Referat af generalforsamling

gyldendalbaadlaug.dk

Referat af generalforsamling

1: Dirigent : Johan Jeppesen

Referat af generalforsamling

2-3-2013

2: Formandens beretning:

På den nuværende bestyrelses første møde efter konstitueringen, blev der

listet et antal opgaver, 32 i alt, af hvilke de fleste på nuværende tidspunkt er løst .

Af nogle af de vigtigste opgaver, som er løst kan nævnes

Hængelås på køleskab - indkøb af nye sejl til 606 -

Indkøb af nye motorer til følge både til erstatning for de stjålne

Opsætning af kameraer på havnen for at undgå tyveri.

Tilbygning til klubhus (midler er skaffet og byggeri er sat i gang.)

Aflåsning af klubhus, og hvordan det skal håndteres vil først blive besluttet

når byggeriet er tilendebragt

Som det allerede er oplyst er finansieringen af tilbygning som følger.

Tilsagn fra medlemmer 103.500 kr.

Lag 130.000 kr.

Lokale og anlægsfonden 150.000 kr.

Landsby udvalget skive kommune 150.000 kr.

Øvrige opgaver af mere administrativ, vedligeholdelses og operativ art er også

løst.

Endvidere var der jo også klubbens 25 års jubilæumsfest, som forløb til alles

tilfredshed. --- Vejret var strålende, og alle var glade. Der var dog et par af

aktiviteterne, som godt kunne have haft glæde af lidt mere vind.

Af øvrige arrangementer blev familie turen til Lemvig aflyst pga. dårligt vejr

Skt. Hans bålet blev klaret i sidste øjeblik. Der var tvivl om hvor bålet skulle

stå, og der var derfor ikke skaffet brænde. Det regnede hele aftenen indtil bålet

skulle tændes. Da blev det heldigvis tørvejr..

2a: Beretning fra ungdoms afdelingen af Henrik.

Aktivitets kalender for ungdoms afdelingen, er endnu ikke færdig, men vil når

den er færdig blive tilføjet bådelaugets kalender.

Ungdoms afdelingen har haft Lihme skole til “skole-samarbejde” arrangement

hvor 40 elever har været med ude at sejle.

DSU giver tilskud til den slags arrangementer, så det kan også være med til at

støtte økonomien.

Ungdoms afdelingen har også deltaget i DSU´s “Sommer-camp” i Nykøbing.

Et arrangement af en uges varighed i spændende og hyggeligt samvær med

unge sejlere fra andre klubber.

Til jubilæumsfesten, havde ungdoms afdelingen lejet 2 trailere fra DSU med

diverse sejlegrej, som blev flittigt benyttet hele dagen.

Ikke at forglemme den årligt tilbagevendende sommerlejr i Aug. Hvor der var

samlet 25 personer til aktiviteter i land og på vandet.

Pinse sejladsen til Venø med de unge og deres forældre i 606ere, optimister

og følgebåde var også meget vellykket .


3:Forelæggelse af regn skab til godkendelse :

Indestående på budgetkonto 30.696 kr.

Opsparingskonto 99.044

Kassebeholdning i alt 129.741 kr.

Indtægter 112.004 og udgifter 115.028 hvilket giver et resultat på - 3.024 kr.

Egenkapitalen udgør dette år 849.478 kr.

Budgettet for 2013 er beregnet til ende på et resultat på + 4000 kr.

Øgede driftsudgifter ved udvidelse af klubhuset vil beløbe sig til ca. 4000kr.

p/a. Kommunen yder et tilskud på 60 % af driftsudgifterne.

Betalende medlemmer udgøres af

58 Aktive

10 Gaster

11 Juniorsejlere

10 Passive

Der skal arbejdes for at få flere bådejere til at blive medlemmer i bådelauget.

Regnskabet blev godkendt af de fremmødte.

4: Fastsættelse af kontingent.

Det blev besluttet at fastholde de nuværende satser.

5: Indkomne forslag. ingen

6: Valg af formand

Jens J. Christensen blev genvalgt

7: Valg af 2 bestyrelses medlemmer og 1 suppleant :

Torben Hammer og Erik Viller Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen.

og Jan Bundgård som suppleant

8: Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

Genvalgt som revisorer blev Esben Madsen og Jan Ælmholt og

Gunnar Madsen som suppleant.

9: Vedtægts ændring:

Det blev besluttet at arbejde på en vedtægtsændring vedrørende indkaldelse til

generalforsamling via vores hjemmeside eller via E-mail.

Formanden indkalder til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med

søsætning d. 13 - 4.

10: Nedsættelse af udvalg.

Samtlige udvalg er uændret fra sidste generalforsamling.

11: Evt.:

a Vedr. byggeriet. Tømreren starter i uge 11

b Mht. til OK -sponsorat er det besluttet at gå lidt mere ihærdigt til værks.

Kommunikationen går åbenbart i stå fra OK´s side et stykke inde i processen.

c Sponsoraftale med Jyske Sparekasse fortsætter under samme betingelser

som vi havde med Spar Salling. Selve sponsoratet er på 10.000 kr.

Og endelig skal der lyde en tak til alle, som til glæde og gavn for klubben har ydet en

frivillig indsats i det forløbne år.

Mvh. Bestyrelsen.

More magazines by this user
Similar magazines