30.07.2013 Views

Opgaven - Social software

Opgaven - Social software

Opgaven - Social software

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Opgaven

Social software: Design & implementering

4. oktober


Agenda

Formalia

Forskellige opgavetyper (m. eksempler)

Problemorienteret

”Øvelser”


Og i øvelserne:

45 min: Opsamling på i tirsdags

Fremlægge ideer (ikke

nødvendigvis nogen, I selv vil

skrive om)

45 min: Gruppedannelser?

Problemformuleringer, 1. forsøg

(& vejledning)


Formalia

Længde

Grupper

Deadlines

Eksamen


Tæller 7,5 ECTS-point

Se også vejledende normer på wikien


Opgavelængde

1 studerende: 18-25 sider

2 studerende: 20-35 sider

3 studerende: 35-45 sider

4 studerende: 45-55 sider

5 studerende: 55-65 sider


Grupper? En god ide!

Men husk, at I skal skrive,

hvem der skriver hvad


Deadlines

Sidste kursusgang: 6. december

Opgaven afleveres: 19. december kl. 15

Eksamen: 22. og 23. januar


Individuel eksamen

– også selvom I skriver i grupper

I bliver vurderet på kriterierne i kursusbasen

– og efter 12-skalaen!


Opgaven, disposition fx

Resume

Indledning

Problemformulering

Analysisk/teoretisk svar på problemformulering (med

metode- og litteraturovervejelser)

Praktisk løsning på problemformulering

(produktionsbeskrivelse)

Evaluering af produktion

Diskussion

Sammenfatning/perspektivering/konklusion


Hvad er en produktion?

Det spænder vidt! Fra konceptbeskrivelse eller

formidling af teoretisk projekt – til f.eks.

prototyper, design eller kode


Tre typiske opgavetyper

Produktionsbaseret opgave

Empirisk opgave

Litterær opgave


Produktionsbaseret opgave


Fokus på for eksempel:

Problemformulering, formål, målgruppeovervejelser

& -analyse, designovervejelser,

evt. prototyper, evt. design, evt. teknisk

implementering, overvejelser om hvordan

teknisk implementering kan foregå, teoretisk

perspektivering af produktionen,

brugerevaluering…


Empirisk opgave


Fokus på for eksempel:

Problemformulering, metode,

litteraturgennemgang, databehandling,

analyse, diskussion, teoretisk

perspektivering…


Litterær opgave


Fokus på for eksempel:

Problemformulering, formål, teoristudier, evt.

empiriske studier, analyse af teori (og empiri),

opstilling af egen teori/definition, evt.

efterprøvning eller som minimum diskussion

heraf…


Definition!


Problemorienteret

Et par faldgruber

Et par gode råd

Et par gode eksempler


Vil det hele

Find en klar og afgrænset problemstilling, I

kan kigge på (husk hvor meget plads og hvor

meget tid, I har)

Det dårlige eksempel: ”Hvordan kan man skabe

forøget brugerinddragelse på Politiken.dk?”


Er umulig at besvare

Find en problemstilling, som I rent faktisk kan

finde et svar på (også inden for de ressourcer

I har)

Det dårlige eksempel: ”Hvordan definerer man

egentlig Wikipedia?”


Irrelevant for faget

Find en problemstilling, som passer ind i

fagets ramme

Det dårlige eksempel: ”Hvordan kan man bruge

Ajax til at skabe bedre brugeroplevelser?”


Gode råd

Lav en foreløbig problemformulering. Arbejd

ud fra den. Og lav den så siden hen om.

Definer alle begreber entydigt.

Stil et spørgsmål, I kan finde et svar på.

Argumentér for, hvorfor jeres problemformulering

ser ud, som den gør


Gode råd (2)

Problemformuleringen er både et styringsredskab

for jer selv og et kommunikationsredskab

til vejleder og censor. Hvad forpligter

I jer til at svare på?

Tid brugt på problemformuleringen er godt

givet ud.


Gode eksempler


Hvordan kan man skabe et mash-up af Google

og Delicious, hvor man skaber bedre

søgeresultater ud fra en præmis om at xxx?


Hvad er de primære årsager til, at

københavnske unge i alderen 20-25

år benytter Facebook?


Hvorfor fungerer Wikipedia så godt?

Vi vil hovedsageligt arbejde med to retoriske

indsnævringer af problemstillingen. For det

første vil vi med et genreperspektiv se på

hvilken funktion Wikipedia opfylder som genre.

Og for det andet vil vi undersøge

afsenderinstansen og den etos der kan

konstrueres gennem Wikipedia.

(Niels’ speciale)


Vi ses kl. 13.

1. time: Opsamling på i tirsdags

Fremlægge ideer (ikke

nødvendigvis nogen, I selv vil

skrive om)

2. time: Gruppedannelser?

Problemformuleringer, 1. forsøg

(& vejledning)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!