mcdiversity - Foreningen Nydansker

foreningen.nydansker.dk

mcdiversity - Foreningen Nydansker

Metode og undersøgelsesdesign

Formålet med følgende afsnit er at give en metodiske ramme for at kunne vurdere undersøgelsen,

herunder hvordan undersøgelsesdesign er opbygget samt hvilke metodiske overvejelser, som

undersøgelsen bygger på. Undersøgelsen består af dels en kvantitativ og dels en kvalitativ analyse.

Den kvantitative tjener primært som forudsætning for at undersøge den officielle tilgang til

mangfoldighedsledelse i McDonald’s, mens hovedvægten er på den kvantitative del af analysen,

som tjener til at undersøge, hvor mangfoldigheden konkret udfolder sig i praksis i McDonald’s.

2.1 En kvantitativ analyse

Udgangspunktet er et ’deskstudy’ eller en dokumentanalyse,

som indbefatter relevant materiale om mangfoldighed

i McDonald’s bl.a. nyhedsbreve, prisindstillinger,

medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU), personalepolitik,

avisartikler mv. Dette skaber et overblik over,

hvad McDonald’s ønsker at gøre for at fremme mangfoldighed

udtrykt i værdier, strategier og politikker på

mangfoldighedsområdet.

2.2 En kvalitativ og eksplorativ analyse

Hovedfokus i analysen er på denne del af feltarbejdet,

som afdækker mangfoldighedspraksis i syv ud af McDonald’s

83 restauranter i Danmark. Det drejer sig om en

restaurant i København, fire på Sjælland, en i Midtjylland

og en i Nordjylland. 6 af restauranterne har stor

etnisk mangfoldighed blandt medarbejderne og en har

lille etnisk mangfoldighed (i en McDonald’s kontekst).

Undersøgelsens ’sample’ af restauranter indeholder

både Franchise og McDonald’s Danmark ejede, store og

små som mere eller mindre velfungerende og højtydende

restauranter. Alle navne på restauranter, ledere og medarbejdere,

der indgår i undersøgelsen, er anonymiserede.

Feltarbejdet i restauranterne indbefatter udstationering

og oplæring i køkkenet og lobby (’shoulder-by-shoulder’

training) for at jeg kunne gennemgå introduktion og

oplæring som ’ny’ McDonald’s medarbejder. Desuden

omfatter studiet deltagelsesobservation af samarbejdsrelationer

i restauranterne, observation af ledermøder

og dybdegående interview – både individuelt og fokusgruppe

– af udvalgte medarbejdere (primært med etnisk

minoritetsbaggrund ansæt på særlige vilkår i McDonald’s)

og mellemledere, restaurantchefer og rekrutteringsansvarlige

i de syv restauranter.

mcdiversity

Feltarbejdet omfatter desuden en tre måneders udstationering

i McDonald’s Danmarks hovedkvarter herunder

observationer og deltagelse i lederkurser, møder med

eksterne partnere og løbende snak med forskellige

medarbejdere ved kaffemaskinen. Gennem hele forløbet

er der kontinuerligt afholdt møder med dialog om mine

observationer og resultater med HR ledelsen i McDonald’s

Danmark. Her har fokus været på fælles refleksion

vedr. genkendelighed og tolkning af empiriske fund i en

organisatorisk ramme, hvilket har fremmet den generelle

refleksionsproces hos mig som undersøger samt internt

hos McDonald’s. Studiet bygger således på en grad af

’aktionsforskning’ rettet mod en dobbeltsidig læring

både hos organisation som forsker igennem ’intervention’

i case organisationen.

Herved lægges afstand til ’traditionel’ empiri-indsamling

(hvor ’sandheden’ om McDonald’s mangfoldighedspraksis

skal blotlægges gennem ’sober analyse’) til empiri

generering, hvor forskeren aktivt skaber og er deltager

i sin egen datagenerering. Fokus er her at skabe en

konsistent og troværdig, men subjektiv opfattet og fortolket

oplevelse af mangfoldighedspraksis i McDonald’s

over sommeren 2011. Undersøgelse giver herved ikke

den ’eneste’ og sande udlægning, men kan ses som et

partsindlæg, der gennem solidt feltarbejde og grundig

analyse kommer frem til interessante betragtninger,

der kan danne basis for en større forståelse af praktisk

mangfoldighed i McDonald’s.

2

5/43

More magazines by this user
Similar magazines