Brugsvejledning - Handicare.dk

handicare.dk

Brugsvejledning - Handicare.dk

TR4000 ATLAS BARIATRISK BRUSE-BADLEJE

Denne brugsanvisning bør læses nøje

inden bruse-badelejet tages i brug.

Kun kvalificeret personale bør udføre

badning, overflytning og transport af

brugere.

Produktet kan fungere uden problemer i

mange år, når det anvendes og

vedligeholdes korrekt. Den korrekte

anvendelse og vedligeholdelse er

beskrevet i denne brugsanvisning.

Brugsanvisning

Såfremt der er spørgsmål vedrørende

anvendelse og vedligeholdelse, som

ikke findes besvaret i

brugsanvisningen, er du meget

velkommen til at kontakte os.

Maj 2007


INDHOLDSFORTEGNELSE

Side:

3 Oversigt og terminologi

4 Lydsignaler, kalibrering, håndbetjening

5 Opladning af batterier

6 Sengeheste

6 Fenderhjul.

7 Hjul med bremse og retningsstyr

7 Afløbsslange- og prop

8 Sikkerhed

9 Brusebadning

9 Rengøring af madras og bruse-badelejet

10 Vedligeholdelse

10 Garanti

11 CE-mærkning, tekniske data

12 Servicehåndbog

Denne brugsanvisning gælder for TR 4000 Atlas.

Alt efter behov for hjælp kan følgende udstyr også anvendes:

TR 2810 Brusepanel med brugerbetjent bruser og rengøringsbruser

TR 2900 Udslagskumme til brusepanel

Bemærk, at der findes separat brugsanvisning til brusepanel og

udslagskumme.

Bruse-badelejet kan med fordel anvendes til brugere med brandskader.

2


Oversigt og terminologi

1. Madras

2. Pude 15º (tilbehør)

3. Pude 30º (tilbehør)

4. Afløb

5. Afløbsprop

6. Afløbsslange

7. Liggeflade

8. Sider (sengehest)

9. Hovedgavl

10. Låseband til vinkling af sengehest

(tilbehør)

11. Løftesøjle

12. Bremse

13. Retningsstyr

14. Fenderhjul

15. Håndbetjening (med opladestik) til

løft, sænk og vinkling af liggeflade

16. Oplader

8

1

7 9

11

14

10

6

11

12, 13

3

15


Lydsignaler, kalibrering,

håndbetjening

Lydsignaler fra bruse-badelejet

Et kort lydsignal

Når liggefladen ved trinløs indstilling af

vinkel når horisontalt plan kommer et

kort lydsignal (pip) og liggefladen

standser. Ønskes fortsat vinkling, tryk

på symbolet igen.

Et langt og et kort lydsignal

Når signalet høres er spændingen for

lav og batterierne skal omgående

oplades. (se Opladning af batterier).

En lang og to korte lydsignaler

Når dette signal høres skal

liggefladen kalibreres til

horisontalleje.

Kalibrering

Anvend håndbetjeningen til

kalibrering. Tryk på NED symbolet til

liggefladen kommer i det nederste leje.

Tryk en gang til på NED symbolet for at

sikre at begge løftesøjler er i sit nederste

leje. To korte lydsignaler indikerer

når begge løftesøjlerne er nede.

Tryk en gang til på NED symbolet.

Liggefladen er nu kalibreret til horisontalt

leje og bruse-badelejet er klar til

brug.

Kalibrering skal også gøres efter

strømafbrydelse f.eks. efter udskiftning

af batteri eller sikring.

Håndbetjening til højdeindstilling

og vinkling af liggefladen

Liggefalden indstilles i højde og vinkel

fra håndbetjeningen. De to batteridrevne

løftesøjler arbejder lydløst

og kraftfyldt.

Indstil liggefladens højde ved at

trykke på håndbetjeningens PIL

symboler for op og ned.

Liggefalden stopper straks når

håndbetjeningens symboler

slippes.

Indstil liggefladens vinkel ved at

trykke på PIL symbolerne (fod hhv.

hoved). Vinklingen indstilles trinløst

ca. 4 º i begge retninger fra

horisontalleje.

Indstil liggefladens vinkel til bekvemt

afløb ved badning eller transport.

Ved behov kan liggefladen vinkles til

chokleje ”Trendelenborg” hvis det

ønskes.

OBS! Anvend kun Trendelenborgleje,

når du kender til denne funktion.

Op

Vinkling

Ned

Vinkling

4


Opladning af batterier

Oplad dagligt bruse-badelejet i et tørt

rum eller når det giver et langt og et

kort lydsignal. Normal oplad-ningstid er

ca. 8 timer. Batterierne kan ikke

overlades.

Anvend kun den 24Volt dc batterioplader,

der er leveret af TR.

Tilslut først opladerens lade-stik til

håndbetjeningen.

Tilslut derefter opladeren til en

stikkontakt.

Når opladeren er tilsluttet korrekt, lyser

indikeringslampen på opladeren.

Denne indikeringslampe: Gult viser

oplad-ning. Grønt viser

vedligeholdelsesladning og at brusebadelejet

er færdig ladet og klar til

brug.

Når opladningen er klar, tag først

opladeren ud af stikkontakten og

derefter ladestikket ud af

håndbetjeningen.

Elektronikken er beskyttet mod

overbelastning.

En sikring (15 A) findes mellem batterierne

i elektronikboksen, som er

placeret under liggefladen. Løft

madrassen, pladen og løsnpladen over

elektronikboksen.

Batterier:

Brugte blybatterier skal indleveres til

miljørigtig genbrugsstation eller

returneres til forhandleren. Smid ikke

brugte batterier ud sammen med

husholdningsaffaldet.

Opladestik

Oplader

5


Sengeheste

Bruse-badelejets sengeheste og

hovedgærde kan klappes ned for at

lette overflytning af brugeren.

Sengehestene skal være låst for sikker

transport.

Klappe sengehesten ned til

horisontal stilling Løft sengehesten

lige op med begge hænder og klap den

ned til horisontalt leje, hvor den vil

standse.

Klappe sengehesten helt ned

Løft op i den horisontale sengehest

med begge hænder og klap den helt

ned.

Lås sengehesten ved at klappe den

op med begge hænder. Den låser

automatisk i øverste stilling.

Ved transport gennem smalle passager

f.eks. ge-nnem en dør kan brusebadelejet

gøres smallere ved at

sengehestene klappes ind mod midten.

Hovedgavl

Hovedgavlen kan klappes ned til

horisontal leje for dels at lette

overflytning og dels give ekstra længde

til en høj bruger.

Løft og klap gavlen op til horisontalt

stilling, her vil den stoppe.

For at låse, løft gavlen op til

udgangsstilling.

Fenderhjul

Liggefladens fire hjørner er forsynet

med fenderhjul for at beskytte mod

påkørsel.

6


Hjul med bremse og retningsstyr

med centrallås

Hjul med bremse

Parkér bruse-badelejet og brems alle

fire hjul ved med foden at trykke bøjlen

ned for centrallåsen ved brusebadelejets

hovedende til det klicker i

lås.

Frigør bremserne ved med foden at

løfte bøjlen til horisontalleje eller tryk

med foden på bøjlens bøjede

forlængede arm ved bruse-badelejets

langside.

Retningsstyr

Et af hjulene i bruse-badelejets

fodende kan låses for at gøre det

lettere at styre under transport.

Løft bøjlen med foden til det klicker i

leje eller tryk med foden på bøjlens

forlængede arm ved lejets langside.

Frigør retningsstyret ved med foden at

trykke bøjlen ned til neutralt leje.

Afløbsslange

Den fleksible afløbsslange tilsluttes

afløbet i liggefladen og kan ledes til

afløb i gulvet, toilettet eller lignede

afløb.

Efter badning sæt afløbsproppen i og

bøj slanges op som et U for at mindske

dryp på gulvet.

Afløbsprop

Afløbsproppen er fastgjort til

liggefladen med en nylonsnor, så den

ikke forsvinder.

“Låst”- Bremset

Neutral stilling

7


Sikkerhed

Er der spørgsmål om håndtering og

vedligeholdelse af bruse-badelejet,

som der ikke findes svar på i

brugsanvisningen, så kontakt os gerne.

• Kun personer som har sat sig

grundigt ind i brugsanvisningen,

må betjene lejet.

• Brugeren skal være bekvemt

placeret på liggefladen med

opklappede og fastlåste sider.

• Brugeren må ikke sidde i hoved-

eller fodenden

• Efterlad aldrig brugeren alene.

• Hjulenes bremser skal være låst

inden overflytning af brugeren og

inden brugeren brusebades

• Kontrollér, at vandtemperaturen er

korrekt indstillet under badning

• Kontrollér, at hjul, bremser og

sengeheste er intakte og fri for

skader

• Bruse-badelejet skal køres

forsigtigt, når brugeren

transporteres gennem smalle

gangarealer og på ujævne gulve.

• Hjælperen skal sikre sig, at

brugeren ikke risikerer at komme i

klemme, når bruse-badelejet

flyttes, hæves eller sænkes

• Kontrollér, at alle dele, som

brugeren kommer i kontakt med, er

hele og uden skarpe kanter

• Bruse-badelejet må ikke anvendes

i tilfælde af beskadigelse. Bestil

snarest muligt service

• Liggefladens underside bør tørres

af for at undgå vanddråber på

gulvet

• Lejet bør rengøres efter hvert brug.

• Pude og madras må ikke under

nogen omstændigheder rengøres i

en autoklave, vaskemaskine e.l.

• Undgå hud- og øjenkontakt med

desinfektions- og rengøringsmidler

som ætser. Er skaden sket, bør

man skylle med rigelige mængder

vand og eventuelt søge læge.

• Batterierne bør oplades dagligt

eller når bruse-badelejet ikke

anvendes. Batterierne kan ikke

overoplades.

• Kun TR´s oplader må anvendes til

bruse-badelejet.

• Batterioplader må ikke anvendes i

våde og fugtige rum

Advarsel: Bruse-badelejet skal

anvendes i overensstemmelse med

ovenstående sikkerhedsinstruktioner

og anvisningerne i denne

brugsanvisning.

Kun personer, som har sat sig grundigt

ind i brugsanvisningen, må betjene

lejet.

Bemærk, at der findes separat

brugsanvisning til brusepanel TR 2810.

8


Brusebadning

Ved brusebadning skal brugeren ligge på

liggefladen med sengehestene klappet op

og låst fast.

Advarsel: Brugeren bør hele tiden være

under opsyn. Afprøv selv om vandet har en

behagelig temperatur, inden du giver

brugeren brusebad.

Såfremt TR 2810 brusepanelet anvendes,

henviser vi til den separate brugsanvisning

for dette produkt.

1. Anbring bruse-badelejet over toilet,

eller gulvafløb og check at

afløbsslangen er skruet ordentligt fast

og rettet mod afløbet.

2. Lås hjulene med centralbremsen.

3. Indstil liggefladen så vandet kan løbe

af (maks. 4º). Fjern afløbsproppen.

4. Vask og brus brugeren. Skyl også

straks urin og afføring bort for at

forhindre misfarvning og skjolder af

madrassen.

5. Tør brugeren og hold hende/ham varm

med f.eks. et badehåndklæde.

6. Når badet er ovre skal vandet løbe af

madrassen og afløbsproppen sættes i

igen. Bøj afløbsslangen op i et U for at

forhindre dryp på gulvet.

7. Ved transport kan liggefladens

hældning og højde indstilles for komfort

for brugeren og ergonomi for

hjælperen.

8. Efter behov kan liggefladens vinkling

indstilles 4 º til Trendelenborg-

chokleje. OBS! Anvend kun

Trendelenborgleje, når du kender til

denne funktion.

Rengøring af madras og bruse-badeleje

Bruse-badelejets understel er konstrueret så

det er let at rengøre.

Liggefladen har aftagelig pude og madras

belagt med plast som skal rengøres efter

hvert bad.

Advarsel: Pude og madras må ikke under

nogen omstændigheder rengøres i en

autoklave e.l.

Rengør derefter madrassens understøttelse,

sengehestene og rammen omhyggeligt

inden lejet igen tages i brug.

Liggefladens underside bør aftørres for at

undgå, at der drypper vand på gulvet.

OBS! Vær opmærksom på, at madras og

bundplade er tørre inden de igen sættes på

plads på liggefladen.

9


Vedligeholdelse

De anbefalede rutiner er afhængigt af,

hvor ofte lejet anvendes. Det er dog en

god idé at skemalægge rutinerne.

Efter hvert bad

• Rengør bruse-badelejet efter hvert

bad. Anvend flydende

rengøringsmidler eller sæbe til

rengøring af pude og madras. Fjern

snavs med en børste eller svamp

og skyl godt med rent vand.

• Skyl straks evnt. urin og afføring

bort for at forhindre misfarvning og

skjolder af madrassen.

• Rengør liggefladens under- og

overside samt alle lakerede

overflader med rengøringsmidler

uden slibemiddel.

• Anvend ikke opløsningsmidler, som

kan beskadige den plastbelagte

pude og madras.

• Anvend ikke jodbaserede

desinfektionsmidler, bromin eller

metylen blåt, som kan misfarve

pude og madras.

Hver uge

• Kontroller visuelt bruse-badelejets

enkelte komponenter for at sikre, at

der ikke findes sprækker og

beskadigelser, der kan skade

brugeren.

Hver måned

• Kontroller at skruer og møtrikker på

bruse-badelejet er skruet fast.

Bruse-badelejet skal straks tages

ud af brug og der skal bestilles

service, hvis der opdages fejl.

Batterier:

Brugte blybatterier skal indleveres til

miljørigtig genbrugsstation eller

returneres til forhandleren. Smid ikke

brugte batterier ud sammen med

husholdningsaffaldet.

Garanti

TR garanterer, at produktet er uden fejl og

mangler i udførelse såvel som materialer i en

periode af et år fra fakturadato. Garanti tiden på

den plastbelagte pude og madras er 6 måneder.

10


CE-mærkning, tekniske data

CE mærket

Lægemiddelstyrelsen

Registreringsbevis

Dnr.452:2006/63771

Tekniske data

Max last: op til 400 kg

Løfteområde: 30cm

Overbelastningbeskyttelse:

Indbygget

Batteri: Opladeligt 24V

Stel: Pulverlakeret specialstål.

Hjul: Centralbremse med retningsstyr.

Håndbetjening: Indstilling af højde,

vinkel og stik til opladning.

Drivkraft: Dobbelt løftesøjle.

Intermitterende kraft: 10%

max 2min/18min.

Flammesikker madras og pude.

Mål:

Længde: 221 cm Bredde: 102cm

Højde: 54 – 84 cm

Ret til konstruktionsmæssige

ændringer forbeholdes.

Producent

Tranås Rostfria AB

Box 116

SE-573 22 Tranås

Telefon 0140-385060

Fax 0140-385061

E-mail info@trequipment.se

11


Servicehåndbog

Datp Beskrivelse Underskrift

Uddannelse

Dato Beskrivelse Underskrift

12

More magazines by this user
Similar magazines