Kommissorium for Faglig referencegruppe - Danske Patienter

danskepatienter.dk

Kommissorium for Faglig referencegruppe - Danske Patienter

Kommissorium for Faglig referencegruppe

Projekt: Patientens område (fase 1)

Emne Beskrivelse

Introduktion til Patientens

område

Formål med Faglig

Referencegruppe

Formålet med projektet Patientens område er at skabe ”et digitalt rum” for

dialog mellem patienter og sundhedspersonale. Patientens område på

sundhed.dk omfatter blandt andet:

Patienter får mulighed for at gå på sundhed.dk og inddatere

stamdata, pårørende stamdata, kontaktoplysninger på behandlere

og skrive i en patientdagbog.

Sundhedspersonale får mulighed for at se de oplysninger, som

borgeren har inddateret, hvis borgeren har givet tilladelse til

visning.

Oplysninger fremskaffet ved egeninddatering suppleres med data fra

blandt andet CPR-registret og Find behandler. Det forventes, at det

samlede datasæt vises på sundhed.dk samt i Sundhedsjournalen, og at der

etableres webservice med mulighed for integration til lokale EPJ-systemer

(Pilot med Region Syddanmarks EPJ).

Projektet er opdelt i faser. Første fase afsluttes 22. december 2012 med

levering af en business case for Patientens område version 1.0. Fasen

rummer afdækning af brugerbehov, brugsscenarier for patienter og

sundhedsfaglige, løsningsbeskrivelse for Patientens område, mm.

RSI har igangsat projektet. Sundhed.dk er projektledende organisation og

leverandør af Patientens område.

Som en del af projektet etableres tre referencegrupper, som projektleder

og projektmedarbejdere kan involvere; Faglig referencegruppe, Teknisk

referencegruppe og Referencegruppe til koordinering og sikring af senere

interregional forankring.

Formålet med Faglig referencegruppe er at sikre, at løsningen bliver

forankret i de behov patienter oplever og sundhedsfaglige har i klinikken.

Faglig referencegruppe involveres i behovsafklaring, skitsering af løsningen

og brugertest for at sikre, at både inddatering af stamdata (fra borgere),

visning af data (for sundhedsfaglige) og dialogmuligheder afhjælper

oplevede behov og lever op til krav om brugervenlighed.

Faglig referencegruppe forventes at være bindeled til faktiske brugere i

egne miljøer, fx ved at være i dialog med brugere om løsninger, indsamle

kommentarer ved høringsrunde og ved at udpege testpersoner til test at

skitser.

Faglig referencegruppe forventes desuden at kunne fungere som

ambassadører for Patientens område i forbindelse med lancering og

implementering af løsningen.


Deltagere Faglig referencegruppe består af både sundhedspersonale samt af

deltagere, der kan fungere som talsperson for patienter og bidrage med

deres behov. Sundhedsfaglige deltagere af Faglig referencegruppe

bidrager med klinisk ekspertise og viden og erfaringer fra lignende

projekter. Patienternes talsperson bidrager med oplevede behov som

patient samt brugerinput til løsningen.

Forventet deltagelse i første

fase af projektet Patientens

område

To talspersoner for patienter. Det kan fx være en medarbejder fra

Danske Patienter med erfaring på området samt Mette Mollerup

fra Region Syddanmark med stor viden om patientoplevelser

(PaRIS)

Fem sundhedsfaglige med kendskab til lignende projekter (én fra

hver region)

Fem sundhedsfaglige kommende brugere (ikke eksperter), fx

ambulatorieansatte (én fra hver region)

(Der skal tages stilling til det med blåt på møde RSI, sundhed.dk)

Faglig referencegruppe forventes i første omgang at blive inddraget i hele

første fase af projektet, dvs. fra september 2012 til og med december

2012:

Introduktionsmøde med workshop (hel dag i slutningen af

september)

Brugertest af prototype (halv dag i oktober)

Review af løsningsbeskrivelse og business case (november/

december)

Referencegruppens videre

Deudover forventes Faglig referencegruppe at stå til rådighed for løbende

afklaringer over mail og telefon inden for gruppens kompetenceområde,

dvs. kommentering af tekster og skitser, besvarelse af spørgsmål, mm.

Endelig kan referencegruppen blive bedt om at samle input fra faktiske

brugere eller udpege brugere til test.

Ved afslutning af projektets fase 1 tages stilling til, hvordan eller hvorvidt

funktion

Faglig referencegruppe inddrages i senere faser af Patientens område.

Organisation og

Referencegruppen refererer til projektleder for Patientens område og kan

beslutningskompetence indstille forslag til beslutning i Vidensforum.

Uddybende information Projektkommissorium ”It-understøttelse af patient empowerment.

Patientens område”

Strategi for IT-understøttelse af Patient empowerment

Dokumenthistorik

Dato Revision Ansvarlig

11.07.2012 Første udkast udarbejdet Anne Løhndorf

More magazines by this user
Similar magazines