FORTEGNELSE

kunstbib.dk

FORTEGNELSE

Hsn

FORTEGNELSE

paa endeel fIv ..

gode og vel conditionerede Boger

i adikillige Sprog og Videnfkaber,

føåvelfom endeel Malerie^af bckiendtc

Meftere, en Samling algode og udvalgtej^obbere*

deels iped Glas og

Ram nier, deels uden 5 en Samling af

Conchyllier og Minei;alier, TaavelloHi

en Uden Samling af,Guld, Sofa og

andre. M&dailkr ng M^mrr^ nogk

Gfibs-Stykker m. v., afgangné Ge-

heimer. og Hovm. CARL ADOLF)1!

von L1NSTOWS Sterboe tilhorencle,

fom Mandagenden 26.Novb. og fol- \

gende Dage ved offentlig Au&ion bli-

ver bortfolgt i Gaarden No. 3$6*|V

Printzens Gade, bag Slottet, imod '

contant Betali&g, eller j' naar paafor- ,

dres, til Hr. Jens Nimb, boegde^t

Stormgaden, N o. 280, hvor, åå-

velfom paa Au&ionsftedet, Ca- ' r .

talogi ere at bekomme.

'y “ ^ l '4 ■ V. P-is

1 --,-- rrrsi'■ — ■■■■ . ■„ , jyl.,

K io b e n h a v n i •

Tryks hos Augufc Frideiich Ste|«»


In Folio.

DRie Weimarifche Bibel m. K. Ntirnb. 736,

eng!. B.

2 Kon^e Loven

3 F. M. Regenfas von Schnecken Mufchelen und

Schaalthiere franz. undt.ufch, ifterTh.

Koph. 758. marin B.

4 Atlas Scho’nfticus, af Human, beftaaende af 3QV&

Kart.

5 - 6 Den Danfke Vitruvius, 2 Dceic Khavn. 746.

engl. B.

7 - 8 Gefchichte der Korrige von Danemark aus den*

Oldenburgifclisn ^Stamme Jdurch J. H.

Schlpgal, m. Bildniflen, 2 Theile Koph.

7 7 1 7 7 -

9 J. Grunds Afbildning pia Nordmands Dalen 1

Fredensborgs Hauge ibid. 773.

10 C. Danckwerths B fchreibung der Herzogthiimer

Schleswig und Holftein 652.

XI • 12 Dannemarks Riges Kronike af A. Hvitfeld,

Khavn. 652.

A 13-17


2 In Folio*

1 3 • 1 7 Di£Honaire univerfel d eC o m m e rce & c. pal?

Savery ibid. 7 5 9 . 5 V ol.

1 8 L. J . A u rig arii Speculi M ari n i , navigatioilem

borealis & orientalis oceani c o m p le te n s

Pars åd a L. Bar. 586*

1 9 H ifto iré de L ouis le G rand, Paris 6 9 1 .

2 0 E x traft aus der fcandaleufe C orrefpondence des

Grafen Steenbtichs infpr.

2 1 M em oi'ia O . W in d D n i H arivftadii ab O . Borrichio

Hav. 68 \

£ 2 Seneca fo rd ariik it ved B. T h o tr. S oroe 6 5 Ri

2 3 J . Ih rés G loffaiium S v icgothicum , 2 T o m i U p

fal 7 6 # ;

Ic o n ts reriim n uturalium o n F ig u re s enlum ineeå

d ’ H ift. naturelle d u N o r d par P ro fh

A fcaniiis, C p b . 7 7 2 - 7 7 .

3 5 • 2 7 P h .M illers G artner Lexicon, ^ T h c ile , Njtirrii

7 5 0 -5 1 . 3 V ol.

2 8 A&C Jubilæ i univerfitatis H avnienfis 7 7 9 .

2 9 S a g e r, foni ere fo rte i d a jui idiffie pra& ifke Sæl-*

flkab fra A ar 1 7 7 3 til 7 9 inclulive M fpt.

3 0 G ottfridi H ift. C h ro n ico n C til?.

3 1 E n Kaage- S y lte -o g Bage B og M fpt.

3 2 D e n Iflan d /k e Bibel. H o lu m 6 4 4 . nitid. É x p l.

33 G . S chutze von den erhabenen Begriffen der

D an en v o n ih ren Regenten. A lt. 7 6 0

34 E t M a n u fcfip t angaaends F rid e rich IV . o g

Chrillian VI.

3 5 S am ling af Jordebogei* for o g over det K o n ­

gelige folgte Jo rd eg o d s

3 6 Ja n i R ofenkrantzii Bibliotheca. Hafri. 6 9 6

^ 7 A ndi'i A n g e li H olfteinifche C hronica 596*

viele Kupf*

ii ri- H am elm ans O ldenburgifche C h ro n ica 599^

m it viele K u p f.

§ 9 R eligion tles Ancje.ijs R om ains illuftre d ’uti

Qx&nå*

In Folio. 9

g ran d n o m b re de M edailles p ir G uil

du C h o u l L y o n 5 5 .'), avec F ig .

4.0 J, Bapn F o n tiji de C æ fiorum G ente Com rnen-

ta m cum Ju l. Ja co b p n i A p p e n d . Bo»

noniæ 5 ^ 3 . nit. Ex. cu m F ig .

r 4 1 Bibelen paa F in ifk . Stotfkh. 6 4 2 ined F ig.

4 2 Bibelen pui S panfk par C y p ria n de V alerii.

A m R erd . 6 0 2 . nit- E x.

4 3 D u A n tiqviiate B ritannicæ Eculeliæ. H anov*

6 0 5

4 4 S criptores M ngnse B ritanniæ åntiqvi. Bafel.

ap u d O por.

4 5 L au r. E chard H ifto ry o f E n g la n d . L o n d .

7 2 0 . nitid.

4 6 T lio m . H \d e i Catalogu« BibliothecÆ Bodlejanae

O x o n . e T ta t. S h elJonian. 6 7 4 . n itid

Ex. cum F ig .

4 7 M . G oidafti S ciiptores R e ru m A lem annicaru

n V ttu lli. Francof.

4'} M . J. Bechr R eru m M ecleburgenfium ] L ib ri

V I I I . Lipf, 7 4 1

9 T h ateii des belden T h ew erd an ck . F ia n k f.

b ey E genolf.. m it F ig .

5 c Bibliotheca T e lh ria n a Parifiis ex R egia ty p o g r.

6 9 3 . nitid.

51 Rechten van A n tw erp en . A n tw e rp . 5 3 2

52 J. E r. G u n n eri F lo ra N o rw e g ic a T o m . f ,

N id ro f. 7 6 6


4

In Folio.

5 7 V iagem qve el C onde D esneval em prendio

para la Etiopia. 7 1 9

53 F ranc. D anckerts D curfke M a h ler, R itfz ,

Bild u n d Z eichnungs Academ ie. N u r b .

7 3 1 . Lautci- K upfern.

5 9 S. le Clerc D efllins de F iguies. Paris

6 0 D iverle N avieres do n t on le fert dans les P ro ­

vinces Unies par J. Peicelles. A m fterd.

avec plnl. F g.

61 J. A d . K opps A ufFiihrung des Haufes Heflen-

Cafftls E rbrechrs aut das H e rtz o g th u m

Brahans. M a rb u g 7 4 7 . m. StamtafeUi

u n d K upf.

$ 2 T h o rk Klevenfaldii M onum enta N obilirati* D a-

nicae ex C ippis

6 3 Scripteres M y th o lo g i veteres. Bnfileæ 5 3 5

4,4 K o n u u g a och H ofdingia Styrelfen cum Verfto-

ne & N o tis Joh. Schefferi. H oliniæ 6 6 9

6 5 J. M o lltri C y m b ria Litterata. Hafn. 17. V ol. 3

06 G eorgiich Regefta M o n u m e n to ru m m edii sv i.

L ip f 7 4 0

6 7 Ju s C ulm enfe


6

In Qvarto.

j - 2 Mosfins Forklaring over l fte og'sdenMofc*

bog> Bergen 772,

3 Strefews Huusp. fhl,

4 H, Schnb rts dito

5 Mosfins dito jfte Deel.

6 Die Hanshaltung und Wcge Gott s mit dem Men«

fchen von Loftcken, Hal'e 724-

7 A. J, Gothi Tbeoria vitæ æternæ paa Svenfk,

Srockli. 647.

§ Trautrrede tiber die durcbl. Fiirf*- nn von Odfries«

land von J. Lortb. Kojifi. 765.

9 P, Hersi bs 2de Prækener ved Chrift VI, Liigbe-

bégÆngelfe og Fi’id, V. Regierings i il*

trsedelle.

jo J. O, Menters MoigpiWyg Afen-Andagter j

Khavn. 7 4 : . v * "

11 Befkrivelfe over Kong Ohriftiani VIti Liig-Pro*

ce(fi< n.

12 Reinkingks Bibi. Policey.

13 I-iigpiffken over Frue B. Brocb ved Broehmnnn

J4 Oratio fecularis in confeffu foei. tatis regis’ havn,


8 In Qvarto.

1 2 8 * 3 1 Ph. Millers Gartnar Lexicon, 4 The'rlei

Niivnb. 769-76.

1 3 2 - 3 4 Abhandlungen zur Naturgefchichte det

Thiere unH Pflanzcn von Perrault, Char-

ras und Dodant tn. K. 3}. Theile Leipz.

757-

33^-36 Norges Naturlige Hiftorie ved Pontoppi-

dan Kbavn- 751.

J3 7 Beytråge 7,11 d?r Teftaceothologie F rkf 76c.

138 Abildgaards Befkrivelfe over Stevens Klint.

Khavn. 759.

139 Told-Rullen, Khavu. 768*

140 Dito- ibid. 762.

141 Dito ibid, 732.

142 Liitken om St. tens Oeconomie, 2Deele, Sortfe

760. 1 Vol.

143 Ejusd. Dito ifte Deel.

144 O. Hamreus Tankar om dcSvejifka Manufakturer,

Srockb. 738-

145 - 50 Dannemarks og Norges eeconomiflceMagazin,

6 Dele. Khavn. 757-62.

3 5 * C. D. vonOertzen von Innoculation der Kind«

viefeuche, Hnmb. 779.

152 La Lithologie & la Comhyliologie avec fig.

par M. Paris 742. eng]. B.

153 Hetregt Gebruck der Warelr Befebouwingen

door B. N iaiw enryt m. K. Amll 71 5.

154 Chtiftian den 5tes Danfke Lovfcholleret Khvn.

683. engl. B,

155 Ejusd Norfke Lov. ibid. 6B7.

1 56 Dito ved C. P Rothe.

157 Dfcn Norfke Lovbog Khavn. 604. it. ejusd.

Summar (ke Indhold med Forklaring o-

ver gamle Danfke og N oifke Ord, og

juridifke Termini ogArvetal ved P. Biel.

ke ibid- 657.

In Qvart©. 9

158 Dito forbedret ved Eiekke ibid. 657.

159 Den rette JydJke Lovbog offuerfeet, corrigirj

og Døriflf n forbedret, Khavn. 590. b)

/ Chrift. III. Ree.ef ibid. eod. cj F n d

II. dito ibid, eod. d) Ejusd. Haaridfeft-

ning ibid. eod, e) Ejusd. Gaards-Rær.,

f) Soe-Ret. g) Obne Breve, hvoraf

nogle i Mfpr.

160 Kong Waldemar II. Lov med alle fine u v e

T illæ g, famt W , II. og Chrift. IV.

Bryftbilleder.

161 Das jutifche Low Buch in Holfteinifcher Sprache

von B. Eichenberger. mit verbefler-

ten"Repertotio und Biiitings Giofla duj ch

Efmanuel Wfolfel Flensb 717.

162 Schlesw. Holfti-in Landgerichts Ordn ung*

Schlesw,7©i.

263 Chrift. Vti Leges dnnicæ. in lat converfæ a P.

Hojelfino Hav. 710.

164 Dennemarks og Norges Kirke-Ritual.

165 - 66 H. Paus Samling af gamle Norfke Love,

2 Dvele Khavn. 752.

167 Ditmarlifches Land-Recht Gliickft. 667.

16S - 69 Chrift, IV. Rigens Ret. Recefs cg Birke-

Ret. it. Forordninger f a 1613-69. in-

cluf 1 Vol. enpl B.

170 Forordninger f a Aar 1643 - 68.

371 - 86 Dito fra 1670 til 17^0. inclufiue 16 Vol.

engl B.

387 Bnlls Regifter over Danfke og Norfke Lov.

Khavn 743.

28$ Flkieis diro ibid 7 6.

389 Flid, V. Krigs Artikels Brev for Soe- cg Land-

T itn (ten veo Soe-Etatcn * £ Vol, fr. B.

290 Chr. VI- Skibs Artikler

391 Laugs - Artiklerne

A 5 192


JO 1 In Qvart®.

1 92 In J fod s Retten

J 93 H . de Hoftmanns Samlinger af Stiftelfer, Fim*

riationer o g Gavebreye , Toine ifte

Khcyn. 7 3 s,

1 9 4 Fundation de 1’ Academ ie de Peinture. & c.

Cph. 758.

J 9 5 Fundation til et firedobbelt foreenet K ærlig«

beds Sejlkab af R. W erjiing i{>i^ 74Q ,

1 9 6 [Piincipe du Droit nar. & poiitiqve par J.

Bnurlamaqvi 2 T om es Geuev. & Coph.*

75


12 In Qvartø.

2 4? Caftelli Ital téufches W oiterbuch Leipr. 6^n

2 4 6 .4 7 Diclionnflire franéois par P- Ridie l,t a

Geneve 67Q.

248 Det RiobenhnvnlTte Wai.fenbufe* Jubel 1777.

249 Neuere Gcfehkhte der ewangef. Miffiom Anftalten

i Oftindien sotes Stiiclc.

2$o Befchreibung eineg verbéflerren'Sonnen-Micro-

leliops von Wiedeburg Miirnh. '■»et?

251 Et Bundt Difjmtatzer, meeft juridifkc

252 Dito aefkilliet.

253 Edda Hav am ni & Volaspa cum Veriione Lat

Hnfn. 665. nir/d.

254 L. Thuta de Propagatione Chriftianifini in

Norvcgm. Hafn. 7 ^

255 Moffins Hulporiil. Bergen 769. Vol. 2. M B

256 Sim. Pauli Flora Danica. Khafn. 648. S k riV

Fr. B.

257 H. Hofmans Samling af Fundationer for Tulland,

Kh. med Pap.;

258 Orof. Annil .nis de B lio Danico

259 Arngrimi Jonse Specim.-n Hiftoriciiin Iflandiæ.

Amftelod, 641. Skip.

260 C. G. Zorgdrage.s GrSnfandiKi« Fifchrey und

Walfifcbtiamr. Leipz. mit Kupf.

261 Ott. Sperling,i Nummorum Bragen torum &

Cavorum ongine & procreffii. Lubec.

700- cum Hg.

262 Hifloiia Comitum Wunftorpienfiuni. auct. P.

Leyfe . Helmftad. 726

263 S. Blo.n Templum St. Halvardi Aflo®. Hafn

775

2 ^ 4 Th. Fuurenii Donum Librprium Academiæ

Havn. Hafn. 675. Skrp. Fr. B

265 Halv. Gunnarii Cronicon Regum Norvegiæ

Ro ft. 6 0 6

266 Das indigenat Rccbt. 775. med Pap.

2^7

In Qvarto. 13

2 6 7 P. Egedes Re'ation om Gronlands Tilfland.

Kh. 740

263 Grav. Otto M and.rup Ranzaus Tubel Taler

Kh. 73 5

269 Pctr. Job. Refenii Bibliotheca Hafn. 6 $6.

cum lig. Skrp.

2 70 J. Erichfens Jubel Tale. Soroe 7^0. Skrp.

2 71 J. Gramiiiii Notitia Veteran Giæcæ lingvæ

A uilorum. Hafn! 731. Partes 2

2 7 2 Corf. Uifelds Forfuar, mod Dina W inhower

V. B.

273 H . Hierild de Puritate Latinæ Lfngvæ Saxonis

Grarmnatici. Hafn. 703. Skrp.

2 7 4 Kiobennafbs Tame 7 ? 8

275 S. Blom deOrigineGciitinmB realium Tra£latus.

Hafu.

276 Ott. Sperbngius de N um m is 11011 culis. A m .

ftelod. 700. nitid. Ex.

2 7 7 S. Pauli Q'/adnpartiturn Botanicum. Arsrent

6 6 7 & 68-

278 J- P. Ancherftnii Norvegia Cruciata Hafn

762. Skrp.

279 Margtroder Soguihætter. Holum. 756

2 go M. Hiibneri Jus Publicum Hdvetiorum Hafn

767

281 J- Jft- Reaihi Imi N otæ in Odde Monaclii

Vitam Olafi Tiiggvii Fil. Upfal.

282 Ad, Henr. La ok mann de Co.iice Academiæ.

Hnfn. ^ Membranaceo Adami Bremen-

fis. Kilia*. 745. Skip.

383 J ° k P** Ancherf ni de Hyda


14

In Qvafto*

3g6 Fioiten Danfke Ligprædikener

287 Reyncke Fo(T prta Danfk. Liibeck $55* ft.

288 Nat Signalbnt for den Danfke Flode ftukktt

i 30 Kaabbei-ftyf‘ker. Medianp.

289 Fofies to Gange Sex Landfkaber ftukne 1

Kaobb-r. Kbafn 746

290 Carl. Guft. Heræi numilin ta Caroli VI- Int*

petat. explicata. cum fig.

291 j. G. SparVenfeldtii Bibliutheca Regi± Stockholmienfi

donatå. Stockh. 706

292 Saga Ingvars Widforla paa Iflandfk og Sv?nfk

famt N. R. Bocmans Fortale om Runerne

Stockh. 762 ni. fig.

293 Job. Scbeff ri Lapponka. Frankt, 675

294 Vita Erici Palmfchioldii auclore Joh. Tliurl.

Holm.

2 95 j. Baizii Inventarium Ecclefræ Sveogothicå?.

Limop. 64?. Edit o ineaftrata.

2 9 6 L. PnUlini.Hiftoriae Ar&oåe Libri XII* Strengn.

636 : -

297 Der Stadt Lubeck Befchwerungen Wiedet

Schweden. Lubeck 5^4. Skrivp. nitid.

29$ Horniade Poema Laur. Hoileiiii Dani Cym-

bii de navaie Expeditione Batavoruiri

adverfus Gallos 674. Amftdod. 675,

Skrivp.

299 J- Xhre Svenfk Dialcft LeXicon. Upfal. 7 6G>

Skrivp.

300 Virgilii Maronis Opera Vet,rum ctmi notiS

Phil. Berofildi. Veiietlis


i6 In Q var to.

317 J- Smethii Antiquitates'(Romans) Neomsgencfcs.

Noviomag. Batav. 67«. cum

mult. fig. /

318 Die Wei theimfcheBibel. Wertheim 735.

319 J. Smetii Noviomagum Amftelod. 645

320 Rerum Burgundionum Chronicon, Bafii. 57^

321 De la Caille Ltilioftes Mcchanicae. Vienn.

759. cum fig.

322 M. Luthen Epiftolæ. Jenæ 556. Eifkbii

565. Berlin 579. Hala* 703. Vol 3.

323 J. a. Meiie de Itineribus Lubicenfium Sacris.

Lubece 71 r

324 J. P. Finke Bibliorheca Hiftoric. Saxoniae

infcrioris. Hamb.

325 Et Bonde med Hiftorifke Danfke Pieces

326 J. Jonfii Holfati Sciiptores Hiftoriæ philofophicæ.

Francof" 659. cum aliis

327 Theod. Theod. Graswinkelii Libertas Veneta.

Lugd. Bat. 634. Exempl. nitidiff.

328 Chrift. Schlegelii Cclja Vetus. Drefd. 703

cum fijsT.

329 Fire Piecer paa Polfk i et Bundt

330 Befchreibung des Giunen Gewolbes zu Drefden.

Frankf. 739

331 Jof. Scaligeri Epiflola de Vemftate Gentis

Scaligeriæ. Lugd. Bat. 594. cum fig.

332 J. L. Mofhemii Hiftoria Tartarorum Eccltfiaftica.

Helmft. 74.1, F. B.

333 Th. Campanella de Magia tz primaria Documenta

Originis Typographiæ. Altop. 740*

Part. 4

339 En ftor Samlig af Latinfke Vers

340 De Origine Typographiæ Lipfienfis Libec

& ad Annales Mattairii Supplement.

Lipf. 740

341 Klopftock’s David. Hamb, 71*

342 Palæ/Knæ Defcriptio G


i g In Qvarto,

3 5 7 F t ftort Bandt med Danfke fmna Piecer

E t ftort dito med T ydfke hiftorilke og jtt*

rid. Difputatzcr.

359 E t dito med Danfke Piecer.

3 6 0 Dav. Cleinentis Sp.cim n Bibliotcecae Hifpd*

nicæ Hannover. 753

361 Mich. JRichty Hifturia Statutorum Hambur*

genfium, Hamb. 173H.

362 Job, Sehubachii Epiftola de origine Statuton

Ham burgenf. Gotting 74*;.

363 Reglemcns de la Societe dts Svifl'es etablie a

Londres 703 - 37. Lond. 737, ar. fig*

3 6 4 Deambulatio Poetica L Lutetia. Pariflis 768*

365 Et Bundt med Poefier af N u levande Engelfke

Poeter.

3 6 6 P> Ev. Vindingii ilotæ Philologidae ad LticL

am Dialogum Hafn* 682.

3 6 7 Svenfk och Lntinlk Ordboek Ham b. 700*

med mange fkrcvne Forogelfer.

368 H. Alexandri Tabula Solis explicata. Lutet*

Parifior. G 1 7. rtl. fig.

3 69 Di£Honaire deS Pioverbes Danois, o Cdpenh*

75 ^ Skrp. *

3 7 0 Klopftocks T rium pn - Gefange bey det Hun*

milfahrt- 766.

371 Atteftation donne par les Érancois dans lefi

Indes a Mi Ziegei balg pirea&eUr pour

la Roial Cornpag. de Dannemark.

3 7 2 Gratulation til K ong Chriftian X II. af* et

Selikab i Lond n ved Hoiftfammes

Nærværelfe fnrn'me Stsds.

373 Schonnings Btfkrivelfe over Thrundhiem S

D om kirke, T hr und, m. K.

374 de T hura BefkriveHc over Bornholm og

ChrifUansoe* Khavn. m* K*

: - 37 f

I11 Qvarto. 19

375 J. Birkerodii Difqvifitiones A n t’qvitatum PatiV

Havn. 7 07. Part. 6.

3 7 6 M . Heil Oblervatio de Tranfitu Veneris per

Difcum lolis. Hafn, 7 7 0 . cum Epilto*

iv la A utogiapba nd Comitem Bcrnflor-

fium buic cxemp ari jun&a.

3 7 7 Er. Pontopgidans N atu h ifto rie af N o rg e

■ Khavn. m. K. 2der Bind.

378 L. Gébbardi Danifch N bi Wegiiche Gelchichte

Hall. 7 7 0 . 2 Vol.

3 79 L. J., Gbllingii Diflert&tio de judico Scaniæ

Oldingerett, Lond. 756.

380 Helmoldi Chronica Slavorum cura Bangerti*

Lu hf c. 659.

38 t Bibliothecn Ebremroni.tna. Schiffb 7 1 7 .

3 8 2 Cl. OrnhÆlnmi Hiftorin Sveonum Ecclefiaft.

Hobn. 689.' Skip.

383 B. Stmvii Corpus Jilris Publici. Jen £ 738*

Etiit. opt nitid.

3 8 4 Voyage Littar ir; pa d u x Bciiedi£Hns. Paris

7 1 7 . V o’ 2. ar- ft. bie qvadam

^ d res Danicas.

3$5 G. Leibnit i P otogæ a. G ttingat 749. curti*

Tf Li t ■ f?g.

3 8 6 Hiftorie d r Alten Deurfchen O Coiloir.ie.

Leipz. 75 5 . ■ , '

3-87 J. Comitis ab Holfleui OratiS ftcularis, Hnvtl*

7 ^2 . c. fig.

388 Zuvei'lafiger Bericht von der Allgemeiiien

W'rtveii»C:'iT, Kopb 778* * K..

389 G. Rofenkrantzii ju s feciale A rm at* Daniif,

Hafn 657, -

390 Dito paa T y i fk.

391 E r. Ol. T orm ii Antiqvitates DanicÆ. Hafn,

643%

B ft 392


20

In Qvarto,

3 9 2 E xem plutn L itterarum ad R egem Dflniæ a

Gallico legato circa tra& atum pacis H am ­

b u rg . A m ftel. 6 4 2 .

3 9 5 E t B u n d t meil Staats Skrifter D an n em ark arrgaaende.

3 9 4 A lexandri M a g n i H itto ria paa Svenfke R iim

af B. Joonfen. W iffin g z b o rg 6 7 2 .

3 9 « P h. M elan& onis E pigram ata. colle&a Ja P.

H epelundo. F rkf. 583. c. f.

3 9 6 J. L aurenbergii A iith m e tia , Soræ 6 4 3 .

3 9 7 H . R anzovii D iariuin i'. C alendarium ro m a.

n u ra. rar.

3 9 7 P . A . M edelbya U n d erv iisn in g over 6 4 T e x -

ter til L iig p n rk e n e r, K havn. 631*

39}} E . N . Randulfii. Refonabilis Eclio. H afn.

6 4 9 *

3 9 9 C hriftlycke K erck en O rd m n g e , da y n d e n

F iirftendom en Schlesw ig, H olften & c .

f.h al geholden w erdcnn, M ag d eb o rch .

542*

4 e o I t d ey lig t, lyfteligt o g nytteligi Fabel o m

R eynicke Fols. L ybeck. 5 5 5 .

4 0 1 D efignntio librorum Petri Scavenii. H afn. 66$•

4 0 2 H . Ranzovii E p ig ram m ata, Antverpia? 5 8 1 .

4 ° 3 J , Cafelii liber de laudibus Elifabethse C im -

bricæ, R oftochii 5 8 6 .

4 0 4 F. N an neftadii O ratio in O b iturn C hriftiani

V lti Hafn. 7 4 6 .

4 0 5 M . H vids Jn b el Præ ken. K havn. 7 4 9 .

4 0 6 C h r. (»tes T o ld ru lle , K havn. 7 3 2 .

4 0 7 Bogftavet E . a f W ein ers lntinfke L exicon.

4 0 8 J . L im næ us de ju re pnblici Im perii R om ano

G erm onici. A rg e n to ia ti 657* 5»

3 V ol.

4 0 9 L* H iftoire M ahom etane par P . V attier, Par.

657-

In Qvarto, 21

4 1 0 J. Seldeni contextio G em m arum f. E u ty ch ii

annales. O xoniæ 6 5 8 -

4 1 1 A bulfedæ T ab u la S yriæ notis J . B. K oehlcri

Lipf. 7 66.

4 1 2 J* Scheidii G loflarium arabico latin u m , L u g d .

Bat. 7 6 9 .

4 1 3 G. G . K o n ig von K o n ig sth a l N achlefe in

d tn Reichs - Gefchichteri, 1 u . 2 Saml*

F ik f. 7 5 9 .

4 1 4 A p o lo g ic H am bui genfis. 641#

4 1 5 P. W in fttu p ii O ratio de C alum niis & Ca*

ium n iato rib u s f. 1. & . a.

4 t 6 N ed erlan d s S ee-R echten. A m flerd. 7 3 0 .

4 1 7 N o v elle A m oreufe. Venetia 6 4 1 .

4 1 8 Sibyliina O racula opera S e rv .. Gallæi. A rnfl.

6}>9* g- & lat.

4 1 9 J . H . Ju n g ii liber de ju re Salinarum . G ott.

743-

4 2 0 Selvas damens de D o n B ernaneino de R ebelledo,

C op h . 655.

4 2 1 C. S n g irm ii H iftoria T e m p li Jenenfis acade.

mici. Jenæ 685*

4 2 2 M , B eronius de E ddis Islandicis. U p f. 7 3 ? .

4 2 3 J . D . Koelesi de fcaldis g e n tiu m A r& oaruin,

A lrorfii 7 3 5 .

4 2 4 S. B lom de O rig in e G enticum Borealium .

H afn.

4 2 5 J . S chroder E m anuels K irkes Indvielfe ud i

Friderichshald. K havn.

4 2 6 B efchreibung der Badenfalirt d-s H e rtz o g F rid.rich

zu W iirten b erg . T iib . 6 0 2 . c.^f.

4 2 7 M . Voltaircs E pitre a f


22

In Qvarto.

430 Defcriptio pomp* funebris in exequiis. Frid.

Ildi Hamh. 588«

431 Nouveanx Memoires de i Acad.ine royale

des fcienics & belles Lemes. An. 1772.

Berlin 774* . .

432 Handels Traclat mit der Qttomanfehen Kailtrl.

Majeftiit Osmann und der Pforte.

GcfcbloiTtn 7^/’. Coph.

453 F. C. de la Roche Galliehrn von der Con-

currenee nach Teic’i mna'le oder Ruthen-

uud Fofszald. Gliikftadt 765*

414 J* Cafeli i Trikrreion in Nuptiis Henr. J.

Guelfii «Sc Elifabethæ Qimbricæ. Heimft.

590- .. , ..

4-* 5 P. Lindebevscii Comentarn rer. memorab. an

An. i 586— 5 9 f • H. mc. 591. c. f.

4.36 Maitiniere neue Reife in die Nordikhen Landen.

,Hamb. 675.

457 C hr- 5 ti jus danicum ab Henr. Weg norir.

c. annot. Mfpr. Hafn. 6^8-

438 P* Janlonii Befehreibung f iner Gefandrfchaf-

ten, nach Dannemaivk, Holland, En*

geliandt &c. Hamb. 618* Tit. def.

459 T. D. Rimr de bdlis a Garol Gusli. in Po-

lonia & Dania G-fti


*4

In Qvarto.

46 1 Ej* hiftor. Nachtricht von dem Gefchlecht

der Heeften. ibid. 764.

462 P. Abildgaards Jubel Præken for Rorsios Itobber

værks Vedligeholdelfe i 100 Aar,

Troudhiem 744.

4S3 T h. B. Birkerod« Hiftcria naturalis qvatuor

coflarum bubularum. Hnfn. 723.

4 6 4 G. Schulrzens Heimskringla. Hrappfey 7 7 9 .

4 6 5 E. Pontoppidani D omus Oldenburgica. Hafn.*

4 66 T re Jubel Prækener.

46 7 A£ta literaria Sveciæ pro An. 1 7 2 0 * 2 4 . in d .

Upfaliæ 720. c. f.

468 Id. libcr ab An. 1720 • 5, 2 Vol. (N B . pro

1725 findes i det forite Bind) m, K.

N B . en anden Edition.

4 6 9 A£la Socieflaiis regiæ Scientiarum Upfalienfis

ab A n 1740 - 50. Stochhohniae

744. c. f. nitid. Expl.

4 7 0 B. S . Struvi Antiqvitatum Romanarum Syntai^rna

Jenæ 701. c. f.

471 Ej. Bi biiotheca librorum rariorum, ibid. 719.

4 7 2 P* Bartholini Apolagia pro Obfervationibus

Tycbonis Brahe. Hafn. 732.

4 7 3 Jubilæus Chriftianus fub Chtift. IV7. ibid.


2 6 In O&avo,

11-14 Cram ers n ue Sam lung einiger Predigten,

ibid. 7(53-64.

15-16 Ejusd. dito 1 fter und ater T heil.

3 7 B ekehrungs Gefchichte des vorm ahligen Grafen

Strutnfee. von M u n te r, K o p h . 772*

18 Auserleienes G efangbuch, K oph, 741*

3 9 Dito.

2 0 D i to.

21 E11 D a n fk Pfalmebog,

2 2 Starcks E rk la ru n g der Gefchichte des L?ide'n

C hrifti, Frkf. 7 6 2 .

2 3 J. A rndts W ahres C hriftenthum , Halle 7 3 5 .

2 4 Ram badis Betrachtungen iiber das Leiden C h rifti,

je h a 736'. -

25-26 Ejusd. dito p a a -D a n fk , K havn 7 4 1 .

2 7 D y k e om Seivbedragelies H em m elighed,

28 Frelenii Communionbog, Khavn. 765.

2 9 Seidelns A ndachten. Halle 7 1 8 - , \

30 D oddridges B etrogtninger over JeCu M agt og

N aad e at giore falig , K havn, 7 6 0 .

31-33 Balles H ellige T aler ibid. 7 7 6 -8 0 . 3. Vol,

34-35 Ejusd. D ito 2det o g 3 die Bind.

36-37 Baftholms Jo d ifk e Hiftorie ibid. 7 7 7 .

3 8 Geiftl. T alekunft ibid, 7 7 5 .

3 9 Prækener holdne a f W o ld ik e ibid. 7 7 5 .

4 0 Ejusd. dito over adfkill. Evangelier ibid, 7 7 9 ,

I (te Sam ling, ibid, 7 7 9 .

4 1 E jusd. D ito,

4 2 J. Bafedows M ethodifcher U n terift der Bibi,

R eligion A ltona 7 6 4 .

4 3 Ejusd. dito ibid. eod.

4 4 D ie O rd n in g des Heils von F u h rm a n n , Halle

744- :

45 Bejers Beviis at Jefus a f N azareth er den fan*

de M .

4 6 N eu ch s oin den aandelige A atvaagenhed,

47 Et

In Octavo,

27

4 7 E t M ennefkes S kyldighed im od G u d , fig felv

og fin N s fle ,

4, J. H erw eys Betragtninger overfatte ved Lodde,

4 9 Les N u its d’ Y o n g tiad, par M . le T o u rn e u r

2 T om es A m ft, 770. if* { LtS Jo u is

Supplem ent aux N u its d ’ Y o u n g , L o n d .

77°-

5 0 D e n A ndæ gtige C hri flen dom i M orgen* o g

A ftenbonner.

51 Schm olckens K urzgefafft Gebete

5 2 Bi.zæ N . T eftam en tu m latinum*

53 Serm ons fur diveis T ex tes par M , F , M o u ­

rier, Copli. 7 7 6 .

5 4 D ito par le meme.

55 B ifkcp Schm idts A flk 'd s-T ale.

56 Le N o u v c q u T eft. M oris 6 7 1 .

5 7 D as zartefte H erz der Liebe C hrifti durch Bu«

nian.

58 T ie n d e Præ kener af Schougaard. K havn. 7 7 6 .

5 9 C atcchism us, Sangviis forfattet a f L . A llerup.

K havn. 7 5 6 .

f o Ju rieu ’s gudelige T ra fta t 0111 A ndagter. ■

6 1 K einpis de 1’Im itation dejefu C hrift, Leipz. 7 2 4 .

6 2 P. N ico lau s vom ewigen Leben.

6 3 La T refo r des enfans de D ieu.

6 4 Siælens aandelige H arpeklang ifte Part of D,

G rubbe. K havn. |6}$4

6 5 D en forordnede A lterbog i D annem ark o g

N o rg e .

6 5 E t B undt.

65 - 7 0 Boftuets E inleituug in die Gefchichte der

W elt, fortgef.tzt von J . A . Cram er, 5

T h u le , Leipz. 7 5 7 -5 2 .

71-72 V erdens Hiftjii'.* a f O . G uldberg. K havn.

7 6 1 -7 2 . 2 Vol.

7 1 85


28 In Q£kvo.

71-^5 Hiftoire ancienne par M. Roilin. Amft.

740. 13 "Vol..

36-IO I Hiftoiie Romaine par le meme. ibiJ 42a.

4 >• 16 Vol.

102 • 5 Gefchichte von Amerika von W . Rufle!.

m. K arten, 4 Theile. Leipz. 775)-80!

4 Vol.

106 » 7 "W* Kobeitfons Gefchichte von Amerike

aus dem engl. von |J. F. Schiller ni.

Karten 2 Theile ibid. 779. 2 Vol.

J08-9 Hiftoiie de France par Mr. Vesly 2 To-

nns, Paris 755.

110- 13 Deflription de la Ville de Paris par G.

Brice, 4 Tom ts ibid. 752.

114 Hiftorie von denen Schwcdifchen gefangenen

in Rusiand und Siberien von C. F. von

Wrcich Sorau 728*

115 - iB Hiftoire de Guftave Adolphe Roi de

Swede 4 Tomes Amft. 764.

119 Memoire pour fervir a 1’ Hiftorie de Brandebouig

j Tomes 751.

120 - 37 Hiftoiie D ’ Ang'eterre par D. Hume,

Amft. 769 i8 |V o I. marm. Bind.

138 - 4 7 Hiftoiie rouvelle 6: impartiale D ’ An-

gh terre. Paris 7 7 1 -7 3 . 10 Vol.

148*58 Hiftoire des Empcreur Romain depuis

Au gu ft. jusqv’ a Conftantin 12 T o ­

rnes Amft. 750-56. 11 Vol.

159 Confideration fur les caufes de la Grandeur

desRomains & de leurDecndence. ibid.76 r .

160 La Vie du Pope Clement XIV (Ganganelli)

par M. Carractioli Paris 775*

361 Anecdores fur M.-le Comtefle du Barry, Lond,

^ t 7-75‘

162 Zepnyrme ou P Epoux libertin par 1* auteur

D ’ Adelaide Amft. 771.

163

In O&avo. 29

163 Der Durchl. Welt'ein Wappen -Calender.

N iim b. 751.

164 Alirtanach Royal Paris 768.

165 Journal du Citoyen, Hnye 754.

166 V Injjénu hi ft. veritable tineé du M fpt du

Pene Qvesnel. U treJit 767.

167 Flid. IV. D ag Ragifter ved Bnflxus, Khavn.

770.*

168-69 Schlegels Samlung xuv Danifchen Gefchichte

2 Theile Khavn. 7 73-76.

170 Ejusd. Reifebefchreibungen ibid. 776.

171 - 7 4 Les deux ami ou le Comte de Meralbi,

Paris 7 7 r.

175 Dito 2de Parrie-

176 Celiane ou les Amans 767.

177 Hiftoire de J. W ild, le grand Tomae I.

178 Hiftoire des filles celebres, Lond. 766.

179.30 Hiftoire des Empereurs Romains par Crevier,

2 Tomes .Paris 7 4 9 . /

181 - Memoire de Madame la Marqvife de

Cremy 2 Tomes, Lyon 766.

283-84 Memoire du Mnvqvis de Solanges, 2

Tome« Amft. 766.

185-87 Memoires hift. crit.


3° In 0£tavo»

197 Triers Einleitung zur Wappenkunft, Leipz.

744* . 1 V " ir

198 E ju si Wappen - Kflnft in Tabellen

199 Kraft om de vilde Folk. Sortfe 7 6o»

1200- 202 M noza af Pontoppidan. Khavn. 732.

203 - 206 Les Voyngeurs Modernes, Paris 762.

207 Zopfens Grund legung' der UniveiTal Hiltor.

Halle 750.

20$ • lo Hlibners G ographie, 3 Dele* Khavn. 747.

211 “ 12 Biifdungs Neue Erdbefdireibung, zt'.r

und 3ter Thei!.

213 ‘ 22 Hubners Korte Sporjmaal af den politi*

fke Hiftorie Khavn. 745. 10 Vol.

223 * 25 L’ Espion cliinois 6 Tomes Coloene

645. 3 Vol.

225 - 29 Leben unJ Thateu Eugenii m. K. Niirnb.

735- 4 Vol.

2 3 0 - 3 1 Le nouveau Telemaqve 4 Tomes .1 le

Haye 766.

232- 35 Les jlluftr s frailcnifis ibid. 748«

236 Sunfnin ou mon dernier Sejour a la Cam-

P ’gne, Amft. 7^5.

237 HeUiia- te de Wolinar 011 la Mere jaloufe de

fii Fide. Genev. 768*

‘238 • 43 Memoires pour fsivir a 1’ liift. de Mad.

de Mainténon par Beaumellc 757. 6. Vol.

244 * 45 Hiftnire de Marguerite d’ Anjou Rerne

d’ Angleterre par Mr. Prevort- 4 To-'

mes Amft. 745. 2 Vol.

2^6 • 47 Hiftoire d* Henne 7 Roi dc Angktcvre

par Mr. de Marlolier. Paris 725.

248* 51 Louis XV. 4 Tomes London,

781.

» 54*55 Memoire d‘ un hontme de bien par Mad.

de Putfieuy Paris 768.

In 0 £ h v ø , g i

256-57 Les Avantures de Loville 4 Parties Amft.

7 ^ 5* ’

258 Hiftoire d’ Emilie Montague 4 Parties Amft.

770. 1 Vol. * ^

259 Hiftoire de Chriftine Reine de S ved w* par La*

combe Paris 762.

260 • 6l Hiftnire de J. Darc Vierge heroxne


3*

In O&avo.

3 0 5 -3 0 8 Memoire d’ tm home de qvalite 8 Tomes

Amft, 759. 4 Vol.

309 -12 Hiftoires amouieufe des gaules par le

Comte de Bufly Rabutin Cologne 742.

313 Arcadia Der Grafin von Sembrock m. K.

Leiden 642.

314 Les Amours de Henri IV. Roi de France

2 Parties Amft 754. 1 Vol.

315 Atnourettes du Duc de Nemours 6c Princefle

de Cleves, Amft. 69^.

315 Abregs de la Cour de Saxe fous Aug. III.

par Ma. de Pollnitz 734.

317 Nouvtau Contes moraux 1. Part. Amil 767.

3 1 8 -1 9 Hiftoire de Guzman I)’ Alfaiache 2 Tomes

Amft. 740.

320 Voyages du Capitaine L. Gulliver, 3 Tomes

a la Haye 730. 1 Vol.

321 Lebensgef.hicbte der Grafinn von Mortane it.

Liebesgefebichte der Grafinn von Bou-

teville Frkf. 721.

322*24 La Voix de la nature 5 Parties Amft.

763. 3 Vol.

325-26 Henriette 2 Tomes trad. de I* angloif.

Amft. 760.

327*28 M.moires de !a Marqvile de Contanville

3 Tomes Frkf. 757. 2 Vol.

329 Notivelle Hifteire de Fenelon, Hag. 747,

330 Voyoge Sentimental par Mr. Sterne 2 Part.

Neuchat. 76fu 1 Vol.

331 Le Mendiant Boiteux par Caftillion 2 Parties

a Bouillon 770. 1 Vol. y

332 Cara&eres des Feinmes 2 PartiV. Lo»d 773.

1 VoU '

333 Memoires de Miledi B*** Amft. 761.

334*35 Ophelie Roman 3 Tomes ibid. 763*

$6 ti

In 0£tavo» 33

336 Lo La:denc aimoble par de la Place, 2 Parties,

a Liege 761, 1 Vol.

337 Le Faux Pierre m ou Pugatkhew, Lond.

775-

338 Les Soirees d’ une h&nette homme, ibid, 773,

335 Les EffeiS des Paflions ou Memores de Mr.

de Floiiconet, 3 Tomes, ibid. 768*

I Vol.

340 Le bon Fils ou les Memoires du Comte de

Samarandes, 4 Parties, Amfterd. 770*

I Vol.

341 Hiftorie d’ Amande, 2 Parties, a Londres

768* i Vol-,

342.43 Lc Faux Reviftur, 2 Tomes, Hamb.

755-

3 14 S* J ’ Sorgeufrey’s Lebensgefchichte und Glau-

bensb.kenntnisfe , Iena 775.

345 La Ddtinee ou Memoire d’ une Dame de

. Qy 1 ite, Augufte 776.

■54.6 Confeils d’ une Dame de Qvalite a fa Fille.

Berlin 752.

347 La Piincefte de B ibylone , Lond. 768.

349 Adelfon et Salvini Anecdote angl. par Mr,

d’ Amaud, Pa^is 772. ,

349 La Vie miliraire de Madelle D’ Eon de Bscumont

par M. de la Fontdie, Paris

? 7'J'

350 Memoires du Comte de St. Germain, Amft.

779- ,

Nyefte Anekdoter pm Kongen af Preuflen,

^ Kbh, 773.

352 La Singarellc o gli Amori di G. de Carcama

e Donna Cortanxa


34

In O&avo,

5 c 5 .63 C. Gartnerns Veftphal. Friedens Cantz-

ley, B Tbeile, Leipz. 7338-

364 Rettung der Ehre und Unfchuld des Schwed.

Staatsminilter G. H. von Schlitz, ge-

nant v. Goertz 776'.

465 Utilite civile et politiqve ti’une Divorce, Geneve

772*

EntretLns lur le Divorce, ibid. 770.

267 Cri d* une hon.tte fVmine qvi reclame le

Divorce, Lond. 770.

368-70 Staternes indvortes Regiering af A. Schytte,

1., 2. 4- Duel.

371 Ejusd. Staternes udvortes Regiering , 2. Deel..

372 Lettres de Mad. de Pompadour, 2 Tomes,

London 772*73, i Vol.

373 Dito, Tome 1.

374 Reflexion politiqve fur la Guerre Allemagne

en 1768 fur Pa x ^onclue a les‘

chen le 13 Mnj 17795 Amft. 780.

375 Campagnes niilitoires du Lieur. General S r

W. Hove, en Ameriqve, ibid. 781-

376 Memoire prefente par le Clievjlier, Yorke le

10. Novb. 17^0 a leurs hautes Pu-

islhnees.

377'83 Hiftorie et politiqve des Etnblisfemens

et du Commerce des Euinpc-

ens dens les deux Indes, 7 Tomes,

Ainfterd. 773-74.

383 Analyfe de 1’ Hift. Philof. et Politiqve, a

Leyde 775.

3554'85 Montesqvieu oin Loven«s Natur og Aar-

fag, 1. og 2. Deel.

0S7 Sneedorf om den borgerlige Regiering, Kio-

renh. 757.

387 philocosmi Betænkninger over politifke Materier,

Kbh. 771.

38^

In 0£hvo, 35

3§8 Memoires fur Ja Negotiation de la Frauce

-er d’ Angletene, Paris 761.

3$


In O&avo.

415 I. JHTUbnerS Staats Ztitungs und ConVerfations

Lexicon, Regcnsb. 765.

416 Ejusd. Dito, Ltipz. 760.

417 Schmaufens Giundgef.tze des Heil, Romimiichm

Rticl^s , ibid. 755.

418 Inftitutiones jurisprudenriæ Univerfalis a Da*

ries, Jenu 757.

419 Les Devoirs de 1’ homme et du Citojeh paf

PufFendorff, Amft. 7 3 5 ^

420 Lubeckeis Explications Udtog af alle de kongelige

Forordninger , Placnter etc., Kbh.

772«

421 Hedgoards Anviisning, hvorledes man i forefaldende

„crim nelle Tilfælde har at

forholde fig, ibid. 774.

42 2 -2 3 Éju'd. Kirke eller gcilllig Ret* 2 Dele,

Kbh. 775.

4 2 4 -2 7 Anmærkninger over LovenS 3 , 4, 5te

og 6te Bog,'ibid. 7 7 1 -7 6 . 4 Voh

4 :3 29 — juiid* piaktilke Anmærkninger, 2

Dele, ibid. 764.

450 — fortladte juiid. piactilke Anmæikninger,

ibid* 780.

431 Corps de Drcit potir ItS Etats de la Ma-

jerte le Roi de Pruffe, 2 Parties, Halle

750-52. I Vol.

4 3 i Den [iiorfke Lovis Conference nied danfke

Lov, ved Sreenfen, Kbln 75^.

44^ Svcrikes Landz Lagh, publicer.t af Carl xx

1609. Stockh. 702.

4 34-40 Chronologifk Re gifter over de Kongelige

Forordninger Og nabne Breve af

J. H Sthou, 7 Dele , Kbh. 777-80.

4 Vol.

4 4 1 -4 4 Rothes Samling af Refcripter', Kbh.

754-6^. 4 Vol, i engdik B,

445

In O&avo* 37

445-46 Ejusd. Dito af Chrift. v., ibid, 776.

Dito for Norge, ibid, 777.

4 4 7 -4 8 Forordninger om Politiets Adminifttati-

on, at Klarup, 2 Dele, Kbh. 777.

449 Solvefens islandfke lus criminale, tilligemed

Criminalproceflen, ibid. eod.

450 Udtog af de Kongel. danlke Krigsartikler,

Love og Forordninger for Underofficer

og Soldater, ibid. 776.

451 Bohmers Einleitung zum Gebrauch der Acten,

Halle 7^31.

452 Chiift. v. Krigsnit kuls Brief, Kbh. 706.

453 StiUvii Jurisprudentia Rom. eermanica, Frfr.

0 . 739*

454 Sweriges Fundamentallog, Stoch. 740.

456-57 Chrift. v. danfke og norfke Lov, ved

Rothe.

455 Schwediiches Kugsrecht, Stade 655^

458 Inftru&ion zur Verfertigung eines neuen Ge-

letzbuches von Kayferinn Catharina

der 2ten von Rusland , Riga 769; ir,

Bufchings Nachr. aus und von Rusland,

459-Caules celebres par M. G. de Pitaval, 22

Tomes, a la Haze 72


^g In 0£tavo,

' l(. l

485 Formularer Skioder. og Contra£ltcr et®»

774*

4 8 6 Tabeller over 28 Slags pro Cento af Chrtf.

Bag8e- . ~

4 8 7 .Forordninger angaainde Confumtionens Oppeborfel,

Kbh. 779.

488 P. K. Amhers Anviisoing for en danik Jurift,

ibic). 755.

489 Ejuid. D ito, ibid. 777.

4 ^ 0 — danfk Lehns Ret, ihid., eod.

491 Det jurid. procL Seliknbslove, ibid. 7^8*

4 9 2 Dito, ihid. 779«

4 9 3 Verordnungen der Freymauer, Fifr. 744*

494 Apologie des Ordens, Philadelphia 778*

495 Frimurernes Oprindclle, Kbh. 776*

4 96 Brandt Proces, 773. >

4 9 7 -5 0 7 Schwed. Akadem. Abhandl. sus d^r N aturlehrc,

Haushaltungskunft etc., 22

Theile, in. K., Hamb. 7 4 9 -6 2 , U»

Vol-

508*13 Der Hausvater, 6 Theile, m. K ., Hannover

771 -7 3 , 6 Vol.

5 1 4 -3 0 Leipziger Samlungen von wirthchafH. Po-

liceicammer und Finantz - Sachen, 15

Theil., Leipz. 7 4 6 -0 1 , 17 Vol.

5 3 1 - 3 3 Scblefilche otconomifche Samlungen, 3

Theile, Bresl. 7 5 5 -5 7 .

5 3 4 Lefiers natur!, und geiftl. ;Betrachtung der

Schnecken und Muicheln, m. K ., Leipz*

756.

535 Rolirs Hnushaltungs Bibliothek, ibid. 755.

536 Kriigers Naturlehre, in K ., Halle 750-

5 37 Bergwercks Lexicon, Chcmnitz, 73°-

53g Eutr. Philadelphi oeconom. Balance over Dannemark,

Kbh. 759.

139

In O&avo, 39

539 Hiflore da Commerce des Colonies Angloi-

fes, Haye 755*

5 4 0 -4 1 Elemens du Commerce, a Leide 754.

542 Retabliflement des Manufacfures et du Coin-

rnerce D’ Espagne, 2 Parties, Amft.

7 5 3 , i Vol.

5 4 3 -4 4 Les Inttrets de la Francc malentendus,

2 Tomes, Amft. 751*

5 4 5 -4 6 Reflexions polttiqves lur les Finances et

le Commerce, 2 Tomes, Haxe 74c.

347 Die Landwirthfdiofft und deien Verbeflerung

von J. G von Scl.onfeld, Leipz 773*

548 Backer von dem Microfcopiuin, m. K ., Ziirch.

756.

549 — B eyfage zum Gebrauch desfelben, Augfp.

754.

550 Abhandlung vom Aekerbau von du Hamel,

Dresd. 752, m. K.

551 Oeders Einleicung zur Krauterkenntnifi, I.

Theil, m. K , Kbh. 7^4*

553 Icones plintaium medicinalium centuria, 1*

et a cum fip;, i Hum, N urnb. 779.

552 Boyes erfarne fvendike Landmand, Kbh 773*

554 Pra&ifches Mineraliyftem von R. A. Vogel.

555 Diclionnaire oryclol-giqvc univerfd par E.

Bertrand, 2 Tomes, Haye 763.

556-57 L’ Art de faite e Clorre par M. de Re*

aum ur, Paris 751.

558 Vorrntbskammer, alleihand Kunflftiicke, n*.

K ., Frfr. 759.

659 Hubners N arur, Bergw. etc. und Handlungs-

Lexfcon, Hamb. 731.

5 6 0 -6 1 J. H, G. von Iufli Staatswirtfchalft, 2

T h ., Leipz. 7 5 ‘J.

562 Compte rendu aii Rei par M. Xecker, Hamb.

761.

K i l • . ' ■ < \ ‘1

C 4 563In 0£Uvo.

563 Memoire touchant 1’ Importance et la Ne-

cefite Jes Provinces Unies defournie a

I’ Angletcrre les Secotn‘s Stipulcs par

les Traites, a Utrecht 779.

564-65 Oeconom., Tanker til hoyere Eftertanke,

9 Dele, Kbb. 756-61, = Vol.

566 Forfog til en Undervisning i det danfke og

norfke Skovvajftn af E. Fleifeher, ibid.

77i>*

567 Ch. L. Kranfens Untenicht von der Gåirtnercy,

Berlin 773.

568 Prnciifche Anweifung 7.ur Gartenkunft von

Tb. Miive etc., Leip/. 779.

569 Den rette Havedyrkning cf P. Lundbetg,

Kbh. 775

570 Forlog oin de rigt’gfte Nnturprodu&er af

Plante- og Dyr riget i Norge, ved Soui-

inerfeldt, 1. Bind, ibid. 771.

572 Ejusd. Agerdyrknings. Catechi mus , ibidem

779*

571 Afhandling om nyttige Havevaxter Dyrkning,

ibid. 7§o.

573 Algemeines oeconom. Lexicon* 2 Theile, tn.

K ., Leipz. 731.

574 Haushattungs Lexicon, Chemnitz, 728.

575 Frauenzitnmer Lexicon von Amarantz, 7 *5*

576 Dyflel om Teglbrænderier, Kbh. 772.

577 Landhuusliolduings Selfkabets Love, ibid.

774-

578 Marfelt om I.sLindshuusholdning etc., ibid,

771*

579 Weftenholz om Vandledninger fra Agre etc.

580 Foitegnelfe paa Landhuusholdnings-Selfkabets

Medlemmer, g St. i Bundt.

581 Plan for det danfka Landhuusholdningsfeli'kab,

ibid* 76 9 .

SU

In O&avo, 41

5{>2 Stiidsiklifter, det Afiatifte Compagnie vedkommende

, 4 St. i Bundt.

583 Tiojel om Kartoflers Avl og Brug, Kbb,

772.

584 Claufen om BonHergaardens tienlige Storelie,

ibid. 771.

585 Fortegnelle paa Landhuusholdningslelfkabets

Prismnterier og Premier for 770.

586 Martfelts Beretning om Steenkul paa Born*

holm, ibid. 770.

587 Efterretning om Biergvcrket i Sundhordleluij

ibid. 772.

588 Weftenholz om Folkemængden iBondeftanden

, ibid. 772. 1

589 Martfelts Førflag til en Reformations Com.

miffion.

590 Ejusd., Dito.

5 9 1 Claufen om Folkemængden i Bondeftandui.

592 i Bundt,

503 j. Linds Mittel die ScbifFtleute gefund zu

? erhalten, Kbb. 766.

594*95 Confeivation des Enfans par M.

Raulin, Tome 1., a Paris 768*

596 Tiflot von der Onanie.i

5i,7 J* G- Confadi von der Kranckheiten der

Zahne.

599.606 Snecdorfs famtlige Skrifter, 9 Dele,

Kbh. 775-7731 9 Vol.

607 Crntntrs vermifchte SchrifFten , Kbh. 757*

608 Gelieits mos al. Vorelefung.n, 2 Th., Lejpz*

770.

609*10 Ejusd. famtl. SchrifTt.n, 4 T h ., Berl.

77°*

(♦11-20 — Dito, 10 Theile, Leipz. 17J, 10

V*l., eng. B.

C 5 621


42

In 0£tavo.

621 Bafedows methodifcher Unterricht der Ju-

gend in der Religion und Sittenlehie,

Altona 764.

622*27 Rabners fåmtl Scluifften, 6 T h,, Leipx*

777 > 6 Vol.

628 Esprit d'e Fonteneile, Haye 744.

629*3^ Melanges philoiophiqves Hift. et criti-

qves, 765-70, 10 Vol.

639 *44 For fog i de fklonne og nyttige Viden-

° fUnber, 12 St., Kbli. 170-771 6 Vol.,

franfk B.

^45 * 5° Voi^s pbilofophif he Schrifften. Halle

736*40, 6 Vol.

651-52 Gottfchedens eifte Grunde der Welcweis-

lieit, ^Theile, Lcipx. 748. *

653 Penfees fur diverfes Syj ts par Oxenftiern, 2

Tomes , Fi.fr. 736-

654 Crulii Anweifung vernunfftig xu I ben, Leip*

xig 744-

-655 M. A. Antonini Betracbtungen durcli Hoff.

mann, Hmnb. 727.

6^6 Corvini Lopjca, lem 756.

657-58 Bi fedo ws prnctifche Philofophie fur alle

Stande, Kbh. 758*

S59 Bagatelles morales et Differtations par Coyer

avec le Teftament litteraire de Mr. Des-

fontaines, Lond. 759.

660-61 Les Caraaeres de Theophrafle par Bruy-

re, Paris 740.

662-64 Les Leons de la SagefTe fur les Defauts

des hotnmes, 3 Tomes, Aralt. 745,

3 Vol»

665 Nichts von ohngefahr, von J. Ch, Horning,

i. Theil.

666 Mofllns Samling af Samtaler, Bergen 766

667

In O&avo, 43

667 Reftexions morales de N. Antonia avec des

Remarqves de Mad. Dacitr.

668 Théorie des Seiviments agreab’es, Pa is 748-

669 Pen fe es de Seneqve parBeaumele, 2 Parties,

G: tha 754.

670 De Pia i lir ou du Moyen de fe rendre heureux,

2 Part., Lille 765-

671 Portrait de 1’ Esprit humain, Anvers 752.

67^ Die Abdriten von Wiéland, Weiniar 776.

672 Samti. Wcrke des Wandsbecker Bothc-n.

644 Du Bonheur par M. Delenes de la Tour,

Lond. 767- .

675 Arifte ou les Charmes da 1’ honnettete, Paris

6- 6-77 Les^Cavn&eres de TheophrafH par M.

/ Cnfte, 2 Tomes, Pas is 740.

6 -3 .7 9 Le Conte du Tonneau par J. Sw.lt, 2

1 Tomes, a Gencve 742.

6P0 L’ Innoculation du bon Sens, Lond. 761. '

6R1 T S de la Motiv- Ftnelon om Pigeborns Op-

’ drruelfe, Kbh 776.

6S2-82 Sylterne complet d’ Educotion publiqve

etc. par M. Betxhy Neuch. 777.

6oa . o c Emile ou de 1’ Education par [. Roufllau,

1 2 Tomes, Paiis 762-

686 Meditntioni fu lelicita publ. et priv. opera del

* Sig Bianchi, Cph. 775. 4

6 $7 Con tes moroux ou les homes a Peu, Pens

766.

688 Le Colporteur Hift. morale et cntiqve par M.

de Chevrier.

6 8 9 L e s F a b l e s d e P i l p o i a u S m e n t e s P a r C h ' M o M *

ton, Hamb. 650.

690 L’ Esprit d$ la Chofe, 767.

$ q i -93 C on tes Movaux par Marmoiitef, 3 lo ­

mes , Paris 768*

694


44

In 0£tavo,

6694*‘5*7 Contex Moraux dnns le Gout de ieux de

M. Marmontel recueilles par Mad, L.

Uncy, 4 Tomes, Amft. 763.

69$ PoetifkeSamlinger, udgivne af et Sellkab , 1.

Stykke, Kbh. 775.

699 Aes Cerifes et la Meprife Contcs en Vers,

Haxe 769.

700 Letres de Vnlcous a fon Pere, ibid. 767.

701 Lettrc de Don Carlos a Elifabeth Reine de

Fiance, Paris 769.

702 Le Songe d’ Irus ou le Boncheur a Rousfeau

770.

704 Phrofine et Melidore Poeme, 772.

705.28 Choix litctrnire, 24 Tomes, Geneve^jc-

60, 24 Vol.

629 Choix nouveaux opufcules, 4 Tomes, Cpb,

771, uindbunden.

630 L’ An deux milles qvatre cent qvarante, Lond.

77^-.

731-38 Colle£hon complette des oeuvres de Mod.

Ricobini, 6 Tomes, a Neuchat. 773,

8 Vol.

739 Briefe aus dem engl., Soroe 768-

740 Lettre d’ une Peruvienne perDiodati, Paris

759, Torne 2.

741 Le Bouheur Poeme par Helvetius, Lond. 773,

742 L’ Amour eprouve paria Mort, Frfr, 764.

743 Briefe zur Befordeiung der Weltweishet, Go*

tha 763.

744 Rofe ou les EfFers de la Haine, de 1’ Amour

et de i’ liinitie, Paris 765.

745-52 OeUvres diverfes de Pope, g Tomes, a

Fig , Amft. 767, 8 Vol,, fr. B.

753 Dito par le m-.me, Tome 1., ibid. 749.

754*56 Tullins iamtl* Skrifter, 3 Tomer, Kbh.

770-78-

757

In O£tavo* 45

757’ 58 O uvres choifies et divers.

759 Placii Breve-Bog, Kbh, 757. '

760 Contes et NouvdLs en Vers de la Fontaine,

2 Tomes, Amft. 745.

761 Holbergii Epiftola ad Virum perilluftrem,

Frfr. 73


In Ottavo.

789' 91 Elite de Poefies fugitives, Lond. 764,

3 Vol.

792 Lettres de la Comt-fte deSancerie, 2 parties,

Paris 767.

7 9 3 Dito de Milftriy J. Catesby Milady H. Complcy,

Amft 75 o,

794 L’ Ami des Femmes, Purs 759.

■795 Lettres du Maiqvis de Rolelle, » Parties, Amft.

767.

75)6*800 Lettres Juives a ia Haye 742, 5 V.ol.

(Totne 1. manqve.)

go 1 -805 Colleftion complette des Oeuvres de Mr.

Dotat, 6 Tom.s, Neuch, 775.

806-808 Lettres chinoifes, 6 Tomes, ibid. 756,

3 Vol,

$09-10 Inftructions pour les jeunes Dames par

B.aumont, 4 Ternes, LauL 754-

8 i l / 10 Oeuvres de Mr. de Voltaiee, 9 Tomes,

Dresd. 748 - 50 , 9 Vol.

820-21 Comméntaire fur Ja Henriade, 2 Parties.

822 Pieces abregees de V***.

8*3 - 28 Collection aomplette des Oeuvres de Bn*

net, 6T01r.es, Neuch. 773.

819-30 Gesners SchrifFtcn, 4 Theile, Ziirch 762,

2 Vol.

831-33 Hagedorns poetifhe Wercke, 3 Theile,

Hamb. 769.

834 J, Ewalds famtl. Scluiffter's, 1. Bind, m. K.

Kbh. 780.

&35*37 Les Oeuvres de Mr. Regnard, 3 Tomer,

Ainft. 750

§38'39 Elogre ^ Enfer, 2 Tomes, s Eig>

Haye 759-

940*42 L’ Ecole du Mon !e par Mr. le Nuble, (i

Tom es, Air. ft. 739, 3 Vol.

843 Ti EaconisGraf von Yerulamio Reden, Nlbnb.

6 54.

In Q£tavo. 47

844 L* Aneille du Parnafle, 2 Tomes, Lond. 762.

845-46 Lettres Perfannes, 2 Tomes,- Araft. 730.

847 Apologues on'enteux par Mr. de Sauvigny,

A itiII. 765.

848 Sdrgeiale ova- Grev BernflorfF nf M. Hiibner.

849 En Tale afSibbern, Odenfe 781.

JJ50 Dito af O. Kraft, Aalborg 7 fti.

851 Pflichten des Maurers beym Grabe eines Bruders,

Danz. 777.

852 Recueil des Bons Contes et des Bons Mots,

Paris 693*

853 Le Partage de la Pologne item Tunerailies de

la inethe , 775.

854 La Confidence nec.fljire Lettres angloifles, 2

Parties, Cambrid. 759.

855 Lettres familiet es de Montesqvieu, 767.

856-58 D)t0 PaPe Clement xxv. (Ganganelli),

3 Tomes, Amft. 776 »72-

859 Dito de Mad. duBccage, Dresd. 771.

g6o Lettere al Principe Reale di Svezia dal Conte

di Teffin, Bsrna 759,

861-61 Lettres de Bielfeld, 2 Tomes, a la Haye

763.

863 Les Malheurs de 1’ Inconftance en Lettres, 2

Parties, Amft. 773,

864 Lettre philofophiqv« par Voltaire etc., Paris

747-

865 Lettres d’ une Fille a Ion Pere, 2. Partie.

866 Recueil de L ttres franc, et italiennes par Antonini,

Basle 761.

867 - 71 Recueil de Pieces choifes du Theatre franc.

et iral., 6 Tomes, CPh. 749, Tome

5 marqve , 5 Vol.

§72-'74 Le Chef D5 Oeuvres dramatiqvcs de Mr.

Corpeille, 3 Tomes; Oxford 758*60.

875


48

In 0£lavn,

875*79 Bcytrag zum teutfchen Theater, 5 Tliei-

le, Leipz. 7 7 1 , 5 VoJ.

8 S o - 8 i T 1 atlerlprele von W eife, 4 Theile, ibid.

775 > 2 Vol.

8 8 2 Diro aus dem engl. durch J. H. Schlegel, Kbb.

765*

882 Le Theatre Danois par Kolfeersr. Tom e i . %

ibid. 7 4 6 .

8^ 4 Amilea ou Pierre le Grand ure Tragedie.

88 5 Le Bucheron ou Ls tl-ois Souhaites une Gom®*

die par Guichard.

886 Eugenie, Diame par Beaumerchais.

887 Hupermneftre par le Mierle.

{{88 Saul et David une Tragedie.]

8 8 9 LJ Isle des Foux Comedié.

8 9 0 Les Amans mallieurtux Drame par Mr. D ‘

Arnand.

891 Euphemie ou le Triomphe de la Religion Dra«

tne par le memet.

8 9 2 Le Conclave de 1 7 7 4 , Drame.

893 Del Noliere Redivirs Comedie italiane*

8 9 4 Emilia Gnliothi, ein Tiaatifpicl.

895 D e fnornge Fættere.

8 9 6 Le Foux Arni Drame par Mercier.

8.97 Olinde et Sophronie Drame herviqve du meme.

US?S Senile val ou L; Barnevelt francois Drame du

meme.

899 Cyrus Tragedie par Turpen,

9 0 0 V Indigent Drame du meme.

9 0 1 Adtlaid- Guesclin, Tragedie par Volta:re»

90C Les Loix de Minos ou Aflerie par le méine,

903 Fnyel, Tragedie par D ’ Arnaud.

9 0 4 La leonde Stirpiil'e de 1’ A m our, Comedie par

Mniivi.ux.

9 0 5 Les Faul’es Infidelites, Comedie par Barthe.

Zemire et A zor, Comedie Ballet par Mur.

montei, 9 0 7

In 0£tavo*

49

.9 0 7 Provefbes Dramatiqres, 2 T om es, Paris

9 0 8 L. Honette criminel Drame par F. de Falbaire.

9 0 9 Le Marchnnd de Venife Comedie par SiiatkaJ

fpeare.

9 1 0 La Fete du Chatau,

9 1 1 Le Siege du Calais Tragedie por Belloy.

9 1 2 H. Re Paftore Dramma del Metaftalio.

9 1 3 La Meuniere de Geritiliy Comedie par Monier.

9 1 4 Les Deux Avares par Falbairo.

9 1 5 Le CafFe ou le Ecoffoife Comedie par Hume.

9 1 6 13 Deels franlke, deels italienlke Comoedier

i Bundt.

9 1 7 i Dito med Syngefpil for den Danflce Skueplads.

9 1 8 G. Mathiæ Lexicon. Latino Sermanicum Halæ

Mogd- 7 4 9 .

9 1 9 Franz teutfehes Wo*rterbuch von Frifcli, Leipz.

. , 7 *5-

9 2 0 Ejusn.- Dita Leipz. 7 7 2 .

9 2 1 Grammaire de la Langve italienne de Voneroni

B af 7 6 0 .

9 2 2 Diclionnaire pontatif de la Lang ve itnl. Lyon

9 2 3 Curtius Sinferi Augsp. 7^0.

9 1 4 Grammatica Mavchica, Erf. 7 5 1 .

9 2 5 Peplieres Gramaire, Berl. 7 5 5 .

9 2 5 H onns Betfugs Lexicon, C o b .7 5 2 .

9 7 7 Et Bundt.

9 2 8 Et Di


534 Et dito adfkill.

In Ollavo.

02 Et dito. ■

026 Biblia lacra poa Lettifch. Kensberge 739.

027 Ivwft Bohmeri Diflertationes Juns Eccldiaft.

02« Voyagø de la Meer du Sud par Frezier,

Amtt. 2 Vol. av pi. fig.

c2o Tournal litteraive d* Allemagne & du N ort.

J Haye 741. Vol. a.

040 Lord Bolingbrokes Letter. Lond. 753.

011 Regn orum Damae Defcripto, Amft. 6 98*

969 Th. Nicolai de commeatu Veterum Islandorum

Diflertnt. Oeconom. Hafn. 762.

970 L. Holbe gii Epigrammata fuiqve ipfius Vita.

Lipf. 757.

971 N i tis Klims Underjordiflce Reife ved Baron

Holberg. Khavn. 745. m. K.

972 Index Familiarum nobilium Ducatus Megapolitani

Hafn. 722.

973 L, Hol! ergs Brev 0111 Dronning Chriftiana,

Khavn.

974 J* A. Jacobaci de Plantarucn ftru&ura, Hafn.

727* . .

975 J. Brunsinanni Diei Exord. Hafn. 699* nit*

976 A. Bartholini de Scriptis Danoruin liber. Hamb.

699.

977 Islandike Maaneds Tideuder 775.

» a - 4 97t


53 In Oftavo,

978 L, Holbergs fire Skiemtedigte, trykt i dette

Aar. - .

©79 And. Velleji Oratio de Origine Daniæ, Hafn.

705. c. fig.

980 J* ^ies 0>'igina^e Fabler, Khnvn. 765. original.

Udg.

981 Nordfk Ordbog, Chrifliania 780.

982 Alb. Thuræ Idea Hiftoriæ Litterariæ Dano'-

■l-liin, Hnmb, 823.

983 Underretning for Borger Officererne i Khavn.

772- , .

984 C. Bartholini Opufculn de Unicornu, lapide

Nephritico, Pygrnseis


54

In O£hvo,

fT o I7 Nouveaux Memoires fur 1* Italie par Deux

Gentilshommes Svedois.~ Lnndres 764.

Vol 3.

j o i 8 La Vie & Syfteine de Gaflendi par de Cam.

burat. Bovill. 770.

I« 1 9 Ide de 1* Homme phyfiqve & Moral Pari*

755*

1020 Bibliothique Hiftoriqve de Mad. LaDaupbine

Peris 770.

1021 Journal dclaC our d&Lovis XIV. Lond.7 70»

1022 Et Bundt Boger, de flefte trykte hos Elzevirérne.

1023 Grafin D ’ AunoyjReifen nacfo Spanien, Leipz*

696. m. K.

1024 Fr. von Kreckwix Gefandfcliaft und Reifen

an die Ottomann. Pfoite, Gorliti.

1025 N at. Cotnitis Mythologia. Genev. 651.

1026 Alex. ab Alexandro Dies Gies Geniales. Frcf.

64


In Oclavo.

1062 Nugæ Vrtiales. Apud Neminem 645.

1063 H. H. D. R. Befchreibung Dalmatiens Leipi.

688-

1 #64 Toppeltini Origines TranfylvanorutnLugd.

667.

2065 Nicol. Mann de Veris Annis Jefu Clirifti.

Lond. 742.

1066 Fr. G. Freytagii Apparatus Litterarius Lipf.

755. 1 Vol.

1067 Sybtnolæ Litterario Rhilologijæ Bremæ 744-

Vol 3,

1068 I r. G. Freytagii Analecla Litteraria Lipf.

756.

lo 69 J. C lir. Wolfii Monumenta Typogrnphica,

Hamb- 740. Vol. 2.

i 07o M, Opiitii Gedichten Amfterd. 646.

107! Novum te/lam. Grarcum Lipf. 691.

1072 Porte feviile Poetiqre Genev. 657.

1073 Confolations dansl’ Infortune Poeine, Hamli

^ 758‘ .

1074 C. C. Schillingii Carminum Iibii II. LipC

1075 Der Tod Jefu Von Wahl Jenav77o. nitid.

IC76 J. G, Petlchelii Cantor Chriltianus Solisbor

T, 754-

1077 franc Petrachæ Poemata Bafil. 541.

2078 P. Scbyllbergs Deliciae Poetarum Svecico-

ruin Upfal. 722.

I079 Cantate auf den 50 Geburtsdag Gellerts,

Leipz. 76^.

2ofto Verfuch in Geiftlichen Oden und Leidern

und Ode bey Bernflorfs »Grube 774.

2 031 Synonymes francois pav 1* Abbe d’ Olivet.

Amftelod. 742.

2033 Pettonii Arbitri framentum cumNotis J.Schefr

ku Upfal, (jQ2.

logj

In 0£hvo. 57

1083 Notitia Legum Nauticarum reiqve nautic*

fcriptinrum Lubece 713.

2084 Grandeur D’ Arne, Hvign. 762.

lotf5 Geographie par Martini Paris 6^8.

I 0y6 H. Boerhave Aphorifchmi de Cognofcsndis

& curandis morbis. Lugd. Bat. 728.

Edit. Genuina,

1087 Veteres Gloffæ Verbor. Juris in B filicis.

Græc. cura 1. Labbaei Parifiis Co6.

1088 LLiberii de San&o Amora Epiftolæ Ireno.

pol. 679.

2089 H. Hornlchucbs Correftor. Leipz. 739-

2090 E. Dan. Adami Das Gelelnte Landeshut,

Leipz. 739.

2091 Abramule ovtro Iftorin de Maometto IV.

Venez 702*

2092 Th. Browne religio Medici cum notis Lev.

Moltke Lipf. 962.

2093 Et Bundt Boger.

2094 J. Thomnfii Præfationes Lipfi 681*

2095 J. N. Eritræi Pinacotheca. Colon 643.

209a Manuel Militaire, Coph. 761. av. fig.

1097 Houvlezafdenne Hiftoria Litteraria, Ficfl

762.

, 2098 P. Olrog om Pfalmernes Fornodenhed, Khvn*

1099 Briton a Trogedy, by Philips, Lond 722.

2100 Ladys-New. Year’s Gift by Halifrx. Berl.

2101 Leben A. G. Baumgnrtens von G. Fr. Mejer

Helle 761.

2102 Adelmanni Brix. Epik. de Veritate Corporis

& Sangvin. C h rif Ir i ad Berengari-

um Epiftola Brunfw. 770 cum Vnriis

hue pntinentib.

2103 Et Bundt Bb'ger.

2104


58

In Oclav«*

1104 M. Ehlers Gedanchen von Vøcabellernen,

Alton. 770. Skrp.

1125 Plan du Roy pour la Reformation de la

Iufiice par Formey. Bcrl. 748.

Iiofi C. Kirchmeyrs Befchreibung d. Gradlitzer

Biunn. Prag- 718*

1 107 Apologie des Francs - Macons Haye 742*

1108 Diftiortaire logiqve. Copeiih. 758*

1 109 Frid. Spr.»hemii Hiftoria Jobi Lugd. Bat.

672.

i l 10 A. Voigs G'fchichte der Univerfitat. zuPrag.

Prag. 776. 1. T h ., mehr irt nicht

her ausgek.

1 111 Omnium Gentium ritus & mores Lngd.

• o 5.3 5*

1112 Diaeria Proverbia &c. Jocoia cum mu!tis

aliis ejus. generis Frcf. 591. fuit olim

Thorm. Thor fæ i.

1113 Gellers Swenfke Grsevinna paa Unger/k,

Pofonyban 778*

1114 Catalogus Bibliothecæ Dresdenfis, Dresd.

775-77. Vol. 3.

1115 Numophybcium Loeteherianum, Dresd. 752.

1116 Ei al. Rotterodami de ratione fludii Lipf. 519.

1117 Th. Mon Concellarii Angliae Poemata. Baf.

S1 Jil

l 18 Er. Rotterodami Qvereh Pacis, Lipf. 519.

1119 Valen'us Maximus, Amft. 632.

1120 Fr. Pintneri Lanx Satura. Altenb. 7 s8* Skfip.

1 121 Th. Bartholini de Cruce Clnifti Hypomne*

inata, Amflel. 670.

1122 C. Curt,i dc clavis Dominicis liber Antverp.

670. cum fig.

1123 C. Brechaupts Ars decifratoria, Halmft. 737.

1124 D. J. Gerhard! Sande Chriftendom paa F111landflc,

Turnfa ( d : Abo^ 732.

1125

In o& avo* 59

U f 5 Caroli V. Csfaris Iter ex inferiore'Genm-

nia ab ann. 154V ann. 1547* P 'r

fingulos dies Defcriptum ah Mamuano

Lucen. Ingolftad. 548.

1126 Chr. Fr. Geftneis Buchdruckerkuntt und

Schriftv$iefierey, Leipz. 740. Vol. 4.

gantz coinpl. m. viel. Kupf.

1127 J. G. Gmelins R.ilen durch Sibericn und

Kamzkbtcha Gotring. 751-52. Vol. 4.

m. K.

1128 Et ftort Bundt Skrivkalendere.

1129 Et Bundt Boger.

1 130 Ordonnances uu Roi pour les Gens de Guerre

,5 Vol.

3131 Bibliotheqve Anulois, Haye 756. Vol. 3.

1132 J. Ant. Trinii Leben Murkvurdiger Theologen

auf dem Lnnde. 3 Vol.

1133 Efprit des Loix par Montesqvieu. Genev.

753. Vol. 3.

1134 Henr. Rantzovii Tra£htus Aftrologiciis de

Genethliacorum Thematuui judiciis pi o

fingulis nati accidentibus. Frct. 6 1 5*

1135 H. WandaL Underretning om den Calvinike

Lærdoms Urigtighed. Khavn. 690.

1136 Til Danmark og Norge paa den 17. Jan.

Khavn. 774. ...•/•

1 1 37 O. Lorentzen Strandigers Bekåntniis von

dein Gottesdienft im Lutjierthum 70«.

1138 E11 merkelig Traftat, hvorudi alie undervifes

at de altid ikulle bftenke de fire

fidfte Tingeftet-, fordanlket af Jacob

Ulfeldt, Khavn. 593-

U 3 9 N , Petrici Compendium Graminaticac Ebrarae

Hafn. 627 ,

1140 Entretit ns i e Pfeocien fur le Rapport de ia

Morale avec la poEtiqte, Zurich 7^6.

114c


(5o In Octavo.

1 141 Htnr. Rsnzovii libellus de origiué Cimbro«

r u m 5 9 4 .

1142 Pet. Vincentii Oratio de Vita Joh. Bugen-

h n g ii W i t e b . 5 5 3 .

1 14 3 Tens Muncks en eenligr Enkes Sorne og Tro-

fteftand, Khnvn. 673.

1 144 Th. Braliei de Difiiplinis mathematicis oratio.

Hafn. 610.

1 145 N . Port« Trygonii poemata, Gryphisvaldi

606.

1146 Agrip um Itaulu Bufiaur i Haga, Hrappley

776.

1147 S.Biornfyne Riimur af Sigurds Snaifare, ibid.

779.

.1148 O Lorentzen Strandigers von dem Gottes-

dienft im Lutlierthum. 708.

1 149 D. Chytraei oratio in obit. Doroteae filiac F»

Imi. regis Daniæ, Roftocliii 575.

j 150 Balp. Bartholini Specinien phitofophiæ naturalis,

Amft. 697.

1 151 J. Petri ndolphi medulla oratoria, Lugd. Bah

646.

1152 Tili avner med Siidtegunder og Plontur,

Hrapfey 779.

1153 Dannemarks und Holfteins curieufer Gefchichrs-Calender

von An. 1600-98*

Leipzig.

1154 Bau-Log, Hrapfey 775.

3155 Utlegong yfer NorlkuLogaV. BokorII.Cap*

um Erfaler, ibid. 773.

1156 J- G* Oerrelii Harmonia lingvae Hungaricæ

cmn Hebraea, Witteb. 746.

11 57 The divine Legation ofMofes by W. Warburton,

London 755. 4 Vol. E. B.

1158 G. Marcels Abbildung der Erdbefchreibung,

Hamb, 695.

1159

In 0 £tavo» 61

I1-J9 L. Appolonii Candobrugaoi libri V. dePeru-

viæ regionis inventione, Antverpue 567.

1160 Chr. 7mi. Conlumptions Forordn, for i Danmark

, Khavn. 779.

1161 Jus ecclefiafticum novUm per G. J.Thorkclin,

Hafn. 777.

1162 A- Journey trough the Auftrian Natherlands,

Lond. 725.

1163 Bentzfcheck Ontdekhingen op zyiie Reyzen

in Vrankryk. 754. m. K.

1164 Relation vein Voyage eu Hollande par G. de

Marcilfy, yPai is 719-

1x65 Nouveaux memoires fur 1’ etat prefent de la

Chine par L. le Comte. Amft, 697. 2

y 1 Vol. a. f.

1 166 Voyage to the fouth-feas 7 40-1. byij. Eulkeley

and j. Cummins, Lond. 743.

1167 J. Northais Trftvels trough Italy, Lond. 766«

W. cuts.

1168 Hiftoire generalle des jndes occidentales. Paris

684.

1169 L’ art d’ obferver par J. Senebier, Geneve

775. 4 Patt. 1 Vol.

1 170 Travels over Englarid, Scotland und Wales

by J. Brome, Lond. 707-

1.171 General Hiftory of alt Voyages trough the

oud and new World, by du Ferier, London

708.

1172 Franc. Drakes Leben von Robi Browe, Leipz.

1 173 J. Honteri rudimenta cofrfiographica, Tiguri

552.

1174 Accort of the Poople of Malal) by Mr. Phillips,

Lond. 717- C f,

1175 ColleSion of original Voyages, Lønd. 608'

c. f.

I17C


62

In O&avO.

1 1 7 6 Relatioji d ’ u n V oyage fnit oux C otcs d ’ afii-

q've'oh 1 6 9 5 - 9 7 . A m ft. 6 9 9 , (a. f.

1 1 7 7 Reisboojk d o o r de vereenigde Nederlondflce

P ro v in c ie n , t A m fterd . 7 0 0 .

U 7 8 A anfrekcningen d o o r een Reisiger in Eng©»

la n d , S chotlpnd, en Y rla n d , U trccb.

6 0 0 . m . fine K obbere. '

1 1 7 9 K . D o w n in g s H ifto ri der O oftindifche 0 .oi>

lo g e n , A m ft. 7 3 8 -

I I Bo T reites fu r le C om m erce ik fu r les A vantages

qvi refultent de la reduÉH on de 1’

nrgent par J C h ifd , A m ft. 7 6 6 .

U g l J. J. Grafferi itinerariom hiftorico p o liric u m ,

BÆ Iaæ 0 2 4 -

11 §2 T eftainent politique d u C ardinal de Richelieu,

AmfterdL 7 0 0 .

1 1 8 3 L acedem one A n q e n n e & nouvelle par de

G uilletier«, Paris 679*

1 1 7 4 D i u u a Reform a d ’ italia, Villafanca 1 7 6 7 -

1 1 g 5 C . F . Paulini gelåhrte T eu tfch lan d s Frauen-

zim m er, Frcf.. 705*

1 1 8 6 W . W efthovii E in b le in a ta, Hafn. 1 4 0 .

li l7 J. H Fohfe N a c h r i h t von den E van g elif li-

L ntharifchen P recligem in dem N o rd er*

theil D itm atfchen, Flensb. 7 6 9 .

i r 88 P. L in d e b :rg ii H éd u rm a to n p a rte s tres, H a m b .

5 9 2 . ,

1 1 8 9 V o y a g e de languedoc. A m fterd . 7 4 6 .

1 1 9 0 V o n a ts k a m m e r allerhand K u n ftftiick e, Frcf.

7 6 0 .

1 191 D ts K o n ig l. S y n o d i z u R en d sb u rg A nfprache

an famtliche Lerer der bcyden Hcrtzog-

thiimer Schleswig und Holftein, 738.

1193 Siselens Urtegnard, fordanfketaf P. Tidemand,

Wittanberg 55^, «. lig,

1193

Jji 0£hvo.

G3

1 193 J- Seips Pyvm onjiflce M in e ra l- W a f le r , H an-

110ve.i 7 4 0 . in. K .

1 1 9 4 C h r. R anzbvii epiftola de rationibus acceffus •

ejus ad ecclefiam catholicam . Roma?


64

In 0£hvo.

1215 Bericht von dem Untertheid der evangelifchlutherifchen-

und der reformirten Lehre,

7° 3*

1216 Petr. Eilenbergii Dani Jinerarium Galliae ik

Angliæ, Leipz. 614.

1217 Almanach de la Ville de Lyon pour 1’ nnneé

762. Lyon,

1218 Voyage du P. J. Tiflanior dans le Royaume

de Tunquin, Paris 662.

1219 O* G. Tychfen Tentamen de vatiis lodicum

hebraic. v T. Mfptis. Roftochii 773,

1 2 2 0 Ej. Bcfryetcs Tentamen, ibid. 7 7 4 .

1221 Travels through Flanders, Holland, Germany,

Sweden and Denmark, Amfterd- 733.

1222 BriJe liber die Mittel der dahinfinkenden

Handlung aufzuhelfen, Frcf. 776.

1223 J- Erichfen Bibliotheca ruuica, Greifswald

7 66.

12^4 J. Frafer Hiftory ofTom. Kuli-Clian, Lond.

742. c. f.

1225 J. Kortens Reife nach dein gelobten Lande,

741. 111. K.

1226 Nouveau Voyage autour du monde, Amft.

723. 2 Tom? 1 Vol. a. f.

1227 Mart. Zejptøri Befchreibung des KSnigsreichs

Ungarn, Leipz. 664.

1228 H. Megiferi Befchreibung der In ful Madogascar,

Altenb. 609. m. K ..

1220 A. Ortelii Itinerariunl per nonnullas Gallise

belgicæ partes Antverpiæ 504*

1230 Voyage duSieur Paul Lucas au Levaijt, Paris

704. 2 Part. 1 Vol. 0. f.

1231 Bibliothek der Philofophie und Litteratur.

Frcf- 774. 2. B.

1232 Afijcw Formwawna Sogur, Hoolum 756.

»33

In O&avo.

P Deickm anns Antiqvitntes ccclefiiftie* tllet

■ gainle fvenfké Kyrkiehandlingar, Stock­

holm 1703.

l 234 ^ ^te^es Cleopatra, Tragoedia, Knh.

Com m m iolus de ft#tu confoederatarum Pro-

. virtciarum B e lg ii, H ag* Comltis 1 6 5 0 .

12*6 Selean juris publici noviffima, F if. 1740,

48 T h. 2 4 Bande.

12^7 N ou v.lles Relations du levant, Paris 1 6 6 7 .

t'-hK N ic . H em ingii vin vitæ , Lipi. 1574*

llll Noymie de Trance p.r du Verdier, Fan,

1240 Toli. Volqiinrdi Oratio in exeqniis, Philip-

pi D acis fl svici, R


66 Uindbundne Boger in Qvarto

S Joh. E. Gunneri flora Norvegica NidrofiÆv

1 7 6 6 , c. F. pars i. et pofterior, com-

pler, Skivpapir.

.3 Id. liber, pars pofterior, H afn.> c. F.

Uindbundne Boger in Qvarto, "

s . , * t

N o.

2 Dannemai

k s, N orges, fanit Hertugdomme*

nes Hiftorie, ved Gebhardi ChrilhWj,

4. Dele. Odenfe 7 7 6 -7 # .

4 Sundhedstidenden, ite og 2den, famt 2. Hefter

af gdie Aargang.

3 Herslebs Paflionsprsekener.

4 Cantate for die hobe Jphannis Feyer, mit

M ufik, von J. D egeu, Kbh. 779.

5 1 Bundt af den kritifke journal.

6 Islands Land nam abok, Hafn. I774.

7 Vin Leems Befkrivtlfe over Lapperne) KBh»

1767a ni. 104 Kobber, Skrivpflp.

8 Voyages dans Ls Alpes par Seauffure > Neuchatel

1 779, Tom. 1. a.

$> Annales Bioinonls de Scardfa, Hrapfeu 1774,

2 T . Skrivp.

10 Det kiobenhavnfke Videnfkabers Selfkabsfkrif.

te r> Kbh, 1 7 4 5 , 13 Delej in. K.

In Oftavcx

t Opufcules de phyfiqve par Spallanzani, Geneve

1777 j 3 Tome.

i J ‘ Lightfoot flora fcotica, London I 7 7 7 , 2

Vol. c. F. %■

3 D . ,Ph. E. Baitrams anhnltifche fofchishtew

Halle 1780,

4 J.

Uindbundne Boger og Manufkripter.' 67

a J. Hiibners Geograpfjie, Kbh. 17791 r- Deel.

< Don Qvixote af gjyfnmka ved Jomfr. Biehi,

Kbh. 7 7 6 , 4 Dele, 111. K.

6 Sturins M orgen-B tragtninger, 2. Deels 1.

og 2- Bind.

y Læseiige Fortællinger af M. D. Cervantes, 2

Toiiia-, Kbh. 78c-

8 Kort B (k.ivelfe over Æ gypten og Rubien,

ibid, 775.

9 Declamutionen aber einige Maurer Pflichren

von A b rd rm fo n , ibid. 779.

10 Agerdyrknings Csttechimius af Fléiflher, ibid.

7 « o , 5 Ex inpl

11 Der nordifthen Aufleher, in comp!., 1 Bundt^

12-13 J* Wo mis Léxicon over danfke Larde,

HJfingor 1771 , Vol. 2.

Manufcripta in Qvarto. ,

N o

1 . f l~Je 4. Monarchiers, fle florerende euro*

paeifke Staters, den nyefte portugiil-

fke, fpanfke, franfke og engelfke Hi*

ftorier ved Lysholm.

6 Ejufd. ColltgiUm over Mythologien

7 Den europæifke Folkeret ved Sneedorph, 2

Del«, 1 Vol. < .

8 Ejusd. Diro 1. Deelo

. 12 ___ Jus publicum over Dannemark, Sver«

rig, Tydfkland, Holftei/i, Portugal,

Spanien, Fiankerig, Eng.lland-, N er

derlandene og Schweitz, 4 ' ol.

13 Jus Peifonarum Daniio Norvegicuin af J.

Ericbfen.

14 Ejusd. Collegium over N atur- cg Folkeretten.

E 2 15


68 Manufcripter.

15 Prof. Colds Dito over ProcefTen.

16 Ejusd. over Naturretten,

17-18 A. Haards Anmærkninger over den dan-

fke Lov, 2 Vol-

19 Anmærkninger over Ai vcfolger og dens Grund.

20 Et Collegium over Jus ecclefiafticum.

21 Di to over Jus naturæ et gentium,

22 Underretning for Rehdere.

23 Et Colltgium over Perfoners Ret.

24 Nntti hiftorien ved Kraft.

25-27 Ejusd. Phyfik ined Udtog af famme.

Atiszug nus der piaft. Pliiloiophie des Hernn

Bafedows.

29 2de Buger med reent Papir.

Palæotypa.

1 Jafonis Alphæi Melpomenon Pocmo, Mogunt

1496.

2 Jacobi Vimpelingii Menfura fyllabarum Argentinæ

1500.

3 Palponifta Aernardi de paffione domini poema

Colonie, An. dui poft jubileum proxi-

mum.

4 Jeftiidæ Hieronymi Pidnani Carmen de Paflione

Domini, cum fig. Edit. fine anno el-

loco antiqvifli.

5 Baptifta? Mantuam de paticntia libri m Venetiis

1499.

6 — Parthenicc iiv« Hiftoria Marie Virginis carmine

defcripta, Venetiis 1499.

f — Poemata, Venetiis 1499.

Skil-

Skilderiet' udi Oliefarver.

No. 17

2 & 2 IV ong Frid. V. fom Kronpnnds,

Prindfeffe Lovife i forgyldte Billedhugger-Rammer,

malet ai Wahll.

3 Dronning Charl. Amalia.

4 Prinds Carl.

5 Prindfeffe Charlotte Amalia.

6 Droning Lovife.

7 2de Stykker Pr Carl og Prindfeffe Sophie Hedevig

i fuld Korpus, 4 Alen hoy.

g Prindfeffe Charlotte Amalia i Kneftykke, malet

at Lorenfen Ao. 1777 i en prægtig

Billedhugger- Ramme, forgyldt bron-

jifiret, Hoyden 3 Al. ig Tome.

9 Et ftort hiftorif« Styjkke.

10 ide Stykker, Friderich V. øg Dronning Lovife

i liden Format.

11 Hyrderne tilbeder Chriftum, malet paa Træe.

12 3de fmaa Landf kabel*.

12 Friderich V. Statue i Gibs brongfieret, ftaaende

paa Pedeftall.

14 Friderich V. Broflbillede i Gibs brongfieret.

15 Chriffian VI. i Gibs, ftaaende paa PiedeftaJ.

hoyt 3 Alen.

16 Et Nntftykke foreftillende en Aftronomus1.

17 Chriftian IV. i Kneftykke.

18 Et Dito af Dito.

19 D. M. Luther, malet paa Træc.

n o /»de hollandfke Landfkaber, malet paa Træeaf

N. G.


70 Kobberftykkcr udi Glas og Rammer.

31 Et hollr.ndfk B< nd (tykke. x

32 Ve us, Cupido og en Satyr* malet paa K.ob.

23 en H. Hænder med en Romer i Haanden*

24. et Stykke foreftillende Sabinernes Rov, malet

af Valentin Warner 1648 > a Dresden.

35 EtPotrait, vel mal.t*

36 Et1 lidet hollar dfk Landfkab paa Tr&e rtiaLtr.

27 Et Fruentimmer, fom læfer,

28 Et Lrradfkab.

29 Et Stykke, fcreftillende Maiies D oJ,etgam -

m.lt Stykke

30 2de adfkillige Stykker.

Kobberflykker udi Glas og Rammer.

1 Auguft den 3die, Roi de Pologne etc. Rigaiul

p I. I. Bulechit fe.

2 Kong Georg den 3die med Familie, T. ZofFany

p, 17^0, R dé Carlom k \, London

den 29 0£tl>r 1770

3 Caroline Duches of Marlborough With Lady,

Caroline ipencer Irer Daughrer, I.

Reynolds p. I. Watfon ic., med 2de

andre Stykker.

4 Richard Cumberland, G. Romney p ., v. Green

fc.

5 Meft. Garrich in Hamlet, Wilfon p ., Ardellfc.

6 The Continence of the Chev lier Bayard, E.

Penny p., W. Pether fc.

•j Meft. Weft ånd Family. Engr.|Facius fc.

JJ The Royal Aeidemy of Arta In Hi tn tes by the

King in th-‘ ylan 1768 Humb’y dedica-

ter to ift R yal Patron, by his Mnjeft.

mod fachtfull Subjeft, loannes ZofFa-

nii p. 1772 > R. Eailom fc*.

* : 9 2de

Kobberftykker udi Glas og Rammer. 71

9 2de Stykker tlie Golden Age, the SilveY Age,

v. Green p.

10 2de Stykker Califto in Her Retirement, det andet

Gnlatæ Luc., Giordano p ., Richde

Carlom fc.

11 Et Smedev'terkfted, Ioh. Wright p ., R. Earlom

1c.

22 SUfanna and the Elders, Rembr. p ., Earlom fc.

13 a Black Smithr Shop, Iofp Wright p ., Earlom

fc.

14 les Politiqves Amrlois, Penny p.

15 the Prafentation in the Temple. Rembandt p.,

' R. do Eai lon fc.

16 Reinbrandts Potr. med et andet Dito, R. de

Earl otn fc.

17 Reinbrandts Potr. Win, Pethej fc.

ig the Three Smiths brothers Ind Painters,'Win*

Pether fr. med et andet Stykke. <

19 Et Potr. L. Bryn p,, Win. Pether fc.

20 4ie adfkillige Potr. af v. Dysh og andre.

21 Angelica Kauffmann, I. Watfon fc. med et an*

det Dito.

22 Et Dito.

NB. %ra 2 til 22 crc alle i [ben forte frntfr.

23 le Feftin Espagnol, Palauiedas p.. L. Lempe«

reur fc.

2J. le Iardin d’ Amour, P. P. Rubens p., L. Lem-

pereur fc.

25 Antiochus and StratoniceJ, Pietro de Corton«

p., W. Ryland fc.

16 Timon of Athens, N . Dence p., I. Hall. fc.

27 les Cousuices. Gvidop., I. Beuvarlot fc.

28 Recreation de la Table, I. Iordansp., F. A.

Moitte fc.

29 la Marchande d’ Amours, Wien p. , I. Bauvarlct

fc.

E 4 3®


72 Kobberftykker udi Glas og Ramme.

30 Agar pr e fen te Abraham par Saia, C. W. Dietricg

p.. Wille fc.

31 2de Siykker le Sulran Galant, la Sultnnne Fouorite,

Ieaurat p ., L Halbau fc.

32 le Conc-rt dé Famille, G. Schalken p., I. G.

Wille fc.

33 Anthiope Reine dis Amazones, Rennevault p.

P. Mal ure fc.

34 ade Stykke* le Petit Phyfleien. Gap. Netfcher

p ., lå Menaarere Hollandoifé G. Dauv

p., WilK fc~

35 2de Stykker Perite Ecolitre, Maitrefle d’ Ecole,

I. G. Wille fc.

36 ode fmna Stykker, F. Bartollozzi fc.

37 theDaughter of Guercmo in (the Di efsof Country

ntar, Bologna p., Bartolozi fc.

38 Clytie, Annibal Carac. i p,, Bcrtolozi fc.

39 Cupid in the Island of Gyp;us, Gvid. Rheni

p Carol Fauccu fc.

40 2de Stykker, Roman E lifices in Ruins, det andet:

the Landing 6f A- neas in Italy,

Claude Loraine p., I Mafon & Woo-

lett fc.

41 Morning& Evening, Claud. Loraine p., W'illm

Byme & lånes Pcacke fc,

42 the Morning, C. Loraine p , F. Vivares fc.

43 Philip BaptiVng the Eunuch, IanJAndboth p ,

lohn Browne fc.

44 ade Stykker, Re'our de la Féte de Campagne

HolLmdoifes* Eete de Campagne Hol-

landoife, Sivart p. F. Deqvevauviller,

et pnr dc Monchy fc.

45 th*Tempeft, S. de Vlieeger p., P. Conot fc.

46 4re St)kker, la Peche de Nuit, la Peche de

Iourle Choix du Poiflon, Embarqvement

de lå Ieune Grecqve, Iofp Wernet

p,, Gouaz fc. 47

Kobberftykker udi Glas og Ramme. 7$

47 ade Stykker, Vu e de Naples ducote du Cha-

teau Ntut Tour du Grec au Golfe de

Naples, Cioix p.

4$ the Water Mille, Hobbemn p ., Eailom fc.

4y U Bonne Mere, Fragonard p., N. de Launay fc.

50 2de Stykker, lr Devideufe Mere d. G. Dauv,

ln Lifence, G. Dnuw p ., Wille fc.

51 Gazetticri Hollandoife, Teiburg p., Wille fc.

52 le Potrait de Gerar»l,Dow, G. Dow p., Ingouf

Ioni fc.

53 Maitraife d’ Ecole, Wille (c


7 4 ‘Robberftykker udi Glas og Ramme.

6 (j le Pere de Rembrandt mtd et andet Stykke.

7 0 Diane i et Landfkab.

71 Abraham Ancillam Agar dimittir, Guefcino

p:. Snangc fe

72 Venus at iicd by the Graus, Gnido Reni p .,

Rob. St ange fc*

73 ade Siykktr, Venus & Danae, Titian p .,

Stange fc.

74 Charles te 1. King of Gi eat - Britain, Ant. v.

Dyck p ., Robert Strange fe.

75 Mftr. Garrich, in Richard, the Third, N.

Dance p ., J. Dixon fc. r.

76 Sr. Thomas W harron, v. Dyck p ., Green fe

' 77 Henry Danvers Carl of Danby, v. Dyke p.,

v. Grean le. , med et andet.

78 Marchioneff ot W harton, P. Lilly p . , R. Car-

lom ic., med 2de andre Stykker.

75 Capitain Thomas Coram, Will. Hogartli p .,

Ja, Mi Ardell fc.

$r> Miravan, Jolp. Wrigth p., Green fc.

g i the Holy F am ily G io v an i Fr. Barbieri p.,

Rob. Lom ie fc., med 2de andre Styk.

82 le Paralitiqve Servipar Ses Enfans.

83 Francis Hals, med et andet Stykke, F. Hals p.

84 Dobfons Father, Innocent the Tenth, Dobfon

p . , Val. Green fc.

85 4 Stykker Pc traitter, Rembrandt p ., Smidt fc.

g6 Chrifti Nedtngelfe, der ved Marie og Johannes,

N . Poufin p . , Aud.au fc.

87 Halte Espagnole, Phil, W owenn. p ., Beaumnnt

le.

88 de ^lce de Cavalerie, Phil. Wowenn. p ., Beaumont

fc.

89 lés N ageurs, Ph. Wowerman p . , Beaumont fc.

ijo Garde de Hulans, Wowerm. p ., Aliament fc.

91 Alie de Cavalerie, Woworm. p ,, Beaumont fc.

93

Robberftykker udi Glas og Ramme. 75

9 1 le Mar.ehol en Excrcke, Wowerman p ., Be-

aumont fc.

Port Pres de Naples, Golfe pres de Naples,

Mertay p., A. Zingg fc.

94 Viie des Environs de NaplcS, Mettay p .,

Longneil fc

QC W Pecheurs Corfes, Vernet p M. d. fc.

i;6 Arc de Triomplac d.‘ ’litus Vespafien, de 1$

Croic p. j 1. Mire fc.

0 7 Huitieme Vue d’ Italie, Vernej p., le Bas fc,

g j le Moiueau Apprivole, E, Baucher p., Ga;l*

land fc.

09 4 Stykker, nec melabor iOe gravabit, atqve

in Ventos Vita rejeffit; te ho: Vulne-

re pa'las immolat, l e r C< elo clarus

ab Alto intonuit. Anton Coypd p.,

Desplace fc. ■

100 De hellige 3 Konger kommer til Chriftum,

med et andet Stykke, Poul Veronefe

p . , P. A. Kilian le.

1 0 1 Job Sa Femme et Ses Amis, Cimon et Pero

, Charle Lothe p ., J. E. Haid ic.,

i fort Kun ft.

102 Et ftort Bondeftykke, T tlborghp., Danzelfc.

102 les Scvreufes, Cceuze p.

104 Et hiftonlk Stykke, Bourdon p. Clemens fc.

105 Den hellige Familie. Jaraval p., I- F. Clemens

fc , Ao. 777, a Paris.

loS 2de Stykker, Apollo rewading Meritand pu-

nishing Arrogance, Andrea Sacchi p .,

Libei ality and Modefty, Guido-Rheni

p ., R. Strange fc.

107 2de Stykker, Juftiria et Comitas, Raphaelis

p ., R. Strange fc.

108 Triomph de la Peinture, L. Lagrene p . ,

Den nel fc,

109


76 Kobberflykker udi Glas og Ramme.

109 Hyncinthe Rig3ud, J. Daulle fc.

110 Joli Wiedewelt, P. AIs p ., J. M. Preisler fc.

i n 2de Philolophtr, Metzau p ., Mechel fc.

112 Mad. Cnrclin; Walttr, Hojer del., Kleve fc.

113 Venus Endormie, Qventon p ., Littric fc.

114 Muficiens Ambulans, Dietricy p., Wille fc.

115 Mort de Cleopetri, G. N. tfcher p ., Wille fc.

116 Tricofeuse Hollandoife, T. Miris p., I. G.

Wille fc.

117 lå Cuilinieve Hollandoife, G. Metzu p ,

Wille fc.

118 lés Cnnfeils Marcnels, lee Mere Indulgente,

P. A. Wille p., Lempereur (c.

119 2de Stykker, Jeune Sultane, la Jeune Angloife,

Gendre p-., Chevillet fc.

120 2dcStykker, le Modele Honnete, le Couche

de la Mariee, P. A. BauJoun p., Mor-

cau fc.

121 la Sentinelle en Defaut, - 1’ Epoufe in Discicte,

Baudoum p ., N. D. Launay fc.

122 1« Repos, Querode p ., Dambrun fc.

I'2 3 la Rejne Efthcr ce prefenrant devant le Roy

Affverus, N . Poi.fm p.

124 Marie og Chriltus mej et and.t Stykke.

125 Achilles, Rembr. p ., j. G. Haidt 1c.

126 2de Stykker, Robert Carl afCina von, Anne

Sophia Maichionelf of Carnarvon,

Von Dyck p., B. Baron fc.

127 Frrdeiich den II. Roi de Pruffe, D. Chodovieckj

del.

128 Dito til Heft i mindre Format.

129 Charles Duc. Regnant de Brunswick et de

Lynebourg, da Marceney fc.

130 Admiral Vcrnon, J. Gainsborugh p , Ad II fc.

131 the Hon William Grent, his Mojeft Adwocate

for Schotiand, A. Ramlay p ., Ar-

xdel fc. 123

Kobberftykker udi Glas og Ramme. 77

112 Grifelda, Counteffe Stanhope, Ratnfay p.,

Ardell fc. >

ja** M. Pine og M. Alexander Pope,

!35 Joachim Wafferfleben, J. M. Preisler del.

& fc.

135 Jolmn Andre.« Cramer 1 , M. Preisler

D. Balthafer Mynter Jje , ef fc>

F. G. Ref.wirz J

136 Cammerh. Blume, Roslin p ., Geniens fc.

137 2de Potr. F. Zuclii fc.

133 le Buveur trop Grave F, V’ Mieiis p.» Hal-

bou fc. /

139 le Viellard en Reflexion, G. Dou. p ., Voyez

fc. 1

140 la Matrone d’ Ephefie, Coypel p., Des«

. plaus fc.

141 Etude du Deflein, C^ard n p., Je Bas fc.

142 4 adfkillige Stykker, Creiue p. Moitti fc..

143 les Jordineres ltalienes au Marcha, Pi-ie p ,,

jouvrier fc. , med et/ andet Stykke-

1 4 4 Vieillard Joyenx, Adrian Oftade p , David fc.

141 Chafleur Hollandois, Meflu p , le Easfc.

Ia 6 qde Bonderft)kker, D. Tenicrs p., F. Pedro

fc,

147 le Fumeur, D. Teriiers p., le Bas fc., med

et andet Stykke.

148 Den hellige Familie, Tobias bliver feendes

med 2de [and e Stykker i den forte

Kunft.

149 Et Qvaegftykka med -4 andre.

150 Et Landfkab af Wowerman med 6 andre

Stykker.

151 Garolus v. Linne og Voltaire.

152 Albert Duc de Saxe, et M. Chtiftine le

Grand Corneille, m«d et andet Stykke.

153


78 Kobberftykker udi Glas og Ramme.

J53 Stnnislaus Auguftus Polonia, og F. de Voltflire

tred 4 andve Stykker.

354 6 adfkillige ftitaa Stykker.

.1$5 5 Stykker forgyldte Rnmmer.

156 4 Stykker mindre Dito.

157 lit ftort Bhcanal, Piere p., J. M. Preisler fe,

158 2de Blomftcrftykker med 2de andre.

159 Laport neuf au i’ arfenat de Toulon ftukket af

C» N. Cochin, og J. Ph. ie Bas, uden

Glas.

160 L’ interieur du port-de Marfeille, af Dito.

161 La Peche du Thon.

162 L’ entree duVjdu, port de Mavfeille.

163 Li port vieux de Toulon.

164 La vilie de la Rade du Toulon, Glaffet lidt befkadiget.

165 Lo port d’ antible eu Provence.

166 La port de Cette en Langvedoc.

267 Vu de la ville et du po;t de Bourdeaux Trife

du Corte des Salinieres.

J6g V u de la viile el du port de Bourdeaux Pr i fe

du Chateau Trompette.

J6g Vu de la ville et du port ds Bayonne.

170 Vu de la ville et du port de Bazonne.

171 De por.t du Rochefot.

172 De Port de la Roehelle. 2.

Kobberftykker uden Rammer og Glas.

1 a Hoyfafal. Kong Friderich den V. i ftort

Formar, Sa!y del. J. M. Prasier fc.

2 Kong Chriftian den VIL og Arvepiinds Fridevich,

Htiyer del. Clemens fc.

3 Charles Bonnet, Ju 1 p., Clemens fc.

4 Pro lp. af Stadens Noaeport, F. L. Badt

del. & fc. 5 2de

Kobberftykker uden Rammer og Glas, 79.

5 2de Stykker, la Sante Porteé, la Sante Rendue,

G. Ferburg p., Cheviilet ic.

6 la ParelTLufe, J. B. Greuze p ., Mestte fc

7 A Madame d«; la Live, G.euze p ., J. Danzcl

fc

g Et Bundeftykke, Greuze p ., 1. Ca>s fe.

9 Retour Sur Soe Meme, Grcuzcp., le Binqt £c.

jo la Meditalioy, Schenau p ., R. Cailia. di$p. '

11 i« Donneur.de Sevenade , Greuze p., Moitte fc.

12 le Charme de la Mufiqvo, Hyre p., Che-'

v) 11 ét fc. ; • • ; i j.-

13 le Concert Ruflien, L. Prince p., Gaillard fc.

14 ade Stykkor le Someil intorrompu, med tt

andtt Stykke.

15 Den billige Familie,'A.r.nibal Carracci p., F*

Barto^ozi del. et fc. ,

16 Venus, Cupido og en Satyr, Luca Giorclaiy^

p., F. Bartolozi : del. tt fc

17 Kong Karl den I. med Famdie af Engeland,

Ant. del., Dyck p.

18 Charles the Firft King af England, Dukede,

Espernon. ... . i f ;

19 2de Stykker, J. B. Greutze p., P. E. Mpittelp.

20 the Return of the Prodigal Son, Guerchino p .,

S. F. Ravenet fc.

21 2de Stykker, den hellige Familie, det ondet1

St. Andr as J. Chambars lc.

22 David et Balth/abee, Rembr. p., 1643, Mo»

reau fc.,

23 2de Bonderflykker, Eifen p., J. Ouvrier fc.

24 la Vertueufe Athenienne, la Jeune Corinthinv

ne, J. Wien p ., J. Elip.irt lc.

25 3de ad/kdlige Potr.

2 6 -27 10 Batidie Stykker, G. H. Rugendas p.

NB. Bi un Afcrdk.

28 S * den lorte Kun/h

26


8o Kobberftykker uden Ramtner og Glas.

29 6 StVkkar Dito i Dito.

30 2de Diro i Dito*

31 4 Bonde dykker, D. Teniersp., Guttenb. fc.

32 vanDycks Wife, A. v. Dyek p ., Bartolozi fc.

33*34 Maria og 2de andre Stykker, Carlo Dolei

p ., Bnrtoioxi fr»

35 LipYiardo de Vin vi, med 6 andre Srykktr.

35 J6lr. Fr. Lompe, med 2de andre, fort Runft.

37 Kong Friderich den II. af Preuffeir med 2de an*

dre Stykker.

33 lå Malheureule Familie Calas, Delafofle fc. med

et ander Stykke.

39 3:de fman Stykkéi-, J. Vernet p ., G. S. Flu*

met le. *•

4 0 6 Kongel. Potr., udgivet af C. Hoyer, med

Beflcivelfe dértil

41 2de hiftorilke Siykk«r, nemlig H. Madfen, og

Anna Colbio: nfen , Pauelfen del. J. G.

P, eisler et M. Haas lc., Ao. 1779 og

1780.. \ .

42 Profpeft af Staden Ieiufalem.

43 2de Potr,

44 J. Sa'it.uelis d Berger, A lsp ,, Clemens fc.

45 £t Potr,

46 Piolpe&e und Abeife einiger Gebaude von Wien,

beftaar af 46 Blader, S. d. Kevier

øel. Corvinus fc.

47 Adfkillije Profpe&er.

48 8 Bibelfke hiftorifke Stykker , G. Lairvefle p.

et fc

49 4 Adfkillige Stykker.

50 6 Adlkillige Dito. '

51 6 Kongel. Potr , udgivet tf C. Hoyer* me

J. B. Simons*. le.

69 Der Abfchied des Unglucklichen Calas, voil

feiiier Familige, Chodowicki p.

Co Hagard dire&ed by the Angel to the Well*

Hertil, SwaneveUlt p. J. Pye fc.

61 6 Stykker engelflce Landfkabei\

62 Et Landfkab, Zuccareili p.

Et Dito , Amieoni p , med et andet Dito.

64 Een Sdehauvn, Mnricco Rizzi In'V,

65 5 Theologifk Stykker , J. Bapt. Tiepofo pir.

66 25 beromte Malers Potraiter. Ant. v. Dyck p,

67 Eiasme Potr., rod Aftl-ok.

6g 19 adfkillige Potr., Ant V. Dycæ p.

69 Johmnes Balthafer Keller.

70 Loths Udgang af So !oma , med et tindet.

71 2de Bonderftykker med et amiet i fort Kunft.

72 Maler Cafp. N tfclrer m d 5 md;e, fai t Kunft*

73 16 Stykker i flort Folio nf GeovgT Rugendasi

NB, Bliver fepaicret ved Auclion n.

74 Et Martyer-Stykke, Raphael de Urbino, p.

7 5 Moles bliv r funden af Fato., Datter , Ant. CoV«

pel p., med "de andre Stykker.

76 VolCanns-Neptunus med et andit Stykke.

77 ;de Stykker, G. S halken p.

78 Johann s Koella, PicVor, Ve eua Ryfel.

79 2de Stykker, Cimon et Pero, Job zu femme

ft fes Amis, Joh. Koella. p.

!8o 3de adfkillige Stykker

Én Statye at Friderich Wilhelm afSeydlitl> J»

C. Frifch del. Berger fe.

F sja


Adfkilligt. Conchylier.

$ 2 E n Dito af Dito.

83 Die Mfiiisfnlk', Codc'wiccki del* Berger

1780

8 4 E t Dito af Dito.

Adfkilligt.

N o . p

1 A - Jt eilinder Speyl.

2 E t M icrufcopium af C uff, i Futeral.

3 É n u d fk au en norfk K an d e, 2Ioget ubræ ndt Solv > og en DigeU

Conchylier.

N o . T

I 1 vende arbifke Spindler.

"2 Tvende Sdetænder.

3 T m id e rodplettede Tigerbeen*

4 Tvende andre Dito.

5 T vende Par Snytpenn.

6 T vende Bifpthuer.

7 Tvende P urpur - Sneglen

g T vendre mindre Dito.

9 Tvende Brandhorn.

10 Tvende Delphins.

1 1 E n ftor Vindeltrappe.

12 E n D ito , magen.

13 Trende andre fmaa Dito*

1 4 Syv Stykker uægte Dito.

15 Tvende Egetr.re. T utter.

Conchylief. 83

1 6 Tvende guulbaandete Dit o, og tvende M y k

fkaien.

17 Tvende Piincs-V Jagge.

Tvende mindre Dito.

19 Tvende Par Oliver med Baaftd.

2 0 En flor Dito.

21 12 Stykker gronne Oliver.

2 2 Tvende Porcelaner* d-t hvide Æ


Conchylier.

4 6 En Deel mindre Dito.

4 7 Nogle Diro, og- trende Mytilus Lithophagui.

43 Tvende Damme Novet-M ufkler.

4 9 Tvende Hane-Kamme.

50 9 Stykker imaa Skinke-Mufkler«

51 Tvende fttirre rode Dito.}

54 Fire Venus Mufkler.

53 Otte Stykker Arcafinilis.

54 N i Stykker diffcrente Dubleter.

.5 5 En Eike med Cokilier,

En Dito med Dito*

5 7 En Dito med Ditoé

58 En Dito med Dito,

59 En liden blaa Efke med Corall-Trster

60 Et ftort Stykke Bernfteen*

61 En Rofé af Jericho*

62 Tvende So'etrseer og* nogle Cocusnodder.

63 Et ftort Sve d af en F ifk, 1 Alen, 18 Tom ­

me lang.

64 En Dito mindre.

65 Tvende Vnllros - Tænder.

66 En Pofe med groten Værk.

Mineraliei*.

K o , T

1 -*• re Stykker giildifke Steenarter frn Edswold.

2 En ftor Stufe ipathblandet graae Bergnrt med

sngeflogtin gediegen Solv, Kongsberg.

£ En Haandlteen med gedigen Solv i hvid Spatli

og vedfiddende Salbuand, ibid.

4 En mindre Dito.

5 En rig Stuf med fine Boefte-Solv i GlafTpath.

6 En Haantifteen med Glas JErtz jernblendt og angeflogen

gediegen dendntifk Solv i

klaalig Spath, Kongsberg. 7 Li-

Mineralier.

7 Lidet gedleget Solv i Zinck og Spath, ibid.

g Ht meget rigt inaffivt og grenigt vox*t Solv

med lidet vedfiddende Spath, Kongsb.,

vog 36 Lod

9 En mindre D ito, vog 12 Lod.

10 Opftaaende gedi'eget Solv Qvartz.

11 Trende ganfke Imaa StufFer med gediegen Solv

i Spath.

12 Rothgiilden med Kies i Qvartz, med angeflogcn

Dito in Skifee,

13 En Skuffe med edfkillige Blyeglantzer, deels

welsguldifké.

14 Trende Stykker Blyertz med hvide Blyfpath,

Chriftaller.

15 D ufie chry(ta liceret Blyfpath.

16 Fire Stykker fmaa Druler med fine Blyfpath-

Chriftailcv.

17 Hvid chriftalliféret Blyertz.

18 Syv Smykker adfkillige Tinertzer.

19 En prægtig Kobb r-Glasftuf, fra Aardal.

20 Trende Stykker mindre Dito.

21 En fmuk Lazur StufFe, end.

22 26 Stykker diffeiente Kobber-StufFe, fra Aardal,

N

23 Syv ndlkillige fremmede Kobber - StufFer,

24 Bullefor mi g eh iftallileret gron Kobberertz med

hvide fmaa Blylpathchriftaller.

25 To mindre Dito.

26 Syv Stykker Glaskopf og Jernertzer.

27 13 Stykker Cobolt-Ertzer.

28 N i Styk. Blende og Zink - Ertzer.

29 Tre BiyantftufFer.

30 To Styk. K obber-N icol.

31 TreStyk. Antimonium.

3?- To Styk. dobbelt Spath.

33 En ftor klar ugulaire Qvartzciiftal.

F 3 34


Mincraliey.

34. Fe-n fnna Diro,

3 S Raucfttopflschriftajlei;.''

3 6 E11 l|nuk Si-i e,-\'iariengla«,

37 N"ogl. lm*a S;yk' Celced n, Spath og Qvarte

ciiustr og / tes lige.

38 7 vende StyiN »lgutificerst Tra^e* og ^t St)k*

gio'nt fa f is.

39 E11 Sk i ve af Anonis.

49 F m lu na Coriiu Am >nis*

41 Fn D'p nit,

42 Adskillige Steenarter med et Styk. Kobber.

43 Adfki lige lmaa Kobber- og Blyerlzer.

44 Tiende Skuffer med fremmede fiirkontede Tra^e«

Tav'er med For tegnel e dertil,

45 E- Mineraliefkab med 12 Skuffer.

46 Et Dito Skab med tyende Giasdcirre* fem Ruder

Hoy.

47 Et Dito med Dito.

48 Eu Pi:fe, hvorudi endeel Blyeeitzer,]

Guld - Medailler.

No. p

I -*-^n Guldme^oille, Av.; et Bryftbilhck med

Lauibsrkrants em Hovedet, og Om-

fkivt: Cuolus II. D. G. Mag. liri.

F fin. ex Hi ft. Rex— -1 v. en Mand med j

en Fakkel i Haanden, der lyf r for nogle

tihaWed Skibe, og neden under paa

F. d n: Protalibus aufis. vog io Lod

3 Qvmtin.

3 En D ito, Av.: tvende Sindhilleder, fbreftil«

lend': Rygt r og Fr d,. holdende en Hat

o ver «n Kitte, hvorpaa ligger en Olie

green en Fredftab j paa Siden af Riften

Libcr

g Rnadftuevaabenet imeliem

4 Stotter, paa Foden af dem: Gonfu-

lus, -■*- og O t fkiivf: in pacen) Patrie

Superos imirantur amores, v, 2 Lod t

Qvint. 2 Ort.

3 En Ditp, Av.: tvende Sindbilleder, foreftil*

lende Fred og Retfærdighed , med Oin-

Jfkrifr: Con-crdia Franci nefcia Rev.

Staden H mbuig i Piofpect, med Oms

ikrivt: Danttianqvilla Salutcm. x v. 21

Lod 1 Qvint. 1 Ort.

A Frider. III. Ebenezer - Medaille, v. 1 Lod 2 5

Ort.

5 En holrteenfk Guld-Medaille, v. 1 Lod 2*

Ort.

6 Ghriftian VII. ftore Guldmynt; medj Hans Ma*

jeftets Portrait.

y En Guldmvnt, Av.: Komflu mir alfo j rev.;

So korn kh dir fo.

Solv- Medailler og Mynter*’

s Frider.tV. Medaille paa den Oidenborglke Stamme,

v. 9 Lod 3 Qvint,

2 En Dito j ai Freden flutter til Fredemborg de*

3. Julii 17^0, v. 6 i Lod.

3 EnDito, Stades Erobring 1712, v. 6 ^ Lod.

4 E11 Dito paa Marftands Erobring den 25. JuMi

J7 I 9 > v. 4 Lod.

5 Ghriftian VI. og Sjhie Magdalena Formxlinj-

M.daille ik n ft. Augufi: 1732J 5 Lod

i Qvint. 2 Ort.

F 4 6 Dit#


Sotv * Medaillcr og Mynter..1

6, p i t o over D o q m n af 26% M ay 1 7 3 9 , V. 5 L o d

1 Qv .nt. 2 O t.

7 Dito. Jubel - M e r.ille ‘ f 1736 > v. 6 L od 1 O rt,

g E n r>jco, f finne P ræ g , v., 5 L od 3 Qvint.

c) E n Diro af i m m e Præg , v. 6 L od 1 Qvint*

i c E n D i t ’ in ed D ito , v. 5 Lod 3 Q vint.

j j f r i ejich V*. Fiidlels - M^dadle den j i * M artir

ir'2 3 1 v. 1 Lod 3 Qvint.

IX Chrj(}inn \ IL ^o d fd s Dito den 29. Jan. 1749,,

v- 6 Lod- i| Q^ int.

15 fii(i(


2© Solv-Medailfer og Mynter.

ad Adfpcia ad A ftra, v. 3 Lod 3 1

Q vintin.

, 9 En Dito, Av.: et Fruentimmer - Bryftbillede,

m d Omflcnvt: Frid. Arnal etc. ; Rev,:

en Rltdpe i det vilde Hav, paa hvis

Top flaa tvende Folk, med Omfkrivt:

Fe.trie an mil'ieu des Ond.e£» v. 3 Lod

3 a Qvint,

ao En'ftor Medaille, v. 53: Lod.

l i Ron«‘ Gu(i. Adolphi Medaille af 1632, V05

35 Lod

4.7 En Br&eat eller huul M daille paa Frider. XII.

K'Oiting, \>. Lod.

43 En dobbelt 1; neborg Sp -cie.

4 4 Ea Medaille, A v.. David og Jon han, der

g 'vsr hinanden Ham'ern* , med Om-

fkrivt: Was ich und du mit einander

gereth haben 5 Rev.: r lise« 1 luid Flor

med O m lkrivt: V'»g»s Pei res Freun-

des nicht, v. 3 Lod 2 i; Qv nt.

En JEgtefkabs Medaille, A v.: tvende elfkendc

‘ Ptrfoner, med Omlkrivt : A f Himben

fi-n-jt den, fom elfk r ærligen; Rev.;

tvende frugtbærende Trae og tvende

nebbende D uer, med Omlkrivt: For

Gud det gior, jeg ty bor, v. 2 Lod

3 QviMt.

Etatsmad Lang becks Regravelles - Medaille 775,

v. 4 Lod.

47 En Callender - Medaile, v. 3 Lod.

40 En Kierligbe io-M ’daiile, v. Lod.

aq Gyldenloves Medaille for Marftrands Erobring'

1677, v. 3 Lod 2 Qvint 2 Ort.

50 Giev Conrad deR'Ventb.vs B gravelfcs Medail-

le, nat. «64.4 oh 17085 v. 2 Lod.


1

Solv-Medailler og Mynter.

66 En M daille paa Freden til Rusvie, 1697.

67 Friderich III firtkantede Begravelies-Medaille,

v. 2 Lod.

68 Chriftian V. Medaille paa Gullancis Erobring,

den 1. May 1676, o. 2 Lod 2 Qvt.

. • 2 Ort.

69 1 mindre Dito, af den (amme foin N o 67*

jjo En Medaille m d Baand i, Valkpude og ty dik

Infcription, v. 2 Aod.

71 En liden MrdniUe.

• 72 En Dko Egtefktbs Mediille.

73 M. Joh. H uufo og D oa- M. Luthcrs liden

M edail^

7 4 Do ét, M . Luthers Dito , ftkbt.

75 E« liden Ditov

76 En li en MedaiUe 'af 1685,

77 Straalfunds Erobring d.n 23. Novb. 171?,

med de trinde Friderichers Bryllbille-

der med Kongl. Kronar.

78 Carol. XII. liden Mednille, da han kom tilbage

fra Straalfund, den 20. Deceb.

I 7I 5*

Dito BegrflvcHes - Metjflill®, dfcn n # Decebr.

17 ' 9‘

go En liden Dods-Medadle.

» i En engelfk Freds-M edaile af 1719, v. 2 Lod.

82 En ftor Medaille, i Anledning af Indfods-

Retten, den 29- Ian. 177.fi, v. 7 ^ L.

83 En mindre D ito, v. 1 Lod 1 Qvint.

84 En D ito, v. i Lod 2 Qvint.

85 En D ito, 1 Lod 1 Qvint.

$6 E11 Dito v. 1 Lod 1 Qyint.


94 Sfilv-Medaiiler og Myntef,

I Admiral Niels Julvis ftore Medaille af Tin.

O, 14 Adfldllige danfke Blyeitiedailkr.

3 En liden Dito af Kobber.

4 Otte Stykker af Maler - Academiets Medaille*,

i Blyfi.

5 33 Stykker forgyldte M esfing- Medailler.

6 Otte Adfkillige fretnmede Dito af Blye*

7 T re Dito af Kobber.

g Endeel Vaabemr og andet fculptur Arbeyde,

i Hor Aftryk i Gibs.

9 Endeel coulem:ede fmaa Gtbs-Medailler i A ftryk.

10 E t bruunt Mednille-Skab.

t i Tvende Skuffer til Medailler,

>

Appendix til Linftows

Catalogus.

In Folio.

N o . p

i v^aleplni Diftionariuiti undecim lingvarum,

Ba(Tl, 2 Vol.

3 Di&ionaiie Hittorique et Critique par Bayle»

anuen Edit o n , Rotteid. 1702, 3 V.

3 Le Grand D ftionai e H ltorique, 9. Edition,

•2 V , Amlterd i- ’o i.

4 Hofmnrtni Lexicon Univeriale, Bafel 1677.

5 Biblia, Rat eb. 1 7 0 a , tydfk.

6 Biblia, uanfk, Kbh. i">33-

7 Seleda S vipti M rft i-, in ciiifis publi ils, lul*

perii Romani, L ipz. r»it. eXp.

8 Bericht von den Mcklenb. Strfcitigkeit n iniC

ein voliftå.K.igen Regimer, 17*43*

g Bericht ^tfegen des M untzwaficr, Frankf. am

Mayn 1760» 2 V.

In Qvarto.

1 t)?&iortaire Frnn§ois par Bichelct, GeneVe 168

2 Bihlii theca Homiletica oder Hounl tifcher Biichwf

Vorieth, L ipz. 1698

3 J. A. C. W orm s Ver* m Martufciipta.

4 Bibiia in N um m is o er kurtier EntwitrfF dér

vo neh.riten Biblifcben Spriiche und

Hifturien von Lhnftian Schlegel> Jen«

I7 ° 3- . $ TIim *


- Theoloff’tfch - Hijtorjfche Gedancken iiber die

yornehmften L hren vud Gebrauchen

cjerer Merrn.huri tefj Wittenb. 1746*

6 Das Hannoverilche Gefangbucta, Hannov. 1716*

ectuium Expl.

7 Le Tracfu&eur, Kbh. 1753.

g Jubel - Prædiken, af Debes, den 28. Ottobr.

1749- „ .

o Eirt kleiner Micror-o-uum, 1735.

xo Narciffe dans !’ Isir, & Venus» ea* .

a?"Michaelis Ope is Me.iico -Chirurgico, Nurnb,

12 Ausfehtciben des Pfaltzgrafen bey R.heln

T.ojren in Ba-ern er betreffend die Ur-

ia hen w oriu(wir in ditfem Kn?gen

Thei! nebmen, Neuft. I 5S?.

13 Stephan! Lexicon, Editio noviffima, Genev*

MDCxiin.

ja JJipchnianns Huuspoftif, Kbh. 1722. ^

15 ILcueU de diver ft s Pieces qour iervir a 1

hirtoire, 164c.

3(5 Les Åeuvres du Sictir St. Amant, Par. 1642*

27 Gnmmaif Hiftor’n - Afiatica, Frankf. 1611»

1« Libri TreS Jnlbtptionum R rum Germamca.

rum, nov. Anticjva um , Ulm. i 693’

jo Dafz veranderte Rul'zland, Frankf. und Leipz.

173S*

20 Lampadius de Rcpubljca Romano Germanicn,

liber unus, Helmftndt. ^

st Sturmanni Bibliotheca Suco Gothica Holime

S% Untetfucfiung des Bads zu Baden, Ziirich

I732*

33 Sigfrids befcheidens Beleaclitung etc, 1744*

24 Geiftliches Friedoffer.

In

In* 0 £ fc a v o .

i Joachims (Profeff r) v.-rmifchtcr Anmerckun-

gen in Stants- und Lehn • Rechte, Halie

1753, 4 Thtile, 2 V.

S Den himinJuke Lober, Kbh, 772*

3 Hederichs Anleitung zu den philologucben

Wiflenlchaften, Wittenb 746.

4 Den danfke Pplmebog, 7^9*

5 En Dito, Kbh. 740 .

6 Peucéis erlauter'e Anfengsgrunde detj teut;

fetaen Oiato i , Naumb. 739. . T

7 Stens,els Sueci G. omonica Univerfalis oder

nusfudiche Befchreibung der Sønnen«

Uhren, Ulm 731. , ,

g La Peix de 1’ Ame, par Moulin nouv Edit*

Amfterd. 739«

9 Les Oeuvies • Choifier de Rousfiau, 3

1 V.

10 Fruentimmerets Kald, overfadt af -et Engelike

af Cornm n-l. Thnra, Kbh. 764-

11 Troens fande Klenodie, af Bifkop Brorfon udi

Rbe, -

12 Salluftius Crifpus primus in Hiftoria, feu Bellum

lailinanum et Jugarthinum cum

1 mentariis , Haf. 754*

13 Oeuvres de Regner, Lond. 7 4 6 , 2 V. r

15 Eflai fur les Intéréts du lomerce Meritime

par M. D. . . . å la Haye 754.

16 Seips Befchreibung der Purmontifchen Mineralwaffer,

med et Kort foran, Hannov.

75°* ,

17 Von Sekendorphs Cliriften Staat, Léipz. 706*

18 Ovidii Nafonis X. V. Biicher, Stratsb. 712*

19 En gudelig Bog.

20


2 0 Redleins franzo'fifchér Spn


7 7 l f Vte de Pierfe U p itr d Jurnier Peftitr*

du Roi par Ahhe t f M »nVille.

7 « A d o lp h i Biochil'ii h ifto ria m m n o f t i leo rg ib m r,

« E e itio ultim rt, m ed 9 5 P o rtro iter.

7 0 S c h u m an n s jahrliches H a n ibuch*

go Zopfens Grundl^guiyg der Univerfuniiltbrie*

750*.

g i H ifto iré de la R iblo p ar H ttb n e r , 7 7 $ .

g % Lebens B< f lueibung T lemoch.

g 3 Biflcop B ro. foris S V anefang, Leip*< 7 6 JU

g 4 E t Bundt Bfiger.

g 5 Et Dito Dito,

gi^*fet D ito Dito-,

g 7 E r D ito Di t f ,

g g E t D ito D ito .

g9 Ét Dito Dit

More magazines by this user
Similar magazines