Bekendtgørelse om elever med særlige behov ved folkeskolens ...

ordblindeforeningen.dk

Bekendtgørelse om elever med særlige behov ved folkeskolens ...

Bekendtgørelse om elever med særlige

behov ved folkeskolens afsluttende

prøver

I medfør af § 14, stk. 9, i lov om folkeskolen, jf.

lovbekendtgørelse nr. 561 af 25. juni 1997, fastsættes:

§ 1. Den enkelte skole kan fravige prøvebestemmelserne i

bekendtgørelsen om folkeskolens afsluttende prøver mv. og om

karaktergivning i folkeskolen (prøvebekendtgørelsen) for elever,

der har et særligt behov.

Stk. 2. Fravigelserne kan vedrøre prøvernes form og rammer,

herunder brugen af hjælpemidler og tildeling af ekstra tid.

Fravigelserne kan desuden vedrøre opgaverne, såfremt elevens

vanskeligheder gør det nødvendigt. I tilfælde af fravigelser skal

formålet med prøverne og prøvernes faglige sværhedsgrad

fastholdes.

Stk. 3. Prøverne skal tilrettelægges på samme vilkår, som har

været gældende for elevens forudgående undervisning og således

afspejle den måde, som eleven har arbejdet på.

§ 2 . Antager klasselæreren, i samråd med elevens øvrige lærere,

at en elev har behov for fravigelser af prøvebestemmelserne i et

eller flere fag, orienteres eleven og dennes forældre om

mulighederne for fravigelse, jf. stk. 3.

Stk. 2. Ønsker eleven at aflægge prøve på de nævnte vilkår,

giver klasselæreren en indstilling om fravigelser til skolens leder.

Eleven afgør sammen med sine forældre, om eleven ønsker en

påtegning på prøvebeviset, der angiver, hvori fravigelsen har

bestået.

Stk. 3. Tilladelse til fravigelse af prøvebestemmelserne i

henhold til stk. 1 og 2 må kun gives, når der foreligger en konkret

pædagogisk-psykologisk udtalelse om, at eleven på grund af sine

særlige vanskeligheder ikke vil kunne opnå et resultat ved

prøven, der afspejler den pågældendes faglige niveau. Udtalelsen


afgives på grundlag af en pædagogisk-psykologisk vurdering,

hvori andre sagkyndige kan inddrages.

Stk. 4. En udtalelse er dog ikke nødvendig for elever, der

undervises på en amtskommunal specialskole eller et

amtskommunalt undervisningscenter for svært handicappede

børn og unge, eller hvis der foreligger en aktuel pædagogiskpsykologisk

vurdering vedrørende elevens vanskeligheder.

Stk. 5. Skolens leder træffer efter konkret vurdering beslutning

om fravigelse af prøvebestemmelserne. Vurderingen foretages på

baggrund af såvel klasselærerens indstilling som udtalelsen i

henhold til stk. 3.

§ 3. Bedømmelse af elevens prøvepræstation skal ske efter

samme kriterier og på samme faglige niveau, som gælder for de

øvrige elever, herunder anvendelse af samme censor. Besvarelse

af skriftlige opgaver, der er affattet i punktskrift, bedømmes dog

af Undervisningsministeriet.

§ 4. Til brug ved skriftlige prøver rekvirerer skolen særlige

prøvesæt som Undervisningsministeriet har udarbejdet med

henblik på fravigelse af prøvebestemmelserne. Fristen for

anmodning herom er senest den 1. februar med henblik på majjuni

prøvetermin og senest den 1. oktober med henblik på

december-januar prøvetermin.

§ 5. Skolens leder indberetter på særlig blanket til

Undervisningsministeriet antallet og kategorier for tilladte

fravigelser i henhold til denne bekendtgørelse, jf. § 1. Blanketten

sendes til Undervisningsministeriet inden udgangen af juni og

skal omfatte såvel december/januar som maj/juni prøvetermin.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1998 og har

virkning for de elever, der indstiller sig til december 1998 -

januar 1999 prøvetermin og senere. Bekendtgørelse nr. 37 af 19.

januar 1994 om fravigelse af prøvebestemmelserne for elever

med særlige behov og for fremmedsprogede elever ophæves.

Undervisningsministeriet, den 6. januar 1998

/Annelise Lund-Rasmussen

OLE VIG JENSEN

More magazines by this user
Similar magazines