringliggende byer, landsbyer og bebyggelser er

opdelt i yderligere 19 kloakoplande.

kloaksystemet består af følgende elementer:

afskærende ledninger 66,6 km

Øvrige ledninger, excl. stikledninger 334,7 km

Brønde 10.000 stk.

pumpestationer 43 stk.

Bassiner 22 stk.

8

der anvendes 4 kloakeringsprincipper i

kommunen

1. områder med fælles kloak (regn- og spildevand

afledes i samme system til renseanlæg) udgør

37 % af arealet. fælleskloakerede områder omfatter

fortrinsvis de ældre bycentre i frederikshavn,

Strandby, ravnshøj, Skærum og gærum.

2. områder med separatkloak (regn- og spildevand

afledes i hvert sit system) udgør 40 % af arealet.

Separatkloakerede områder omfatter fortrinsvis

nyere udstykninger fra 1970 og frem.

3. Områder med spildevandskloak (spildevand afledes

til offentlig kloaksystem og regnvand nedsives

på egen grund) udgør 20 % af arealet.

4. Regnvandskloakeret (regnvand afledes til recipient

– typisk vejafvanding) udgør 3 % af arealet.

i planperioden forventes det, at der kloakeres

yderligere 426 ha med separatkloak og 108 ha med

spildevandskloak.

uden for de kloakerede områder sker spildevandsrensningen

hovedsagelig i septiktanke, hvorfra slam

skal køres til renseanlæg og vandet nedsives.

kort udgave af SpildevandSplan for frederikShavn kommune 2005 - 2016


oversigt over afskærende kloakledninger og kloakoplande

Skærum

Skærum

Kvissel

Kvissel

Rydal

Rydal

Jerup

Jerup

Kragskovhede Kragskovhede lejren

lejren

Ravnshøj

Ravnshøj

Åsted

Åsted

Nielstrup

Nielstrup

Bannerslund Bannerslund Mark

Mark

Øster Øster Holmen

Holmen

Gærum

Gærum

Napstjert

Napstjert

Ammunitionsarsenalet

Ammunitionsarsenalet

10

Kilden

Kilden

Elling

Elling

6

9

Vrangbæk

Vrangbæk

Strandby

Strandby

5

3

2;

1

8

4

11

7

Frederikshavn

Frederikshavn

12

Hirsholmene

Hirsholmene

Frederikshavn Frederikshavn Centralrenseanlæg

Centralrenseanlæg

Haldbjerg/Vangen

Haldbjerg/Vangen

kort udgave af SpildevandSplan for frederikShavn kommune 2005 - 2016


Spildevandsstruktur og renseanlæg

regnbetingede udløb og nødoverløb

ved et regnbetinget udløb forstås et udløb fra kloaksystemet

til et vandløb eller kattegat, som er i funktion

under regnvejr. Der findes 2 typer regnbetingede

udløb. udløb af regnvandsopspædet spildevand, når

kloaksystemet overbelastes som følge af voldsomme

regnhændelser, og udløb af regnvand fra separate

regnvandssystemer.

ved nødoverløb forstås udløb af spildevand til vandløb

eller kattegat på grund af driftsstop på pumper

eller andre anlæg, der bortleder spildevandet under

normal drift.

kloaksystemet omfatter i dag 81 separate regnudløb,

38 overløbsbygværker fra fællessystemer og 19

nødoverløb. der planlægges ikke nye overløbsbygværk.

i planperioden udbygges kloaksystemet med

et antal nye regnbetingede udløb og nødoverløb. nye

udløb udføres i henhold til kravene fra nordjyllands

amt.

nordjyllands amt har i 2000 tilset udløbene og

konstateret, at der generelt er acceptable forhold i

vandområderne.

10

frederikshavn Centralrenseanlæg

Centralrenseanlægget har en kapacitet på 130.000

pe (personækvivalenter). renseanlægget behandler

årligt ca. 6.000.000 m 3 spildevand. nordjyllands amt

fører tilsyn med, at renseanlægget overholder gældende

krav til rensning af spildevandet.

I figuren på næste side fremgår det, hvorledes

spildevandet løber gennem renseanlægget, og hvilke

processer, der foregår.

kort udgave af SpildevandSplan for frederikShavn kommune 2005 - 2016


Spildevandsstruktur og renseanlæg

Indløb Sandfang Primær-tanke

Rist

Regnvands by-pass

Spildevandet løber via en rist ind i renseanlæggets

indløbskammer. risten tilbageholder større genstande

i spildevandet. fra indløbskammeret bliver vandet

pumpet op til forbehandlingssektionen, der består

af et kombineret sand- og fedtfang samt 3 primære

bundfældningstanke. i sandfanget fjernes sand og

grus ved simpel bundfældning og fedtstoffer fjernes

ved afskumning og opsamling. i primærbundfældningstankene

tilsættes et kemikalie for at bundfælde

slam og reducere fosforindholdet i spildevandet.

fra primærtankene løber spildevandet til et fordelerbygværk,

hvorfra det fordeles mellem 2 biologiske

anlæg, et aktivt slamanlæg og et Biostyranlæg. i de

biologiske anlæg fjernes nedbrydelige stoffer fra spildevandet

- fortrinsvis organisk stof og kvælstof.

det rensede spildevand ledes via en ca. 500 m lang

ledning ud i kattegat. det tilbageholdte spildevandsslam

udrådnes og gasproduktionen herfra benyttes til

produktion af elektricitet og varme.

renseprocesserne overvåges løbende med ”online”

målere. måleresultaterne anvendes til styring af anlæggene,

således at renseprocesserne optimeres med

hensyn til overholdelse af udledningskravene samt

minimering af kemikalie- og energiforbrug.

for at kontrollere, at renseanlægget overholder den

udledningstilladelse, som amtet har givet, udtages

der årligt 24 prøver. i perioden 2002 - 2005 er alle

krav til udledningen overholdt.

DN-tank

Bio-styr

N-tank

Stofbelastningen på renseanlægget har i perioden

2001 - 05 været som følger:

Stofbelastning enhed 2002 200 2004 2005

Cod tons/år 2843 2891 3006 2689

Bi5 tons/år 2168 2087 2421 2178

SS tons/år 1909 1577 1659 1570

total-n tons/år 268 250 253 221

total-p tons/år 47 44 42 40

reduktionsprocenterne har i samme periode været

som følger:

reduk.procent enhed 2002 200 2004 2005

Cod % 89 91 91 92

SS % 96 97 97 97

total-n % 78 82 82 86

total-p % 84 85 86 91

der planlægges en forbedring af indløbsforholdene

på renseanlægget samt en ændring af spildevandsfordelingen

internt på anlægget. tiltagene er et af

elementerne i forbedringen af oversvømmelsesistuationen

i frederikshavn samt optimeringen af renseanlæggets

drift. arbejdet er endnu på skitsestadiet.

kort udgave af SpildevandSplan for frederikShavn kommune 2005 - 2016 11

Klaring

Klaring

Udløb


kloakfornyelse

Spildevandsplanen skal omfatte en kloakfornyelsesplan

for det kommunale kloaksystem. planen

skal bla. indeholde oplysninger om tilstanden af det

eksisterende kloaksystem, planlagte fornyelser samt

en tids- og økonomiplan.

det bør tilstræbes, at renoveringstakten fastholder

den samme miljømæssige virkning i byen som i det

åbne land.

kloaksystemets tilstand

kloakforsyningen har foretaget en overordnet vurdering

af kloaksystemets tilstand ud fra den aktuelle

viden om systemet.

ledningssystemets fysiske tilstand

der har siden 1980’erne været fokus på udskiftning

af kloaksystemet pga. den fysiske tilstand. der

er foretaget flere udskiftninger i Strandby, Kvissel og

frederikshavn. der er fortsat behov for forbedringer

– særligt i de ældre ledningssystemer.

kælderoversvømmelser

Under flere voldsomme regnskyl i 1999 – 2002

oplevede ca. 300 ejendomme i kommunen at få kælderen

oversvømmet med regn- og spildevand. disse

hændelser betød, at kloakforsyningen satte fokus på

problemstillingen og fik foretaget analyser af mulighederne

for at forbedre situationen. på baggrund heraf

blev en række projekter gennemført i år 2003 – 2005

og yderligere projekter er planlagt.

uvedkommende vand

I flere kloakoplande er der konstateret uvedkommende

vand i kloaksystemet. i områder hvor kloak-

12

ledningerne ligger under grundvandsspejlet sker en

indsivning af vand via utætte samlinger og revner i rør.

Desuden forekommer der indløb af overfladevand og

drænvand fra fejlkoblinger og utætte kontraklapper

mm.

konsekvenserne af uvedkommende vand er en

øget belastning af kloaksystemet og renseanlæg. ved

kloakfornyelse fjernes fejlkoblinger og indsivninger

reduceres.

Afledningskapaciteter i recipienter

i Jerup å, elling å og lerbæk har der ifbm. voldsomme

regnhændelser været problemer med afledning

af vand, da disse vandløb har gået over deres bredder,

og forårsaget oversvømmelse af tilstødende arealer.

planlagt kloakfornyelse

med denne spildevandsplan indføres et nyt planlægnings-

og beslutningsværktøj, der sikrer en ensartet

planlægningsproces og en ensartet vurdering af

behovet for kloakfornyelse i de enkelte kloakoplande.

Værktøjet er beskrevet i figuren på næste side.

ud fra kommunens målsætninger på spildevandsområdet

samt det aktuelle kendskab til kloaksystemet

foretager kloakforsyningen løbende en prioritering af,

hvor der skal udarbejdes kloakfornyelsesplaner. kloakfornyelsesplanerne

er en ”helbredsundersøgelse”

af kloaksystemet, som skal klarlægge de nødvendige,

konkrete anlægsprojekter. projekterne koordineres efterfølgende

med de øvrige ledningsejere for at opnå

det optimale projekt for kommunen. der arbejdes

ligeledes med udvalgte temaer, som medfører anlægsprojekter,

ligesom der kan være behov for akutte

anlægsarbejder.

kort udgave af SpildevandSplan for frederikShavn kommune 2005 - 2016


kloakfornyelse

Målsætninger, funktionskrav og

retningslinjer

Løbende prioritering af hovedkloakoplande

Koordinering med øvrige forsyninger

Kloakfornyelsesplaner for områder

område

1

område

2

område

3

Løbende prioritering af anlægsprojekter

Koordinering med øvrige forsyninger

Detailprojektering og udførsel

område

n

udvalgte

temaer

akutte

situationer

kort udgave af SpildevandSplan for frederikShavn kommune 2005 - 2016 1


det åbne land

det åbne land

Spildevandsplanen skal omfatte bortledning af

spildevand i det åbne land, dvs. i områder, der ikke

er kloakerede. formålet er at forbedre rensningen af

spildevand i det åbne land, således at vandkvaliteten

i søer, vandløb og havet forbedres. nordjyllands amt

har udpeget de områder, hvor der skal ske en forbedring

af rensning af spildevand, inden det udledes.

forbedret rensning

i frederikshavn kommune er der udpeget 4 forureningsbelastede

vandløb: Jerup Å, rugholm Å, elling Å

og Bangsbo Å. de berørte oplande, der er udpeget til

forbedret rensning, er opdelt i 10 vandløbsoplande.

efterfølgende er angivet det antal ejendomme,

opdelt på vandløbsområder, der skal have forbedret

deres spildevandsrensning, således at den som

minimum opfylder renseklasse ”o”. det vil sige der

skal ske en reduktion af organisk stof på mindst 90

%. rensekravet kan opfyldes af f.eks. rodzoneanlæg,

vandløbsområde antal ejendomme, der skal forbedringen skal ske

forbedre rensningen senest år

1: Jerup Å 22 2009

2: rugholm Å / engsig Bæk 2 2009

3: Strandbyhedegrøften / elling Å udgår

4: Skårup møllebæk / elling Å 3 2008

5: Åsted Å / elling Å 16 2008

6: nistrup Bæk / Åsted Å / elling Å 21 2007

7: morbro Bæk / Åsted Å / elling Å 4 2006

8: Åsted Å / elling Å - 2. prioritet 7 ikke fastsat

9: Stokbro Bæk / elling Å 6 2006

10: Selbæk / Bangsbo Å 2 2006

total 8

14

kort udgave af SpildevandSplan for frederikShavn kommune 2005 - 2016


4

det åbne land

9

5

5

1

6

6

8

5

2

7

7

Jerup Å

3

Nedsivningsområdet Bratten (N1)

10

Rugholm Å

Elling Å

Nedsivningsområdet Lerbækhuse (N2)

Nedsivningsområdet Apholmen (N3)

Bangsbo Å

Nedsivningsområdet Heden (N4)

kort udgave af SpildevandSplan for frederikShavn kommune 2005 - 2016 15


det åbne land

biologiske sandfiltreanlæg samt nedsivningsanlæg.

hvornår og hvordan gennemføres en forbedret

rensning?

der vil blive forvarslet påbud til ejendomme, der

skal forbedre rensning af spildevandet ca. 2 måneder

før kommunen udsteder det endelige påbud. den forbedrede

rensning skal være etableret og i drift senest

1 år efter at påbuddet er givet.

Det kan ske på flere måder. Her i kommunen er

jordbunden de fleste steder egnet til nedsivning af

spildevand, så den mest udbredte løsning er etablering

af nedsivningsanlæg på ejendommen.

Samtidig med at der udstedes påbud om forbedret

rensning, får ejere af helårsboliger tilbud om kontraktligt

medlemskab af kloakforsyningen mod at betale

kloaktilslutningsbidrag og årligt vandafledningsafgift.

kloakforsyningen etablerer og driver et renseanlæg

hos grundejeren.

nedsivningsområder

I kommunen findes der 4 områder, der i den tidligere

spildevandsplan blev udlagt som områder for

nedsivning af regn- og spildevand. det er sommerhusområderne

Bratten, apholmen, lerbækhuse og

heden.

n1: det meste af sommerhusområdet Bratten på

191,4 ha. i den sydlige del af området er en lille

del spildevandskloakeret.

n2: Sommerhusområdet lerbækhuse på ca. 9 ha.

n3: Sommerhusområdet apholmen på ca. 10 ha.

n4: Sommerhusområdet heden på 4,6 ha.

der er ikke på nuværende tidspunkt planlagt yderligere

nedsivningsområder eller ændringer i eksisterende.

16

tømningsordning

i planperioden indføres en obligatorisk tømningsordning

for alle septiktanke i kommunen.

der er pt. ingen tømningsordning for de ca. 1.500

septiktanke i kommunen. tankejere ved boliger har

pligt til at tømme tankene en gang årligt, ved fritidshuse

med mindre belastning skal tankene tømmes

mindst hvert andet år. Slammet skal afleveres på et af

kommunen godkendt sted.

når kommunen indfører en tømningsordning for

septiktanke, har ejeren pligt til at tilslutte sig denne.

fordelene ved en obligatorisk tømningsordning er :

1. alle tanke vil blive tømt regelmæssigt.

2. alle tankes funktion og indretning optimeres.

. der er sikkerhed for at slammet bortskaffes efter

gældende regler.

den systematisering og kontrol af tømningerne, der

opnås ved en obligatorisk tømningsordning forventes

at medføre miljøforbedringer i form af reduktion af

udledninger til vandmiljøet, samt reduktion af uhygiej-

kort udgave af SpildevandSplan for frederikShavn kommune 2005 - 2016


tids- og økonomiplan

niske forhold.

tids- og økonomiplan

i spildevandsplanen er beskrevet en række planlagte

aktiviteter, og forsyningen har derfor et behov for

investering i spildevandshåndteringen.

frederikshavn Centralrenseanlæg

på Centralrenseanlæg planlægges der en forbedring

af indløbsforholdene samt en ændring af fordelingen

af spildevandet internt i anlægget. tiltagene er et af

de elementer der skal begrænse oversvømmelsessituationer

i frederikshavn samt optimere driften på

renseanlægget.

det planlægges at ændre slamhåndteringen på

Centralrenseanlægget, da den nuværende drift ikke er

optimal mht. proces, lugt og økonomi.

kloakerede oplande

udbygningen af nye bolig-, erhvervs, fritids-, center-

og offentlige områder gennemføres i forhold til efterspørgsel

af grunde i områderne. anlægsarbejderne

finansieres af tilslutningsbidragene.

kloakfornyelse

investeringsbehovet i til fornyelse af kloaksystemet

er opgjort til årligt ca. 15 - 30 mio. kr. for at fastholde

en høj forsyningssikkerhed, bevare værdien af

kloaksystemet og i øvrigt arbejde for kommunens

målsætninger på spildevandsområdet er det kommunens

mål, at der i middel anvendes et beløb af denne

størrelsesorden til kloakfornyelse.

det åbne land

etableringen af spildevandsanlæg ved fritliggende

ejendomme kan ske via kontraktlig medlemskab af

kloakforsyningen. da medlemskabet kun er økonomisk

attraktivt for ejeren af ejendommen i ganske

særlige tilfælde, er det kommunens vurdering, at

dette tilbud kun vil blive benyttet i et meget begrænset

omfang.

kloakforsyningens indtægter

kloakforsyningens indtægter opkræves i henhold til

den gældende betalingsvedtægt for kloakforsyningen.

den gældende betalingsvedtægt trådte i kraft den

1. januar 2004, og i henhold hertil udgør kloakforsynings

indtægter:

• tilslutningsbidrag, som er et engangsbeløb, der betales

for tilslutningen til kloakforsyningen. Bidraget

udgøres af et lovmæssigt fastsat standardbidrag,

der pristalsreguleres.

• Vandafledningsafgift, der opkræves løbende.

Vandafledningsafgift er opdelt i en variabel del,

der afhænger af den årligt forbrugte vandmængde

samt en fast del, der afhænger af antallet af spildevandsstik.

• Bidrag for aflevering af slam på renseanlægget,

som afhænger af volumen af det afleverede slam.

i forbindelsen med budgetlægningen fastsætter

Byrådet hvert år størrelsen af vandafledningsafgiften

samt bidraget for aflevering af slam på renseanlægget.

de til enhver tid gældende bidrag og takster kan ses på

kort udgave af SpildevandSplan for frederikShavn kommune 2005 - 2016 17


tids- og økonomiplan

forsyningens hjemmeside www.forsyningen.dk.

Samlet tids- og økonomiplan

investeringsbehovene til de tiltag, som er skitseret i spildevandsplanen er omfattende. for at bevare kommunens

konkurrenceevne til at tiltrække erhverv, er det vigtigt at sikre en attraktiv takstpolitik. finansieringen af

tiltagene skal derfor ske via dels takstreguleringer og dels en rationel og effektiv drift af kloaksystem og renseanlæg.

Hvert år vedtager byrådet kloakforsyningens budget for det kommende år. I budgettet findes en detaljeret

redegørelse over investeringerne i budgetåret samt de to efterfølgende år, endvidere indeholder budgettet en

18

kort udgave af SpildevandSplan for frederikShavn kommune 2005 - 2016


frederikshavn kommune

teknisk forvaltning

rådhus alle 100 • 9900 frederikshavn

tlf. 9622 5000 • www.frederikshavn.dk

forsyningen frederikshavn

fasanvej 1 • 9900 frederikshavn

tlf. 9622 5426

www.forsyningen.dk

Grafikgruppen, layout 06-186 AL • Foto: T.J. og J.A.S.

More magazines by this user
Similar magazines