Hent brochuren her - Betonelement

betonelement.dk

Hent brochuren her - Betonelement

– vi blander viden og beton

LEVERANDØR

BRUGSANVISNING

2005

FACADER VÆGGE SKAKTELEMENTER DÆK SØJLER BJÆLKER TAGPLADER BADEKABINER


Denne Leverandørbrugsanvisning 2005 erstatter den tidligere

Brugsanvisning (fra november 1998) samt tidligere montagevejledning

for huldæk.

Ved leverance af specielle elementer, der ikke er omfattet af denne

Leverandørbrugsanvisning, vil der blive udarbejdet specielle

brugsanvisninger. Leverandørbrugsanvisningen er færdigrevideret

oktober 2005.

Grafi sk design, illustrationer og produktion:

Bjørn & List A/S · 57671727 · 10222


INDHOLD

4 Generelt

4 Tidligere anvisninger

4 Lovgrundlaget

5 Leverandørbrugsanvisning

5 Ansvarsfordelingen

6 Generelle anvisninger

7 Facader

8 Facader/vægge

15 Vægge

16 Skaktelementer

17 Dæk

20 Ågspecifi kationer

26 Søjler

28 Bjælker

30 Tagplader

32 Badekabiner

Indhold

3


4

GENERELT

Tidligere anvisninger

I 1978 udsendte Betonelement-Foreningen

første udgave af ”Transport og montage af beton-

elementer”. Denne udgave blev senest revideret

i 1987.

I december 1995 blev denne udgave erstattet af

en ”Sikkerhedsvejledning i montage af betonelementer”,

udgivet af Entreprenørforeningen,

Betonelement- Foreningen, DBI’s Elementfraktion,

(BIH).

Denne sikkerhedsvejledning blev indtil 1998 brugt

som Betonelement a|s ”leverandørbrugsanvisning”,

selvom den væsentligst beskriver en lang

række forhold vedrørende montagen, som er

entreprenørens ansvar. Dette har medvirket til

uklarhed om fordeling af ansvaret mellem de

implicerede parter i en leverance og montage

af betonelementer.

Derfor blev Betonelement a|s egen brugsanvisning

udarbejdet, omfattende alle de forhold

– og kun disse – der vedrører Betonelement a|s

ansvarsområde.

Leverandørbrugsanvisningen dækker de fl este

og mest anvendte typer af betonelementer.

Ved leverance af specielle elementer, der ikke er

omfattet af denne vejledning vil Betonelement a|s

udarbejde specielbrugsanvisning, som tilgår

kunden/montageentreprenøren.

Betonelement a|s’ leverandørbrugsanvisning

nyrevideret oktober 2005.

Med levering af et betonelement skal følge sådan brugsanvisning, som er nødvendig for at

elementet kan anvendes, transporteres og opstilles sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Vejledningen skal indeholde oplysning om eventuelle særlige sikkerhedsforanstaltninger,

som er nødvendige i forbindelse med betonelementets anvendelse, transport og opstilling.

Brugsanvisningen skal være fyldestgørende og let forståelig for dem, der kan påregnes at

skulle benytte den.

I øvrigt henvises til BIPS A113 afsnit B2 ’Love og bekendtgørelser’.

Generelt · Tidligere anvisninger, Lovgrundlaget

Lovgrundlaget

Kravene til en brugsanvisning fi ndes i Arbejdstilsynets

anvisning nr. 2.4.0.1, november 1998

”leverandørbrugsanvisning til byggekomponenter”

og iøvrigt henvises til Arbejdstilsynets

bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 –

”Indretning af tekniske hjælpemidler” med

senere ændringer.

Ovennævnte er udarbejdet i medfør af lov

om Arbejdsmiljø.

Betonelementer er inde under denne bekendtgørelse

om tekniske hjælpemidler, idet et teknisk

hjælpemiddel også omfatter præfabrikerede

konstruktioner.

Uddrag fra bekendtgørelsens § 34 (i stedet for

teknisk hjælpemiddel er skrevet betonelement).


Leverandørbrugsanvisning

Formålet med leverandørbrugsanvisningen er

– udover at leve op til lovgivningens krav – at

sikre, at der ikke sker uheld ved:

håndtering

lagring

transport

afstivning

belastning

- af elementer fra Betonelement a|s.

Vi gør opmærksom på, at hæftet kun beskriver

de forhold som Betonelement a|s har ansvaret for

ved en betonelementleverance, og kun omfatter

de gængse elementtyper. Ved andre typer og

specielle elementer vil Betonelement a|s

udarbejde særlig brugsanvisning.

De øvrige sikkerhedsmæssige aspekter ved en

montage, som vedrører den projekterende eller

montageentreprenørens ansvar, er ikke

beskrevet her.

Der er i 1998 udsendt en ”Branchevejledning

om montage af betonelementer”

senest revideret 2005.

Denne branchevejledning er udarbejdet

af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og

Anlæg og har været forelagt for Arbejdstilsynet,

som har fundet at indholdet er i

overensstemmelse med Arbejdsmiljølovgivningen.

Der henvises til denne branchevejledning

vedrørende sikkerhed ved selve montagearbejdet.

Ansvarsfordeling

Ansvarsfordelingen mellem kunde, rådgiver,

betonelementleverandør og montageentreprenør

ved en montageopgave er beskrevet i kontrakten

i henhold til BIPS A113, 2005. I øvrigt henvises til

BVL side 6, 7 og 8.

Rådgiveren er anvendt som betegnelse for den,

der forestår udarbejdelsen af projektgrundlagbygværk.

Rådgiveren kan eventuelt også forestå

bygværksprojekteringen (hovedstatik), herunder

eventuelt også projektering af alle eller nogle af

elementerne (elementstatik). Medmindre andet

er angivet, benyttes betegnelsen rådgiver i

betydningen rådgiver-konstruktion.

Leverandøren er anvendt som betegnelse for

den, der forestår fremstilling og leverance af

elementer. Leverandøren kan eventuelt også

forestå projektering af alle eller nogle af elementerne

(elementstatik). Leverandøren kan desuden

eventuelt også forestå bygværksprojekteringen

(hovedstatik).

Montageentreprenøren er anvendt som

betegnelse for den, der planlægger og forestår

montagen af elementerne, herunder projektering

af midlertidige understøtninger, afstivninger etc.

Projekteringskoordinator er anvendt som

betegnelse for den, der koordinerer det samlede

projektgrundlag for elementprojekteringen.

Projektkoordinator er anvendt som betegnelse

for den, der overordnet koordinerer organisationsplaner,

inkl. kommunikationslinier og beslutnings-

kompetencer, samt tidsplaner.

Generelt · Leverandørbrugsanvisningen, Ansvarsfordeling

5


6

Generelle anvisninger

Mærkning

Alle elementer mærkes med:

Betonelement a|s eller bomærke

Elementnr.

Ordre nr.

Støbedato

Vægt

Løft

Såfremt ikke andet aftales udføres de for

fabrikken normale løfteanordninger.

Type og placering fremgår af vore produktionstegninger.

Der udarbejdes et skema over de løftetyper der

anvendes i den enkelte sag.

Indstøbninger

Indstøbning af inserts for afstivning, rækværker

og lejeplader m.m. aftales ved projekteringen.

Type og placering fremgår af vore produktionstegninger.

Læsning

Betonelement a|s udarbejder på basis af leveringsprogrammet

et læsseprogram, så leveringen

så vidt muligt sker i fulde læs, hvilket kan betyde,

at læsserækkefølgen i mindre omfang ikke følger

montagerækkefølgen. Køber tilsendes en kopi

af læsseprogrammet til godkendelse og til brug

ved bestillingen af de enkelte læs.

Kørsel

Lange læs og/eller høje læs kræver god forberedelse,

elementerne skal derfor bestilles

senest 1 uge før levering.

Elementer med højde over 3,50 m leveres

normalt stående på sidekant.

Generelt · Generelle anvisninger

For Storkøbenhavn gælder:

Vogntog med større totallængde end 16,0 m og/

eller større totalhøjde end 4,0 m og/eller større

bredde end 2,5 m kræver polititilladelse, eventuelt

i særlige tilfælde politiledsagelse. Transportøren

skal indsende skriftlig ansøgning om køretilladelse

med 3 døgns varsel, og kørsel på offentlig vej må

ikke fi nde sted i tidsrummet kl. 6.00-9.00 og kl.

15-18. Elementer med større længde end 26,5 m.

kan kun leveres i tidsrummet kl. 00.00-05.00.

Vejrligsforanstaltninger

I forbindelse med elementmontagen, anvendes

ofte produkter til samling og understøbning af

elementerne, så som limmørtler, under- og sammenstøbningsbetoner

m. m., hvor det færdige

resultat med hensyn til overfl ader og styrke, er

afhængig af de betingelser, hvorunder afhærdningen

foregår, det kan være afdækning om

sommeren mod for hurtig udtørring og om

vinteren mod frost.

Derfor skal disse betingelser altid undersøges

hos leverandøren og iagttages for de montageprodukter

som anvendes ved en elementmontage.

Under montagen skal det sikres at adgangsvej og

kørevej er farbare, samt tilstrækkelig bæredygtig

til den nødvendige trafi k for montører, lastbiler og

kraner.

I vinterperioden (1. oktober til 30. april) skal

der træffes særlige vinterforanstaltninger, der

tilgodeser arbejdsmiljøet og sikrer kvaliteten af

det udførte arbejde.

Der skal i særlig grad være opmærksomhed på

den styrke betonen har, de steder hvor der skal

være understøtninger for elementerne og de

steder hvor elementstøtterne skal fastgøres.

Yderligere oplysninger om vinterforanstaltninger

kan fi ndes på – www.vinterkonsulenterne.dk.


FACADER

Håndtering

Indstøbning af løft

Antal, placering og type af løft afhænger af det

enkelte elements opbygning, størrelse og vægt.

Der anvendes normalt Frimedaløft i dimension

og udformning svarende til lasten de skal bære

(eks. fi g. 1).

For facadeelementer med højde mindre end eller

lige 3,5 m er det normalt tilstrækkelig at placere

de to løft i toppen af elementet.

For elementer med større højde end 3,5 m placeres

også to løft i en af siderne, idet elementerne

lagres og transporteres på siden.

For nogle facader kan være anvendt løftebolte

med møtrikker, som beskrevet under vægge

(side 15). Der anvendes løfteklokker til løft i bolte

(fi g 23 og 24 side 15).

FIGUR 1

FIGUR 2

Placering af løft

Løft placeres så vidt muligt centralt omkring

elementets tyngdepunkt. I Sandwichelementerne

placeres løft i bagstøbningen. Det tilstræbes, at

placeringen er i elementets femtedelpunkter.

Såfremt det er umuligt at placere løft centralt omkring

tyngdepunkt, placeres de mest hensigtsmæssigt

og arbejdstegningen markeres med

”ELEMENT UDE AF LOD”

Anhugning og løft

Anhugning af elementet med indstøbte

Frimedaankre sker med anvendelse af specielle

løftekroge (fi g. 2).

Elementet må kun løftes i de indstøbte løfteankre,

og det til løfteankrene hørende løftegrej skal

anvendes.

Facader · Håndtering

7


8

FACADER/VÆGGE

Løfteåg, løftestropper/kæder placeres lodret

over løftene (fi g. 3). Løfteåg skal anvendes ved

løft i bolte.

Anvendes løftestropper/kæder uden løfteåg skal

løftestroppernes længde afpasses, således at

vinklen med vandret ikke bliver mindre end 60˚

(fi g. 4).

Når elementerne er højere end 3,5 m vil de

også være forsynet med løft i den ene side

idet vending i luften er nødvendig i henhold til

fi g. 5.

For montage af facade- og vægelementer med

større asymmetrisk placerede udsparinger, f.eks.

et porthul i 2 naboelementer, skal elementerne

løftes som vist fi g. 5 og der skal udvises særlig

forsigtighed hvis elementerne efter vending

ikke hænger helt korrekt.

Stålplade under støtteben

Stålplade under støtteben

FIGUR 5

Facader/vægge · Montage

FIGUR 3

Elementet løftes således

idet der anvendes de

viste kasteblokke.

FIGUR 4

Min. 60º


Lagring

På elementfabrik

På vore fabrikker oplagres elementerne normalt

i faste reoler (eks. fi g. 6). Der er etableret fast

belægning, hvorpå træsveller eller betonbjælker

placeres som underlag for elementerne.

Mellem betonbjælkerne og elementerne placeres

trælister for beskyttelse af kanter.

Betonbjælkerne placeres fra kant af elementet

til en fjerdedel ind på elementet, dog under

hensyntagen til eventuelle åbninger i elementet.

Reoler er forsynet med dorne til at støtte elementerne.

Dornene placeres i en sådan afstand,

at der kun er behov for en kile på hver side af

elementet.

Elementet af max. 4,20 m. længde kan støttes

af en vandret dorn, der placeres så højt som

muligt, dog med rimelig overhøjde for elementet.

Elementet fra 4,20 m til 7,20 m længde skal støttes

af mindst 2 vandrette dorne med størst

mulig afstand. For længere elementer træffes

særlige foranstaltninger.

På byggeplads

Ved anvendelse af samme type reoler som nævnt

ovenfor skal de nævnte retningslinier følges.

Ved lagring på byggeplads kan anvendes dertil

egnede bukke (fi g. 7), som skal opstilles på fast

underlag. Elementer skal skråstables med bagsiden

indad og tyngdepunktet skal ligge indenfor

trædefl aden.

Afsætning og tømning skal ske symmetrisk

– altså gennemføres skiftevis på de to sider.

Mellemlageret indrettes, så elementerne kan

fjernes svarende til en hensigtsmæssig

montagerækkefølge.

Eller leveringen kan ske på Innenlader med fl ats,

som kan stilles ved byggepladsen eller i umiddelbar

nærhed heraf.

FIGUR 6

FIGUR 7

1 3 4 2

3 1 2 4

Facader/vægge · Lagring

9


Læsning, reolvogn

Elementer med højde mindre end 3,50 m læsses

stående, så de kan monteres direkte uden vending

i luften. Den maksimale tilladelige højde af

vognen er 4,30 m over vejbane.

Ved elementer højere end 3,50 m læsses

elementerne på siden og vending af elementet

må ske på byggepladsen (fi g. 5, side 8).

Elementerne læsses, således at vægtfordelingen

er nogenlunde ens på de to sider (fi g. 8).

Læsning skal ske skiftevis på de to sider.

Elementernes tyngdepunkt skal ligge på den

side af trædefl aden, der vender mod vogntogets

centerlinie.

Den maksimale vægt af elementer, der kan transporteres

på et læs er 30 tons for reolvogne. For

Innenlader er det ud over vægten vigtigt at tage

højde for kombinationen af længde/bredde. Ved

lange elementer er der fare for at max. grænsen

for akseltryk på Innenladerens bagaksler overskrides.

Elementerne læsses så vidt muligt svarende til

montagerækkefølgen, og således at afl æsningen

kan ske symmetrisk.

Elementerne fastgøres med to sæt kæder pr.

element med mellemlæg mellem kæder og

elementer.

FIGUR 9

10 Facader/vægge · Læsning, afl æsning, reolvogn

På vognbunden kan lægges træstrøer som

mellemlæg. Kæderne eller bælterne strammes

omkring elementerne og fastgøres på en sådan

måde, at de ikke kan falde af, selvom rystelser

under transporten skulle bevirke, at kæderne

bliver slappe.

Afl æsning, reolvogn

Elementvogne skal kunne afsættes på fast

og vandret underlag, med stålplader under

støtteben.

Anhugning af 1. element sker før kæderne

frigøres (fi g. 9).

Herefter kan kæderne frigøres (fi g. 10).

Afl æsning skal herefter ske symmetrisk skiftevis

fra de to sider (fi g. 7, side 9).

Elementvognen må ikke fl yttes på byggepladsen,

efter at kæder er afmonteret. Er fl ytning

nødvendig, skal kæderne igen monteres

stramt om elementerne.

FIGUR 8

FIGUR 10


Læsning, fl ats innenlader

Elementer med højde op til 3,9 m kan transporteres

lodret på fl ats innenlader.

Flats består af en bund med tværvanger for hver

600 mm markeret med gule streger, da opklodsning

skal placeres over vangerne.

Der er en fast forbro med 2 eller 3 skinner (fi g. 11).

I hver skinne er der et antal dorne som bruges

til at støtte elementerne med. Ved hver forbro

sidder en slagnøgle i en kæde til fastspænding

af dornene (fi g. 12).

Standard dorne er 300 mm. Ekstra lange dorne

er 600 mm (fi g. 13).

Når der læsses fl ere korte elementer på en fl ats,

kan det være nødvendigt at bruge en ekstra

forbro. Forbroen kan placeres i 2 positioner.

Det er vigtigt at en ekstra forbro fastgøres til

fl atset med kæde eller spændebånd (fi g. 13).

Da dornene holder elementerne på plads er det

vigtigt at følgende sikkerhedsregler overholdes.

Ved læsning:

1 element alene på fl atset må ikke stå længere

end 33 cm fra midt fl ats til midt element (fi g. 14).

Dorne skal være spændt inden elementet hugges

af. Lasteevnen er afhængig af elementernes

længde. Optimal udnyttelse af innenlader opnås

ved at placere mest muligt vægt forrest på fl atset.

FIGUR 14

4 3 1 2 5

4 1 2 3

Læsning Læsning

FIGUR 11

FIGUR 12

FIGUR 13

Facader/vægge · Læsning, innenlader 11


12

Afl æsning, fl ats innenlader

Når fl ats stilles af på byggepladsen skal det sikres

at underlaget er plant og bæredygtigt under hele

fl atset. Der kan eventuelt anvendes stålplader.

Ved afl æsning:

Elementerne skal afl æsses ved hele tiden skiftevis

at tage yderste element på fl atset (fi g. 15).

Når det ønskede element er hugget an, skal

dornen løsnes og skubbes fri af elementet, men

først når elementet er hugget an. Det er vigtigt

at der kun løsnes et element af gangen.

Leveres et lastet fl ats med løse forbroer på

en byggeplads, skal det sikres, at chaufføren

inden han forlader byggepladsen, har sikret

alle forbroer til fl atset med kæde, wire eller

spændbånd fra top af forbro til bund af fl ats,

for at sikre stabilitet under afl æsning.

Transport

Til transport af facader/vægge anvendes specialbyggede

reolvogne (eks. fi g. 16) eller innenlader

med fl ats (eks. fi g. 17).

FIGUR 16

FIGUR 17

Facader/vægge · Afl æsning, innenlader

FIGUR 15

1 4 3 2

Afl æsning

2 3 5 4 1

Afl æsning


Afstivning

Inserts

I hvert element placeres 2 stk. afstivningsinserts.

Disse placeres normalt ca. 2/3 af elementets

højde over underkant (fi g. 19) og nær sidekant

eller i lodlinie under løft.

Der indstøbes inserts afhængig af elementernes

form og størrelse.

Såfremt dette ikke er muligt pga. udsparinger,

placeres de så tæt som muligt på ovennævnte

placering. Placering og type inserts angives på

vore arbejdstegninger.

Normalt anvendes inserts med tværpind (fi g. 18)

Tilrådelig belastning F er for M16 (F = 16 KN) og

M20 (F = 24 KN). Ved kombination af træk N og

forskydning V, på en indstøbningsdel med angivet

maksimal tilrådelig belastning F, skal den udnyttede

trækkraft reduceres efter formlen:

FIGUR 18

2 2

N F

a

V

Ved skrå træk, der danner vinklen mod indstøbningsdelens

centerakse, bør kraftkomposanten

N i centeraksens retning således begrænses til:

Afstivning

Til afstivning anvendes normalt 2 elementstøtter

– såkaldte blå drenge – som opstilles med en

vinkel på ca. 45°- 60° i henhold til skitse (fi g. 19).

Elementstøtterne fastgøres til elementet ved fastskruning

af bolte og spændes, så elementstøtternes

plader har fuldt anlæg mod betonen.

Ved gulv fastgøres støtterne til ekspansionsbolte

boret i betonfundament, betongulv, betondæk

eller hjælpefundament/bjælker. Ved huldæk skal

boltene bores ned i dækkets ribber, eller i

hærdet fugebeton. Der kan i enkelte sager

forekomme kabler i oversiden af huldækket.

h

1/3 h

2/3 h

FIGUR 19

Blådreng

45°- 60°

Facader/vægge · Afstivning, innenlader 13


14

Normalt fastgøres elementstøtterne til elementets

øverste tredjedel. Ved bærende facade (eller

vægelementer) beregnet for et indskudt dæk må

elementstøtterne fastgøres til elementet under

dækket. Det vil i dette tilfælde være nødvendigt

at sikre elementet yderligere mod væltning. Dette

kan ske ved fastholdelse forneden f.eks. ved

vandrette elementstøtter nederst på elementet

(fi g. 20).

Ingen skråstøtter må fjernes før bygningens

– eller et bygningsafsnits – endelige stabilitet

er etableret. Ligeledes skal understopning være

udført og hærdet før støtterne kan fjernes.

Gavlelementer i en halkonstruktion kan normalt

opstilles uden brug af skråstivere, idet elementerne

fastholdes for oven til tagkonstruktionen.

Detailudformningen kan være forskellig i de enkelte

projekter og vil fremgå af projektet.

FIGUR 20

Facader/vægge · Afstivning, Belastning

Ved montage af portelementer foretages lodret

afstivning i åbningen indtil varig løsning er udført.

Under forudsætning af at elementet kun belastes af

egen vægt under montagen, og er andet ikke oplyst,

kan der regnes med en kraft på den midlertidige

understøtning på det halve af elementets vægt.

Bruges der kun én understøtning (som vist i fi g. 21),

skal man huske kraften fra begge elementer.

Belastning

Bærende elementer må først belastes, når understopningen

er hærdet, og vederlaget er kontrolleret.

Betonlejefl ader skal afrenses for grater og lignende.

Elementerne har normalt opnået minimum 70% af

den anførte karakteristiske betonstyrke ved

leveringen.

FIGUR 21


VÆGGE

Håndtering

Indstøbning af løft

Generelt leveres vægelementerne med Frimeda-

løft som beskrevet under Facader (side 7).

Der kan også anvendes 2. stk. indstøbte AMTinserts

(fi g. 22), hvori der iskrues pindbolt med

påskruet møtrik.

Dimension afhænger af elementes vægt og angives

på vore arbejdstegninger.

BPS publikation nr. 36 anvendes ved dimensioneringen.

Placering af løft

Løft placeres så vidt muligt omkring elementets

tyngdepunkt. Det tilstræbes, at placeringen er i

elementets femtedelspunkter.

Såfremt det er umuligt at placere løft centralt

omkring tyngdepunkt, placeres de mest hensigtsmæssigt

og arbejdstegningen markeres med

”ELEMENT UDE AF LOD”

Anhugning og løft

Generelt anvendes Frimedaankre i vægge, som

beskrevet under Facader (side 7).

Anhugning af elementer med løftebolte sker med

specielle løfteklokker (fi g. 23 og 24).

Elementet må kun løftes i de indstøbte løft, og

det til løftet hørende løftegrej skal anvendes.

FIGUR 22

Inden anhugning skal det sikres, at møtrik er

skruet godt ned over bolten, således at fl ere

gevindlængder af bolten er synlige over

møtrikken. Iskruningslængden i inserts skal

være ≥ 1,5 diameteren.

Hvad der anvendes, vil fremgå af vore arbejdstegninger.

Løft med løfteåg eller løftestropper/kæder skal

ske som beskrevet under Facader (side 8).

Normalt udføres vægge ikke højere end 3,5 m.

Sker det, er der indstøbt løft i siden af elementet

og vending af element er nødvendig, som beskrevet

under facader (side 8).

Lagring, transport,

afstivning og belastning

Er beskrevet på siderne 9-13 der omhandler

både facader og vægge.

FIGUR 23

FIGUR 24

Vægge · Håndtering, Lagring 15


16

SKAKTELEMENTER

Håndtering

Indstøbning og placering af løft. Generelt

leveres alle skaktelementer med 2 stk. M20 AMTE

inserts for løft af skaktelementerne.

Løft placeres generelt i toppen af skaktelementerne

diagonalt over tværsnittet (fi g. 25).

Anhugning og løft

I de 2 stk, M20 AMTE inserts i top af skaktelementerne

fastgøres løftebeslag med passende

anlægsfl ade mod betonen (elefantfødder) og

bolten skal tilspændes, så der er sikker kontakt

mod betonfl aden (fi g. 39, side 26).

Tilspændingsmoment se Løftesystemer (side 26).

Ved løft - når skaktelementerne leveres vandret,

skal der anvendes en wirestrop over en kasteblok,

så man undgår at skaktelementet ruller

under vending (fi g. 26)

Ved løft - til depot kan også anvendes særlige

løftebælter. Anvendes løftebælter anbringes disse

1/5 inde fra skaktelementets ender og samles i

O-ring. Vinklen mellem løftestropperne må

max være 30º (fi g. 40, side 26).

Lagring

Lagring på såvel fabrik som byggeplads kan foregå

vandret, hvor skaktelementerne understøttes

i femtedelspunkterne. Ved fl ere skaktelementer

oven på hinanden, skal understøtningerne ligge

nøjagtig over hinanden og det skal sikres at

stakkene ikke kan vælte/kæntre. Lagring skal

altid ske på fast vandret terræn.

FIGUR 25

FIGUR 26

Skaktelementer · Håndtering, Anhugning, Lagring, Transport, Afstivning

Transport og afl æsning

Til transport af skatkelementer kan anvendes

ladvogn eller reolvogn. Ved afl æsning og

montage anvendes løft som beskrevet under

Anhugning og løft, ovenfor.

Elementvogne må ikke fl yttes på pladsen efter

at kæderne er afmonteret. Er fl ytning nødvendig,

skal kæder igen monteres stramt over skaktelementerne.

Afstivning

I skaktelementerne indstøbes normalt 2 stk. M16

inserts i siden vinkelret på hinanden og placeres

2/3 oppe på skaktelementet fra bunden.

Til afstivning anvendes 2 stk. elementstøtter

- såkaldt blå drenge - som opstilles og fastgøres

som beskrevet under afstivning (side 13).

Ingen afstivning må fjernes før skaktelementet

er faststøbt eller på anden måde fastgjort.


DÆK

Håndtering

Indstøbning af løft

Dækelementer udføres både med og uden indstøbte

løftebøjler.

Såfremt der er aftalt løftebøjler, indstøbes 4 stk.

løftebøjler, udført i rundstål Ø12 mm, som vist på

fi g. 27.

Bøjlerne går ned omkring de forspændte kabler

og ligger nedsænket i dækket.

Placering af løft

Alt efter hvilken type og længde af elementer det

er, placeres bøjlerne 30-100 cm fra enderne og

15-25 cm fra sidekanterne. Alle elementer er

1,20 m brede.

For ”specialelementer” med bredde < 1,20, skrå

afskæringer, huller m.m. må løftebøjlerne placeres

lidt anderledes, men med undtagelse af

elementer kortere end 2,0 m eller meget smalle

dæk vil der altid være 4 løftebøjler.

Placering af løftebøjler fremgår af arbejdstegningerne.

FIGUR 27

Anhugning og løft

Anhugningsmetoder

Der er 3 anhugningsmetoder, delvist afhængig

af dæktypen.

A: Anhugning med klemmeåg

B: Anhugning i indstøbte løftebøjler.

C: Anhugning i specialbeslag monteret

gennem huller i dækkene.

A: Montage med klemmeåg:

NB! Frigør ikke sikkerhedstropperne fra

klemmerne, før dækket er max. 10 cm over

vederlaget.

Dæk · Håndtering, Anhugning 17


18

Alle dækelementer med tykkelse ≤ 285 mm og

med standardbredden 1,2 m kan monteres med

klemmeåg. Elementvarianter med geometri der

forhindrer anhugning med klemmer, er forsynet

med indstøbte løftebøjler Ø12 (indv. diameter

60 mm), og løft foretages med de på åget placerede

løftekroge. For alle løft gælder, at udragende

dækender, målt fra midte af klemmer, skal være

mellem 0,8 og 1,2 m.

Løfteågene fi ndes i 2 typer:

Type 1: For løft af dæk med længde op til 9 m.

Type 2: For løft af dæk med længde op til 16 m.

Løftekræfter og ågspecifi kationer fremgår af

side 20 og 21.

Fastspændt

FIGUR 29

FIGUR 28

Håndtag for fastspændingsmekanisme

Sikkerhedsstrop

Frigjort

Dæk · Montage med klemmeåg

Montage med klemmeåg:

(Anhugning bør foretages af 2 mand)

1: Indstil afstanden mellem klemmerne ved vandret

træk i disse, så afstanden fra klemmemidte

til dækende bliver mellem 0,8 og 1,2 (fi g. 28).

På åget er påhægtet kæder. Ved indstøbte

bøjler i dækvarianter tilpasses kæder/krog

-afstand til bøjleafstand.

2: Lad klemmerne gå ned på dækket med lige

stor afstand fra dækkets ender til klemmerne

og tilspænd disse (fi g. 29).

Løft dækelementet fra strøerne og monter

sikkerhedsstropperne om dækket, ved at

føre disse ned over og forbi enden af dækelementet.

Derved vil det være unødvendigt

at anbringe arme eller andre legemsdele

under dækelementet når sikkerhedsstropperne

skal monteres.

Kæde til justering af vægtfordeling

Max 1.2 /Min 0.8 Klemmeafstand tilpasses ved vandret træk i klemmerne Max 1.2 /Min 0.8


Kontroller, at klemmerne er på plads med

korrekt indgreb. Krogene med sikkerhedsstropperne

skal, af hensyn til frigørelsen ved

montagestedet vende mod sidste monterede

element. Hvis elementet ved løft viser sig at

hænge skævt, kan vægtfordelingen justeres

med kæder for enden af åget (se side 20),

således at operatøren med ansigtet mod elementet

kan sænke den nærmeste ende ved

træk i den højre kædepart, og hæve den nærmeste

ende ved træk i den venstre kædepart.

3: Frigør sikkerhedsstropperne så tæt som

muligt over vederlaget (5-10 cm) og læg dækket

af. Kontroller vederlagsmarkeringen!

Vederlagsdybden skal være min. 55 mm. Ses

mere end 5 mm af den farvede streg, er dette

ikke opfyldt (fi g. 30).

4: Med ubelastede kæder udløses fastspændingsmekanismen

(fi g. 29), vægtfordelingsmekanismen

stilles i midterstilling, åget løftes

og returnerer til næste løft.

48

FIGUR 30

12

80

ca. 100

Farvet mærke

B: Montage af dæk

med løftebøjler

1: Alle dækelementer med tykkelse ≤ 285 mm

(5, 6 og 8 kanalsdæk) kan leveres med 4 stk.

indstøbte løftebøjler.

2: De indstøbte bøjler er alle Ø12 mm med indv.

diameter 60 mm.

3: Montagen kan ske med kæder/wirer forsynet

med udligningstrekanter direkte i løftebøjlerne

(fi g. 31).

4: Når dækket er hugget an opstrammes

kæderne ligeligt og dækket løftes af vognen.

5: Ved montagestedet lægges dækket af.

Kontroller vederlagsmarkeringen! Vederlagsdybden

skal være min. 55 mm. Ses mere

end 5 mm af den farvede streg, er dette ikke

opfyldt. (fi g. 30).

6: Vinklen mellem elementets overfl ade og

kædens/wirens strenge må aldrig være < 45°

(60° for KE-dæk med længde > 14 m) jfr.

angivielsen i løfteskemaet side 21.

Min 45°

FIGUR 31

Dæk · Montage med løftebøjler 19


Ågspecifi kationer

Løfteåg type 2a

Kranåg for 2,8 - 12 m elementer: Max last for kran ....... 6800 kg

Egenvægt: Åg 825 kg, klemmer 230 kg, ialt .................. 1055 kg

Max. last på åg: .............................................................~5800 kg

Løfteåg type 2b

Kranåg for 2,8 - 16 m elementer: Max last for kran .. 9600 kg

Egenvægt: Åg 1395 kg, klemmer 230 kg, ialt ............1625 kg

Max. last på åg: ........................................................ ~8000 kg

20 Ågspecifi kationer · Type 1, 2a og 2b

Løfteåg type 1

Kranåg for 2,8 - 9 m elementer:

Max last for kran ............................ 4900 kg

Egenvægt:

Åg 300 kg, klemmer 230 kg, ialt ..... 530 kg


Løft uden åg: Løftekræfter/kapacitet

Dæktype

løft

Vægt Dæklængde

Egenv

G

S1

V=45

S

V=45

S1

V=60

S

V=60

S1

V=67

S

V=67

S

tilladelig

kg/m m kg kg kg kg kg kg kg kg

PE Bjl. 348 9,6 3341 3508 2481 2864 2025 2695 1905 5000

DE Bjl. 360 12 4320 4536 3208 3704 2619 3485 2464 5000

EE Bjl. 420 12 5040 5292 3742 4321 3055 4065 2875 5000

JE Bjl. 426 16 6816 7157 5061 5844 4132 5498 3888 5000

KE Bjl. 480 14 6720 7056 4990 5761 4074 5421 3833 5000

KE Bjl. 480 16 7680 8064 5702 6585 4656 6195 4380 5000

QE Beslag 468 18 8424 8846 6255 7222 5107 6795 4805 8000

RE Beslag 528 18 9504 9980 7057 8148 5762 7666 5421 8000

ZE Beslag 504 21,6 10886 11431 8083 9334 6600 8781 6209 8000

WE Beslag 648 16,6 10757 11295 7987 9223 6521 8677 6135 8000

WE Beslag 648 20,4 13219 13881 9815 11334 8014 10663 7540 8000

WE Beslag 648 21,6 13997 14697 10393 12000 8486 11290 7983 8000

~ 1,05 G for V = 45°

S1 = 0,5 x G x 1,35 x 1,1 / sin V ~ 0,86 G for V = 60°

~ 0,81 G for V = 67°

Stødtillæg 35%

Usikkerhed vægt 10%

S~0,5 x S1 x √2 hvor √2 er tillæg for usymetrisk bøjleplacering.

Løft uden åg: Løftekræfter/kapacitet 21


22

C: Montage af dæk med

specialbeslag, 4-kanalsdæk

1: Alle dæk med 4 kanaler, dvs. dæk, hvor tykkelsen

er 320 mm forsynes med løftehuller.

Montagen foregår med kæder/wirer forsynet

med udlignertrekant til anhugning i de 4 specialbeslag

monteret i løftehullerne (fi g. 32).

2: Et specialbeslag består af 1 stk. ”bolt med

elefant fod” (fi g. 33) til anhugning, samt 1 stk.

bære plade (fi g. 33), der også fungerer som

møtrik for bolten. Bærepladen er forsynet

med gribekæde (fi g. 33), således at den ikke

styrter ved afskruning. Gribekæden kan også

fungere som stop ved iskruning.

3: Til sikker montage af bærepladen medleveres

et stk. håndtag (lysestage) (fi g. 33).

4: ”Bolt med elefantfod” stikkes igennem hullerne

i dækelementet oppefra. Det skal sikres

at bolten kan hænge frit og er lodret, således

at bærepladen kan få fuld kontakt med dækelementets

underside. (evt. øges hullet i dækelementets

overside). Bærepladen placeres

på håndtaget og føres ind under dækelementet

til den er placeret under bolten (fi g. 32),

hvorefter bærepladen spændes fast sammen

om dækelementet. Derved undgås det at få

armene ind under dækelementerne.

Tilspænding foregår oppefra, idet håndtaget

forhindrer bærepladen i at dreje rundt. Gribekæden

fatsgøres til elefantfodens sjækelpart

(fi g. 32).

Bæreplade

”Elefantfod”

Håndtag (lysestage) FIGUR 32

Dæk · Montering, 4-kanalsdæk

5: Vinklen mellem dækkets overside og kædens

strenge må aldrig være < 45°

(67° for WE-dæk med længde > 16 m).

6: Ved montagestedet lægges dækket af.

Kontroller vederlagsmarkeringen! Vederlagsdybden

skal være min. 55 mm. Ses mere

end 5 mm af den farvede streg, er dette ikke

opfyldt (side 19 fi g. 30).

7: Med fast tag i gribewiren skrues beslagene

ud. Gribewiren, der er fastgjort til sjækel og

bæreplade, er lang nok til at bliver drejet

rundt om beslaget under iskruningen og forhindrer

bærepladen i at styrte. Løftegrejet er

nu klar til at returnere til næste løft.

4-hulsdæk i moderate længder kan efter

særlig aftale monteres med klemmer og åg.

I disse tilfælde udarbejder Betonelement a|s

sagsspecifi k montagevejledning.

Breddevarianter: 4-hulsdæk hvor sidekanten

er afbrudt p.g.a. breddetilpasning eller udsparring

kan fra fabrikken være forsynet med

løftebøjler. Disse må kun anvendes til anhugning

på byggepladsen hvis elementvægten er

mindre end 6,7 tons.

Beslaget er korrekt monteret når:

Elefantfoden er orienteret i trækretningen.

Bærepladen har fuld kontakt med dækelemen

tets underside.

Beslaget er spændt fast mod såvel over-

som undersiden.

Tilspændingsmomentet er 150 Nm

(30 kg med en arm på 0,5 m).

Beslagets bolt er skruet igennem bærepladen.

Alle unormale hændelser i forbindelse med

løftegrejets anvendelse skal straks rapporteres

til Betonelement a|s i Viby Sj., tlf. 46 14 22 60

eller 70 10 35 10.

Der må ikke foretages konstruktive

ændringer af åg, klemmer eller

specialbeslag.

Gribewire (kæde)


Gribewire (kæde)

”Elefantfod”

FIGUR 33

Lagring

På elementfabrik

På vor lagerplads er etableret fast og plant

terræn, hvorpå der udlægges træstrøer under

de enkelte elementstakke.

Elementerne stakkes sagsvis med 5-10 elementer

i samme længde i hver stak.

Mellem de enkelte elementer lægges træstrøer

50-80 cm inde fra endekant nøjagtigt lodret over

hinanden (fi g. 34).

FIGUR 34

Bæreplade

Håndtag (lysestage)

På byggeplads

Etableres der mellemlager på byggepladsen skal

dette placeres på fast og plant terræn. Elementerne

skal understøttes forsvarligt, så de ikke

synker ned i underlaget , og skadelige virkninger

undgås. Såfremt der er risiko for, at elementerne

vælter, skal der foretages opretning.

Det nederste lag strøer mod jord skal være vandrette

for at den efterfølgende stakning kan gøres

forsvarligt. Er der risiko for sætninger i underlaget,

anvendes 3 punktunderstøtning.

Der anbringes træstrøer mellem elementerne

nøjagtigt lodret over hinanden som beskrevet

ovenfor.

Dæk · Lagring 23


24

Transport

Vogntype

Til transport af dæk anvendes, almindelig ladvogn

(fi g. 35) og nedbygget ladvogn (fi g. 36)

eller specialbyggede ladvogne.

Læsning

Dækelementerne læsses med strøer imellem

50-80 cm fra endekant. Den maksimale vægt af

elementer, der kan transporteres på et læs, er

30 tons. Elementerne læsses, så de såvidt muligt

kan monteres i ønsket rækkefølge.

Elementerne fastgøres med to sæt kæder eller

bælter pr. stak, som fastgøres til vognen og

strammes over elementerne.

Afl æsning

Elementvognen skal afsættes på fast og vandret

underlag, og støtteben afsættes på stålplader.

Om nødvendigt fastgøres styrereb. Kæderne

fjernes. Anhugning og montage sker herefter som

beskrevet tidligere efter en af de 3 metoder (se

side 17).

FIGUR 35

FIGUR 36

Dæk · Transport

Ved løft i løftebøjler skal længden af løftestropperne

afpasses således, at trækket er jævnt fordelt

på alle stropper ved hjælp af en udligningstrekant,

og stropperne må ikke være fl adere

end 45° med vandret (fi g. 37).

I tværretningen må trækket i løftebøjlen aldrig

være udadrettet. Ved brug af tværåg må disse

derfor ikke være bredere end afstanden mellem

løftebøjlerne på tværs.

Montage

Ved montagen er det vigtigt nøje at kontrollere, at

vederlaget er som foreskrevet i begge ender af

dækelementet. Kontroller også vederlagsmarkeringen

i.h.t fi g. 30 side 19. Mindste vederlagsdybde

er 55 mm.

Såfremt dækelementet ikke har vederlag på

hele sin bredde i begge ender (pga. f.eks. udsparinger

i vederlaget) eller elementet har udsparinger

ved enderne, skal sikring af elementet

ske på særlig måde. Såfremt der ikke er redegjort

for dette i projektet, skal projekterende ingeniør

kontaktes.

Det kan eventuelt være nødvendigt at etablere

midlertidige understøtninger.

Først når alle disse forhold er kontrolleret og

afklaret, må elementet slippes af kranen.


Efter montagen

Efter montagen – og inden fugeudstøbningen,

kontrolleres eventuelle forskelle i pilhøjden

mellem de enkelte dæk. Dersom større spring

forekommer, kan dette afhjælpes ved justering

af vederlagsniveauer, og dels ved en moderat

oppresning og/eller belastning af dækkene,

eventuelt ved hjælp af specialskruetvinge.

Undertiden kan vand trænge ind igennem revner

ved sammenstøbninger (etagekryds). For bl.a at

forhindre frostsprængninger skal der derfor bores

drænhuller ved vederlag og i hver kanal (grundet

pilhøjden). Såfremt der efter montagen skal

udføres større huller i dækelementet, skal disse

bores med diamantbor, da slagværktøj på grund

af forspændingen kan skade dækket.

Huller op til Ø 100 mm kan bores uden at ramme

spændliner. Ved boring i huldæk skal kablernes

placering respekteres.

Der må ikke bores i dækelementerne eller

skæres liner over uden tilladelse fra projekterende

ingeniør. Der må aldrig hugges eller bankes i

dækelementerne. Er det nødvendigt skal det

ske ved skæring eller boring.

Ved tvivlstilfælde: Kontakt Betonelement a|s.

FIGUR 37

Belastning

Oplagring af tunge materialer og lignende på

dækkene må kun ske således, at overbelastning

undgås.

Dækelementer med større udsparinger har ikke

nødvendigvis fuld bæreevne før sammenstøbning

med nabodæk og/eller tilstøbning af udsparinger

har fundet sted. Sådanne dækelementer må

derfor kun belastes efter anvisninger fra den

projekterende ingeniør.

Min 45°

Dæk · Transport 25


26

SØJLER

Håndtering

Indstøbning og placering af løft

Antal, placering og type af løft afhænger af det

enkelte elements opbygning, størrelse og vægt.

Søjlerne er normalt forsynet med inserts, løftehuller

eller Frimedaankre omkring femtedelspunkterne.

Runde søjler er dog normalt forsynet

med løfteindserts i toppen.

Dimensionen afhænger af elementets vægt og

angives på vore arbejdstegninger.

Anhugning og løft

For søjler med løftehuller anvendes løftedorne,

som skal være af kraftig dimension og passe til

dornhullet og den skal sikres mod udglidning med

skive og split i begge ender (fi g. 38).

Dimensionering:

Dorn er i kvaliteten: 34CrNiMo6

Dorn diamenter Max elementvægt Elementbredde

[mm] [ton] [mm]

40 4,5 100 - 800

60 10,5 200 - 800

90 25,5 200 - 1200

Se iøvrigt BVL side 15

Tilspændingsmonenter

Inserts og elefantfødder tilspændes til følgende

værdier:

M16 spændes til 50 Nm ~ 10,0 kg med arm 0,5 m.

M20 spændes til 90 Nm ~ 18,0 kg med arm 0,5 m.

M24 spændes til 180 Nm ~ 32,0 kg med arm 0,5 m.

M30 spændes til 325 Nm ~ 32,5 kg med arm 1,0 m.

FIGUR 38

Søjler · Håndtering

FIGUR 39

For søjler med indstøbt løfteinserts skal anvendes

løftebeslag med passende anlægsfl ade mod

betonen (elefantfødder), og møtrikken skal

spændes, så der er sikker kontakt mod betonfl

aden (fi g. 39). Tilspændingsmoment (ses på

denne side).

Søjler der skal løftes og vendes ved hjælp af et

enkelt wirespild, afl æsses på terræn, anhugges,

hejses op i lodret stilling og monteres (fi g. 41)

enten

direkte på fundament (pendulsøjler) eller i

fundamentshul (indspændtsøjler).

Ved løft til depot kan også anvendes særlige

løftebælter. Anvendes løftebælter anbringes

disse 1/5 inde på søjlen (fi g. 40), samles i O-ring

og vinklen mellem løftestropperne skal max.

være 30°.

Ved løft skal længden af løftestropperne afpasses,

således at trækket ikke bliver mindre

end 45° med vandret, medens søjlen hænger

vandret (fi g. 41).

Vending i luften sker ved dobbelt wiretræk

monteret på kranen.

Søjler må ikke vendes på vognen ved hjælp

af et enkelt wiretræk.

| 1/5 L |

FIGUR 40

FIGUR 41

Max 30°

L


Lagring

Ved lagring på såvel fabrik som byggeplads understøttes

søjlerne ved løftehullerne (femtedelspunkterne).

Lagring skal altid ske på fast vandret terræn.

Lægges fl ere søjler ovenpå hinanden, skal understøtningerne

ligge nøjagtigt over hinanden, og det

skal sikres at stakken ikke kan vælte/kæntre.

Transport og afl æsning

Til transport af søjler anvendes normalt ladvogne,

hvor søjlerne lægges ved siden af og ovenpå hinanden.

Den maksimale vægt på 1 læs er 30 tons.

Søjlerne lægges med så stor afstand og luft imellem,

at løftedorne kan monteres eller løftebælter

kan anvendes.

Runde søjler lægges i særlige ”vugger”, som

hindrer, at de ruller under transport.

Rundt om søjlerne monteres 2 sæt kæder til fastholdelse

under transport.

Elementvogne må ikke fl yttes på pladsen

efter at kæder er afmonteret.

Er fl ytning nødvendig, skal kæderne igen

monteres stramt om søjlerne.

Afstivning

Insert

Ved indspændte søjler foreskrives ikke altid

indstøbt inserts, idet fastholdelse sker ved hjælp

af dorn i bunden og trækiler i udsparing i betonfundament

(fi g. 42).

FIGUR 42

FIGUR 43

Ved pendulsøjler indstøbes normalt insert i

2 sider vinkelret på hinanden og placeres 2/3 af

søjlelængden fra søjlens bund.

Ved meget lange søjler placeres inserts længere

nede på søjlen og et ekstra sæt helt nede ved søjlefoden

til fastholdelse med korte elementstøtter.

Til afstivning anvendes 2 elementstøtter – såkaldte

blå drenge (fi g. 43) – som opstilles og fastholdes

som beskrevet under facader (side 13).

Ved andre særlige forhold f.eks. et indskudt dæk

er det nødvendigt med 2 sæt indstøbte inserts på

nederste halvdel (fi g. 44).

Ingen skråstøtter må fjernes før bygningens –

eller et bygningsafsnits – endelige stabilitet er

etableret. Ligeledes skal understopning være udført

og tilstrækkelig hærdet før fjernelse af støtter.

Belastning

Søjlerne må først belastes, når omstøbningen/

understopningen er hærdet og vederlaget er

kontrolleret.

FIGUR 44

Søjler · Lagring, Afstivning, Belastning 27


28

BJÆLKER

Håndtering

Indstøbning og placering af løft

Placering og type af løft afhænger af det enkelte

elements opbygning, størrelse og vægt.

Bjælkerne forsynes med enten løftehuller (fi g. 45),

wireløft (fi g. 46), AMT-inserts (fi g. 22, side 15)

eller der anvendes Frimedaankre.

Løftet anbringes foroven midt i bjælken min.

0,5 m fra enderne.

Dimensionen afhænger af elementets vægt

og angives på vore arbejdstegninger.

Anhugning og løft

For bjælker med løftehuller anvendes løftedorne,

som skal være af kraftig dimension og passe til

løftehullet og den skal sikres mod udglidning

med skive og split i begge ender (fi g. 38, side 26).

Dimension se Søjler side 26.

FIGUR 45

FIGUR 47

Bjælker · Håndtering

FIGUR 46

2 - ø13 I = 3000

omkring løft

For bjælker med indstøbt løfteinserts iskrues bolt

med møtrik, og løfteklokke kan anvendes (fi g. 23

og 24, side 15). Det skal påses, at møtrikken og

bolt er tilstrækkelige skruet i. Ved skrå løft skal

anvendes løftebeslag med passende anlægsfl ade

mod betonen (elefantfødder) og møtrikker skal

spændes, så der er sikker kontakt mod betonfl aden

(se Løftesystem tilspændingsmoment side 26).

For bjælker med indstøbte wireløft anvendes

løftekroge i dimension svarende til belastningen.

Styrereb fastgøres før løft.

Længden af løftestropper skal afpasses, således

at vinklen bliver mindst 45° med vandret (fi g. 47).

Anvendes løfteåg skal løftekæderne hænge

lodret (fi g. 48).

Lagring

Ved mellemlager skal understøtning ske ved

løftebøjlerne eller højst 0,5 m fra bjælkeenderne.

Ved stabling skal understøtningerne ligge lodret

over hinanden.

Slanke bjælker kan også kræve sideafstivning på

mellemlager.

FIGUR 48

Min 45°

90°


Transport

Vogntyper

Til transport af bjælker anvendes ladvogne til

korte bjælker og særlige blokvogne til lange

elementer (fi g. 49).

Læsning

For slanke dragere afstives elementerne under

transporten ved særlige afstivningsbeslag

(trekanter/afstivningsdragere).

Elementer fastgøres til vognen med kæder.

Afl æsning og afstivning

Kæderne fjernes og styrereb fastgøres.

Element anhugges med korrekt anhugningsgrej.

Eventuel afstivning må ikke fjernes før anden afstivning

er etableret efter montagen.

Før en bjælke monteres på en søjle, skal søjlen

være faststøbt/understoppet og støbningen skal

have fornøden styrke.

Før løft skal anhugger være fri af bjælken og han

skal sørge for, at ingen er i farlig nærhed af bjælken

under hejs. Slanke bjælker kræves afstivet

sideværts under montagen (eks. fi g. 50).

FIGUR 50

FIGUR 52

FIGUR 49

F

Først monterede bjælke

afstives til terræn f.eks. med

barduner

Slanke bjælker (h>4xb eller L>60xb (fi g. 51), hvor

b er bredden foroven) og bjælker, der hviler på

bløde lejer (neopren e.l.), skal om fornødent sikres

mod væltning før afstropning (fi g. 52)

Kranen skal holde løftestropperne trukket an,

indtil afstivning er sket. Eksempler på afstivning

se fi gur 52.

Belastning

Bjælker må først belastes, når afstivning er sket.

Ved excentrisk belastede bjælker er der risiko

for, at bjælken kæntrer, når lasten øges, efterhånden

som montagen skrider frem.

I disse tilfælde må træffes særlige foranstaltninger

f.eks. midlertidige understøtninger (eks.

fi g. 53) indtil endelig sammenstøbning er sket

og sammenstøbningen har opnået tilstrækkelig

styrke.

b

FIGUR 53

h

l

FIGUR 51

Bjælker · Transport, Belastning 29


30

TAGPLADER

Tagplader omfatter RTP Ribbetagplader

(forspændte), TT Ribbedækplader (forspændte)

og Vaffelplader.

Håndtering

Indstøbning og placering af løft

Der indstøbes 4 wireløft i hvert element, midt over

ribben og ca. 1 m fra enderne af elementet.

I elementer med kun 1 ribbe indstøbes 1 wireløft

i hver ende og ud for disse i alt 2x2 stk. afstivningskroge

til sikring mod kæntring (fi g. 55).

I vaffelplader indstøbes ikke løft, idet bærejern

i siderne benyttes som løft (fi g. 56).

Dimensionen afhænger af elementets vægt og

angives på vore arbejdstegninger.

Anhugning og løft

Styrereb fastgøres.

Anhugning sker med krog i alle 4 wireløft.

Krogene på løftestrengene skal passe til

wireløftene i elementet.

Elementet skal løftes med 4 strengs løft med

udligningstrekant. Ikke under 45° mellem

element og løftestreng (fi g. 54).

Enkeltribbe RTP og enkeltribbe TT

med symmetrisk tværsnit

Det anbefales så vidt muligt at undgå disse i projektet,

idet disse indebærer en risiko under oplagring,

transport, montage og efter oplægning.

Såfremt ovennævnte type alligevel anvendes skal

nedenstående anvisning følges.

FIGUR 54

Min 45°

Tagplader · Håndtering, Anhugning og løft

For elementer med kun en ribbe og kun to løftebøjler

sker anhugning således (fi g. 55):

1: Element anhugges hovedwireløft 2 og

løftestrengene 1 strammes til. Elementet

må ikke løftes.

2: Der monteres kæder eller lignende 5 til

O-ringe 3 i løftestrenge 1 fra afstivningskrogene

4. Kæder 5 spændes lidt til.

Dette skal udføres i begge ender.

Enkeltribbe RTP og enkeltribbe TT

med asymmetrisk tværsnit

Det anbefales at disse typer ikke anvendes, da de

indebærer en stor risiko gennem hele processen.

Såfremt ovennævnte type alligevel anvendes skal

håndtering af disse elementer aftales med

Betonelement a|s.

Vaffelelementer

Ved montage af vaffelplader anvendes specialåg,

som udlånes af Betonelement A/S.

Åget må kun bruges til montage af vaffelplader.

Max. 5 plader = 4000 kg inkl. åg.

Med åget kan der løftes 5 vaffelplader ad gangen.

Vaffelpladerne ophænges i åget 1 ad gangen,

startende med de korteste kæder (fi g. 57). De

specielle løftebeslag (fi g. 56) der hænger i ågets

kæder sættes på vaffelpladens 4 hjørnebeslag

(fi g. 56).

Det skal sikres at låsepalen er helt på plads over

hjørnebeslaget i vaffelpladen (fi g. 56).

4

5

3

5

4

FIGUR 55


VIGTIGT – Når løftebeslaget monteres på vaffelpladens

hjørnebeslag skal håndtaget vende

mod vaffelpladens midterbeslag (fi g. 57).

Når vaffelpladens 4 hjørnebeslag har vederlag på

tagpladen frigøres de 4 løftebeslags sikkerhedsdorne

og beslagene drejes fri (med håndkraft) af

vaffelpladens hjørnebeslag. Løftebeslagene med

kæder hægtes op på krogene på åget (fi g.57), og

der fortsættes til næste montageposition.

Lagring

Ved eventuelt mellemlager skal pladerne lagres

på vandret og fast terræn og understøttes under

løftebøjlerne eller max 0,5 m fra pladeenderne

på en sådan måde, at de ikke vrider. Ved stabling

skal understøtninger ligge lodret over hinanden.

FIGUR 57

Vaffelpladerne leveres stablet på stålrammer med

op til 13 stk. (fi g. 58). Ved lagring lagres hele rammen

med vaffelplader på vandret og fast terræn

eller på tagpladerne. Løftes et større antal op ad

gangen på taget, skal der løftes i løfteøjerne på

stålrammen, hvor på vaffelpladerne er stablet

(fi g. 58). Oplagring på taget skal ske på ribbetagpladerne

med understøtning over tagpladens

ribber. Det skal sikres at tagpladerne ikke overbelastes

ved oplagring af materialer.

FIGUR 56

Tagplader · Lagring, Transport, Montage, Belastning 31


Transport

Vogntype

Til ribbetagplader anvendes blokvogne.

Til vaffelelementer anvendes ladvogne (fi g. 59).

Læsning

Ribbetagplader læsses 1-2 stk. på hvert læs ovenpå

hinanden. Elementerne fastgøres ved kæder til

vognen. Vaffelplader læsses stablede på stålrammer

(fi g. 58) og fastgøres ligeledes med kæder til

vognen. Vaffelpladerne er stablet med mellemlæg

af træ.

Afl æsning

Ved afl æsning af ribbetagplader monteres først

et styrereb og anhugning sker som beskrevet

side 30.

Vaffelpladerne kan løftes i hele stabler ved løft

med 4 wirer i stålrammens løfteøjer. Ved montage

på endelig position løftes i vaffelpladernes

indstøbte bærejern.

FIGUR 59

FIGUR 58

32 Tagplader · Lagring, Transport, Montage, Belastning

Montage

Før montage skal sikres, at vederlaget er som

foreskrevet, og at der er korrekt afstand mellem

vederlagene.

Før montage af tagplader skal bærende facadeelementer

eller søjler være understoppet og

understopningen skal have tilstrækkelig styrke,

eller nødvendige bæreevne skal være tilvejebragt

på anden måde.

Ved løft skal anhuggere være fri af elementet.

Anhugger skal sørge for, at ingen kommer i farlig

nærhed af elementet under hejs, transport og

montage.

Elementet skal styres med tov fra terræn eller

dæk.

Belastning

Oplagring af tunge materialer på taget skal altid

ske over ribberne og ikke mellem disse eller på

vaffelpladerne.


BADEKABINER

Montage af badekabiner

Forberedende arbejder

Før kabinerne ankommer til byggepladsen skal

der på dækket, hvor kabinerne skal placeres,

være opstreget, samt indnivelleret bærelejer

min. 100 x 100 x 10 mm. Antal fremgår af kabinetegningerne.

Placering af bærelejer for samtlige kabinetyper

er angivet i projektet. Såfremt opklodsning og

understøtning ikke kan udføres som angivet på

tegningerne skal ændret opklodsning altid

aftales med leverandøren af dækelementerne.

Øvrig opklodsning skal altid udføres ved gulvelementets

kant således af understøtningen er

placeret under lodretstående vægelement

(fi g. 62).

Placering af løft

FIGUR 60

2240

1910

Løft

På toppen af de ankomne kabiner iskrues 4 stk.

M12 eller M16 øjebolte på de 4 specielt mærkede

gennemgående løftebolte. Øjemøtrikker samt

løfteåg udlånes af Betonelement a|s – MODUL

BAD. Løfteåget er justerbart i længderetningen

ved brug af huller under RHS vangen pr. 100 mm.

I tværretningen er åget ligeledes justerbart pr. 100

mm ved brug af de forborede huller i det indre

RHS-profi l. Efter justeringen låses RHS-profi lerne

sammen med den medfølgende 16 mm låsebolt.

Det er vigtigt, at de korte stropper er lodrette

ved løft indenfor de ovenfor angivne muligheder.

D.v.s. der må kun være afvigelse fra lod på 50 mm.

Kabinernes vægt er angivet i den for sagen fremsendte

procedurebeskrivelse ”For montage af

badekabiner”.

Plastemballage

Efter montage skal plastfolien igen forsegles med

vandafvisende tape over de 4 benyttede løftebolte.

Kabinernes plastemballage må først fjernes,

når byggeriet er under tag, hvorefter den fjernes.

Løfteåg

FIGUR 61

2240

1910

Badekabiner · Montage, Løft 33


Kontrol

Før, under og efter kabinemontagen udfører montørerne

kontrol på følgende punkter:

1. Dækelementernes overfl adebeskaffenhed, hvor

kabinerne skal placeres

(visuel kontrol)

2. Placering af udsparinger i dækelementer, hvor

kabinen skal placeres (kontrolleres i henhold til

godkendte tegninger og planer)

3. Opstregning samt nivellering af neoprenplader

(målkontrol)

4. Kabinetype, samt korrekt placering af bolte

til løft (kontrolleres i henhold til planer)

Opklodsning (eksempel)

FIGUR 62

34 Badekabiner · Kontrol

5. Korrekt indstilling af løfteåg

(kontrolleres i henhold til tegning (fi g. 61)

6. Korrekt placering af lejeplader under

kabinen, samt at der anvendes et uforgængeligt

materiale til understøtning (uorganisk)

(visuel kontrol)

7. Forsegling af plastfolie ved løftebolte, samt

plastemballagens tilstand.

(visuel kontrol)

8. Før det øvrige gulv omkring kabinerne

lægges, bør det kontrolleres at den

enkelte kabine er monteret vandret, for

derved at sikre korrekt fald på gulvet.


www.betonelement.dk · tel. 70 10 35 10

Esbjerg

Lærkevej 7

6705 Esbjerg Ø

Fax 76 11 46 99

Varde

Stålværksvej 10

6800 Varde

Fax 76 95 27 45

Hobro

Karlbyvej 2

9500 Hobro

Fax 96 57 74 49

Viby Sj.

Vestergade 25

4130 viby Sj.

Fax 46 14 22 99

Ringsted

Fredensvej 36

4100 Ringsted

Fax 57 68 33 99

Mogenstrup

Kirkeskovvej 1

Mogenstrup

4700 Næstved

Fax 55 71 33 19

Borup

Bækgårdsvej 74

4140 Borup

Fax 57 56 03 29

Modul Bad

Fredensvej 36

4100 Ringsted

Fax 57 68 33 97

More magazines by this user
Similar magazines