Program - AAU Learning Lab

learninglab.aau.dk

Program - AAU Learning Lab

Cooperative learning methods

-- Velcome

-- Your best practise

-- Quick entry into the field of Cooperative learning theory

-- Briefly – theoretical and practical sources of inspiration

-Break (around) 1015

-- Methods

-- Planning for use

Thorkil Molly-Søholm

Teaching proff., Institut for learning and Philosophy. Cand. Mag & Cand. Psych.

tms@learning.aau.dk

Research-areas: leadership, organizational change, consultancy, organizational learning

CV: in the managementconsultancy business: CEO, ATTRACTOR 2000-2007 and Director

Rambøll Management, 2007-2009.


Quick entry into the field of Cooperative learning

theory…..

• Inspired by Lewin, Dewey, Kolb and others:

– Ideas: ”Learning by doing” (knowledge, action/participation, reflection)

• 1970érne – today: Developing Cooperative learning theory

– effective group learning and learning social, personal and cognitive skills is

promoted by positive interdependence, individual accountability, face-to-face

interaction, social skills and processing. (David and Roger Johnson (1994)

• Johnson, D., Johnson, R. (1994). Learning together and alone, cooperative, competitive, and

individualistic learning.


Essentials of Cooperative Learning

1. Students are working in groups towards a

group goal or recognition

2. Success is reliant on each individual’s learning

3. individual responsibility and accountability is

absolutely clear.

4. All group members have a specific role in

order to complete the task.

– (Brown & Ciuffetelli Parker, 2009,

p. 507).


Research Supporting Cooperative Learning

• Positive outcomes (”overwelming results”):

– academic gains, improved race relations and increased personal and social

development (Brown & Ciuffetelli Parker, 2009, Brown & Ciuffetelli Parker,

2009, Brady & Tsay’s (2010).

• Research using CL in university classes:

– better collaborative behaviours, more constructive feedback, higher test

scores and course grades (Brady & Tsay (2010))


Quick entry…..II

-main sources of inspiration (practically and theoretically)

1. Cooperative learning theory toolbox (ex ASB Learning Styles LAB toolbox)

2. Dunn & Dunn Learning styles: Visual , Auditorial, kinetic-tactical

3. Blooms learning taxonomy:

• Viden

• Forståelse

• Anvendelse

• Analyse

• Syntese

• Vurdering

4. Visual Language (Robert Horn) and Visual Scaffold (visuelle stilladser)


Dunn og Dunns læringsstilsmodel/Learning styles

Visual Learners:

• learn through seeing

• prefer sitting at the front of the classroom - teacher's body language and facial expression.

• think in pictures and learn best from visual displays (diagrams, illustrated text books, overhead

transparencies, videos, flipcharts and hand-outs).

• visual learners often prefer to take detailed notes to absorb the information.

Auditory Learners:

• learn through listening (... written information may have little meaning until it is heard)

• verbal lectures, discussions, talking things through and listening to what others have to say.

• interpret the underlying meanings of speech (tone of voice, pitch, speech).

• often benefit from reading text aloud and using a tape recorder.

Tactile/Kinesthetic Learners:

• learn through moving, doing and touching...

• learn best through hands-on exploring the physical world.

• find it hard to sit still for long periods

• 21 different variables (including each individual's environmental, emotional, sociological, physiological,

and cognitive processing preferences)

• online assesment

http://www.asb.dk/forskning/forskningscentreoggrupper/forskningscentre/asblearningstyleslab/)


Blooms taksonomi (læringsniveauer, levels of learning)

• Viden

• Forståelse

• Anvendelse

• Analyse

• Syntese

• Vurdering


• Visual language: integrationen af ord, billeder og former til én enkel

kommunikationsenhed.

– ”As the world increases in complexity, as the speed at which we need to solve

business and social problems increases, as it becomes increasingly critical to have

the ”big picture” as well as multiple levels of detail immediately accessible, visual

language will become more and more prevalent in our lives”. Horn, Robert, 1998,

p.15.

– Fokus er på at organisere og opsamle gruppens kommunikation, adskilt fra den

enkelt.

Det drejer sig om, hvordan visualisering af kommunikation, anvendelse af metaforer

og etablering af kommunikative symboler og sammenhængende landskaber og

historier er medvirkende til at accelerere gruppers læring og evne til håndtere mere

og mere komplekse opgaver.

Quist Sørensen (2001)

8


Gruppers læring i en social konstruktivistisk

terminologi

”Sociale systemers læring er en autopoietisk proces, hvori det sociale system

selv, aktivt, gennem kommunikation konstruerer viden på baggrund af

strukturel kobling til omverden”

Ohm Andersen, Qvist-Sørensen, 2000, p. 33.

Kommunikation kan ses som et fælles stillads (Jens Rasmussen,

dansk Luhmannfortolker)

Kommunikation kan ses som stilladset, der indbyder deltagere til at

udvikle og teste deres egne konstruktioner i kommunikation med andre:

individuelle tolkninger, arbejdspapirer, teste hypoteser eller mulige

løsninger kan diskuteres.

Dermed er stilladset også værktøj til de personer som ønsker at gøre

noget for nogle.

Rasmussen, 2001, p. 2.

9


Cooperative Learning Methods

• Storyline

• Den varme stol /the varm chair

• Dyader og triader/Dyad and Triads

• Line up

• Varme begreber/hot concepts

• Landkort af teorier/map of teories


Storyline

• Integrating, drawings, models, written word and a chronological narrativ


Storyline 11

• Undervisningstype Holdundervisning / Vejledning

• Anbefalet antal deltagere Lille gruppe maks 25

• Brugssituation Repetition / Diskussion / Perspektivering

• Beskrivelse af ide og flow

Deltagerne sammenfatter og beskriver med modeller, tegninger og skrift en udvalgt del

af undervisningen på flip-overs, der sættes sammen til en lang rulle

1. Første runde (10 minutter): smågrupper dannes og får ansvar for at dokumentere en

bid af undervisningen (ex to gennemgåede teorier) på en flipover

2. Anden runde (10-15 minutter): bidragene hæftes sammen i kronologisk orden. hver

gruppe præsenterer deres. Fælles refleksioner over det samlede billede faciliteret af

underviser

• Anbefalet varighed 25 minutter.

• Læringsstile Det auditive, det visuelle, det taktilt/kinæstetiske, det auditivt-verbale

• Blooms taksonomi Anvendelse / Forståelse / Viden/syntese/vurdering

• Fordele Stor deltageraktivitet. Stor kreativitet.

• Ulemper Kan ende i for kreative udfoldelser hvorved begreber/teorier mistes

• Kilde Thorkil MS, studielektor inst 10, AAU


Den varme stol

• Undervisningstype Holdundervisning

• Anbefalet antal deltagere

• Brugssituation Nye vinkler / Opsamling / Diskussion

• Beskrivelse af ide og flow Målet med denne aktivitet er at anvende viden om forskellige

holdninger til en sag i en diskussion.

1. Holdet deles i to storgrupper der repræsenterer to modsatte positioner. I de to

grupper diskuteres et emne med henblik på at kunne argumentere for den ene position

(f.eks. for en given teoris anvendelse på et spørgsmål). I stedet for to storgrupper kan

man etablere flere mindre grupper med det samme formål.

2. Når grupperne har en række argumenter klar, sættes to stole over for hinanden i

midten af lokalet, og deltagerne placerer sig bag ved eller rundt om stolene.

3. En repræsentant for hver position udpeges. De sætter sig på stolene og indleder

diskussionen.

4. Herfra er der to muligheder:

a. Når de bagvedstående får lyst til at kaste sig ind i diskussionen, går de efter lyst og tur

ind og overtager en stol. På den måde kan mange få argumenteret.


Den varme stol II

b. Underviseren sørger for at udpege afløsere undervejs til de to stole så også de ikkeimpulsive

bliver kastet ud i diskussionen.

5. Underviseren kan evt. fastholde argumenter på tavlen til en opsamling til sidst.

• Anbefalet varighed Mellem 20 og 30 minutter.

• Læringsstile Auditiv, verbal-auditiv, kinæstetisk, taktil, impulsiv, gruppe, alene,

motivation.

• Blooms taksonomi Anvendelse / Forståelse / Viden

• Fordele Det er en god måde at variere afviklingen af en diskussion på idet der kommer

et vist spændingselement ind. I sprogundervisning fungerer øvelsen godt fordi den

tvinger de studerende til at argumentere på fremmedsprog.

• Ulemper Hvis man ikke forbereder deltagerne rigtigt, er der risiko for at der bliver mere

kamp og oplistning af argumenter end egentlig eksplorerende diskussion.

• Kilde Lektor Bente Mosgaard Jørgensen, Seniorkonsulent på LsLab, Handelshøjskolen,

Aarhus Universitet.


Dyander og triader

• Undervisningstype Holdundervisning / Vejledning

• Anbefalet antal deltagere Parvis / Lille gruppe

• Brugssituation Træning / Refleksion / Eksemplificering / Opsamling / Repetition /

Diskussion / Skærpelse af kritisk sans / Formulering af spørgsmål / Perspektivering

• Beskrivelse af ide og flow Dyader og triader skaber overblik for deltagerne og tvinger

dem til selvstændig tænkning og refleksion. Aktiviteten består af fem runder:

1. Første runde: De studerende lytter til gennemgangen / præsentationen af et emne

og tager omhyggelige noter (max. 10 minutter).

2. Hver deltager formulerer et lukket spørgsmål (et ja / nej-spørgsmål) vedr. det der

emne er blevet gennemgået / præsenteret, på et stykke papir (3 minutter).

3. De studerende besvarer hinandens spørgsmål i dyader (par). Man når så mange par

som muligt (7 minutter).


Dyander og triader

4. Hver deltager formulerer nu et åbent spørgsmål inden for emnet (et

hvad/hvem/hvor/hvordan...-spørgsmål) (3 minutter).

5. Deltagerne danner triader (grupper på 3). De to af deltagerne besvarer hinandens

åbne spørgsmål; den tredje deltager kommenterer og evaluerer (10 minutter).

Underviseren kan om ønsket samle op når øvelsen er afsluttet - dette på baggrund af

iagttagelser mens arbejdet pågik.

• Anbefalet varighed 40-45 minutter

• Læringsstile Det auditivt-verbale, par, lille gruppe, distance til fageksperten (for dem

der ikke har behov for at underviseren konstant trækker i de faglige tråde).

• Blooms taksonomi Vurdering / Syntese / Analyse / Anvendelse / Forståelse / Viden

• Fordele Stor deltageraktivitet. Skarpt fokus på et afgrænset emne.

• Ulemper Skal styres tidsmæssigt med hård hånd.

• Kilde thiagi.com


Varme begreber

• Undervisningstype Holdundervisning

• Anbefalet antal deltagere Enkeltvis / Parvis

• Brugssituation Træning / Opsamling / Repetition

• Beskrivelse af ide og flow Bed de studerende om at give deres definition på et

nøglebegreb, skrive den på en lap papir og aflevere den til underviseren.

Skriv den rigtige definition på en lap og lægger den sammen med de studerendes.

Læs lapperne op og lad de studerende afgøre hvilke(n) der indeholder den rigtige

definition.

Brug de forkerte svar til at identificere områder der kræver mere opmærksomhed.

• Anbefalet varighed 5 minutter.

• Læringsstile Auditiv, verbal-auditiv, taktil, alene, par, motivation, variation.

• Blooms taksonomi Forståelse / Viden

• Fordele De studerende tvinges til at aktivere deres forståelse af et begreb.

• Ulemper Ingen nævneværdige.

• Kilde Lektor Bente Mosgaard Jørgensen, Seniorkonsulent på LsLab,

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.


Landkort af teorier/map of teories

• Undervisningstype Holdundervisning

• Anbefalet antal deltagere smågrupper

• Brugssituation Opsamling / Repetition

• Beskrivelse af ide og flow Bed de studerende vælge en metafor (typisk et træ, et

flodned, en landkort) og tegn fagets vigtigste og mindre vigtige bidragsydere ind.

Løsningerne præsenteres og der reflekteres i plenum over de valg de studerede

har taget.

• Anbefalet varighed 30 minutter.

• Læringsstile Auditiv, verbal-auditiv, taktil, par, motivation, variation.

• Blooms taksonomi Forståelse/Understanding, Analyse/Analyzis, Syntese/Synthesis,

Vurdering/Evaluating

• Fordele De studerende tvinges til at aktivere deres forståelse af feltet.

• Ulemper det bliver for kreativt/begrebsmæssigt overfladisk

• Kilde TMS


Research Supporting Cooperative Learning

• Cooperative learning methods are usually equally effective for all ability levels.

• Cooperative learning is effective for all ethnic groups

• Student perceptions of one another are enhanced when given the opportunity to

work with one another

• Cooperative learning increases self esteem and self concept

• Ethnic and physically/mentally handicapped barriers are broken down allowing

for positive interactions and friendships to occur

– Brady & Tsay’s (2010)


Tænkeskrivning med parcoaching

• Undervisningstype Holdundervisning / Vejledning

• Anbefalet antal deltagere Parvis

• Brugssituation Introduktion til emnet / Idégenerering / Nye vinkler / Refleksion

• Beskrivelse af ide og flow Tænkeskrivning med parcoaching er en aktivitet der hjælper den studerende med at sætte ord på de ideer og den

viden som han/hun bevidst eller ubevidst har om et emne. Den er derfor bl.a. god til at igangsætte en skriveproces eller starte en

plenumdiskussion.

Det følgende tidsforbrug passer godt til at igangsætte en skriveproces.

1. Bed de studerende om hver især at rydde bordet for tekster og fatte papir og blyant.

2. Giv dem et emne (fx "din opgave") eller et overordnet spørgsmål til dagens emne. Lad dem skrive i 8 minutter. De må ikke holde op med at

skrive, og der er ingen regler for den tekstlige struktur: Spørgsmål er lige så gode som svar og løse ideer. De skal presse sig selv til at skrive så

meget som muligt.

3. Når tiden er gået, går de studerende sammen i par. A læser sin tekst op for B, som stiller anerkendende og uddybende spørgsmål, men

undlader at diskutere og problematisere. Samtalen handler udelukkende om teksten og de ideer, den indeholder. Denne samtale giver man 6

minutter.

4. Nu er det B, der læser op for A, og historien gentager sig.

5. Giv til sidst tid til at de studerende kan få skrevet de ideer ned der er kommet frem i samtalen.

• Anbefalet varighed 25-30 minutter.

• Læringsstile Auditiv, tekstvisuel, taktil, auditiv-verbal, impulsiv (de impulsive kan fastholde deres mange tanker) reflekterende (de

reflekterende kan tænke på papiret), alene, par, motivation, distance til fageksperten.

• Blooms taksonomi Analyse / Anvendelse / Forståelse / Viden

• Fordele Metoden kan bruges til at ”få noget ned på papiret” og kan derfor hjælpe dem der har en skriveblokering. Som introduktion til

dagens emne er metoden også velegnet fordi den gør de reflekterende bevidste om at de faktisk har en viden og kan gøre sig nogle tanker

om emnet. I denne kontekst bør der ikke skrives mere end fx 4 minutter, og samtalen kan rette sig mod en fælles forståelse frem for en

uddybning af hver enkelt tekst.

• Ulemper Ingen nævneværdige.

• Kilde Lektor Bente Mosgaard Jørgensen, Seniorkonsulent på LsLab, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.


Brain-storming

• Undervisningstype Holdundervisning / Vejledning

• Anbefalet antal deltagere Lille gruppe / Stor gruppe

• Brugssituation Opvarmning/isbryder / Idégenerering / Nye vinkler / Refleksion / Repetition / Diskussion / Skærpelse af opmærksomhed

/ Perspektivering

• Beskrivelse af ide og flow Deltagerne arbejder på baggrund af et spørgsmål / et problem / en tekst / en case i en uhæmmet og kreativ

proces der giver plads for alle.

1. Første runde (10 minutter): Alle overvejer enkeltvis løsninger på det aktuelle problem / svar på det aktuelle spørgsmål. Enhver ide

skrives ned på post-it-sedler der klæbes op – helt uorganiseret – på væggene.

2. Anden runde (5 minutter): Man beder gruppen om sammen at finde frem til 3-4 hovedoverskrifter som alle post-it-sedler vil kunne

placeres under.

3. Tredje runde (10 minutter): Væggene deles op i områder efter hovedoverskrifterne, og deltagerne placerer nu deres egne sedler i

områderne.

4. Fjerde runde (5 minutter): I par diskuterer deltagerne placeringen af sedler og flytter måske om på nogle af dem.

5. Femte runde (15 minutter): Trådene samles – den samlede gruppe når frem til et antal fælles svar / løsninger / ideer.

• Anbefalet varighed 45 minutter.

• Læringsstile Det auditive, det visuelle, det taktilt/kinæstetiske, det auditivt-verbale, alene, analytisk/global, impulsiv/reflekterende,

bevægelse, struktur, par, gruppe, distance til fageksperten (for dem der ikke har behov for at underviseren konstant trækker i de faglige

tråde), variation.

• Blooms taksonomi Anvendelse / Forståelse / Viden

• Fordele Stor deltageraktivitet. Stor kreativitet.

• Ulemper Kan ende i opløsning uden tidsstyring.

• Kilde lektor Ole Lauridsen, Leder af LsLab, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.


Line up

• Undervisningstype Holdundervisning

• Anbefalet antal deltagere

15-60

• Brugssituation Diskussion

• Beskrivelse af ide og flow Med et A4-papir markeres de fire hjørner i rummet med hhv.: enig,

meget enig, uenig, meget uenig. En påstand skrives på tavlen – Eks. ”Social læringsteori

udvisker/negligerer subjektet”. Bed de studerende fordele sig i de fire hjørner. Giv tid til, at

grupperne samler deres argumenter. Herved er der måske enkelte deltagere, er opdager, at de

snarer hører hjemme i en anden gruppe. De flytter sig efter behov. Diskussionen føres nu mellem

de fire grupper, og alle deltagerne kan ytre sig. Giv mulighed undervej for, at deltagerne kan skifte

gruppe, hvis de er blevet overbevist af en anden gruppe.

• Anbefalet varighed ca. 15-20 minutter

• Læringsstile Det kinæstetiske, det verbalauditive, små grupper, større grupper, det billedvisuelle,

det auditive,

• Blooms taksonomi Vurdering / Syntese

• Fordele Deltagerne aktiveres ved, at de skal op at stå, men også ved, at de skal vælge et

standpunkt. Den fysiske aktivitet er et velkomment brud på lange dage i siddende stilling.

• Ulemper Det er ikke muligt at skifte fokus i diskussionen, idet gruppeinddelingen så bliver absurd.

Så øvelsen egner sig kun til diskussioner, man ønsker at ”gøre færdige”.

• Kilde Bente M. Jørgensen (se tekst fra andre aktiviteter)


Cafeteria

• Undervisningstype Holdundervisning

• Anbefalet antal deltagere Lille gruppe

• Brugssituation Træning / Idégenerering / Nye vinkler / Refleksion / Diskussion

• Beskrivelse af ide og flow Cafeen er en aktivitet der sætter alle i gang med at arbejde, og sikrer at alle bliver hørt. Til dagens tekst(er)

har man lavet fx 4 grupper af spørgsmål af redegørende og eller diskuterende karakter.

En hurtig måde at opdele et hold på kan være følgende: Lav en overhead med deltagerlisten for holdet (tag den fra CampusNet).

Råb holdet op og marker hvem der er til stede. Ud fra disse oplysninger inddeles de tilstedeværende i 4 grupper ved at sætte 3

vandrette streger i deltagerlisten. Kald grupperne fx a, b, c, d.

Vis overheaden igen, så deltagerne kan se hvilken gruppe de tilhører.

Sig hvor hver gruppe skal placere sig i rummet.

1. Holdet er nu delt op i 4 grupper som arbejder med at svare på spørgsmålene. Alle skal notere. Skriv evt. et opsummerende spørgsmål

for hver gruppe på tavlen. Det er det spørgsmål, deltagerne går videre med i 2. Fase.

2. Vis overheaden igen hvor hver deltager har fået en anden betegnelse (f.eks. 1,2,3,4). På den måde går alle nu i nye grupper sammen

med nogle der har arbejdet med andre emner end en selv. Hver enkelt deltager giver nu en opsummerende redegørelse for hvad der

kom frem i den første gruppe.

3. Efter alles bidrag kan man nu vælge at fortsætte diskussionen i grupperne og/eller have en samlet diskussion i plenum. Hvis man

bliver i grupperne, kan man lade hver gruppe opsummere diskussionen på en plakat der hænges op, eller i et worddokument som

lægges på CampusNet.

• Anbefalet varighed Ca. en dobbelttime.

• Læringsstile Det auditive, det visuelle, det taktile, det auditivt-verbale, analytisk/global, bevægelse, struktur, små grupper, distance til

fageksperten (for dem, der ikke konstant har brug for at underviseren trækker i de faglige tråde).

• Blooms taksonomi Vurdering

• Fordele På de første studietrin kan øvelsen medvirke til at alle får noter med hjem. Det er svært for de studerende at deltage hvis de

ikke har forberedt sig hjemme, og dette sikrer et højt aktivitetsniveau. Det kræver naturligvis at man forinden har annonceret at

undervisningen kommer til at foregå på den måde. Underviseren skifter rolle og bliver facilitator og kan hjælpe de studerende ind i og

ud af diskussioner om nødvendigt.

• Ulemper De studerende der ikke har læst, har meget svært ved at deltage. De er i hvert fald ikke givende at være i gruppe med. Hvis

der er mange studerende på holdet, der har behov for at hører underviserens syntese, bliver de ikke tilgodeset med mindre

underviseren sætter tid af til det. Men det er svært at nå indenfor en dobbelttime.

• Kilde Lektor Bente Mosgaard Jørgensen, Seniorkonsulent på LsLab, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.


Café

• Undervisningstype Holdundervisning

• Anbefalet antal deltagere Lille gruppe

• Brugssituation Opvarmning/isbryder / Idégenerering / Nye vinkler / Refleksion / Opsamling / Evaluering / Repetition / Diskussion / Formulering af spørgsmål / Perspektivering

• Beskrivelse af ide og flow Caféen er en aktivitet der sætter alle i gang og giver mulighed for at alle bliver hørt.

1. Holdet opdeles i grupper, caféer, af 4-5 personer der placeres ved hver sit bord. Dette kan meddeles på forhånd i CampusNet eller gøres på stedet.

2. Hver enkelt café skal have en ordstyrer i form af en cafévært; værten udnævnes af underviseren og kan fx være den person der har fødselsdag om kortest tid. Alle øvrige deltagere er cafégæster.

Punkt 1 og 2 bør ikke tage mere end et par minutter.

3. Start (max 5 minutter): Vært og gæster præsenterer sig om nødvendigt kort for hinanden, og man kan vælge at bede deltagerne om til en start at give caféen et navn.

4. Første runde (10 minutter): Caféen diskuterer det emne / problem der er i spil. Alle kan tage noter, værten skal tage noter.

5. Anden runde (10 minutter): Alle cafegæster forlader ”stamcaféen” og sætter sig i forskellige andre caféer. Caféværten bliver i sin café. Alle fremlægger nu kort hvad der er blevet sagt i den café de kommer fra.

Alle noterer hvad der siges af nyt.

6. Tredje runde (10 minutter): Alle gæster vender tilbage til deres ”stamcafé”, og man afrapporterer: Hvad nyt har man erfaret i forhold til den diskussion man havde i caféen i første runde?

Caféen formulerer sine resultater i 3 hovedpunkter (det kan være om nødvendigt være flere), og værten skriver disse hovedpunkter på et ”postkort” som gives til en nabocafé – med eller mod uret.

NB! Her skal underviseren som regel presse på, for det kniber ofte gevaldigt for caféerne at overholde tiden.

7. Fjerde runde (10 minutter): Caféværten læser ”postkortet” fra den anden café op, og caféen gør status på basis af caféens egen diskussion og postkortet. Denne status formuleres i 3 punkter i et dokument der

skrives på et stykke A4-papir / vises på en laptop-skærm / printes ud (og derudover efterfølgende lægges i CampusNet så det kan genlæses).

8. Da præsentation i reglen er overflødig i holdundervisningen, har man nu 5 minutter til debriefing. Man beder alle cirkulere og se på samt diskutere de enkelte caféers status. Underviseren kan selv skrive

centrale punkter op på tavlen.

• Anbefalet varighed 45 minutter, men aktiviteten kan også strækkes over en dobbelttime.

• Læringsstile Det auditive, det visuelle, det taktile, det auditivt-verbale, analytisk/global, bevægelse, struktur, små grupper, distance til fageksperten (for dem der ikke har behov for at underviseren konstant

trækker i de faglige tråde).

• Blooms taksonomi Vurdering / Syntese / Analyse / Anvendelse / Forståelse / Viden

• Fordele Stor deltageraktivitet, de studerende tvinges til at være forberedt. Ingen kan skjule sig i gruppen. Skarpt fokus på et emne. Underviserrollen skifter til facilitator.

• Ulemper Stram styring da tiden nemt skrider.

• Kilde Lektor Ole Lauridsen, Leder af LsLab, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.


Facts!

• Undervisningstype Holdundervisning / Forelæsning

• Anbefalet antal deltagere Parvis

• Brugssituation Træning / Opsamling / Repetition / Skærpelse af opmærksomhed

• Beskrivelse af ide og flow Facts! skaber et kort aktiverende break i et forløb der giver deltagerne mulighed

for at få samling på stoffet.

1. Første runde (3 minutter): 12-15 minutter inde i et forløb (hvor deltagernes opmærksomhed dykker)

beder man de studerende gå i par med deres sidemand og nedskrive så mange elementer de overhovedet

kan komme i tanker om inden for det område man lige har været igennem – det skal være et klart factområde

hvor det er ligetil at få fat i enkeltpunkterne (klasser, kategorier osv.).

2. Anden runde (2 minutter): Man spørger hvor mange der har nået det maksimale antal og går så

nedefter. Man viser til sidst et slide / en transparent med alle elementer.

• Anbefalet varighed 5 minutter.

• Læringsstile Det auditivt-verbale, par, distance til fageksperten (for dem der ikke har behov for at

underviseren konstant trækker i de faglige tråde).

• Blooms taksonomi Viden

• Fordele Stor deltageraktivitet. Skarpt fokus på et afgrænset emne.

• Ulemper Skal styres med hård hånd tidsmæssigt.

• Kilde Professor Dr. Rita Dunn, St. John's University, New York, USA.

More magazines by this user
Similar magazines