Førtidspension til personer med en psykisk lidelse - Ankestyrelsen

ankestyrelsen.dk

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse - Ankestyrelsen

6 Ankestyrelsens PrAksisunDersøgelser

Forord

Fokus for denne praksisundersøgelse er hvorvidt bevilling af førtidspension til personer med

en psykisk lidelse er foretaget i overensstemmelse med pensionsloven og praksis.

Praksisundersøgelsen er foretaget efter anmodning fra Socialministeriet, og er gennemført i

perioden fra juni til oktober 2007.

Praksisundersøgelsen er en udløber af Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det

rummelige arbejdsmarked, som Folketinget har modtaget i maj 2007. Undersøgelsen er iværksat

blandt andet på baggrund af en konstateret stigning i perioden fra 998 til 2005 på 300 pct. i

bevilling af førtidspension til personer, som lider af en nervøs eller stressrelateret tilstand.

Undersøgelsen skal afdække, i hvilket omfang afgørelserne er i overensstemmelse med regler

og praksis, eller om afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en

klagesag. Udover den juridiske vurdering af sagerne, er Ankestyrelsens lægekonsulenter

inddraget med henblik på at få belyst de lægelige aspekter i sagerne, herunder hvordan og i

hvilket omfang de helbredsmæssige forhold varigt begrænser ansøgers funktionsevne.

Ankestyrelsen kan ikke, i forbindelse med en praksisundersøgelse, tage underinstansens

afgørelser op af egen drift med henblik på at ændre afgørelsen 2 , ligesom Ankestyrelsen heller

ikke bedømmer hensigtsmæssigheden af kommunernes forretningsgange eller det kommu-

nale serviceniveau.

Praksisundersøgelsen skal behandles på et kommunalbestyrelsesmøde i de deltagende

kommuner, jf. retssikkerhedslovens § 79 a. Bestemmelsen præciserer det kommunalpolitiske

ansvar for at følge op på resultaterne af praksisundersøgelserne og understreger kommunalbe-

styrelsernes ansvar for at implementere retssikkerhed i kommunerne på det sociale og

beskæftigelsesmæssige område.

1 lov om social pension jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007.

2 Jf. dog § 65 i lov om social service, hvor Ankestyrelsen har beføjelser til at træffe afgørelse uden klage i visse sager på børne- og ungeområdet.

More magazines by this user
Similar magazines