Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z610i - Brugte mobiler af Nokia ...

altimobiler.dk

Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z610i - Brugte mobiler af Nokia ...

Indholdsfortegnelse

Introduktion ........................ 5

Samling, SIM-kort, batteri,

tænde, hjælp, flytilstand, opkald,

aktivitetsmenu, PC Suite,

kamera, blog.

Lær din telefon at kende .... 12

Taster, menuer, navigation, ikoner,

genveje, telefonens sprog, indtastning

af bogstaver, filhåndtering,

hukommelseskort.

Opkald .............................. 23

Opkald, videoopkald, kontakter,

opkaldsliste, hurtigopkald,

stemmestyring, opkaldsindstillinger,

grupper, visitkort.

Meddelelser ...................... 41

SMS, MMS, talemeddelelser, e-mail,

Mine venner.

Billedbehandling ............... 55

Kamera, video, blog, billeder

PhotoDJ, temaer.

Sony Ericsson Z610i

Underholdning ................. 60

Musik- og videoafspiller, PlayNow,

MusicDJ, VideoDJ, ringesignaler

og melodier, spil.

Tilslutningsmuligheder .... 69

Indstillinger, internet, RSS,

synkronisering, Bluetooth teknologi,

USB-kabel, opdateringsservice.

Flere funktioner ................ 81

Vækkeur, kalender, opgaver, profiler,

dato og klokkeslæt, SIM-kortlås, osv.

Fejlfinding ......................... 88

Hvorfor virker telefonen ikke,

som jeg vil have den skal?

Vigtige oplysninger .......... 94

Service og support, sikker og

effektiv brug, garanti, ”declaration

of conformity”.

Indeks ............................. 104

Indholdsfortegnelse

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

1


Sony Ericsson

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile

Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson

Mobile Communications AB forbeholder sig retten

til uden forudgående varsel at foretage forbedringer

og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske

fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer

eller forbedringer af programmer og/eller udstyr.

Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget

i nye udgaver af denne håndbog.

Alle rettigheder forbeholdes.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB,

2006

Publikationsnummer: DA/LZT 108 8270 R1A

Bemærk!

Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne

brugervejledning, understøttes ikke af alle net.

Dette gælder også GSM's internationale

nødopkaldsnummer 112.

Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis

du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt

tjeneste eller ej.

Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug

og Begrænset ansvar, før du bruger din

mobiltelefon.

Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme

og videresende flere former for indhold, f.eks.

ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være

begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts

rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige

begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har

det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold,

som du henter ned til eller videresender fra din

mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra

indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har

tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret

eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson

garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden

eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af

andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under

ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et

evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet

tredjepartsindhold.

Bluetooth er et varemærke eller registreret

varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc.

PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ og VideoDJ

er varemærker eller registrerede varemærker

tilhørende Sony Ericsson Mobile

Communications AB.

2 Indholdsfortegnelse

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Memory Stick Micro og M2 er registrerede

varemærker tilhørende Sony Corporation.

Real er et varemærke eller et registreret varemærke

tilhørende RealNetworks, Inc. RealPlayer® for

Mobile er omfattet af licensen fra RealNetworks,

Inc. Copyright 1995-2004, RealNetworks, Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

Adobe Photoshop Album Starter Edition er

et varemærke eller et registreret varemærke

tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Microsoft, Windows er enten et registreret

varemærke eller varemærke tilhørende Microsoft

Corporation i USA og andre lande.

Mac OS er et varemærke tilhørende Apple

Computer, Inc. registreret i USA og andre lande.

T9 Text Input er et varemærke eller et registreret

varemærke, der tilhører Tegic Communications.

T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af

følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541,

5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian

Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No.

2238414B; Hong Kong Standard Pat. No.

HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383;

Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI,

FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter

afventer godkendelse på verdensplan.

Java og alle Java-baserede varemærker og logoer

er varemærker eller registrerede varemærker, der

tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre

lande.

Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java

J2ME.

1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og

ophavsretligt beskyttet information tilhørende

Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren

tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden

må ikke foretage modificering, dekompilering,

disassemblering, dekryptering, dataudtrækning

eller på anden måde foretage reverse engineering

af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin

helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller

gives i underlicens.

2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske

data vedrørende Softwaren, er underlagt

eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S.

Export Administration Act og de tilhørende

regulativer, og Softwaren kan være underlagt

eksport- eller importregulativer i andre lande.

Kunden accepterer at overholde disse regulativer

strengt og anerkender at have ansvar for at

opnå de påkrævede licenser til at eksportere,

geneksportere eller importere Softwaren.

Softwaren må ikke downloades eller på anden

måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba,

Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne

liste kan fra tid til anden underkastes revision)

eller til statsborgere i eller personer bosiddende

i de nævnte lande eller til noget andet land/område,

som USA opretholder eksportembargo imod;

eller (ii) til personer, der findes på USA's

finansministeriums liste over særligt udvalgte

nationer (the U.S. Treasury Department's list

of Specially Designated Nations) eller USA's

handelsministeriums oversigt over personer,

som det er forbudt at gøre forretning med (U.S.

Commerce Department's Table of Denial Orders).

Indholdsfortegnelse

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

3


3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller

fremvisning foretaget af USA's regering er

underlagt de begrænsninger, som findes i ”Rights

in Technical Data and Computer Software Clauses”

i DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) og FAR 52.227-

19(c) (2).

En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt

beskyttet materiale tilhørende © SyncML initiative

Ltd. (1999-2002). Alle rettigheder forbeholdes.

Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er

nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de

respektive ejere.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri,

forbeholdes.

Vejledende symboler

Følgende vises i brugervejledningen:

Bemærk

En tjeneste eller funktion er neteller

abonnementsafhængig.

Kontakt din netoperatør for at få

yderligere oplysninger.

% Se også side...

} Brug en valg- eller

navigeringstast til at bladre og

vælge % 16 Navigering med.

Tryk midt på navigeringstasten.

Tryk på den øverste del af

navigeringstasten.

Tryk på den nederste del af

navigeringstasten.

Tryk på den venstre del af

navigeringstasten.

Tryk på den højre del af

navigeringstasten.

4 Indholdsfortegnelse

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Introduktion

Samling, SIM-kort, batteri,

tænde, hjælp, flytilstand, opkald,

aktivitetsmenu, PC Suite,

kamera, blog.

Du kan finde yderligere oplysninger

og hente yderligere materiale på

www.sonyericsson.com/support.

Samling

Sådan bruges telefonen

1 Isæt SIM-kortet og batteriet.

2 Oplad batteriet.

3 Tænd telefonen.

SIM-kort

Du modtager et SIM-kort

(Subscriber Identity Module), når

du opretter et abonnement hos en

netoperatør. SIM-kortet indeholder

en computerchip, som holder

styr på f.eks. dit telefonnummer,

tjenesterne, der følger med

abonnementet, samt navn

og numre på dine kontakter.

Gem kontaktoplysningerne på SIMkortet,

før du flytter det til en anden

telefon. Kontakterne kan f.eks. være

gemt i telefonens hukommelse.

PIN-kode

Der kræves en PIN-kode (Personal

Identity Number) til SIM-kortet for

at kunne starte telefonen og aktivere

tjenester. Når du indtaster din PINkode,

vises hvert ciffer som *, med

mindre den starter med det samme

ciffer som et nødopkaldsnummer,

f.eks. 112. Så kan du altid foretage

nødopkald uden først at skulle

indtaste en PIN-kode. Tryk på

for at rette fejl.

PIN-kode spærret, vises, hvis du taster

en forkert PIN-kode tre gange i træk.

Hvis dette sker, kan du låse telefonen op

vha. din PUK-kode (Personal Unblocking

Key) % 86 SIM-kortlås.

Batteri

Visse funktioner bruger mere

batteristrøm end andre og kan

gøre det nødvendigt at genoplade

batteriet oftere. Hvis tale- eller

standbytiden bliver mærkbart

kortere, kan det være nødvendigt

at udskifte batteriet. Brug kun

godkendte batterier fra

Sony Ericsson % 97 Batteri.

Introduktion

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

5


SIM-kort og batteri

Sådan isættes SIM-kort og batteri

1 Fjern batteridækslet ved at trykke

på det og lade det glide af som vist

på billedet.

2 Sæt SIM-kortet ned i holderen,

så kontakterne vender nedad.

3 Isæt batteriet, så mærkaten

vender opad og stikkene vender

mod hinanden.

4 Skub batteridækslet på plads.

Sådan oplades batteriet

2,5 t.

1 Sæt opladerens stik i telefonen,

så symbolet vender opad.

2 Det kan tage op til 30 minutter,

før batteriikonet vises.

3 Vent ca. 2,5 timer, eller indtil

batteriikonet viser fuld opladning.

Tryk på en tast for at aktivere

skærmen.

4 Træk opladerens stik ud.

6 Introduktion

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan tænder du telefonen

Kontroller, at telefonen er opladet,

og at SIM-kortet er isat, inden

du tænder telefonen. Brug

opsætningsguiden til hurtigt

og nemt at komme i gang, når

du tænder telefonen.

Sådan tænder du telefonen

1 Åbn telefonen.

2 Tryk på og hold nede. Første

start kan tage et par minutter.

3 Vælg at bruge telefonen med:

• Normal – fuld funktionalitet eller

• Flytilstand – begrænset funktionalitet

med netsenderen og Bluetoothsenderen

slået fra % 8 Menuen

Flytilstand.

4 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort,

hvis du bliver bedt om det.

5 Vælg sprog til telefonmenuerne

ved første start.

6 } Ja for at få hjælp fra

opsætningsguiden.

7 Følg vejledningen for at gennemføre

opsætningen.

Indstillingerne, der kan forudindstilles,

findes muligvis allerede i telefonen.

Du bliver muligvis spurgt, om du vil

registrere telefonen hos Sony Ericsson.

Selvom du accepterer, overføres

der ingen personlige data, f.eks. dit

telefonnummer, til og der behandles

ingen personlige data af Sony Ericsson.

Standby

Netoperatørens navn vises på

displayet, når telefonen er tændt,

og PIN-koden er indtastet. Det

kaldes standbytilstand.

Foretage opkald

Telefonen skal være i normal

tilstand (ikke i flytilstand).

Sådan foretages et opkald

1 Indtast et telefonnummer (eventuelt

med internationalt præfiks og

områdenummer).

2 } Kald op for at foretage et taleopkald

eller } Mere } Foretag videoopk for

at foretage et videoopkald.

3 } Mere for indstillinger under

opkaldet.

4 } Afsl opk eller luk telefonen

for at afslutte opkaldet.

Introduktion

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

7


Hjælp i telefonen

Der er altid hjælp og oplysninger

at hente i telefonen.

Sådan bruger du opsætningsguiden

} Indstillinger } fanen Generelt

} Opsætningsguide og vælg

en indstilling:

• Overfør indst.

• Basisopsætning

• Tip og tricks

Sådan får du vist oplysninger

om funktioner

Gå til en funktion } Mere } Info,

hvis den findes.

Sådan får du telefondemoen vist

} Underholdning } Demo.

Overfør indst.

Opsætter automatisk funktioner

i telefonen, der anvender internettet;

internet, MMS, e-mail, Mine venner,

synkronisering, opdateringsservice,

blog og streaming.

Du kan bruge Overfør indst.,

hvis SIM-kortet understøtter

tjenesten, telefonen er tilsluttet

et net, den er startet i normal

tilstand og ikke i forvejen har

forhåndsdefinerede indstillinger.

Kontakt netoperatøren eller

tjenesteudbyderen for at få flere

oplysninger.

Menuen Flytilstand

Vælg Normal med fuld funktionalitet

eller Flytilstand med begrænset

funktionalitet, hvis du tænder

telefonen, og menuen Flytilstand

er aktiveret. Netmodtagere og

Bluetooth modtagere slukkes

for at undgå at forstyrre følsomt

udstyr. Du kan f.eks. afspille

musik eller skrive et SMS, som

kan sendes senere, men du kan

ikke foretage opkald på et fly.

Følg reglerne ombord og besætnings

instruktioner vedrørende brug af

elektroniske enheder.

Sådan vises indstillingerne

iflytilstandsmenuen

} Indstillinger og gå til fanen Generelt

} Flytilstand og vælg en indstilling.

Aktivitetsmenu

Du kan åbne aktivitetsmenuen fra

stort set alle funktioner i telefonen,

så du kan få vist og håndtere nye

hændelser samt få adgang til

bogmærker og genveje.

8 Introduktion

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan åbner og lukker

du aktivitetsmenuen

Tryk på .

Aktivitetsmenuens faner

• Nye hænd. – Hvis du har mistet

et opkald eller modtaget en ny

meddelelse vises fanen Nye hænd.

Tryk på for at afvise

en hændelse. Nye hændelser kan

i stedet indstilles til også at blive

vist som pop-up-tekst,

} Indstillinger } fanen Generelt

} Nye hænd. } Pop-up.

• Igangv. prog. – programmer,

der kører i baggrunden. Vælg

et program, for at vende tilbage

til det, eller tryk på for

at afslutte det.

• Mine genveje – tilføje, slette

og ændre genvejenes

rækkefølge. Når du vælger

en genvej, og programmet

åbnes, lukkes eller minimeres

de øvrige programmer.

• Internet – dine internetbogmærker.

Når du vælger et bogmærke,

og browseren åbnes, lukkes

eller minimeres de øvrige

programmer.

Programmet PC Suite

Få mere ud af telefonen ved at

installere PC Suite på computeren.

Så kan du f.eks. synkronisere

telefonens kalender med

computerens kalender.

Sådan installerer du PC Suite

1 Tænd computeren, og sæt

cd'en, der fulgte med telefonen,

i computerens cd-drev. Cd'en

starter automatisk, og

installationsvinduet åbnes.

2 Computer:Marker et sprog,

og klik på OK.

3 Computer: Klik på Instal i PC Suiteafsnittet,

og følg vejledningen på

skærmen. Ikonet PC Suite vises

på computerens skrivebord, når

installationen er færdig.

Du finder den sidste nye

version af PC Suite på

www.sonyericsson.com/support.

Introduktion

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

9


Tag billeder eller optag

videoklip

Skærmindstillinger

Tilbage

Åbning til

memory stick

Juster lysstyrke

Slet

Tag billeder eller

optag video

Zoom ind eller ud

eller

Skift mellem kamera/

video eller

Sådan tager du et billede eller

optager video

1 Tryk på og hold nede i

standby for at aktivere kameraet.

2 Brug navigeringstasten til

at skifte mellem kamera

og videooptager.

3 Kamera: Tryk på for at tage

et billede. Video: Tryk på for

at begynde at optage. Tryk igen

på for at stoppe optagelsen.

Billeder og videoklip gemmes

automatisk i Filhåndtering

} Kameraalbum.

4 Tryk på for at vende tilbage

til søgeren og tage yderligere

et billede eller optage endnu et

videoklip. Tryk på , og hold

den nede, for at ophøre med at

bruge kameraet eller videooptageren.

10 Introduktion

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Din personlige webside

Publiser dine billeder på en webside.

Telefonen opretter websiden for dig.

Sådan blogger du et foto

1 Tag et foto } Mere } Blog dette.

2 Følg vejledningen i brug for første

gang.

3 Tilføj titel og tekst } OK } Publicer.

4 Du modtager en tekstmeddelse med

din webadresse og logondata.

Introduktion 11

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


1

2

3

4

5

6

Lær din telefon at kende

Taster, menuer, navigation, ikoner, genveje, telefonens sprog, indtastning

af bogstaver, filhåndtering, hukommelseskort.

Telefonoversigt

Der kan være andre symboler på tasterne.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

12 Lær din telefon at kende

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

18

19


1 Højttaler

2 Skærm

3 Valgtast

4 Navigeringstast/betjening af musikafspilleren

5 Tilbagetast

6 Internettast

7 Videokamera

8 Valgtast

9 Slettetast

10 Aktivitetsmenutast

11 Kameraknap

12 Lydløs-tast

13 Afbryder

14 Knappen Afspil/stop

15 Knapper til justering af kameraets lyd- og lysstyrke

16 Åbning til Memory Stick Micro (M2)

17 Stik til oplader, håndfrit udstyr og USB-kabel

18 Kameraets objektiv

19 Ekstern skærm

Der er flere oplysninger under % 16 Navigering.

Lær din telefon at kende 13

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Menuoversigt

PlayNow* Internet* Underholdning

Onlinetjenester*

Spil

Videoafspiller

VideoDJ

PhotoDJ

MusicDJ

Fjernbetjening

Optag lyd

Demo

Kamera Meddelelser Musikafspiller

Skriv ny

Indbakke

E-mail

RSS-læser

Kladder

Udbakke

Sendte medd.

Gemte meddel.

Mine venner*

Kald talemedd.

Skabeloner

Indstillinger

Spiller nu

Kunstnere

Numre

Afspilningslister

Filhåndtering* / ** Kontakter Videoopkald

Kameraalbum

Musik

Billeder

Videoer

Temaer

Websider

Spil

Programmer

Anden

Ny kontakt

14 Lær din telefon at kende

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Opkald** Organizer

Alle Besvarede Udgående opkald Mistede

Indstillinger**

Generelt

Profiler

Tid og dato

Sprog

Opdat.tj.

Stemmestyring

Nye hændelser

Genveje

Flytilstand

Sikkerhed

Opsætningsguide

Telefonens status

Nulstil alt

Lyde og alarmer

Ringevolumen

Ringesignal

Lydløs funktion

Stigende ringning

Vibrator

Meddelelsesalarm

Tastelyd

Visning

Baggrund

Temaer

Startskærm

Pauseskærm

Urets størrelse

Lysstyrke

Rediger linjenavne*

Opkald

Viderestil opkald

Skift til Linje 2*

Håndter opkald

Tid og pris*

Vis eller skjul nr.

Håndfri

Åbn for at svare

Alarmer

Programmer

Kalender

Opgaver

Noter

Synkronisering

Timer

Stopur

Regnemaskine

Kodehukomm.

Forbindelser*

Bluetooth

USB

Synkronisering

Enhedshåndtering

Mobilnet

Datakomm.

Internetindst.

Streaming-indstill.

Tilbehør

* Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige.

** Brug navigeringstasten til at flytte mellem faner i undermenuer. Der er flere oplysninger under % 16 Navigering.

Lær din telefon at kende 15

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Navigering

Hovedmenuerne vises som

ikoner. Nogle undermenuer

har faner. Gå til en fane ved at

trykke på navigeringstastens

venstre eller højre del.

Tast

Gå til hovedmenuerne, eller vælg markerede objekter.

Flyt gennem menuerne og fanerne.

Vælg indstillinger, der vises på skærmen over tasterne.

Gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på den, og hold den nede,

for at vende tilbage til standby eller afslutte en funktion.

Slet objekter, f.eks. billeder, lyde og kontakter.

Tryk på den, og hold den nede, under et opkald for

at slå mikrofonen fra.

Åbn browseren.

Åbn aktivitetsmenuen % 8 Aktivitetsmenu.

Åbn eller minimer Musikafspiller.

Tryk og hold nede for at tage et billede eller optage et videoklip.

Tryk på denne, og hold den nede, i standby for at ringe til din

talemeddelelsestjeneste (hvis du har en).

- Tryk på en af disse taster, og hold den nede, for at få vist

en kontakt, der begynder med et bestemt bogstav.

16 Lær din telefon at kende

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


- Tryk på en taltast og på } Kald op for at foretage et hurtigkald.

Tryk for at få genveje, når du browser % 72 Sådan bruger du

internettastaturets genveje eller adgangstaster.

Viser en genvejsvejledning, når kameraet bruges.

Slår ringesignalet fra, når der modtages et opkald.

Tryk på denne, og hold den nede, for at gøre telefonen lydløs.

Alarmsignalet lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs.

Viser statusoplysninger i standby.

Øger lydstyrken under et opkald eller når Musikafspiller anvendes.

Justerer lysstyrken, når kameraet anvendes.

Tryk på denne, og hold den nede, for at gå ét musikspor tilbage.

Tryk to gange for at afvise et opkald.

Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et taleopkald,

eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et), % 33 Stemmestyret

opkald.

Mindsker lydstyrken under et opkald eller når Musikafspiller

anvendes.

Justerer lysstyrken, når kameraet anvendes.

Tryk på denne, og hold den nede, for at gå ét musikspor frem.

Tryk på denne, og hold den nede, for at foretage et taleopkald,

eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et), % 33 Stemmestyret

opkald.

} Info Finde flere oplysninger, forklaringer eller tip til udvalgte egenskaber,

menuer eller funktioner i telefonen % 8 Hjælp i telefonen.

} Mere Åbn en liste med indstillinger. Alternativerne på listen over

indstillinger er forskellige afhængigt af, hvor i menuen

du befinder dig.

Lær din telefon at kende 17

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Statuslinje

Nogle af ikonerne, som kan vises:

Ikon Beskrivelse

3G-nettet (UMTS)

er tilgængeligt.

GSM-nettets signalstyrke.

Batteristatus.

Batteriopladning vises sammen

med batteristatuskonet.

Mistede indgående opkald.

SMS modtaget.

E-mail modtaget.

MMS modtaget.

Talemeddelelse modtaget.

Igangværende opkald.

Håndfrit udstyr tilsluttet.

Kalenderpåmindelse.

Påmindelse om opgave.

Genveje

Brug tastaturgenveje til hurtigt

at komme til en menu, desuden

kandubruge foruddefinerede

navigationstastgenveje til at

nå bestemte funktioner. Rediger

navigationstastgenvejene,

så de passer til dine behov.

Sådan bruger du tastaturets genveje

I standby, gå til menuer ved at

trykke på , og indtast derefter

menuens nummer. Menunumrene

begynder med øverste venstre

ikon og fortsætter rækkevist, tryk

f.eks. på for femte menupunkt.

Tryk på henholdsvis , ,

og for at gå til tiende, elvte

og tolvte menupunkt. Tryk på ,

og hold den nede, for at vende

tilbage til standby.

Sådan bruger du navigationstastens

genveje

I standby, gå til en genvejsmenu

eller funktion ved at trykke på ,

, eller .

Sådan redigerer du en

navigeringstastgenvej

} Indstillinger } Generelt fanen

} Genveje og vælg en genvej

} Rediger.

18 Lær din telefon at kende

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Telefonens sprog

Vælg sproget, der skal bruges

i telefonens menuer, eller når

der skrives tekst.

Sådan ændrer du telefonens sprog

} Indstillinger } fanen Generelt

} Sprog } Telefonens sprog.

Vælg et sprog.

I standby kan du også trykke på:

• 8888 for automatisk sprog.

• 0000 for engelsk.

De fleste SIM-kort indstiller

automatisk menusproget til sproget

i det land, hvor du købte SIM-kortet.

Hvis det ikke er tilfældet, er det

forudindstillede sprog engelsk.

Sådan vælges indtastningssproget

1 } Indstillinger } fanen Generelt

} Sprog } Skrivesprog.

2 Gå til det sprog, der skal bruges,

og marker det. } Gem for at forlade

menuen.

Indtastning af bogstaver

Indtast bogstaver på en af

følgende måder (tekstinputmetoder),

f.eks. når du skriver meddelelser:

• Indtastning af tekst vha. flere tryk

• T9 Text Input

Sådan skifter du tekstinputmetode

Tryk på , og hold den

nede for at vælge en anden

indtastningsmetode, inden eller

mens du indtaster bogstaver.

Sådan skifter du skrivesprog

Tryk på , og hold den nede,

for at vælge et andet skrivesprog,

før eller mens du indtaster bogstaver.

Muligheder ved indtastning

af bogstaver

} Mere for indstillinger, når

en meddelelse skrives.

Sådan indtastes bogstaver vha.

flere tryk

• Tryk flere gange på - ,

indtil det ønskede tegn vises.

• Tryk på for at skifte mellem

store og små bogstaver.

• Tryk på og hold

for at indtaste tal.

- nede

• Tryk på

eller tal.

for at slette bogstaver

• Tryk på for at indtaste de mest

almindelige tegnsætningstegn.

• Tryk på

mellemrum.

for at tilføje et

Lær din telefon at kende 19

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


T9 Text Input

T9 Text Input-metoden benytter

en indbygget ordbog til at genkende

de oftest brugte ord med den

tastsekvens, du taster. På den

måde behøver du kun trykke én

gang på tasten, selvom det ønskede

bogstav ikke er det først på tasten.

Sådan indtastes bogstaver vha.

T9 Text Input

1 Du skal åbne en funktion,

hvor tekstindtastning er mulig,

f.eks. } Meddelelser } Skriv ny

} SMS, for at indtaste tekst.

2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet

”Jane”, skal du trykke

på , , , .

3 Hvis hele det viste ord er det,

du ønsker, skal du trykke på

for at acceptere det og tilføje

et mellemrum. Tryk på for

at acceptere et ord uden at tilføje

et mellemrum. Hvis det viste ord

ikke er det, du ønsker, skal du

trykke flere gange på eller

for at få vist andre muligheder. Tryk

på for at acceptere et ord og

tilføje et mellemrum.

4 Fortsæt med at skrive meddelelsen.

Tryk på og derefter på

henholdsvis eller flere gange

for at indtaste et symbol. Tryk

på for at acceptere og tilføje

et mellemrum.

Sådan føjes der ord til T9 Text

Input-ordbogen

1 Mens der indtastes bogstaver

} Mere } Stav ord.

2 Rediger ordet vha. flere tastetryk.

Brug og til at flytte markøren

mellem bogstaver. Tryk på

for at slette et tegn. Tryk på

og hold den nede for at slette

hele ordet.

Når du har redigeret ordet } Indsæt.

Ordet føjes til T9 Text Input-ordbogen.

Næste gang, du indtaster dette ord

vha. T9 Text Input, vises det som

et af forslagene.

Forudsigelse af næste ord

Når du skrive en meddelelse,

kan du bruge T9 Text Input til

at forudsige næste ord, hvis du

tidligere har brugt det i en sætning.

Sådan slår du forudsigelse af næste

ord til/fra

Mens der indtastes bogstaver } Mere

} Skriveindstillinger } Gæt næste ord

20 Lær din telefon at kende

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan anvender du forudsigelse

af næste ord

Tryk på for at acceptere eller

fortsætte, når du indtaster bogstaver.

Filhåndtering

Brug filhåndtering til håndtering

af objekter som f.eks. billeder,

videoer, musik, temaer, websider,

spil og programmer, der er gemt

i telefonens hukommelse eller

på et hukommelseskort.

Memory Stick Micro (M2)

Telefonen understøtter Memory

Stick Micro-hukommelseskort

(M2), der giver telefonen mere

plads, hvor du kan gemme filer

med f.eks. billeder eller musik.

Du kan også flytte og kopiere

filer mellem en computer og

hukommelseskortet. Hvis der er

isat et hukommelseskort, gemmes

filerne automatisk på det først og

derefter i telefonens hukommelse.

Opret undermapper, som du kan

flytte eller kopiere filer til. Spil og

programmer kan kun flyttes mellem

mapperne Spil og Programmer og

fra telefonens hukommelse til

hukommelseskortet. Ukendte filer

gemmes i mappen Anden. Du kan

vælge flere eller alle filer i en mappe

på én gang, når du behandler filer,

for alle objekter undtagen Spil

og Programmer.

Sådan isættes og fjernes

et hukommelseskort

1 Åbn M2-dækslet på siden.

2 Isæt hukommelseskortet som vist

(så kontakterne vender opad).

3 Tryk i kanten for at frigøre og fjerne.

Sådan kontrollerer du

hukommelsens status

Du kan ikke gemme filer, før

der er fjernet indhold, hvis hele

hukommelsen er fyldt. Kontroller

telefonens og hukommelseskortets

status ved at markere en mappe

} Mere } Hukomm.status.

Lær din telefon at kende 21

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Faner i menuen Filhåndtering

Filhåndtering er opdelt i tre faner

med ikoner, som viser, hvor filerne

gemmes.

• Alle filer - alt indhold i telefonens

hukommelse og på

hukommelseskortet.

• På Memory Stick - alt indhold

på hukommelseskortet.

• I telefonen - alt indhold i telefonens

hukommelse.

Filoplysninger

Du kan få vist filoplysningerne

ved at markere det, } Mere

} Oplysninger. Objekter, som

er overført, eller modtaget

vha. en af de tilgængelige

overførselsmetoder, kan være

kopibeskyttet. Hvis en fil er

beskyttet, kan den ikke kopieres

eller sendes. En copyrightbeskyttet

fil har et nøglesymbol.

Sådan bruger du en fil fra

filhåndteringen

1 } Filhåndtering, og åbn en mappe.

2 Gå til en fil } Mere.

Sådan flytter eller kopierer du filer

til hukommelsen

1 } Filhåndtering, og vælg en mappe.

2 Gå til en fil } Mere } Håndter fil

} Flyt for at flytte filen eller } Mere

} Håndter fil } Kopier for at kopiere

filen.

3 Vælg at flytte eller kopiere filen til

Telefon eller Memory Stick } Vælg.

Sådan flytter eller kopierer du filer

til en computer

% 78 Overførsel af filer via USB-kablet.

Sådan oprettes en undermappe

1 } Filhåndtering, og åbn en mappe.

2 } Mere } Ny mappe, og indtast

navnet på mappen.

3 } OK for at gemme mappen.

22 Lær din telefon at kende

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan vælges flere filer

1 } Filhåndtering, og åbn en mappe.

2 } Mere } Marker } Marker flere.

3 Rul for at vælge filer } Marker eller

Fjern mrk.

Sådan markerer du alle filer

ienmappe

} Filhåndtering, og åbn en mappe

} Mere } Marker } Mark alle.

Sådan slettes en fil eller en

undermappe fra filhåndteringen

1 } Filhåndtering, og åbn en mappe.

2 Gå til en fil } Mere } Slet.

Indstillinger for hukommelseskort

Kontroller hukommelsesstatus

eller formater hukommelseskortet

for at slette alle data.

Sådan bruger du indstillingerne for

hukommelseskort

} Filhåndtering og vælg fanen

På Memory Stick } Mere for at

få indstillingerne vist.

Opkald

Opkald, videoopkald, kontakter,

opkaldsliste, hurtigopkald,

stemmestyring, opkaldsindstillinger,

grupper, visitkort.

Sådan foretager og modtager

du opkald

Du skal tænde telefonen og være

inden for et nets rækkevidde, før

du kan foretage eller modtage opkald.

% 7 Sådan tænder du telefonen.

Sådan foretager du et videoopkald

% 26 Videoopkald.

Net

Når du tænder telefonen, vælger

den automatisk dit net, hvis det er

inden for rækkevidde. Hvis det ikke

er tilfældet, kan du bruge et andet net,

forudsat din netoperatør har en aftale,

der tillader dette. Dette kaldes

roaming.

Vælg det net, der skal anvendes,

eller føj et net til listen med foretrukne

net. Du kan ændre den rækkefølge,

telefonen skal vælge net under

en automatisk søgning.

Opkald 23

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan vises de tilgængelige

netindstillinger

} Indstillinger og brug eller

til at gå til fanen Forbindelser

} Mobilnet.

Telefonen skifter automatisk

mellem GSM- og 3G-net (UMTS)

afhængigt af tilgængeligheden.

Visse netoperatører tillader, at

du skifter net manuelt, da søgning

efter net, der ikke er tilgængelige,

bruger meget af batteriets strøm.

Sådan skifter du net

1 } Indstillinger } Forbindelser

} Mobilnet } GSM/3G-net.

2 } GSM og 3G (automatisk) eller

} Kun GSM.

Kontakt din netoperatør for at

få flere oplysninger.

Sådan foretages et opkald

1 Indtast et telefonnummer (eventuelt

med international landekode og

områdenummer).

2 } Kald op for at foretage et taleopkald

eller } Mere for at få vist indstillinger,

f.eks. Foretag videoopk

% 26 Videoopkald.

3 } Afsl opk eller luk telefonen for

at afslutte opkaldet.

Du kan foretage opkald til numre

på opkaldslisten og under kontakter,

% 28 Kontakter og % 31 Opkaldsliste.

Du kan også foretage opkald vha. din

stemme, % 32 Talekontrol.

Sådan samles flere opkald

iétkonferenceopkald

1 Kald op til den første person,

der skal deltage i konferencen.

2 } Mere } Parker for at parkere

et igangværende opkald.

3 Kald den anden person op.

4 } Mere } Forbind opkald.

Sådan foretages internationale

opkald

1 Tryk på , og hold den inde,

indtil et +-tegn vises.

2 Indtast landekoden, områdenummeret

(uden nul foran) og telefonnummeret.

} Kald op for at foretage et taleopkald

eller } Mere } Foretag videoopk for

at foretage et videoopkald.

Sådan kalder du et nummer op igen

} Ja hvis forbindelsen ikke

oprettes, og Prøv igen? vises.

Hold ikke telefonen ind til øret,

mens du venter. Når forbindelsen går

igennem, hører du et tydeligt signal.

24 Opkald

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan besvares et opkald

Åbn telefonen eller } Svar.

Du kan slå Åbn for at svare til eller fra

% 40 Sådan slår du besvarelse af

telefonen, når den åbnes, til eller fra.

Sådan afvises et opkald

• Tryk hurtigt to gange på

eller .

• Luk telefonen.

• } Optaget.

Sådan slår du mikrofonen fra

1 Tryk på og hold nede.

2 Tryk på igen, og hold den

nede, for at genoptage samtalen.

Sådan slår du højttaleren til eller

fra under et taleopkald

} Mere } Slå højttaler til eller Slå

højttaler fra.

Hold ikke telefonen ind til øret, mens

du anvender højttaleren. Det kan skade

din hørelse.

Sådan ændrer du højttalerens

lydstyrke

Tryk på for at øge eller

reducere lydstyrken i højttaleren

under et opkald.

Mistede opkald

Når aktivitetsmenuen er valgt

som standard, vises mistede

opkald under fanen Nye hændelser

i standby. Hvis pop-up er valgt

som standard, vises Mistede opkald:

i standby % 8 Aktivitetsmenu.

Sådan kontrollerer du mistede

opkald fra standby

• Tryk på og brug eller

til at gå til fanen Nye hændelser

hvis aktivitetsmenuen er valgt

som standard. Gå til eller for

at vælge et nummer og } Kald op

for at kalde op.

• } Opkald og brug eller til at

gå til fanen Mistede, hvis pop-up er

valgt som standard. Gå til eller

for at vælge et nummer og } Kald op

for at kalde op.

Nødopkald

Din telefon understøtter de

internationale nødopkaldsnumre,

f.eks. 112 og 911. Det betyder, at

disse numre normalt kan benyttes

til nødopkald i alle lande, uden at

der er isat et SIM-kort, hvis et

3G- (UMTS) eller GSM-net er inden

for rækkevidde.

Opkald 25

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


I nogle lande bruges der muligvis

andre nødopkaldsnumre. Din

netoperatør kan derfor have gemt

ekstra lokale nødopkaldsnumre på

SIM-kortet.

Sådan foretages et nødopkald

Indtast 112 (det internationale

nødopkaldsnummer), } Kald op.

Sådan ser du dine lokale

nødopkaldsnumre

} Kontakter } Mere

} Indstillinger } Specielle

numre } Nødopkaldsnumre

Videoopkald

Få en person vist på skærmen under

opkald.

Før du starter

Hvis du vil foretage et videoopkald,

skal både du og den, du ringer op,

have et abonnement, der understøtter

3G-tjenesten (UMTS), og I skal

være inden for et 3G-nets (UMTS)

rækkevidde. 3G-tjenesten (UMTS)

er tilgængelig, når 3G-ikonet vises

på statuslinjen.

Videodemotilstand

Du kan bruge de fleste

videoopkaldsfunktioner uden

at foretage et opkald, f.eks. hvis

du vil klargøre kameraet inden

du kalder op. } Videoopk.

Sådan foretages et videoopkald

Hvis 3G-tjenesten (UMTS)

er tilgængelig, kan du foretage

et videoopkald på følgende måder:

• Indtast telefonnummeret (eventuelt

med det internationale præfiks og

områdenummer) } Mere } Foretag

videoopk.

• Kontakter og vælg kontakten,

du vil kalde op. Brug eller til

at vælge et nummer } Mere } Foretag

videoopk.

• Videoopk } Opk... } Kontakter

for at modtage et telefonnummer

} Opkald eller indtast et

telefonnummer } Opkald

Sådan zoomes den udgående

video ind eller ud

Tryk på for at zoom ind på den

udgående video, og tryk på for

at zoome ud.

26 Opkald

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan accepterer du et indgående

videoopkald

Åbn telefonen eller } Svar.

Du kan slå Åbn for at svare til eller fra

% 40 Sådan slår du besvarelse af

telefonen, når den åbnes, til eller fra.

Sådan afsluttes et videoopkald,

Luk telefonen eller } Afsl opk.

Indstillinger for videoopkald

} Mere for følgende indstillinger:

• Skift kamera– for at skifte

mellem hovedkamera og

videokamera. Brug hovedkameraet

til at vise modtageren et komplet

billede af dine omgivelser.

• Stop kamera/Start kamera – sluk

og tænd det videokameraet. Der

vises et alternativt billede, når det

er slukket.

• Gem billede – gem billedet, der

vises i stor visning, f.eks. billedet

af den, der kalder op.

• Kamera – indstillinger

• Lysstyrke – juster det udgående

billedes niveau.

• Aktiver nattilst. – bruges,

når lysforholdene er dårlige.

Denne indstilling påvirker

udgående video.

• Lyd – indstillinger under

et videoopkald

• Slå højttaler fra/Slå højttaler til –

indkommende lyd.

• Slå mikrofon fra/Mikrofon til –

mikrofon fra eller til.

• Overfør lyd – til og fra

håndfrit Bluetooth udstyr.

• Layout – indstillinger

• Skift billede – vis ind- eller

udgående video i fuld størrelse.

• Skjul det lille bill./Vis lille billede

• Spejlvend billede – vælg, om du vil

have vist dit eget spejlbillede.

• Indstillinger – når der svares

• Svartilstand – slå videokameraet til

eller fra.

• Alternativt billede – vælg et

billede, som modtageren skal

se, når kameraet er slukket.

• Lydindstillinger – vælg, om

mikrofon, højttaler eller begge

skal være slået til eller fra, når

der foretages et opkald.

• Videokvalitet – vælg billedkvalitet

for indgående videoopkald.

Opkald 27

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Kontakter

Du kan gemme dine

kontaktoplysninger i telefonens

hukommelse eller på et SIM-kort.

Vælg, hvilke kontaktoplysninger –

Kontakter eller SIM-kontakter – der

som standard skal vises.

} Kontakter } Mere } Indstillinger

for at få nyttige oplysninger og

indstillinger.

Standardkontakt

Hvis Kontakter er valgt som standard,

får dine kontakter alle oplysninger, der

er gemt under Kontakter, vist. Hvis du

vælger SIM-kontakter som standard,

får dine kontakter vist oplysninger

afhængigt af SIM-kortet.

Sådan vælger du standardkontakter

1 } Kontakter } Mere } Indstillinger

} Avanceret } Standardkontakter.

2 } Kontakter eller SIM-kontakter.

Telefonkontakter

Gem kontakter i telefonen med

navne, telefonnumre og personlige

oplysninger. Du kan også føje

billeder og ringesignaler til

kontakter. Brug , , og

til at rulle mellem fanerne og deres

informationsfelter.

Sådan tilføjes en telefonkontakt

1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj, hvis

Kontakter er valgt som standard.

2 Indtast navnet } OK.

3 Indtast nummeret, } OK.

4 Vælg en nummerindstilling.

5 Gennemgå fanerne, og vælg felter

for at indtaste flere oplysninger.

} Mere } Tilføj symbol og vælg

symbolet } Indsæt for at tilføje

symboler som f.eks. @.

6 } Gem, når alle oplysninger er tilføjet.

Sådan slettes en kontakt.

1 } Kontakter og gå til en kontakt.

2 Tryk på og vælg Ja.

Sådan slettes alle telefonens

kontakter

} Kontakter } Mere } Indstillinger

} Avanceret } Slet alle kontakter

} Ja og } Ja, hvis Kontakter er valgt

som standard. Navne og numre på

SIM-kortet slettes ikke.

28 Opkald

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


SIM-kontakter

Gem kontakter på SIM-kortet.

Sådan tilføjes en SIM-kontakt

1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj, hvis

SIM-kontakter er valgt som standard.

2 Indtast navnet } OK.

3 Indtast nummeret } OK og vælg

et nummer. Tilføj flere oplysninger,

hvis de findes } Gem.

Sådan gemmer du automatisk navne

og telefonnumre på SIM-kortet

} Kontakter } Mere } Indstillinger

} Avanceret } Autogem på SIM

og vælg Til.

Hukommelsesstatus

Antallet af kontakter, du kan

gemme i telefonen eller på

SIM-kortet, afhænger af den

tilgængelige hukommelse.

Sådan vises hukommelsesstatus

} Kontakter } Mere } Indstillinger

} Avanceret } Hukomm.status.

Brug af kontakter

Kontakter kan bruges på mange

måder. Nedenfor kan du se,

hvordan du:

• Kalder op til telefon- og

SIM-kontakter.

• Sender telefonens kontakter

til en anden enhed.

• kopierer kontakter til telefonen

og SIM-kortet.

• Føjer et billede eller et ringesignal

til en telefonkontakt.

• Redigere kontakter.

• Synkroniserer dine kontakter.

Sådan kalder du op til

en telefonkontakt

1 } Kontakter. Gå til, eller indtast

det eller de første bogstaver

ikontakten.

2 Tryk på eller for at vælge

et nummer } Kald op for at foretage

opkaldet eller } Mere } Foretag

videoopk for at foretage et

videoopkald, når kontakten

er markeret.

Opkald 29

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan kaldes der op til en

SIM-kontakt

• Tryk på eller hvis

SIM-kontakter er standard

} Kontakter og kontakten er

fremhævet. } Kald op for at foretage

et taleopkald eller } Mere } Foretag

videoopk for at foretage et

videoopkald.

• } Kontakter } Mere } Indstillinger

} SIM-kontakter og vælg kontakten

} Kald op for at foretage et

taleopkald, eller } Mere } Foretag

videoopk for at foretage et

videoopkald, hvis Kontakter er valgt

som standard.

Sådan sendes en kontakt

} Kontakter, og vælg en kontakt

} Mere } Send kontakt, og vælg

en overførselsmetode.

Sådan sendes alle kontakter

} Kontakter } Mere } Indstillinger

} Avanceret } Send alle kontakt.

og vælg en overførselsmetode.

Sådan kopieres navne og numre

til SIM-kortet

1 } Kontakter } Mere } Indstillinger

} Avanceret } Kopier til SIM-kort.

2 Vælg et af alternativerne.

Alle eksisterende oplysninger på

SIM-kortet erstattes, når alle kontakter

kopieres fra telefonen til SIM-kortet.

Sådan kopieres navne og numre

til telefonkontakter

1 } Kontakter } Mere } Indstillinger

} Avanceret } Kopier fra SIM.

2 Vælg et af alternativerne.

Sådan føjes et billede, ringesignal

eller en video til en telefonkontakt

1 } Kontakter, og vælg kontakten

} Mere } Rediger kontakt.

2 Vælg den relevante fane,

og vælg derefter Billede

eller Ringesignal og } Tilføj.

3 Vælg en indstilling og et objekt } Gem.

Hvis dit abonnement understøtter

tjenesten Vis nummer, kan du tildele

et personligt ringesignal til kontakter.

Sådan redigeres en telefonkontakt

1 } Kontakter, og vælg en kontakt

} Mere } Rediger kontakt.

2 Gå til den relevante fane, vælg feltet,

der skal redigeres, og } Rediger.

3 Rediger oplysningerne } Gem.

30 Opkald

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan redigeres en SIM-kontakt

1 } Kontakter, og vælg navnet

og nummeret, du vil redigere,

hvis SIM-kontakter er standard.

} Kontakter } Mere } Indstillinger

} SIM-kontakter og vælg navnet

og nummeret, du vil redigere, hvis

telefonkontakter er standard.

2 } Mere } Rediger kontakt og rediger

navnet og nummeret.

Synkronisering af kontakter

Du kan synkronisere dine kontakter

med et kontaktprogram på internettet.

Der er flere oplysninger under

% 74 Synkronisering.

Sådan gemmer og gendanner

du kontakter med et

hukommelseskort

} Kontakter } Mere } Indstillinger

} Avanceret } Backup til M.S.

eller Gendan fra M.S.

Sådan vælges sorteringsrækkefølge

for kontakter

} Kontakter } Mere } Indstillinger

} Avanceret } Sort.rækkefølge.

Opkaldsliste

Oplysninger om de seneste opkald.

Sådan ringer du til et nummer

fra opkaldslisten

1 } Opkald fra standby, og vælg

en fane.

2 Gå til navnet eller nummeret, der

skal kaldes op } Kald op for at

foretage et taleopkald eller

} Mere } Foretag videoopk for

at foretage et videoopkald.

Sådan føjer du et nummer fra

opkaldslisten til kontakter

1 } Opkald fra standby, og vælg en

fane.

2 Gå til det nummer, du vil tilføje } Mere

} Gem nummer.

3 } Ny kontakt for at oprette

en ny kontakt, eller vælg

en eksisterende kontakt,

som nummeret skal føjes til.

Sådan slettes opkaldslisten

} Opkald, og vælg fanen Alle

} Mere } Slet alle.

Hurtigopkald med billeder

Gem numre på position 1-9

i telefonen, så du hurtigt kan

få adgang til dem. Hurtigopkald

afhænger af din standardkontakter

Opkald 31

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


% 28 Standardkontakt, du kan

f.eks. foretage hurtigopkald til

numre gemt på SIM-kortet.

Hvis du føjer kontakter med billeder

til positionerne for hurtigopkald,

vises kontaktbillederne % 30 Sådan

føjes et billede, ringesignal eller en

video til en telefonkontakt.

Sådan redigerer du

hurtigopkaldsnumre

1 } Kontakter } Mere } Indstillinger

} Hurtigkald.

2 Gå til positionen } Tilføj eller } Mere

} Erstat.

Sådan foretager du hurtigopkald

Indtast positionsnummeret fra

standby } Kald op.

Talemeddelelse

Hvis dit abonnement omfatter

en talemeddelelsestjeneste,

kan de personer, der ringer til dig,

lægge en talemeddelelse, når

du ikke kan besvare et opkald.

Kontakt netoperatøren vedrørende dit

nummer til talemeddelelsestjenesten

eller for at få flere oplysninger.

Sådan kalder du op til

talemeddelelsestjenesten

Tryk på og hold nede.

} Ja, og indtast nummeret, hvis

du ikke har indtastet et nummer

på talemeddelelsestjenesten.

Sådan redigerer du nummeret

på din talemeddelelsestjeneste

} Meddelelser } Indstillinger

} Talemedd.nr.

Talekontrol

Du kan håndtere opkald

med stemmen ved at oprette

talekommandoer til at:

• Foretage taleopkald – kalde op

til nogen ved at sige deres navn.

• Aktivere talekontrol ved at sige

et ”magisk ord”.

• Besvare og afvise opkald, når

du bruger håndfrit udstyr.

Inden et taleopkald

Aktiver stemmestyringsfunktionen,

og optag dine stemmekommandoer.

Der vises et ikon ved siden af

et telefonnummer, der har en

stemmekommando.

32 Opkald

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan aktiverer du stemmestyret

opkald og optager navne

1 } Indstillinger } fanen Generelt

} Stemmestyring } Stemmestyret

opk } Aktiver } Ja } Ny

talekommando, og vælg en kontakt.

2 Brug og til at få numrene

vist, hvis kontakten har mere end

ét nummer. Vælg nummeret, som

stemmekommandoen skal føjes

til. Optag en talekommando,

f.eks. ”Johns mobil”.

3 Der vises en vejledning. Vent

på tonen, og sig kommandoen

for at optage. Stemmekommandoen

afspilles.

4 } Ja, hvis optagelsen er OK.

} Nej og gentag trin 3, hvis

det ikke er tilfældet.

} Ny talekommando } Tilføj igen,

og gentag trin 2-4 ovenfor

for at optage en anden

stemmekommando til en kontakt.

Navnet på den, der ringer op

Hør det indtalte kontaktnavn,

når du modtager et opkald fra

den pågældende kontakt.

Sådan slår du navnet på den,

der kalder op, til eller fra

} Indstillinger } fanen Generelt

} Stemmestyring } Afspil opk.navn.

Stemmestyret opkald

Start taleopkaldet fra standby

vha. telefonen, en bærbar håndfri,

Bluetooth hovedtelefoner eller ved

at sige dit magiske ord.

Sådan foretages et opkald

1 Tryk på og hold en af

lydstyrketasterne nede fra standby.

2 Vent på tonen, og sig det optagede

navn, f.eks. ”Johns mobil”. Navnet

afspilles og opkaldet foretages.

Sådan foretager du et

håndfrit opkald

Tryk på knappen på den håndfri

enhed og hold den nede, eller

tryk på knappen på Bluetooth

hovedtelefonerne fra standby.

Opkald 33

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Det magiske ord

Optag og brug en talekommando

som magisk ord for at aktivere

talekontrol uden at trykke på

nogen taster. Det magiske ord

kan kun bruges sammen med

håndfrit udstyr.

Vælg et langt, usædvanligt ord eller

en sætning, der nemt kan skelnes

fra almindelig baggrundstale.

Sådan aktiverer og optager

du det magiske ord

1 } Indstillinger } fanen Generelt

} Stemmestyring } Magisk ord

} Aktiver.

2 Der vises en vejledning.

} Fortsæt. Vent på tonen,

og sig det magiske ord.

3 } Ja for at acceptere eller } Nej

for at optage et nyt magisk ord.

4 Der vises en vejledning. } Fortsæt

og vælg det miljø, det magiske ord

skal aktiveres i.

Talesvar

Du kan besvare eller afvise

indkommende opkald vha.

stemmen, når du bruger

håndfrit udstyr.

Du kan bruge en MIDI-, WAV- (16 kHz),

eMelody- eller iMelody-fil som

ringesignal i forbindelse med talesvar.

Sådan aktiverer du talesvar og

optager talesvarkommandoer

1 } Indstillinger } fanen Generelt

} Stemmestyring } Talesvar

} Aktiver.

2 Der vises en vejledning. } Fortsæt.

Vent på tonen, og sig ”Svar” eller

et andet ord.

3 } Ja for at acceptere eller } Nej

for at foretage en ny optagelse.

4 Der vises en vejledning. } Fortsæt.

Vent på tonen, og sig ”Optaget”

eller et andet ord.

5 } Ja for at acceptere eller } Nej

for at foretage en ny optagelse.

6 Der vises en vejledning. } Fortsæt

og vælg det miljø, talesvaret skal

aktiveres i.

34 Opkald

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan besvarer eller afviser du

et opkald vha. talekommandoer

Når telefonen ringer, skal du sige:

• ”Svar” for at modtage opkaldet.

• ”Optaget” for at afvise det.

Sådan redigeres talekommandoer

1 } Kontakter og gå til en kontakt.

2 } Mere } Rediger kontakt og gå

til den relevante fane.

Sådan optages en talekommando

igen

1 } Indstillinger } fanen Generelt

} Stemmestyring } Stemmestyret

opk } Rediger navne.

2 Vælg en kommando } Mere

} Erstat tale.

3 Vent på tonen, og sig kommandoen.

Viderestilling af opkald

Du kan viderestille opkald,

f.eks. til en telefonsvarertjeneste.

Når funktionen Begræns opkald

er aktiveret, er visse indstillinger

for viderestilling af opkald ikke

tilgængelige. % 38 Begrænsning af

opkald.

Telefonen har følgende indstillinger:

• Viderestil altid – Alle opkald.

• Hvis optaget – Hvis der allerede

er et opkald i gang.

• Ingen kontakt – Hvis telefonen

er slukket, eller den ikke er inden

for rækkevidde.

• Intet svar – Hvis der ikke svares

inden for et bestemt tidsrum.

Sådan aktiverer du viderestilling

af opkald

1 } Indstillinger } fanen Opkald

} Viderestil opkald.

2 Vælg en opkaldstype og en indstilling

for viderestilling } Aktiver.

3 Indtast telefonnummeret, som

dine opkald skal viderestilles til,

eller tryk på Slå op for at finde

en kontakt } OK.

Sådan deaktiverer du viderestilling

af opkald

Gå til indstillingen for viderestilling

} Deaktiver.

Opkald 35

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Flere opkald på samme tid

Du kan håndtere flere

opkald samtidigt.

Tjenesten Opkald venter

Når tjenesten er aktiveret, høres

et bip, når du modtager yderligere

et opkald.

Sådan aktiverer eller deaktiverer

du tjenesten Opkald venter

} Indstillinger } fanen Opkald vha.

eller og } Håndter opkald

} Opkald venter.

Sådan foretager du et nyt opkald

1 } Mere } Parker for at parkere

et igangværende opkald.

2 Indtast det nummer, du vil kalde

op } Mere } Kald op.

Modtagelse af taleopkald nr. 2

Når du modtager yderligere et

opkald, kan du gøre følgende:

} Svar og parkere det igangværende

opkald.

} Optaget for at afvise og fortsætte

det igangværende opkald.

} Erstat aktive opk. for at besvare og

afslutte det igangværende opkald.

Håndtering af to taleopkald

Hvis du har et igangværende

opkald og et parkeret opkald,

kandugøre følgende:

} Mere for at få vist indstillingerne:

• Skift – for at skifte mellem

de to opkald.

• Forbind opkald – for at forbinde

de to opkald.

• Overfør opkald – for at overføre

de to opkald. Din forbindelse til

de to opkald afbrydes.

} Afsl opk for at få vist indstillingerne:

• Ja – for at hente det

parkerede opkald.

• Nej – for at afslutte begge opkald.

Du kan ikke besvare et tredje

opkald uden at afbryde et af de

to andre eller forbinde dem til

en konference.

36 Opkald

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Konferencer

Du kan starte en konference ved

at forbinde et igangværende og

et parkeret opkald. Derefter kan

du parkere konferencen og tilføje

op til fem deltagere, eller foretage

yderligere et opkald.

Der kan være yderligere gebyrer

forbundet med opkald til flere

personer. Kontakt netoperatøren

for at få flere oplysninger.

Sådan forbinder du to samtaler

til en konference

} Mere } Forbind opkald.

Sådan tilføjer du en ny deltager

1 } Mere } Parker for at parkere

forbundne opkald.

2 } Mere } Tilføj opkald og ring

til den næste person, du vil

føje til konferencen.

3 } Mere } Forbind opkald.

4 Gentag trin 1-3 for at tilføje

flere deltagere.

Sådan kobler du en deltager ud

} Mere } Afbryd deltager og

vælg den deltager, du vil koble

fra konferencen.

Sådan starter du en privat samtale

1 } Mere } Tal med og vælg den

deltager, du vil tale med.

2 } Mere } Forbind opkald for

at genoptage konferencen.

To samtalelinjer

Du kan foretage særskilte opkald

fra forskellige telefonnumre, hvis

dit abonnement understøtter flere

samtalelinjer.

Sådan vælger du en linje til

udgående opkald

} Indstillinger og brug eller

til at gå til fanen Opkald. Vælg linje

1eller2.

Sådan ændrer du navnet på en linje

} Indstillinger og brug eller til

at gå til fanen Visning } Rediger

linjenavne. Vælg den linje, der skal

redigeres.

Mine numre

Se, tilføj og rediger dine egne

telefonnumre.

Sådan kontrollerer du dine

telefonnumre

} Kontakter } Mere } Indstillinger

} Specielle numre } Mine numre

og vælg en af indstillingerne.

Opkald 37

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Accept af opkald

Du kan vælge kun at modtage

opkald fra visse telefonnumre.

Hvis en indstilling for viderestilling

Hvis optaget er aktiveret,

viderestilles opkaldene.

Sådan føjer du numre til listen

over accepterede opkald

} Indstillinger og brug eller til

at gå til fanen Opkald } Håndter

opkald } Accepter opkald } Kun fra

listen } Rediger } Tilføj. Vælg en

kontakt eller } Grupper % 40 Grupper.

Sådan accepterer du alle opkald

} Indstillinger } fanen Opkald

} Håndter opkald } Accepter

opkald } Alle opkaldere.

Begrænsning af opkald

Du kan begrænse ud- og indgående

opkald. Der kræves et password

fra tjenesteudbyderen.

Hvis du viderestiller indgående opkald,

er der nogle indstillinger for Begræns

opkald, der ikke kan aktiveres.

Følgende opkald kan begrænses:

• Alle udgående – Alle udgående

opkald.

• Udgående int. – Alle udgående

internationale opkald.

• Udg. int. roaming – Alle udgående

internationale opkald undtagen

til eget land.

• Alle indgående – Alle indgående

opkald.

• Indg. ved roaming – Alle indgående

opkald, når du er i udlandet

% 23 Net.

Sådan aktiverer eller deaktiverer

du en opkaldsbegrænsning

1 } Indstillinger og brug eller til

at gå til fanen Opkald } Håndter

opkald } Begræns opkald. Vælg

en indstilling.

2 Vælg Aktiver eller Deaktiver,

indtast dit password } OK.

38 Opkald

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Opkald til faste numre

Med funktionen Faste numre kan

du foretage opkald til bestemte

numre, der er gemt på SIM-kortet.

De faste numre er beskyttet af

PIN2-koden.

Du kan stadig ringe til det internationale

nødopkaldsnummer 112, også selvom

funktionen Faste numre er aktiveret.

Dele af numre kan gemmes. Hvis

du f.eks. gemmer 01234, kan der

ringes til alle numre, der starter

med 01234.

Når funktionen Faste numre er aktiveret,

har du muligvis ikke tilladelse til at få vist

eller håndtere telefonnumre, der er gemt

på SIM-kortet.

Sådan aktiverer eller deaktiverer

du opkald til bestemte numre

1 } Kontakter } Mere } Indstillinger

} Specielle numre } Faste numre

og vælg Aktiver eller Deaktiver.

2 Indtast din PIN2-kode } OK, og

derefter } OK igen for at bekræfte.

Sådan gemmer du et fast nummer

} Kontakter } Mere } Indstillinger

} Specielle numre } Faste numre

} Faste numre } Nyt nummer

og indtast oplysningerne.

Opkaldstid og -pris

Under et opkald vises opkaldets

varighed. Du kan kontrollere

varigheden af det seneste

opkald, udgående opkald og

samlet tid for dine opkald.

Sådan kontrollerer du opkaldstiden

} Indstillinger og brug eller til

at gå til fanen Opkald } Tid og pris

} Opkaldstimere.

Yderligere opkaldsfunktioner

Tonesignaler

Du kan bruge banktjenesterne

eller betjene en telefonsvarer ved

at sende tonesignaler under et opkald.

Sådan bruger du tonesignaler

• Tryk på - , eller

for at sende toner.

• } Mere } Deaktiver toner eller Slå

toner til for at slå toner til eller fra

under et opkald.

• Tryk på for rydde skærmen,

efter et opkald.

Notesblok

Brug skærmen som notesblok,

hvor du kan indtaste et telefonnummer

under et opkald. Når du afslutter

opkaldet bliver nummeret stående

på skærmen, så du kan kalde det

op eller gemme det under kontakter.

Opkald 39

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan kalder ud op eller gemmer

fra notesblokken

} Kald op for at kalde nummeret

op, eller

} Mere } Gem nummer og vælg

en kontakt som nummeret skal

gemmes under, eller

} Ny kontakt for at oprette en

ny kontakt, som nummeret skal

gemmes under.

Vise eller skjule eget nummer

Hvis dit abonnement omfatter

tjenesten Vis nummer, kan du

vælge at skjule dit telefonnummer,

når du foretager opkald.

Sådan tillader du, at eget nummer

vises eller skjules

1 } Indstillinger } fanen Opkald } Vis

eller skjul nr.

2 Vælg Vis nummer, Skjul nummer eller

Netstandard.

Åbn for at svare

Indstilling af telefonen, så opkald

besvares, når telefonen åbnes.

Sådan slår du besvarelse af

telefonen, når den åbnes, til eller fra

} Indstillinger } fanen Opkald } Åbn

for at svare } Til eller Fra.

Grupper

Opret en gruppe numre og e-mailadresser

for at sende meddelelser

til flere modtagere på én gang

% 41 Meddelelser.

Hvis du sender en SMS til en gruppe,

betaler du for hvert medlem.

Du kan også bruge grupper (med

numre), når du opretter lister over

accepterede opkald, % 38 Accept af

opkald.

40 Opkald

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan oprettes en gruppe numre

og e-mail-adresser

1 } Kontakter } Mere } Indstillinger

} Grupper } Ny gruppe } Tilføj.

2 Angiv gruppens navn } Fortsæt.

3 } Ny } Tilføj for at finde og markere en

kontakts nummer eller e-mail-adresse.

4 Gentag trin 3 for at tilføje flere numre

eller e-mail-adresser. } Udført.

Visitkort

Tilføj dit visitkort som en kontakt.

Sådan tilføjer du dit eget visitkort

} Kontakter } Mere } Indstillinger

} Mit visitkort og tilføj oplysninger

til dit visitkort } Gem.

Sådan sender du dit visitkort

} Kontakter } Mere } Indstillinger

} Mit visitkort } Send mit visitkort

og vælg en overførselsmetode.

Meddelelser

SMS, MMS, talemeddelelser, e-mail,

Mine venner.

Din telefon understøtter forskellige

meddelelsestjenester. Kontakt din

tjenesteudbyder vedrørende de

tjenester, du kan bruge, eller besøg

www.sonyericsson.com/support for

at få flere oplysninger.

Tekstmeddelelser (SMS)

SMS'er kan også indeholde enkle

billeder, lydeffekter, animation og

melodier. Du kan også oprette og

bruge skabeloner til dine meddelelser.

Før du starter

Du modtager nummeret til dit

servicecenter fra din tjenesteudbyder,

og som regel gemmes det på SIMkortet.

I modsat fald kan du selv

indtaste nummeret.

Meddelelser 41

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan indtastes et

servicecenternummer

1 } Meddelelser } Indstillinger } SMS

} Servicecenter. Hvis nummeret på

servicecentret er gemt på SIM-kortet,

vises det på listen.

2 } Rediger } Nyt servicecenter,

og indtast nummeret, inkl. det

internationale ”+”-symbol og lande/

områdekoden } Gem, hvis der ikke

er noget nummer på listen.

Afsendelse af SMS'er

Oplysninger om indtastning af

bogstaver % 19 Indtastning af

bogstaver.

Visse sprogspecifikke tegn bruger

mere plads. På visse sprog kan

du deaktivere Nationale tegn

for at spare plads.

Sådan skriver og sender du en SMS

1 } Meddelelser } Skriv ny } SMS.

2 Skriv din meddelelse } Fortsæt.

(Du kan gemme en meddelelse til

senere i Kladder ved at trykke på

} Gem meddelelse).

3 } Indtast telefonnr. og indtast et

nummer, eller } Opslag i Kontakter

for at hente et nummer eller en

gruppe fra Kontakter eller

} Indtast e-mail-adr. eller vælg

på listen med de senest anvendte

modtagere } Send.

Hvis du vil sende en meddelelse til

en e-mail-adresse, skal du angive

nummeret på en e-mail-gateway,

} Meddelelser } Indstillinger } SMS

} E-mail-gateway. Du kan få nummeret

oplyst hos din tjenesteudbyder.

Sådan kopieres og indsættes

tekst i en meddelelse

1 } Mere } Kopier og indsæt, mens

du skriver meddelelsen.

2 } Kopier alt eller } Marker og kopier

og brug navigeringstasten til at rulle

og markere tekst med i meddelelsen.

3 } Mere } Kopier og indsæt } Sæt ind.

Sådan indsætter du et objekt

ienSMS

1 } Mere } Tilføj objekt, mens

du skriver meddelelsen.

2 Vælg en indstilling og derefter

et objekt, f.eks. et billede.

Du kan konvertere din SMS til

en MMS. } Mere } Til MMS

mens du skriver meddelelsen, og

fortsæt oprettelsen af en MMS,

% 45 Billedmeddelelser (MMS).

42 Meddelelser

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Modtagelse af SMS'er

Hvis du modtager en SMS, vises

den i aktivitetsmenuen, hvis Nye

hændelser er indstillet til

Aktivitetsmenu. } Vis for at læse

meddelelsen.

Sådan modtager du en SMS

Hvis Nye hændelser er indstillet til

Pop-up, bliver du spurgt, om du

vil læse SMS'en. } Ja for at

læse meddelelsen eller } Nej for

at læse den senere. } Mere, når

du har læst SMS'en for at få vist

indstillinger, eller tryk på for

at lukke meddelelsen.

Opkald til et nummer i en SMS

Marker telefonnummeret, der vises

i meddelelsen, } Kald op.

Lagring og sletning af SMS'er

SMS'er, du har modtaget, gemmes

i telefonens hukommelse. Når

telefonens hukommelse er fuld,

skal du slette meddelelser eller

flytte dem til SIM-kortet, før du

kan modtage nye meddelelser.

Meddelelser, der er gemt på SIMkortet,

bliver der, indtil de slettes.

Sådan gemmes en meddelelse

1 } Meddelelser } Indbakke og vælg

meddelelsen, du vil gemme.

2 } Mere } Gem meddelelse.

3 } Gemte meddel. for at gemme

på SIM-kortet, eller } Skabeloner

for at gemme meddelelsen som

en skabelon i telefonen.

Sådan gemmes et objekt i en SMS

1 Marker telefonnummeret, billedet

eller web-adressen, du vil gemme,

mens du læser meddelelsen, } Mere.

2 } Anvend (det valgte telefonnummer

vises) } Gem nummer for at gemme

telefonnummeret eller } Gem

billedefor at gemme et billede

eller } Anvend (det valgte bogmærke

vises) } Gem bogmærke for at

gemme et bogmærke.

Sådan sletter du en meddelelse

1 } Meddelelser, og vælg en mappe.

2 Marker den meddelelse, du vil slette,

og tryk på .

Meddelelser 43

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan gemmer eller sletter

du flere meddelelser

1 } Meddelelser, og vælg en mappe.

2 Marker en meddelelse } Mere

} Slet alle medd. for at slette

alle meddelelser i mappen eller

} Marker flere, gå til og marker

meddelelser ved at trykke

på Marker eller Fjern mrk.

3 } Mere } Gem meddelelse for

at gemme meddelelser eller

} Slet meddelelser for at

slette meddelelser.

Lange meddelelser

Det tilladte antal tegn i en SMS

afhænger af sproget, der skrives

på. Du kan sende en længere

meddelelse ved at kæde to eller

flere meddelelser sammen. Du

skal betale for hver meddelelse

ienlang sammenkædet meddelelse.

Modtageren modtager muligvis ikke

alle dele af en lang meddelelse

samtidigt.

Spørg tjenesteudbyderen, hvor mange

meddelelser der kan sammenkædes.

Sådan slår du lange meddelelser til

} Meddelelser } Indstillinger } SMS

} Maks. medd.lgd. } Maks. tilgæng.

Skabeloner til SMS'er

Du kan tilføje en skabelon eller

gemme en meddelelse som en

skabelon i telefonen % 43 Sådan

gemmes en meddelelse.

Sådan tilføjes en skabelon

1 } Meddelelser } Skabeloner

} Ny skabelon } Tekst.

2 Indsæt tekst } OK.

3 Skriv en titel } OK.

Sådan brugs en skabelon

1 } Meddelelser } Skabeloner vælg

en skabelon } Anvend } SMS.

2 Tilføj tekst, eller } Fortsæt,

og vælg en modtager, som

meddelelsen skal sendes til.

Meddelelsesindstillinger

Vælg en standardværdi for

flere meddelelsesindstillinger,

eller vælg indstillinger, hver

gang du sender en meddelelse.

Sådan vælges standardindstillinger

for en SMS

} Meddelelser } Indstillinger } SMS

og vælg de indstillinger, der skal

ændres.

44 Meddelelser

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan angives indstillinger

for en specifik meddelelse

1 } Mere } Avanceret, når meddelelsen

er skrevet, og modtageren er valgt.

2 Vælg en indstilling, du vil ændre,

} Rediger, og vælg en ny indstilling

} Udført.

Sådan kontrolleres leveringsstatus

for en afsendt meddelelse

} Meddelelser } Sendte medd.

og vælg en SMS } Vis } Mere

} Vis status.

Billedmeddelelser (MMS)

MMS'er kan indeholde tekst,

billeder, kamerabilleder, dias,

lydoptagelser, videoklip, signaturer

og vedhæftede filer. Du kan sende

MMS'er til en mobiltelefon eller en

e-mail-adresse.

Før du starter

Både du og modtageren skal

have et abonnement, der

understøtter MMS.

Du kan også modtage alle

indstillingerne i en MMS

automatisk fra netoperatøren

eller hente dem på

www.sonyericsson.com/support,

hvis der ikke findes en internetprofil

eller meddelelsesserver.

Inden du sender en MMS, skal

du kontrollere at:

Meddelelsesserverens adresse

og internetprofilen er angivet

} Meddelelser } Indstillinger

} MMS } MMS-profil og vælg

en profil. } Mere } Rediger

} Meddelelsesserver og } Mere

} Rediger } Internetprofil.

Sådan oprettes og sendes en MMS

1 } Meddelelser } Skriv ny } MMS.

Gå til for at bruge indstillingerne

på værktøjslinjen. Gå til eller

for at vælge en indstilling.

2 Når du er klar til at sende } Fortsæt.

3 } Indtast e-mail-adr. eller } Indtast

telefonnr. eller } Opslag i Kontakter

for at hente et nummer eller en gruppe

under Kontakter eller vælgepå listen

med de senest anvendte modtagere

} Send.

Du kan bruge kopierings- og

indsættelsesfunktionen, når

du skriver og redigerer MMS'er

% 42 Sådan kopieres og indsættes

tekst i en meddelelse.

Meddelelser 45

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan opretter du din egen

signatur til MMS'er

1 } Meddelelser } Indstillinger } MMS.

2 } Signatur } Ny signatur og

opret din signatur som en MMS.

Sådan vælges standardindstillinger

for en MMS

} Meddelelser } Indstillinger } MMS

og vælg indstillinger, der skal ændres.

Yderligere indstillinger for afsendelse

Bed om at få kvittering for, at

meddelelsen er læst eller modtaget,

og tildel en prioritet til en specifik

meddelelse. Du kan også føje flere

modtagere til meddelelsen.

Sådan vælger du yderligere

indstillinger for afsendelse

1 } Mere, når meddelelsen er

oprettet, og modtageren er valgt.

2 } Tilføj modtager for at tilføje

yderligere en modtager eller

} Rediger modt. for at redigere og

tilføje modtagere. } Rediger emne

for at ændre meddelelsens emne

eller } Avanceret for at få vist

yderligere sendeindstillinger.

Modtagelse af MMS'er

Vælg, hvordan MMS'er skal overføres,

og hvordan objekter, du modtager i

MMS'er, skal gemmes.

Sådan vælger du automatisk

overførsel

} Meddelelser } Indstill. } MMS

} Autooverfør for at få vist og

vælge en af følgende indstillinger:

• Altid – automatiske overførsel.

• Spørg v. roam – spørg, om

der skal overføres, hvis der

ikke er forbindelse til eget net.

• Aldrig ved roam. – overfør ikke,

når der ikke er forbindelse til

eget net.

• Spørg altid – for at overføre.

• Fra – nye meddelelser vises

i Indbakke. Vælg meddelelsen

og } Vis for at overføre.

Sådan modtages MMS'er

Hvis du modtager en MMS, der

er overført automatisk, vises

den i aktivitetsmenuen, hvis

Nye hændelser er indstillet til

Aktivitetsmenu. } Vis for at læse

meddelelsen.

Hvis Nye hændelser er indstillet

til Pop-up, bliver du spurgt, om

du vil læse MMS'en, } Ja for

at læse eller afspille.

Tryk på for at lukke meddelelsen.

46 Meddelelser

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan gemmes et objekt i en MMS

} Mere } Gem objekter, når

en MMS vises, og vælg et objekt

på den liste, der vises.

Sådan sletter du MMS'er

MMS'er gemmes i telefonens

hukommelse. Når telefonens

hukommelse er fyldt, skal du slette

meddelelser, før du kan modtage

nye meddelelser. Vælg en meddelelse,

og tryk på for at slette.

Skabeloner til MMS'er

Du kan tilføje en ny skabelon

eller bruge en prædefineret skabelon.

Sådan tilføjes en skabelon

1 } Meddelelser } Skabeloner

} Ny skabelon } MMS.

2 } Mere for at tilføje nye objekter.

3 } Gem indtast en titel } OK for

at gemme skabelonen.

Sådan bruger du en skabelon

1 } Meddelelser } Skabeloner og

vælg en skabelon på listen } Anvend

for at bruge skabelonen, som den

er, eller } Mere } Rediger skabelon

for at redigere den } Gem, indtast

en titel } OK for at gemme

ændringerne.

2 } Fortsæt og vælg en modtager,

som meddelelsen skal sendes til,

eller vælg en skabelon på listen

} Anvend } Fortsæt hvis

skabelonen er redigeret.

Talemeddelelser

Du kan sende og modtage

en lydoptagelse som

en talemeddelelse.

Afsenderen og modtageren skal have et

abonnement, der understøtter MMS'er.

Sådan optager og sender

du en talemeddelelse

1 } Meddelelser } Skriv ny

} Talemeddelelse.

2 Optag din meddelelse. } Stop

for at afslutte.

3 } Send for sende meddelelsen.

4 } Indtast e-mail-adr. for en e-mailmodtager

eller } Indtast telefonnr.

for en modtagers telefonnummer

eller } Opslag i Kontakter for at

finde et nummer eller en gruppe

i Kontakter eller vælge på listen

med de senest anvendte

modtagere } Send.

Meddelelser 47

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Modtagelse af talemeddelelser

Talemeddelelsen vises i

aktivitetsmenuen, hvis Nye hændelser

er indstillet til Aktivitetsmenu, når

du modtager en talemeddelelse,

der er hentet automatisk. } Afspil

for lytte til meddelelsen.

Hvis Nye hændelser er indstillet

til Pop-up, bliver du spurgt, om

du vil høre talemeddelelsen. } Ja

for at afspille meddelelsen eller

} Nej hvis du vil afspille den senere.

} Mere for at få vist en liste med

valgmuligheder, når du har hørt

talemeddelelsen. Tryk på

for at lukke meddelelsen.

E-mail

Læs e-mail i telefonen når som

helst. Skriv en meddelelse, vedhæft

et billede, en lydoptagelse eller

et videoklip taget med kameraet,

og send det til dine venner eller

kollegaer. Du kan også besvare

og videresende e-mail med

telefonen på samme måde som

med computeren.

Den e-mail-adresse, du bruger

på din computer, kan også bruges

i telefonen. Det kræver, at

telefonen anvender de samme e-mailindstillinger

som computeren til

e-mail-adresse. Gør følgende for

at bruge computerens e-mailadresse

i telefonen:

• Modtag indstillingerne automatisk

Det nemmeste er at få

indstillingerne sendt direkte

til telefonen. Brug internettet

fra din computer til at besøge

www.sonyericsson.com/support.

• Indtast indstillingerne manuelt

• Bed e-mail-udbyderen om

indstillingerne. En e-mail-udbyder

er den person eller virksomhed,

der gav dig din e-mail-adresse,

f.eks. it-administratoren på

din arbejdsplads eller en

internetudbyder, eller

• Du har et dokument hjemme,

som du har modtaget fra

din e-mail-udbyder med

oplysningerne, eller

• Du kan finde oplysningerne

blandt e-mail-programmets

indstillinger på computeren.

48 Meddelelser

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Hvilke oplysninger skal bruges?

Du skal som minimum have følgende:

Indstillingstyper Eksempler

Forbindelsestype POP3 eller IMAP4

E-mail-adresse joe.smith@eksempel.

com

Indgående server mail.eksempel.com

Brugernavn jsmith

Password zX123

Udgående server mail.eksempel.com

Der er mange forskellige e-mailudbydere.

De anvender forskellig

terminologi og kræver forskellige

oplysninger. Ikke alle tjenesteudbydere

tillader e-mail-adgang

Du kan få opsætningsvejledning

og hjælp til valg af indstillinger.

Sådan angives e-mail-indstillinger

1 } Meddelelser } E-mail } Indstill.

2 } Indbakke } Mere } Send og

modtag for at få adgang til din

e-mail, når indstillingerne er angivet.

Telefonen kan oprette forbindelse

til en e-mail-server og sende og

modtage e-mail, når indstillingerne

er valgt.

Kontakt din tjenesteudbyder

for at få flere oplysninger.

Sådan opretter du en e-mail-konto

1 } Meddelelser } E-mail } Indstill.

} Ny konto } Tilføj.

2 Indtast et navn for kontoen

} OK. } Opsætningsvejl. eller

tryk på for en indstilling } Info

for at få hjælp.

3 Tryk på til en indstilling, og

indtast følgende obligatoriske

minimumindstillinger:

• E-mail-alarm og vælg

meddelelsesalarmen, der skal

lyde ved nye meddelelser.

• Opret forbind. via og vælg en

datakonto (som netoperatøren

har oplyst, } Info).

Meddelelser 49

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


• E-mail-adresse, indtast din

e-mail-adresse.

• Forbindelsestype (POP3

eller IMAP4).

• Indgående server, indtast

servernavnet.

• Brugernavn, indtast brugernavnet

til e-mail-kontoen.

• Password, indtast passwordet

til e-mail-kontoen.

• Udgående server, indtast

servernavnet.

Sådan indtaster du avancerede

indstillinger til e-mail-kontoen

(valgfrit i de fleste tilfælde)

1 } Meddelelser } E-mail } Indstill.

2 Vælg en konto, der skal redigeres

} Mere } Rediger konto } Avan.

indstillinger.

3 Tryk på for at vælge og indtaste

indstillinger, hvis e-mail-udbyderen

kræver det, f.eks., Kontrolinterval.

Sådan modtager og læser du e-mail

1 } Meddelelser } E-mail } Indbakke

} Snd/mod hvis indbakken er

tom, eller } Meddelelser } E-mail

} Indbakke } Mere } Send og

modtag for at sende eller hente nye

meddelelser. Derved sendes også

eventuelle meddelelser i udbakken.

2 Vælg en meddelelse i indbakken } Vis

for at læse den.

Sådan skriver og sender du en e-mail

1 } Meddelelser } E-mail } Skriv ny.

2 } Tilføj for at få adgang til

modtagerfeltet. } Indtast e-mail-adr.

for at indtaste en e-mail-adresse

} OK eller } Opslag i Kontakter for

at vælge en modtager fra Kontakter

} Vælg eller vælge en e-mailadresse

fra listen med de senest

anvendte modtagere } Vælg.

3 } Rediger for at få adgang til

modtagerfeltet for at tilføje flere

modtagere (efter at du har tilføjet

en). Vælg Til, Cc eller Bcc og vælg

de modtagere, du vil tilføje. } Udført,

når du har valgt modtagere.

4 Tryk på for at vælge emnefeltet,

skriv et emne } OK. } Rediger for

at redigere emnet.

5 Tryk på for at markere tekstfeltet,

skriv meddelelsen } OK. } Rediger

for at redigere meddelelsen.

6 Tryk på for at vælge feltet

til vedhæftelse af filer. } Tilføj, og

vælg den type fil, der skal vedhæftes

} Vælg for at vælge den fil,

der skal vedhæftes. } Tilføj for

at vedhæfte flere filer.

7 } Fortsæt } Send eller Mere

} Gem i Udbakke for at gemme

og sende senere.

50 Meddelelser

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Du kan bruge kopierings- og

indsættelsesfunktionen, når du skriver

og redigerer e-mail % 42 Sådan kopieres

og indsættes tekst i en meddelelse.

Sådan gemmer du en e-mail

1 } Meddelelser } E-mail } Indbakke.

2 Vælg en meddelelse } Mere } Gem

meddelelse } Gemt e-mail.

Sådan besvarer du e-mail

1 Vælg den meddelelse, du vil besvare,

i indbakken } Mere } Svar, eller

åbn meddelelsen } Svar.

2 } Ja for at medtage den

oprindelige meddelelse i svaret

eller } Nej for ikke at medtage

den oprindelige meddelelse.

3 Skriv meddelelsen i tekstfeltet

} OK. } Rediger for at redigere

meddelelsen.

4 } Fortsæt } Send.

Sådan vises eller gemmes

en vedhæftet fil i en e-mail

Åbn meddelelsen } Mere

} Vedhæftede filer } Vis for at få

vist objektet, eller vælg et objekt,

der skal gemmes.

Aktiv e-mail-konto

Hvis du har flere e-mail-konti, kan

du vælge, hvilken der skal være aktiv.

Sådan skifter du aktiv e-mail-konto

} Meddelelser } E-mail

} Indstillinger, og vælg en konto.

Push e-mail

Modtag besked i telefonen fra din

e-mail-server, når du modtager ny

e-mail, hvis din e-mail-udbyder

understøtter dette.

Sådan aktiverer du push e-mailbesked

• } Ja, hvis du bruger Send og modtag,

for om nødvendigt at aktivere, eller

• } Meddelelser } E-mail } Indstill.

Vælg en konto, der skal redigeres

} Mere } Rediger konto } Avan.

indstillinger } Push e-mail og

vælg en indstilling.

Sådan slettes en e-mail (POP3)

1 } Meddelelser } E-mail } Indbakke

} Mere.

2 } Marker til slet eller } Marker flere

} Marker eller Fjern mrk.

Markerede meddelelser slettes,

næste gang der oprettes forbindelse

til serveren.

Meddelelser 51

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan sletter du en e-mail (IMAP4)

1 } Meddelelser } E-mail } Indbakke

} Mere.

2 } Marker til slet eller } Marker flere

} Marker eller Fjern mrk.

3 } Mere } Ryd indbakke for

at slette meddelelser.

Alle meddelelser, der er markeret

til sletning i telefonen og på

serveren, slettes.

Mine venner

Opret forbindelsen til og log

på Mine venner-serveren for

at kommunikere online med

dine foretrukne venner. Hvis

dit abonnement understøtter

onlinemeddelelser og

statustjenester, kan du sende

og modtager meddelelser og

få kontakternes status vist, hvis

de er online. Du skal indtaste

serverindstillinger, hvis de ikke

allerede findes i telefonen.

Kontakt din tjenesteudbyder for

at få flere oplysninger.

Sådan indtaster du serverindstillinger

1 } Meddelelser } Mine venner

} Konfig.

2 Tilføj brugernavn, password,

serveroplysninger og vælg en

internetprofil, der skal bruges.

Du kan få oplysningerne hos

din tjenesteudbyder.

Sådan logger du på Mine

venner-serveren

} Meddelelser } Mine venner

} Log på.

Sådan logger du af

} Mere } Log af.

Sådan føjes en kontakt til listen

} Meddelelser } Mine venner } fanen

Kontakter } Mere } Tilføj kontakt.

Sådan sendes en chatmeddelelse

fra Mine venner

1 } Meddelelser } Mine venner

} fanen Kontakter og vælg

en kontakt på listen.

2 } Chat og skriv din meddelelse

} Send.

Du kan også fortsætte en chat

fra fanen Samtaler.

52 Meddelelser

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Status

Du kan vælge at få vist status for

dine kontakter alene eller for alle

brugere på Mine venner-serveren.

Sådan angives status

1 } Meddelelser } Mine venner } Mere

} Indstill. og vælg Vis min status.

2 Vælg Til alle eller Kun til kont. } Vælg.

Sådan ændrer du din egen status

} Meddelelser } Mine venner

} fanen Min status og opdater dine

statusoplysninger. Brug eller

til at rulle mellem statusfelterne.

Chatgruppe

En chatgruppe kan startes

af tjenesteudbyderen, af en

enkelt bruger af Mine venner

eller af dig selv. Du kan gemme

chatgrupper ved at gemme en

invitation til chat eller ved at søge

efter en bestemt chatgruppe.

Sådan startes en chatgruppe

1 } Meddelelser } Mine venner

} fanen Chatgrupper } Mere } Tilføj

chatgruppe } Ny chatgruppe.

2 Vælg på kontaktlisten, hvem

der skal inviteres til at deltage

i chatgruppen } Fortsæt.

3 Indtast en kort invitation

} Fortsæt } Send

Sådan tilføjes en chatgruppe

1 } Meddelelser } Mine venner

} fanen Chatgrupper } Mere

} Tilføj chatgruppe.

2 } Efter gruppe-id for at indtaste

chatgruppens id direkte eller } Søg

for at søge efter en chatgruppe.

Samtalens forløb bevares fra du

logger af til du logger på, så du kan

vende tilbage til chatmeddelelser

fra tidligere samtaler.

Sådan gemmer du en samtale

} Meddelelser } Mine venner

} fanen Samtaler og åbn en samtale

} Mere } Gem samtale

Sådan får du vist en gemt samtale

} Meddelelser } Mine venner } fanen

Samtaler } Mere } Gemt samtale

Sådan får du vist brugere,

derholderøje

} Meddelelser } Mine venner

} fanen Kontakter } Mere } Kiggende

brugere. Der vises en oversigt

over brugere på Mine vennerserveren,

der holder øje med

dine statusoplysninger.

Meddelelser 53

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan får du vist eller redigerer

du indstillinger

} Meddelelser } Mine venner

} Mere } Indstill. og vælg en

indstilling.

• Vis min status:

• Sorter kontakter:

• Chatalarm

• Serverindstillinger:

• Auto-logon:

• Tillad forbindelse:

Kontakt din tjenesteudbyder for

at få flere oplysninger.

Område- og celleinformation

Der kan sendes

informationsmeddelelser

til netabonnenter inden for

et bestemt område eller

en bestemt celle.

Sådan slås informationerne

til eller fra

} Meddelelser } Indstillinger

} Områdeinfo } Modtagelse

eller Celleinformation.

54 Meddelelser

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Billedbehandling

Kamera, video, blog, billeder

PhotoDJ, temaer.

Kamera og videooptager

Tag billeder og optag videoklip,

som du kan gemme, vise eller

sende i meddelelser % 10 Tag billeder

eller optag videoklip.

Kameraindstillinger

} Mere, når søgeren er aktiv,

for at få vist indstillinger til justering

og forbedring af billeder og videoklip,

inden de tages eller optages.

Du får muligvis sort skærm eller

billedet forvrænges, hvis du forsøger

at optage i kraftigt lys, f.eks. i direkte

sollys eller i lyset fra en lampe

i baggrunden.

Sådan bruger du zoom

Brug navigeringstasten til

at zoome ind og ud.

Sådan justeres lysstyrken

Brug lydstyrkeknapperne til at

øge eller reducere lysstyrken.

Kamera og videoindstillinger

} Mere når kamera eller video

er aktiveret, for at:

• Vis alle billeder (kamera)

• Vis alle klip (video)

• Optagetilstand (kamera):

• Normal – ingen ramme.

• Sekvens – for at tage en

billedsekvens.

• Panorama – for at samle flere

billeder til ét.

• Rammer – for at føje en ramme

til billedet.

• Optagetilstand (video):

• Kvalitetsvideo

• Til MMS

• Billedstørrelse (kamera) – vælg

en af følgende:

• 2 MP (1600x1200 pixel)

• 1 MP (1280x960)

• VGA (640x480) (640x480)

• Nat-tilstand – for at tilpasse

til dårlige lysforhold.

• Selvtimer (kamera) – for at tage

et billede et par sekunder efter, at

du har trykket på kameraknappen.

• Effekter – vælg en af følgende:

• Fra – ingen effekt.

• Sort og hvid – ingen farver.

• Negativ – omvendte farver.

• Sepia – brun nuance.

Billedbehandling 55

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


• Hvidbalance – for at farverne

til lysforholdene. Vælg Auto,

Dagslys, Overskyet, Fluorescerende

eller Glødelampe.

• Billedkvalitet (kamera):

• Normal

• Fin

• Mikrofon (video) – vælg mikrofon.

• Lukkerlyd (kamera) – for at vælge

en anden lukkerlyd.

• Dato og tid (kamera) – føj dato

og klokkeslæt til et billede som

rød tekst i nederste, højre hjørne.

Vis i forholdet 1:1, eller brug

zoom, når et billede vises, for

at få teksten vist.

• Nulstil filnummer – nulstil filtælleren.

• Gem på – vælg at gemme på Memory

Stick eller i Tlf.hukommelse.

Kameraets genveje

Du kan også bruge tasterne

som genveje til indstillinger,

når du bruger kameraet.

Tast Genvej

Optagetilstand (kamera

og video)

Billedstørrelse (kamera)

Nat-tilstand (kamera og video)

Vejledning til kameraets taster

Overførsel af billeder

Overførsel til computer

Du kan trække og slippe kamerabilleder

på en computer via USB-kablet

% 78 Overførsel af filer via USB-kablet.

For yderligere at forbedre og

organisere kamerabilleder på en

computer kan Windows®-brugere

installere Adobe Photoshop

Album Starter Edition, som findes

på den cd, der fulgte med

telefonen, eller besøge

www.sonyericsson.com/support.

Blog på internettet

Send billeder, som skal udgives

i en blog, hvis dit abonnement

understøtter det.

Webtjenester kan kræve en særskilt

licensaftale mellem dig og

tjenesteudbyderen. Visse steder

gælder yderligere bestemmelser

og/eller betalinger. Kontakt din

tjenesteudbyder for at få flere

oplysninger.

56 Billedbehandling

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan sender du kamerabilleder

til en blog

1 } Mere } Blog dette, mens

et billede, du har taget, vises.

2 Følg vejledningen, der vises

ved førstegangsbrug. Godkend

f.eks. vilkårene og betingelserne.

3 Tilføj titel og tekst } OK } Publicer

for at sende et billede til din blog.

Der sendes en SMS til din telefon

med din webadresse og logonoplysninger.

Der sættes også

bogmærke ved din webadresse.

Du kan videresende bogmærket

til andre, så de kan få adgang til

dine fotos på websiden.

Sådan sender du billeder til en blog

1 } Filhåndtering og marker

et billede i en mappe.

2 } Mere } Send } Til blog.

3 Tilføj titel og tekst } OK } Publicer.

Sådan besøger du en blogadresse

i en kontakt

} Kontakter og marker en kontaktweb-adresse

} Gå til.

Billeder og videoklip

Visning og brug af billeder

og videoklip.

Håndtering af billeder

Du kan få vist, tilføje, redigere

eller slette billeder i filhåndteringen.

Det antal billeder, der kan gemmes,

afhænger af billedernes størrelse.

Følgende filtyper understøttes

f.eks.: GIF, JPEG, WBMP, BMP,

PNG og SVG-Tiny.

Sådan får du vist og sådan

bruger du billeder

1 } Filhåndtering } Billeder.

2 Vælg et billede } Vis eller } Mere

} Anvend som og vælg en indstilling.

Sådan får du billederne vist

i et diasshow

1 } Filhåndtering } Billeder

og vælg et billede.

2 } Vis } Mere } Diasshow.

Sådan får du vist oplysninger

om en fil

1 } Filhåndtering } Billeder eller

Videoer vælg fil.

2 } Mere } Oplysninger.

Billedbehandling 57

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Brug af billeder

Du kan føje et billede til

en kontakt, bruge det, når

telefonen startes, som

baggrund i standby eller

som pauseskærm.

En animation på over 1 MB, der

er valgt som baggrund, kan

påvirke ydeevnen.

Pauseskærm

Pauseskærmen aktiveres

automatisk, når telefonen

ikke har været benyttet i nogle

sekunder. Efter yderligere et par

sekunder skifter pauseskærmen

til det dvaledisplay for at spare

på batteriet. Tryk på en vilkårlig

knap for at aktivere skærmen igen.

Sådan redigerer du billeder

% 59 PhotoDJ.

Udveksling af billeder

Du kan udveksle billeder

vha. en af de tilgængelige

overførselsmetoder. Bemærk,

at du ikke har tilladelse til at

udveksle visse typer materiale,

der er omfattet af ophavsretlig

beskyttelse.

Sådan sender du et billede

} Filhåndtering } Billeder, og

gå til et billede. } Mere } Send

og vælg en overførselsmetode.

Ikke alle telefoner kan modtage

store billeder.

Sådan modtager du et billede

} Indstillinger } Forbindelser,

og vælg en overførselsmetode.

Sådan gemmer du et billede

i en meddelelse

% 43 Sådan gemmes et objekt i en

SMS eller % 47 Sådan gemmes et

objekt i en MMS eller % 51 Sådan

vises eller gemmes en vedhæftet fil i

en e-mail.

Arkivering af billeder og videoklip

Telefonen gemmer billedet eller

videoklippet, du har taget,

i hukommelsen eller på

hukommelseskortet, hvis der

er isat et.

Du kan ikke gemme flere billeder

eller videoklip, medmindre

du sletter eller flytter filer, hvis

telefonens hukommelse eller

hukommelseskortet er fyldt

% 21 Filhåndtering.

58 Billedbehandling

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Afsendelse af billeder og videoklip

Når du har taget et billede eller

optaget et videoklip, kan du sende

det som en MMS, hvis det ikke er

for stort. % 58 Udveksling af billeder

for at udveksle billeder og videoklip

med andre overførselsmetoder.

Sådan bruger du flere videoklipeller

billedindstillinger

Optag et videoklip, eller tag

et billede } Mere, og vælg en

indstilling, f.eks. for at tage et

nyt billede.

Overførsel af billeder til computeren

Du kan trække og slippe

kamerabilleder på en computer via

USB-kablet % 78 Overførsel af filer via

USB-kablet.

Ekstern skærm

Brug et kompatibelt Bluetooth

tilbehør til at få vist billeder

på en ekstern skærm, f.eks.

et tv. Tilbehøret følger ikke

med telefonen. Besøg

www.sonyericsson.com/support

for at få en komplet oversigt over

kompatibelt tilbehør.

Sådan slutter du til en ekstern skærm

} Filhåndtering } Billeder

} Vis } Mere } Ekstern skærm.

% 76 Sådan føjer du en enhed til

telefonen.

PhotoDJ

Redigering af billeder med PhotoDJ.

Sådan redigerer og gemmer

du et billede

1 } Underholdning } PhotoDJ

eller } Filhåndtering } Billeder

og vælg et billede } Mere

} Red. i PhotoDJ.

2 Vælg en indstilling.

3 } Mere } Gem billede, når du

har redigeret det valgte billede.

Temaer

Du kan ændre skærmens udseende,

f.eks. gennem elementer som farver

og baggrund, vha. temaer. Telefonen

har en række foruddefinerede temaer,

som ikke kan slettes, hvis de er

beskyttet. Du kan oprette nye temaer

og overføre dem til telefonen. Du

finder yderligere oplysninger på

www.sonyericsson.com/support.

Billedbehandling 59

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan vælger eller ændrer

du et tema

} Filhåndtering } Temaer,

og vælg et tema.

Udveksling af temaer

Du kan udveksle temaer vha.

en overførselsmetode.

Sådan sender du et tema

1 } Filhåndtering } Temaer,

og vælg et tema.

2 } Mere } Send, og vælg

en overførselsmetode.

Sådan modtager og gemmer

du et tema

1 Du kan bruge en overførselsmetode,

og åbne den meddelelse, du modtog

temaet i.

2 Følg vejledningen, der vises.

Underholdning

Musik- og videoafspiller, PlayNow,

MusicDJ, VideoDJ, ringesignaler

og melodier, spil.

Musik- og videoafspiller

Telefonen understøtter f.eks.

følgende filtyper: MP3, MP4,

M4A, 3GPP, AMR, MIDI,

iMelody, eMelody, WMA,

WMV, WAV (16 kHz maksimal

samplinghastighed) og Real®8.

Telefonen understøtter også

streamede filer, som er 3GPPkompatible.

Sådan afspiller du musik og videoer

1 } Musikafspiller eller

} Underholdning } Videoafspiller.

En afspillerbrowser åbnes.

2 Søg efter musik efter kunstner

eller spor eller på afspilningslister.

Du kan også gennemgå videoklip.

Vælg en liste } Åbn.

3 Marker en titel } Afspil.

Følgende indstillinger er tilgængelige:

• Tryk på for at afspille eller

stoppe under afspilning.

• Tryk på for at stoppe afspilningen.

Tryk igen for at genoptage

afspilningen.

60 Underholdning

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


• Tryk på for at gå til næste musikfil.

• Tryk på for at gå til forrige musikfil.

• Tryk på eller , og hold den

nede, for at gå hurtigt frem eller

tilbage, når der afspilles musikfiler

eller videoklip.

• Tryk på Afspil for at vælge

en fremhævet fil.

• Tryk på i Spiller nu for at

gå til musikafspillerens browser.

• } Mere, mens der afspilles musik,

for indstillinger, f.eks. Minimer,

der skal bruges i baggrunden.

• Tryk på og hold nede

for at afslutte.

Overførsel af musik

Disc2Phone-computerprogrammet

og USB-driverne findes på cd'en,

der fulgte med telefonen. Brug

Disc2Phone til at overføre musik

fra cd'er eller computeren til

telefonens hukommelseskort.

Før du starter

Det følgende er mindstekravene

til operativsystemet, hvis

Disc2Phone skal bruges

på computeren:

• Windows 2000 SP4 eller

• XP Home, eller XP Professional SP1.

Sådan installerer du Disc2Phone

1 Tænd computeren, og isæt cd'en,

der fulgte med telefonen, eller besøg

www.sonyericsson.com/support.

Cd'en starter automatisk, og

installationsvinduet åbnes.

2 Vælg et sprog, og klik på OK.

3 Klik på Install Disc2Phone, og

følg vejledningen.

Sådan bruger du Disc2Phone

1 Slut telefonen til en computer vha.

det USB-kabel, der fulgte med

telefonen, og vælg Filoverførsel.

Telefonen slukker og gør klar til

filoverførsel.

Der er flere oplysninger under

% 78 Overførsel af filer via USB-kablet.

2 Computer: Start/Programmer/

Disc2Phone.

3 Der er oplysninger om at overføre

musik i Hjælp til Disc2Phone. Klik

på i øverste højre hjørne af

vinduet Disc2Phone.

Tag ikke USB-kablet ud af telefonen

eller computeren under overførslen,

da det kan beskadige hukommelseskortet.

Du kan ikke få de overførte filer vist

i telefonen, før USB-kablet er taget ud

af telefonen.

Underholdning 61

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Du kan få cd-oplysninger

(kunstner, spor, etc.) via

Disc2Phone, hvis du pakker

musikken på cd'en ud og har

forbindelse til internettet.

Højreklik på ikonet for den flytbare disk

i Windows® Stifinder, og vælg Skub ud

for at tage USB-kablet ud på en sikker

måde i filoverførselstilstand.

Der er flere oplysninger om at

flytte filer til hukommelseskortet

på www.sonyericsson.com/support.

Sådan overfører du filer via

det medfølgende USB-kabel

% 78 Overførsel af filer via USB-kablet.

Gennemgang af filer

Gennemgang af musikfiler

og videoklip:

• Kunstnere – viser lister med musikfiler,

du har overført med Disc2Phone.

• Numre – viser alle musikfiler

(ikke ringesignaler) i telefonen

og på hukommelseskortet.

• Afspilningslister – opretter eller

afspiller dine egne lister med

musikfiler.

• Videoer – viser alle videoklip i

telefonen og på hukommelseskortet.

Afspilningsliste

Du kan oprette afspilningslister

med mediefiler, der er gemt

i filhåndtering. Filer på en

afspilningsliste kan sorteres efter

kunstner eller titel. En fil kan føjes

til mere end én afspilningsliste.

Selvom du sletter en

afspilningsliste eller fil fra

afspilningslisten, slettes den

egentlige musik- eller videofil

ikke fra hukommelsen, men kun

fra afspilningslisten, der henviser

til den. Du kan stadig føje filen til

en anden afspilningsliste.

Sådan opretter du en afspilningsliste

1 } Musikafspiller } Afspilningslister

} Ny afspil.liste } Tilføj. Indtast et

navn } OK.

2 Vælg blandt de filer, der er

tilgængelige i filhåndtering. Du

kan tilføje flere filer ad gangen og

søge i mapper. Alle filer i de valgte

mapper føjes til afspilningslisten.

62 Underholdning

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan føjer du filer til

en afspilningsliste

1 } Musikafspiller } Afspilningslister

vælg en afspilningsliste } Åbn

} Mere } Tilføj medie.

2 Vælg blandt de filer, der er

tilgængelige i filhåndtering.

Sådan fjerner du filer fra

en afspilningsliste

1 } Musikafspiller } Afspilningslister

vælg en afspilningsliste } Åbn.

2 Vælg filen, og tryk på .

Sådan slettes en afspilningsliste

} Musikafspiller } Afspilningslister

vælg en afspilningsliste, og tryk

på .

Indstillinger for Musikafspiller

} Mere for at få vist indstillingerne:

• Spiller nu – Gå til Spiller nuvisningen.

• Tilføj medie – Føj filer eller

mapper til afspilningslisten.

• Sorter efter – Sorter efter kunstner

eller titel.

• Slet – Fjern en fil fra

afspilningslisten. Hvis der er

tale om afspilningslister, som

brugeren har oprettet, er det

kun referencen til filen, der fjernes.

På listen Numre slettes filen

permanent fra hukommelsen.

• Minimer – Minimer musikafspilleren

og vend tilbage til standby, mens

musikken stadig afspilles.

• Omdøb – Omdøb afspilningslister,

som brugeren har oprettet.

• Slet afspil.liste – Slet

afspilningslister, som brugeren

har oprettet. Der slettes ikke filer

fra filhåndtering.

• Oplysninger – Se oplysninger

om den aktuelle film eller video.

• Afspilningstilst. – Vælg en anden

afspilningsrækkefølge for melodier

og videoer. Vælg Bland for at

afspille filerne på afspilningslisten

i tilfældig rækkefølge eller Løkke

for at genstarte afspilningslisten,

når den sidste fil er afspillet.

• Equalizer – Vælg andre

indstillinger for bas og diskant.

• Send – Send en musikfil eller

et videoklip.

• Stereospredning – Vælg

en anden udgangslyd.

Underholdning 63

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Onlinemusik og -videoer

Du kan se video og lytte til musik,

som du har streamet til telefonen

fra internettet. % 69 Indstillinger,

hvis indstillingerne ikke allerede

er i telefonen. Kontakt

netoperatøren, eller besøg

www.sonyericsson.com/support

for at få flere oplysninger.

Sådan vælger du en datakonto

til streaming

} Indstillinger } fanen Forbindelser

} Streaming-indstill. og vælg

den datakonto, du vil bruge.

Sådan streamer du video og audio

1 } Internet } Mere } Gå til } Indtast

URL-adr.

2 Indtast eller vælg websidens

adresse, og vælg et link, der

skal streames fra. En afspiller

åbnes automatisk, når der

vælges et link.

Sådan streamer du musik

og videoer, du har gemt

1 } Internet } Mere } Gå til

} Bogmærker.

2 Vælg et link, der skal streames

fra. En afspiller åbnes og afspiller

musikken eller videoen.

PlayNow

Du kan høre musikken, inden

du køber den og overfører den

til din telefon.

Denne funktion er netværks-

eller operatørafhængig. Kontakt

din netoperatør for at få oplysninger

om dit abonnement og PlayNow.

I visse lande kan du købe musik

indspillet af verdens mest kendte

kunstnere.

Denne tjeneste er ikke tilgængelig

i alle lande.

Før du starter

% 69 Indstillinger, hvis de

nødvendige indstillinger ikke

er i telefonen.

Sådan lytter du til PlayNow-musik

} PlayNow, og vælg musik

på en liste.

Overførsel fra PlayNow

Prisen vises, når du vælger at

overføre og gemme en musikfil.

Din telefonregning eller dit

taletidskort debiteres, når et

køb accepteres. Vilkårene og

betingelserne findes også i

pakken med telefonen.

64 Underholdning

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan henter du en musikfil

1 } Ja for at overføre eller lade være,

når du har lyttet til et musikeksempel

og er indforstået med vilkårene.

2 Der sendes en tekstmeddelelse

som bekræftelse på betalingen,

og filen er klar til overførsel. Musik

gemmes i Filhåndtering } Musik.

Ringesignaler og melodier

Du kan udveksle eksempelvis

musik, lyde og spor vha. en af de

tilgængelige overførselsmetoder.

Visse former for materiale, der

er beskyttet af copyright, må ikke

udveksles. En copyrightbeskyttet

fil har et nøglesymbol.

Sådan vælges en ringetone

} Indstillinger } fanen Lyde og

alarmer } Ringesignal.

Sådan aktiveres og deaktiveres

ringesignalet

Tryk på og hold nede fra

standby eller } Indstillinger } fanen

Lyde og alarmer for at få flere

indstillinger. Alle signaler undtagen

alarmsignalet påvirkes.

Sådan indstilles ringesignalets styrke

1 } Indstillinger } fanen Lyde og

alarmer } Ringevolumen, og tryk

på eller for at øge eller

mindske lydstyrken.

2 } Gem.

Sådan indstiller du vibratoren

} Indstillinger } fanen Lyde og

alarmer } Vibrator og vælg

en indstilling.

Indstillinger for lyde og alarmer

Fra Indstillinger } fanen Lyde og

alarmer kan du også vælge:

• Meddelelsesalarm – Vælg, hvordan

du vil have besked om en

indkommende meddelelse.

• Tastelyd – Vælg, hvilken lyd

du vil høre, når du trykker på

tasterne.

MusicDJ

Komponer og rediger dine egne

melodier, som skal bruges som

ringesignaler. En melodi består

af spor i fire bloktyper Trommer–

Basser, Akkorder og Accenter. Et

spor består af et antal musikblokke.

Blokkene består af forudarrangerede

lyde med forskellige karakteristika.

Blokkene grupperes i Intro, Vers, Kor

Underholdning 65

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


og Pause. Du kan komponere

en melodi ved at føje musikblokke

til sporene.

Sådan komponerer du en melodi

1 } Underholdning } MusicDJ.

2 } Indsæt, Kopier eller Sæt ind blokke.

Brug , , eller til at flytte

mellem blokkene. Tryk på for

at slette en blok. } Mere for at få

vist flere indstillinger.

Sådan redigeres en MusicDJmelodi

} Filhåndtering } Musik, og vælg

melodien } Mere } Rediger.

Udveksling af MusicDJ-melodier

Du kan sende og modtage

melodier vha. en af de tilgængelige

overførselsmetoder. Materiale, der

er beskyttet af copyright, må ikke

udveksles.

Du kan ikke sende en polyfonisk

melodi eller en MP3-fil i en SMS.

Sådan sender du en melodi

1 } Filhåndtering } Musik og

vælg en melodi.

2 } Mere } Send, og vælg en

overførselsmetode.

Sådan modtages en melodi via

en overførselsmetode

Vælg en overførselsmetode, og

følg den vejledning, der vises.

VideoDJ

Du kan komponere og redigere

dine egne videoklip ved at bruge

videoklip, billeder og tekst. Du kan

også fraklippe dele af en video for

at gøre den kortere.

Sådan oprettes et videoklip

1 } Underholdning } VideoDJ.

2 } Tilføj } Videoklip, Billede, Tekst

eller Kamera } Vælg.

3 Tryk på } Tilføj for at tilføje

flere objekter.

Sådan redigerer du et valgt videoklip

} Rediger for at få vist indstillingerne:

• Beskær – For at forkorte

videoklippet.

• Tilføj tekst – For at føje tekst til

videoklippet.

• Slet – For at fjerne videoklippet.

• Flyt – For at flytte videoklippet til

en anden position.

• Kopier – For at kopiere videoklippet.

66 Underholdning

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan redigerer du et

markeret billede

} Rediger for at få vist indstillingerne:

• Varighed – For at vælge

visningstiden for billedet.

• Slet – For at fjerne billedet.

• Flyt – For at flytte billedet

til en anden position.

• Kopier – For at kopiere billedet.

Sådan redigerer du en markeret tekst

} Rediger for at få vist indstillingerne:

• Rediger tekst – For at ændre

teksten.

• Farver – og vælg Baggrund for

at vælge baggrund eller Tekstfarve

for at vælge skriftfarve.

• Varighed – For at vælge

visningstiden for teksten.

• Slet – For at fjerne teksten.

• Flyt – For at flytte teksten

til en anden position.

• Kopier – For at kopiere teksten.

Indstillinger for VideoDJ

} Mere for at få vist indstillingerne:

• Afspil – For at vise videoklippet.

• Send – For at sende videoklippet.

• Lydspor – For at føje et lydspor til

videoklippet.

• Overgange – For at indstille

overgange mellem videoklip,

billeder og tekst.

• Gem – For at gemme videoklippet.

• Indsæt – For at indsætte et nyt

videoklip, billede eller en ny tekst.

• Ny video – For at oprette

et nyt videoklip.

Sådan redigerer du videoklip

i filhåndtering

1 } Filhåndtering } Videoer } Åbn

og vælg fil.

2 } Mere } VideoDJ } Rediger.

Afsendelse af videoklip

Du kan sende et videoklip vha. en af

de tilgængelige overførselsmetoder.

Korte videoklip kan sendes i MMS'er.

Du kan bruge beskæringsfunktionen til

at gøre videoklippet kortere, hvis det

er for langt.

Sådan beskærer du et videoklip

1 Vælg et videoklip på storyboardet

} Rediger } Beskær.

2 } Vælg for at vælge startpunktet,

og } Start.

3 } Vælg for at vælge slutpunktet,

og } Afslut.

4 Gentag trin 2 og 3, eller } Udført.

Underholdning 67

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Lydoptagelse

Brug lydoptagelsesfunktionen til

at optage, f.eks. en memo eller

opkald. Lyde, du har optaget, kan

også bruges som ringesignaler.

Optagelsen af en samtale stopper,

hvis en af deltagerne afslutter

opkaldet. Lydoptagelsen stopper

automatisk, hvis du modtager et

opkald.

I visse lande eller stater er det

lovpligtigt at oplyse den eller de

øvrige personer, der deltager i

samtalen, om at den optages.

Sådan optages lyd

1 } Underholdning } Optag lyd.

2 Vent, indtil du hører en tone. Optager,

når optagelsen starter, og en timer

vises.

3 } Gem for at afslutte.

4 } Afspil for at lytte eller } Mere for

at få vist indstillinger: Optag ny, Send,

Omdøb, Slet, Lydoptagelser.

Sådan aflyttes en optagelse

} Filhåndtering } Musik og

vælg } Afspil eller } Stop.

Spil

Telefonen indeholder flere spil.

Du kan også overføre spil og

programmer direkte til mapperne

i telefonen. Der er hjælpetekster til

de fleste spil.

Sådan starter og afslutter du et spil

1 } Underholdning } Spil vælg

spil } Vælg.

2 Tryk på , og hold den nede,

for at afslutte spillet.

Programmer

Overfør og kør Java-programmer,

f.eks. for at bruge en tjeneste. Du

kan få vist oplysninger eller vælge

forskellige tilladelsesniveauer.

Sådan vises oplysninger om Javaprogrammer

1 } Filhåndtering } Programmer

eller } Spil.

2 Vælg et program eller et spil } Mere

} Oplysninger.

68 Underholdning

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan vælger du tilladelser til

Java-programmer

1 } Filhåndtering } Programmer

eller } Spil.

2 Vælg et program eller et spil

} Mere } Tilladelser, og

vælg indstillinger.

Skærmstørrelsen for

Java-programmer

Visse Java-programmer er udviklet

til en bestemt skærmstørrelse.

Kontakt leverandøren af

programmet for at få flere

oplysninger.

Sådan angiver du skærmstørrelsen

for et Java-program

1 } Filhåndtering } Programmer

eller } Spil.

2 Vælg et program eller et spil

} Mere } Skærmstørrelse, og

vælg en indstilling.

Tilslutningsmuligheder

Indstillinger, internet, RSS,

synkronisering, Bluetooth teknologi,

USB-kabel, opdateringsservice.

Indstillinger

Indstillingerne er måske

allerede angivet, når du

køber telefonen. Hvis det ikke

er tilfældet, skal du sikre dig,

at du har et telefonabonnement,

der understøtter dataoverførsel

(GPRS).

Du kan hente indstillinger til

telefonen, så du kan surfe på

internettet samt sende e-mail

og MMS. Det kan gøres via

opsætningsguiden i telefonen

eller fra en computer på

www.sonyericsson.com/support.

Sådan henter du indstillinger

via telefonen

} Indstillinger } fanen Generelt

} Opsætningsguide } Overfør indst.

og følg vejledningen, der vises.

Tilslutningsmuligheder 69

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan overfører du indstillinger

via en computer

1 Gå til www.sonyericsson.com/support.

2 Vælg et område og land.

3 Klik på fanenOpsætning af telefonen,

og vælg en telefonmodel.

4 Vælg de indstillinger, du vil

overføre til telefonen.

Brug af internet

Brug internettet til at få adgang

til onlinetjenester, f.eks. nyheder

og bankforretninger, søgning

eller browsing på webbet.

Sådan startes browsing

} Internet og vælg en tjeneste,

f.eks. } Mere } Gå til } Søg

internettet eller Indtast URL-adr.

for en vilkårlig webside.

Sådan får du vist indstillinger

} Internet } Mere.

Sådan stoppes browsing

} Mere } Afslut browser.

Kontakt netoperatøren, eller besøg

www.sonyericsson.com/support.

for at få flere oplysninger.

Indstillinger under browsing

} Mere for at få vist indstillinger.

Menuen indeholder følgende

indstillinger, men afhænger

af websiden, du besøger:

} RSS-feeds – vælg de tilgængelige

feeds til websiden.

} Gå til for følgende:

Sony Ericsson – Gå til det

websted, der er forudindstillet

til den aktuelle profil.

• Bogmærker – Opret, brug eller

rediger bogmærker til websider.

• Indtast URL-adr. – Indtast adressen

på en webside.

• Søg internettet – Brug Google

til at søge med.

• Oversigt – Oversigt over websider,

du tidligere har besøgt.

• Gemte sider – Oversigt over

websider, du tidligere har besøgt.

} Værktøj for følgende:

• Tilføj bogmærke – Tilføj et

nyt bogmærke.

• Gem billede – Gem et billede.

• Gem side – Gem den aktuelle

webside.

• Opdater side – Opdater den

aktuelle webside.

70 Tilslutningsmuligheder

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


• Send link – Send et link til

den aktuelle webside.

• Foretag opkald – Kald op, mens

du browser på internettet.

} Mere } Afsl opk for at afslutte

opkaldet og fortsætte med

at browse.

} Vis for følgende:

• Fuldskærm – Vælg normal

skærm eller fuldskærm. Bemærk:

Fuld/normal er kun tilgængelig

i forbindelse med portræt.

• Landskab – Vælg landskab

eller portræt.

• Kun tekst – Vælg alt indhold

eller kun tekst.

• Zoom – Zoom ind eller ud på

websiden.

• Zoom til normal – Indstil zoom

til standard.

} Indstillinger } fanen Visning for:

• Smart-Fit – Justere et websted

til skærmen.

• Vis billeder – Slå til eller fra.

• Vis animationer – Slå til eller fra.

• Afspil lyd – Slå til eller fra.

• Tillad cookies – Slå til eller fra.

• Tastaturtilstand – Brug Genveje

til at vælge browsertaster eller

Adgangstaster til hurtigere

navigation på webstedet, hvis

den findes.

} Indstillinger } fanen Andre for:

• Slet cookies

• Slet cache

• Slet passwords

• Status – Vis

forbindelsesoplysninger.

} Afslut browser for at afbryde

forbindelsen.

Brug af bogmærker

Brug, oprettelse og redigering

af bogmærker som hurtige links

til dine foretrukne websider.

Sådan arbejder du med bogmærker

1 } Internet } Mere } Gå til

} Bogmærker og vælg et

bogmærke } Mere.

2 Vælg en indstilling, f.eks. at sende

et bogmærke som en SMS.

Tilslutningsmuligheder 71

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Internetgenveje

Når du bruger internettet, kan

du bruge genveje til menupunkter.

Sådan bruger du internettastaturets

genveje eller adgangstaster

1 Tryk på og hold nede for at

vælge Genveje eller Adgangstaster,

mens du browser.

2 Hvis du vælger Genveje kan du trykke

på en tast for at aktivere en funktion

som følger:

Tast Genvej

Bogmærker

Indtast URL-adr.

Søg internettet

Oversigt

Opdater side

Videresend

Side op

Bruges ikke

Side ned - en ad gangen

Fuldskærm eller Landskab

eller Normal skærm

Zoom

Genveje

Overførsel

Du kan overføre filer,

f.eks. billeder, temaer, spil

og ringesignaler fra websider.

Sådan overfører du fra en webside

Gå til websiden, mens du

browser, vælg den fil, du vil

overføre, og følg vejledningen,

der vises.

Internetprofiler

Du kan vælge en anden internetprofil,

hvis du har mere end én.

Sådan vælger du en internetprofil

til internetbrowseren

} Indstillinger og brug eller

for at gå til fanen Forbindelser

} Internetindst. } Internetprofiler

og vælg en profil.

Internetprofil til Java-programmer

Visse Java-programmer skal

have forbindelse til internettet for

at modtage oplysninger, f.eks. spil,

der overfører nye niveauer fra en

spilserver.

72 Tilslutningsmuligheder

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Før du starter

% 69 Indstillinger, hvis

indstillingerne ikke er i telefonen.

Sådan vælger du en profil for Java

} Indstillinger } fanen Forbindelser

} Internetindst. } Indst. for Java

og vælg en internetprofil.

Oplysninger, der er gemt

Du kan gemme følgende oplysninger,

mens du browser.

• Cookies – optimerer adgangen

til websiden.

• Passwords – optimerer adgangen

til serveren.

Det anbefales, at du sletter alle

følsomme oplysninger om

internettjenester, du tidligere har

besøgt. Derved undgår du, at dine

personlige oplysninger misbruges,

hvis du glemmer, mister eller får

din telefon stjålet.

Sådan tillader du cookies

} Internet } Mere } Indstillinger

} fanen Visning } Tillad cookies } Til.

Sådan sletter du cookies, cachen

eller passwords

} Internet } Mere } Indstillinger

} fanen Andre og vælg en

indstilling } Ja.

Internetsikkerhed og certifikater

Telefonen understøtter sikker

browsing. Visse internettjenester,

f.eks. banktjenester, kræver

certifikater i telefonen. Telefonen

indeholder muligvis allerede

certifikater, når du køber den, men

du kan også hente nye certifikater.

Sådan kontrolleres certifikater

i telefonen

} Indstillinger } fanen Generelt

} Sikkerhed } Certifikater.

RSS-læser

Mens du browser, kan du modtage

indhold, der ofte opdateres, f.eks.

nyhedsoverskrifter, som feeds via

et websted. Du kan browse til en

webside og tilføje nye feeds, hvis

de findes. Indstillingen RSS

(Really Simple Syndication)

vælges via RSS-læseren og

vises i internetbrowseren.

Sådan føjer du nye feeds

til en webside

} Mere } RSS-feeds mens

du browser.

Tilslutningsmuligheder 73

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan opretter du en ny feed

1 } Meddelelser } RSS-læser } Mere

} Ny feed.

2 } Vælg på listen eller Efter adresse

og indtast adressen.

Sådan vælger og bruger du

indstillinger for RSS-læseren

} Meddelelser } RSS-læser } Mere,

og vælg en indstilling.

Synkronisering

Synkronisering af kontakter, aftaler,

opgaver og notater via trådløs

Bluetooth teknologi,

internettjenester eller USB-kablet,

der fulgte med telefonen.

Synkronisering med en computer

Installer synkroniseringsprogrammet

til computeren, som findes i

Sony Ericsson PC Suite på den

cd, der fulgte med telefonen.

Softwaren indeholder hjælp.

Du kan også besøge

www.sonyericsson.com/support

og hente software eller dokumentet

Getting Started Guide for

synchronization.

Fjernsynkronisering via internettet

Synkronisering online via en

internettjeneste.

Før du starter

• Hvis indstillingerne ikke er

i telefonen % 69 Indstillinger.

• Registrer en synkroniseringskonto

online.

• Indtast indstillinger for

fjernsynkronisering.

Sådan indtaster du indstillinger

for fjernsynkronisering

1 } Organizer } Synkronisering

} Ja eller } Ny konto for at oprette

en ny konto.

2 Giv den nye konto et navn } Fortsæt.

3 Indtast følgende:

• Serveradresse – serverens URLadresse.

• Brugernavn – brugernavn til

kontoen.

• Password – password til kontoen.

• Forbindelse – vælg en internetprofil.

• Programmer – marker programmer,

der skal synkroniseres.

• Programindst. – vælg et program,

og indtast et databasenavn og

om nødvendigt brugernavn og

password.

74 Tilslutningsmuligheder

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


• Synk.interval – angiv, hvor tit

der skal synkroniseres.

• Ekstern start – vælg altid

at acceptere, aldrig at acceptere

eller at spørge ved start af

synkronisering fra en tjeneste.

• Ekstern sikkerhed – indsæt serverid

og -password.

4 } Gem for at gemme den nye konto.

Sådan startes fjernsynkroniseringen

} Organizer } Synkronisering og vælg

en konto } Start.

Bluetooth trådløs teknologi

Bluetooth funktionen gør det muligt

at oprette en trådløs forbindelse til

andre Bluetooth enheder. Du kan:

• Oprette forbindelse til håndfri

enheder.

• Oprette forbindelse til

stereoheadsets.

• Oprette forbindelse til flere

enheder samtidigt.

• Oprette forbindelse til computere

og få adgang til internettet.

• Synkronisere oplysninger

med computere.

• Bruge computer fjernbetjenings

programmer.

• Bruge tilbehør til medievisning.

• Udveksle objekter.

Vi anbefaler en afstand på maks.

10 meter uden faste objekter imellem

enhederne til Bluetooth kommunikation.

Før du starter

• Aktiver Bluetooth funktionen

for at kommunikere med andre

enheder.

• Tilføj Bluetooth enheder, som

telefonen kan kommunikere med.

Kontroller, om lokale love og

bestemmelser begrænser brugen af

trådløs Bluetooth teknologi. Husk at

slå Bluetooth funktionen fra, hvis

trådløs Bluetooth teknologi ikke er

tilladt. Den maksimalt tilladte Bluetooth

udgangseffekt justeres automatisk

i henhold til eventuelle lokale

begrænsninger. Det betyder, at

afstanden kan variere.

Sådan aktiverer du Bluetooth

funktionen

} Indstillinger } fanen Forbindelser

} Bluetooth } Aktiver.

Tilføjelse af enheder til telefonen

Indtast en passcode for at oprette

en sikker forbindelse mellem

telefonen og enheden. Indtast den

samme passcode på enheden, når

du bliver bedt om det. En enhed

uden grænseflade, f.eks. håndfrit

Tilslutningsmuligheder 75

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


udstyr, har en foruddefineret

passcode. Se brugervejledningen til

enheden for at få flere oplysninger.

Sørg for, at Bluetooth funktionen er

aktiveret på enheden, der skal tilføjes,

og at den er synlig.

Sådan føjer du en enhed til telefonen

1 } Indstillinger } fanen Forbindelser

} Bluetooth } Mine enheder } Ny

enhed for at søge efter tilgængelige

enheder. Kontroller, at den anden

enhed er synlig.

2 Vælg en enhed på listen.

3 Indtast en passcode, hvis det kræves.

Sådan tillader du forbindelse eller

redigerer enhedslisten

1 } Indstillinger } fanen Forbindelser

} Bluetooth } Mine enheder

og vælg en enhed på listen.

2 } Mere for at få vist en liste

med indstillinger.

Sådan tilføjes håndfrit

Bluetooth udstyr

1 } Indstillinger } fanen Forbindelser

} Bluetooth } Håndfri.

2 } Ja hvis du tilføjer håndfrit

Bluetooth udstyr for første gang,

eller } Min håndfri } Ny håndfri

enhed } Tilføj hvis du tilføjer

nyt håndfrit Bluetooth udstyr.

Kontroller, at dit håndfri udstyr er

i rette tilstand. Se brugervejledningen

til enheden for at få flere oplysninger.

Strømbesparelse

Aktiver denne funktion for at spare

på strømforbruget ved at optimere

telefonen til brug sammen med én

Bluetooth enhed. Deaktiver den for

at oprette forbindelse til flere

Bluetooth enheder samtidigt.

Sådan sparer du strøm

} Indstillinger } fanen Forbindelser

} Bluetooth } Strømbesparelse } Til.

Telefonnavn

Indtast et navn for telefonen, der skal

vises, når andre enheder finder den.

Sådan indtastes et telefonnavn

} Indstillinger } fanen Forbindelser

} Bluetooth } Telefonnavn.

Synlighed

Vælg, hvorvidt telefonen skal være

synlig for andre Bluetooth enheder.

Hvis telefonen er indstillet til at være

skjult, er det kun enheder under

} Indstillinger } fanen Forbindelser

} Bluetooth } Mine enheder der kan

finde telefonen via trådløs Bluetooth

teknologi.

76 Tilslutningsmuligheder

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan vises eller skjules telefonen

} Indstillinger } fanen Forbindelser

} Bluetooth } Synlighed } Vis telefon

eller Skjul telefon.

Udveksling af objekter

Du kan sende eller modtage

objekter med trådløs Bluetooth

teknologi som overførselsmetode.

Vælg en enhed på listen med

fundne enheder.

Sådan sender du et objekt

1 Vælg et objekt, f.eks. } Kontakter,

og vælg en kontakt.

2 } Mere } Send kontakt } Via

Bluetooth.

3 Vælg den enhed, du vil sende

objektet til } Vælg.

Sådan modtager du et objekt

1 } Indstillinger } fanen Forbindelser

} Bluetooth } Aktiver.

2 } Synlighed } Vis telefon.

3 Følg vejledningen, der vises,

når du modtager et objekt.

Overførsel af lyd

Du kan overføre lyden for opkald,

hvis du bruger håndfrit Bluetooth

udstyr.

Du kan også overføre lyden for

opkald vha. tastaturet eller knappen

på den håndfri enhed som følger:

• Tryk på knappen på den håndfri enhed

for at få lyden i den håndfri enhed.

• Tryk på en af telefonens knapper

eller taster (hvis indstillingen er I

telefonen) for at få lyden i telefonen.

• Tryk på en vilkårlig knap (hvis

indstillingen er I håndfrit udstyr) for

at få lyden i den håndfri enhed.

Sådan overfører du lyd ved hjælp

af en håndfri enhed med Bluetooth

} Mere } Overfør lyd under et opkald,

og vælg en enhed.

Sådan overfører du lyden, når et

opkald besvares vha. håndfrit udstyr

1 } Indstillinger } fanen Forbindelser

} Bluetooth } Håndfri } Indgående

opkald.

2 } I telefonen for at dirigere til

telefonen eller } I håndfrit udstyr

for at dirigere til håndfrit udstyr.

Fjernbetjening

Du kan bruge telefonen som

fjernbetjening til computerprogrammer,

f.eks. en medieafspiller eller Microsoft ®

PowerPoint ® -præsentationer eller

enheder, der understøtter Bluetooth

HID Profile.

Tilslutningsmuligheder 77

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan vælger du fjernbetjening

1 % 76 Sådan føjer du en enhed til

telefonen om nødvendigt.

2 } Underholdning } Fjernbetjening.

3 Vælg et program, der skal bruges,

og den computer eller enhed, der

skal oprettes forbindelse til.

Filoverførsel

Du kan installere Sony Ericsson

PC Suite til synkronisering, overførsel,

brug af telefonen som modem m.m.

via Bluetooth kommunikation, hvis

computeren understøtter trådløs

Bluetooth teknologi. Installer Sony

Ericsson PC Suite fra cd'en, der fulgte

med telefonen, eller overfør den fra

www.sonyericsson.com/support.

PC Suite indeholder desuden Hjælp.

Overførsel af filer via

USB-kablet

Slut telefonen til en computer

via USB-kablet, hvis du vil bruge

telefonen på en af følgende måder:

Filoverførsel eller Tlf.tilstand.

Filoverførsel

Træk og slip filer mellem dit

hukommelseskort og computeren

i Microsoft Windows Stifinder.

Brug Sony Disc2Phone

(musikoverførsel) eller Adobe

Photoshop Album Starter Edition

(billedoverførsel/lagring). Du finder

disse programmer på den cd,

der fulgte med telefonen, eller på

www.sonyericsson.com/support,

men de kan kun bruges i

filoverførselstilstand.

Brug kun det USB-kabel, der fulgte

med telefonen, og sæt det direkte

i computeren. Tag ikke USB-kablet ud

af telefonen eller computeren under

filoverførslen, da det kan beskadige

hukommelseskortet.

78 Tilslutningsmuligheder

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan bruger du filoverførselstilstand

1 Sæt USB-kablet i computeren

og telefonen.

2 Telefon: Vælg Filoverførsel eller

} Indstillinger } eller Forbindelser

} USB } USB-forbindelse

} Filoverførsel. Telefonen lukker ned.

3 Vent, indtil hukommelseskortet

vises som en ekstern disk

i Windows Stifinder. Du kan bruge:

• Windows Stifinder til at trække

og slippe filer mellem

hukommelseskortet og computer.

Sony Disc2Phone til at overføre

musik til hukommelseskortet.

• Adobe Photoshop Album

Starter Edition til at overføre

og organisere billeder på

computeren.

Sådan tager du USB-kablet ud

på en sikker måde

1 Højreklik på ikonet for den flytbare

disk i Windows Stifinder, og vælg

Udskyd, hvis du bruger

filoverførselstilstand.

2 Tag USB-kablet ud af telefonen.

Telefontilstand

Synkroniser kontakter og kalender,

overfør filer, brug telefonen som

modem m.m. fra computeren.

Programmer, der understøttes

i telefontilstand, omfatter:

Synchronization, File manager og

Mobile Networking Wizard. Brug

filoverførselstilstand i forbindelse

med andre programmer.

Du skal installere og bruge

Sony Ericsson PC Suite,

som findes på den cd, som

fulgte med telefonen, eller på

www.sonyericsson.com/support.

Tilslutningsmuligheder 79

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Computeren skal have et af følgende

operativsystemer for at kunne anvende

denne funktion: Windows 2000

med SP3/SP4, Windows XP

(Pro og Home) med SP1/SP2.

USB-drivere installeres automatisk

sammen med programmet PC Suite.

Sådan bruger du telefontilstand

1 Computer:Installer Sony Ericsson

PC Suite fra den cd, der fulgte

med telefonen.

2 Computer: Start PC Suite ved

at vælge Start/Programmer/

Sony Ericsson/PC Suite.

3 Sæt USB-kablet i computeren

og telefonen.

4 Telefon: Vælg Tlf.tilstand eller

} Indstillinger } eller Forbindelser

} USB } USB-forbindelse

} Tlf.tilstand.

5 Computer: Vent, mens Windows

installerer de nødvendige drivere.

6 Computer: Du får besked, når

PC Suite har fundet din telefon.

Alle programmer, du kan bruge

sammen med den tilsluttede telefon,

findes i Sony Ericsson PC Suite.

Opdateringsservice

Hold altid telefonen opdateret

med den seneste software,

så du opnår den bedst mulige

ydeevne. Du mister ikke

personlige data eller oplysninger

i telefonen, f.eks. meddelelser eller

indstillinger, under opdateringen.

Der er to måder at opdatere

telefonen på:

• trådløst via telefonen.

• via det medfølgende USB-kabel

og en computer med

internetforbindelse.

Opdateringsservicen kræver

dataadgang (GPRS). Operatøren

kan tilbyde dig et abonnement

med dataadgang og oplyse priser.

Før du starter

% 69 Indstillinger, hvis de nødvendige

indstillinger ikke er i telefonen.

80 Tilslutningsmuligheder

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan bruges opdateringsservice

trådløst

1 } Indstillinger } fanen Generelt

} Opdat.tj.

2 } Søg efter opdat. for at søge

efter den sidste nye software.

3 Start opdateringen ved at følge

installationsvejledningen eller

} Softwareversion for at få vist

den aktuelle software i telefonen,

eller } Påmindelse for at angive,

hvornår der skal søges efter

ny software.

Sådan bruger du Opdateringsservice

via en computer

1 Besøg www.sonyericsson.com/support.

2 Vælg et område og land.

3 Indtast produktets navn.

4 Vælg Sony Ericssons

opdateringsservice, og følg

vejledningen.

Flere funktioner

Vækkeur, kalender, opgaver, profiler,

dato og klokkeslæt, SIM-kortlås, osv.

Alarmer

Indstil en alarm, som skal lyde

på et bestemt tidspunkt, eller indstil

bestemte dage, den skal gentages på.

Sådan bruger du alarmer

1 } Organizer } Alarmer og vælg

en alarm, der skal indstilles } Rediger.

2 Tidspunkt: } Rediger og indstil

et klokkeslæt } OK. Vælg om

nødvendigt flere indstillinger:

• Tilbagevendende: } Rediger og

indstil en eller flere dage } Marker

} Udført.

• Alarmsignal: } Rediger, og vælg

en lyd.

• Tryk på for at redigere tekst,

billeder og lydløs tilstand til alarmer.

3 } Gem.

Sådan deaktiveres et alarmsignal,

når det lyder

Tryk på en vilkårlig tast. } Deaktiver,

hvis alarmen ikke skal gentages.

Sådan annullerer du en alarm

} Organizer } Alarmer og vælg

en alarm } Deaktiver.

Flere funktioner 81

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Kalender

Du kan bruge kalenderen til at holde

styr på vigtige møder. Kalenderen

kan synkroniseres med en

computerkalender eller med

en kalender på internettet

% 74 Synkronisering.

Aftaler

Tilføj nye aftaler og brug eksisterende

aftaler som skabeloner.

Sådan tilføjes en ny aftale

1 } Organizer } Kalender, og vælg

en dato } Vælg } Ny aftale } Tilføj.

2 Vælg en af følgende indstillinger,

og bekræft om nødvendigt de

enkelte poster:

• Fanen Generelt - emne, starttid,

varighed, påmindelse, startdato.

• Fanen Detaljer - placering,

beskrivelse, hele dagen, gentagelse.

3 } Gem.

Sådan får du vist en aftale

1 } Organizer } Kalender og vælg

en dag (der er rammer omkring

dage med aftaler).

2 Vælg en aftale } Vis.

Sådan får du vist en kalenderuge

} Organizer } Kalender } Mere

} Vis uge.

Sådan angiver du, hvornår

påmindelserne skal lyde

1 } Organizer } Kalender } Mere

} Avanceret } Påmindelser.

2 } Altid, så der høres en påmindelse,

selvom telefonen er slukket eller

indstillet til lydløs.

Navigering i kalenderen

Brug navigeringstasten til at flytte

mellem dage eller uger. I månedseller

ugevisningerne kan du bruge

tastaturet som følger.

Forrige uge

Dags dato

Næste uge

Forrige

Næste

måned

måned

Forrige år Næste år

Kalenderindstillinger

} Organizer } Kalender } Mere

og vælg en indstilling:

• Vis uge – vis ugens aftaler.

• Ny aftale – tilføj en ny aftale.

• Skift dato – gå til en anden

dato i kalenderen.

82 Flere funktioner

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


• Avanceret – find en aftale,

indstil påmindelser eller vælg

en startdato for ugen.

• Slet – slet gamle eller alle aftaler.

• Hjælp – for at få flere oplysninger.

Udveksling af aftaler

Udveksl aftaler vha. en

overførselsmetode. Du kan

også synkronisere aftaler med en

computer % 74 Synkronisering.

Sådan sender du en aftale

Vælg en aftale for en bestemt dag

på den første liste } Mere } Send

og vælg en overførselsmetode.

Opgaver

Du kan tilføje nye opgaver eller

bruge eksisterende opgaver som

skabeloner. Du kan også angive

en påmindelse for opgaver.

Maksimum afhænger af den

tilgængelige hukommelse,

som er indstillet i softwaren.

Sådan tilføjer du en ny opgave

1 } Organizer } Opgaver } Ny opgave

} Tilføj.

2 } Opgave eller Telefonopkald.

3 Indtast oplysningerne, og bekræft

de enkelte poster.

Sådan får du en opgave vist

} Organizer } Opgaver og vælg

en opgave } Vis.

Sådan angiver du, hvornår

påmindelserne skal lyde

1 } Organizer } Opgaver og vælg

en opgave } Mere } Påmindelser.

2 } Altid, så der høres en påmindelse,

selvom telefonen er slukket eller

indstillet til lydløs.

Udveksling af opgaver

Du kan udveksle opgaver vha.

en overførselsmetode. Du kan

også synkronisere opgaver med

en computer, % 74 Synkronisering.

Sådan sendes en opgave

Vælg en opgave på listen for en

bestemt dag } Mere } Send, og

vælg en overførselsmetode.

Noter

Tag notater, og gem dem på en liste.

Du kan også vise en note under

standby.

Maksimum afhænger af den

tilgængelige hukommelse,

som er indstillet i softwaren.

Flere funktioner 83

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan tilføjer du en note

} Organizer } Noter } Ny note } Tilføj

og indtast noten } Gem.

Sådan redigeres noter

1 } Organizer } Noter og der

vises en liste.

2 Vælg en note } Mere, og vælge

en indstilling.

Udveksling af noter

Udveksl noter vha. en af de

tilgængelige overførselsmetoder.

Du kan også synkronisere noter med

en computer, % 74 Synkronisering.

Sådan sender du en note

Vælg en note } Mere } Send, og

vælg en overførselsmetode.

Timer

Telefonen har en timer. Tryk på en

vilkårlig tast, når ringesignalet lyder

for at slå det fra, eller vælg Genstart.

Sådan indstiller du

nedtællingsfunktionen

} Organizer } Timer og indstil

timer, minutter og sekunder for

nedtællingen.

Stopur

Telefonen har et stopur, der

kan gemme flere omgange.

Stopuret kører videre, når du

besvarer et indgående opkald.

Sådan bruger du stopuret

1 } Organizer } Stopur } Start.

2 } Stop eller } Ny omg. for at få

en ny omgangstid.

3 } Stop } Nulstil for at nulstille

stopuret.

Regnemaskine

Regnemaskinen kan lægge sammen,

trække fra, dividere og gange.

Sådan bruger du regnemaskinen

} Organizer } Regnemaskine.

• Tryk på eller for at vælge

÷ x - + . % =.

• Tryk på for at slette tallet.

• Tryk på for at indtaste et

decimaltegn.

Husk koder

Du kan gemme sikkerhedskoder,

f.eks. til kreditkort, vha. funktionen

Husk koder. Vælg en passcode, der

kan åbne kodehukommelsen.

84 Flere funktioner

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Kontrolord og sikkerhed

Du skal indtaste et kontrolord for

at bekræfte, at du har indtastet

den rigtige passcode.

Når du indtaster din passcode for

at få adgang til kodehukommelsen,

vises kontrolordet et øjeblik. Hvis

den indtastede passcode er korrekt,

vises de korrekte koder. Hvis du

indtaster en forkert passcode, er

kontrolordet og koderne, der vises,

også forkerte.

Sådan åbner du kodehukommelsen

første gang

1 } Organizer } Kodehukomm. Der

vises en meddelelse med en

vejledning } Fortsæt.

2 Indtast en firecifret passcode

} Fortsæt.

3 Indtast den nye passcode igen

for at bekræfte.

4 Indtast et kontrolord (højst 15 tegn),

} Udført. Kontrolordet kan bestå af

både bogstaver og tal.

Sådan tilføjer du en ny kode

1 } Organizer } Kodehukomm. og

indtast din passcode } Ny kode?

} Tilføj.

2 Indtast et navn, der er knyttet

til koden } Fortsæt.

3 Indtast koden, } Udført.

Sådan skifter du passcode

1 } Organizer } Kodehukomm. og

indtast din passcode } Mere } Skift

passcode.

2 Indtast din nye passcode, } Fortsæt.

3 Indtast den nye passcode

igen, } Fortsæt.

4 Indtast et kontrolord, } Udført.

Har du glemt din passcode?

Hvis du glemte din passcode, skal

kodehukommelsen nulstilles.

Sådan nulstiller du

kodehukommelsen

1 } Organizer } Kodehukomm.

og indtast en passcode for at

få adgang til kodehukommelsen.

Kontrolordet og koderne, der

derefter vises, er ikke forkerte.

2 } Mere } Nulstil.

3 Nulstil kode- hukommelse? vises

} Ja. Kodehukommelsen nulstilles,

og alle objekter slettes. Næste gang,

du aktiverer kodehukommelsen,

skal du starte med: % 85 Sådan åbner

du kodehukommelsen første gang.

Flere funktioner 85

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Profiler

Telefonen har profiler, der

er indstillet på forhånd. Nogle,

f.eks. ringesignalets lydstyrke

og andre indstillinger, kan justeres

automatisk, så de passer i et

bestemt miljø eller til bestemt

tilbehør. Du kan nulstille alle

profilindstillinger, så de bliver,

som de var, da du købte telefonen.

Sådan vælges en profil

Tryk på og vælg en profil, eller

på } Indstillinger } fanen Generelt

} Profiler og vælg en profil.

Sådan vises og redigeres en profil

} Indstillinger } fanen Generelt

} Profiler } Mere } Vis og rediger.

Du kan ikke omdøbe profilen Normal.

Sådan nulstilles profiler

} Indstillinger } fanen Generelt

} Profiler } Mere } Nulstil profiler.

Dato og tid

Tiden vises altid i standby.

Sådan indstiller du klokkeslættet

og tidsformatet

1 } Indstillinger } fanen Generelt

} Tid og dato } Tid.

2 Indtast klokkeslættet.

3 } Format, og vælg en indstilling.

4 } Gem.

Sådan indstiller du datoen og

datoformatet

} Indstillinger } fanen Generelt

} Tid og dato } Dato.

SIM-kortlås

SIM-kortlåsen beskytter dit

abonnement, men ikke selve

telefonen, mod uautoriseret brug.

Hvis du skifter SIM-kort, virker

telefonen stadig med det nye

SIM-kort.

De fleste SIM-kort er låst på

købstidspunktet. Hvis SIM-kortlåsen

er aktiveret, skal du indtaste en PINkode

(Personal Identity Number), hver

gang du tænder telefonen.

86 Flere funktioner

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Hvis du indtaster PIN-koden forkert

tre gange i træk, spærres SIM-kortet.

Dette vises ved meddelelsen PINkode

spærret. Du kan låse telefonen

op ved at bruge din PUK-kode

(Personal Unblocking Key). PIN-

og PUK-koderne leveres af

netoperatøren. Du kan ændre din PINkode

og vælge en ny PIN-kode med

mellem fire og otte cifre.

Hvis meddelelsen Koderne passer ikke

sammen vises, når du har indtastet din

PIN-kode, har du indtastet den nye PINkode

forkert.

Hvis meddelelsen Forkert PIN-kode

vises efterfulgt af Gl. PIN-kode:, har du

indtastet den gamle PIN-kode forkert.

Sådan ophæver du spærringen

af SIM-kortet

1 Når PIN-kode spærret vises, skal

du indtaste din PUK-kode } OK.

2 Indtast en ny fire- til ottecifret PINkode,

} OK.

3 Indtast den nye PIN-kode igen for

at bekræfte, } OK.

Sådan redigerer du din PIN-kode

1 } Indstillinger } fanen Generelt

} Sikkerhed } Låse } SIMbeskyttelse

} Skift PIN-kode.

2 Indtast din PIN-kode, } OK.

3 Indtast en ny fire- til ottecifret PINkode,

} OK.

4 Indtast den nye PIN-kode igen for

at bekræfte, } OK.

Sådan aktiverer eller deaktiverer

SIM-kortlåsen

1 } Indstillinger } fanen Generelt

} Sikkerhed } Låse } SIMbeskyttelse

} Beskyttelse

og vælg Til eller Fra.

2 Indtast din PIN-kode, } OK.

Telefonlås

Du kan beskytte telefonen mod

uautoriseret brug, hvis den bliver

stjålet, og SIM-kortet udskiftes.

Du kan ændre telefonens låsekode

(0000) til en hvilken som helst anden

fire- til ottecifret personlig kode.

Automatisk telefonlås

Hvis telefonlåsen er indstillet

til Automatisk, er det ikke

nødvendigt at indtaste telefonens

låsekode, før der sættes et andet

SIM-kort i telefonen.

Det er vigtigt, at du husker din nye

kode. Hvis du glemmer den nye

kode, skal du indlevere telefonen

hos din Sony Ericsson forhandler.

Flere funktioner 87

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Sådan indstiller du telefonlåsen

1 } Indstillinger } fanen

Generelt } Sikkerhed } Låse

} Telefonbeskyttelse } Beskyttelse

og vælg et alternativ.

2 Indtast telefonens låsekode, } OK.

Sådan låser du telefonen op

Indtast koden } OK, hvis

telefonens lås er aktiveret.

Sådan redigerer du telefonens

låsekode

} Indstillinger } fanen

Generelt } Sikkerhed } Låse

} Telefonbeskyttelse } Skift kode.

Startskærmbillede

Vælg startbilledet, der skal

vises, når du tænder telefonen

% 58 Brug af billeder.

Sådan vælger du et startbillede

} Indstillinger } fanen Visning

} Startskærm og vælg en indstilling.

Lysstyrke

Du kan justere skærmens lysstyrke.

Sådan indstilles lysstyrken

} Indstillinger } fanen Visning

} Lysstyrke.

Fejlfinding

Hvorfor virker telefonen ikke,

som jeg vil have den skal?

Dette kapitel gennemgår nogle

af de problemer, du kan komme

ud for, når du bruger telefonen.

Nogle af problemerne kræver,

at du kontakter din netoperatør,

men de fleste kan du selv klare.

Bemærk, at der kan gå data

og indhold, du har gemt i

telefonen, tabt, hvis du sender

telefonen til reparation. Det

anbefales, at du kopierer disse

data, inden du afleverer telefonen

til reparation.

Besøg www.sonyericsson.com/

support for at få mere support.

Hvis du har problemer med

hukommelsens kapacitet, eller

hvis telefonen reagerer langsomt

Mulig årsag: Telefonens

hukommelse er fuld, eller

hukommelsens indhold er ikke

korrekt organiseret.

Løsning: Genstart telefonen hver

dag for at frigøre hukommelse

og øge telefonens kapacitet.

88 Fejlfinding

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Du har også mulighed for

at foretage en Nulstil alt.

Nogleafdepersonlige data

og indstillinger, du har foretaget,

kan gå tabt derved % 91 Nulstil alt.

Der vises intet batteriikon,

når jeg oplader telefonen

Mulig årsag: Batteriet er tomt, eller

har ikke været brugt i længere tid.

Løsning: Det kan tage op til

30 minutter, før du batteriikonet

vises på skærmen.

Visse menupunkter er nedtonet

Mulig årsag: En tjeneste er ikke

aktiveret, eller dit abonnement

understøtter ikke funktionen.

Løsning: Kontakt netoperatøren.

Mulig årsag: Da du ikke kan sende

temaer, billeder og lyde, der er

omfattet af ophavsretlig beskyttelse,

er menuen Send af og til ikke

tilgængelig.

Jeg forstår ikke sproget i menuerne

Mulig årsag: Der er valgt et forkert

sprog i telefonen.

Løsning: Vælg et andet sprog,

% 19 Telefonens sprog.

Jeg kan ikke tænde telefonen

Mulig årsag: Batteriet er afladet.

Løsning: Genoplad batteriet,

% 6 Sådan oplades batteriet.

Løsning: Tænd telefonen med

opladeren tilsluttet. Genstart

telefonen, uden at opladeren er

tilsluttet, hvis telefonen starter.

Jeg kan ikke oplade telefonen,

eller batterikapaciteten er lav

Mulig årsag: Opladeren er ikke

sluttet korrekt til telefonen.

Løsning: Kontroller, at opladerens

stik klikker rigtigt på plads ved

tilslutningen % 6 Sådan oplades

batteriet.

Mulig årsag: Batteriforbindelsen

er dårlig.

Løsning: Tag batteriet ud, og

rens stikkene. Du kan bruge en

blød børste, en klud eller en

vatpind let fugtet med sprit. Sørg

for, at batteriet er helt tørt, inden

du sætter det i igen. Kontroller, at

telefonens batteristik er ubeskadiget.

Mulig årsag: Batteriet er slidt

op og skal udskiftes.

Fejlfinding 89

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Løsning: Prøv med et andet

batteri og en anden oplader

til samme telefonmodel, eller

besøg forhandleren, og bed om

at få kontrolleret, at batteriet og

opladeren fungerer tilfredsstillende.

Mulig årsag: Batteriforbindelsen

er dårlig.

Løsning: Kontroller, at batteriet er

sat rigtigt i, % 6 Sådan isættes SIMkort

og batteri.

Jeg kan ikke bruge telefonen

til SMS'er

Mulig årsag: Forkerte eller

manglende indstillinger.

Løsning: Kontakt netoperatøren for

at finde frem til de korrekte

indstillinger for SMS-tjenestecentret,

% 41 Tekstmeddelelser (SMS).

Jeg kan ikke bruge telefonen til MMS

Mulig årsag: Abonnementet

omfatter ikke brug af data.

Løsning: Kontakt netoperatøren.

Mulig årsag: Forkerte eller

manglende indstillinger.

Løsning: % 8 Hjælp i telefonen eller

gå til www.sonyericsson.com/support,

vælg din telefonmodel, vælg derefter

”Opsætning af telefonen – MMS”, og

følg vejledningen % 69 Indstillinger.

Jeg kan ikke bruge internettet

Mulig årsag: Abonnementet

omfatter ikke brug af data.

Løsning: Kontakt netoperatøren.

Mulig årsag: Forkerte eller manglende

internetindstillinger.

Løsning: % 8 Hjælp i telefonen eller

gå til www.sonyericsson.com/support,

vælg din telefonmodel, vælg derefter

”Opsætning af telefonen – WAP”, og

følg vejledningen % 69 Indstillinger.

Telefonen bliver ikke fundet

af andre brugere via trådløs

Bluetooth teknologi

Mulig årsag: Du har ikke aktiveret

Bluetooth funktionen.

Løsning: Kontroller, at Bluetooth

funktionen er aktiveret og synligheden

er indstillet til at vise telefonen

% 77 Sådan modtager du et objekt.

90 Fejlfinding

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Jeg kan ikke synkronisere eller

overføre data mellem min telefon

og computeren vha. det

medfølgende USB-kabel

Mulig årsag: Kablet er ikke

korrekt installeret og registreret

på computeren, eller den software,

der fulgte med telefonen, er ikke

installeret korrekt på computeren.

Løsning: Gå til

www.sonyericsson.com/support,

vælg din telefonmodel, og vælg

derefter Produktinformation -

Sådan kommer du i gang. Guiden

Synchronizing with a computer

indeholder en installationsvejledning

og vejledning i fejlfinding, som kan

hjælpe dig med at løse problemet.

Nulstil alt

De ændringer, du har foretaget

af indstillingerne, og det indhold,

du har tilføjet eller redigeret, slettes.

Hvis du vælger Nulstil indstillinger,

slettes de ændringer af

indstillingerne, du har foretaget.

Hvis du vælger Nulstil alt, slettes

foruden de ændringer, du har

foretaget af indstillingerne, også

alle kontakter, meddelelser, personlige

data og alt indhold, du har hentet,

modtaget eller redigeret.

Sådan nulstiller du telefonen

1 } Indstillinger } fanen Generelt

} Nulstil alt.

2 } Nulstil indstillinger eller } Nulstil alt.

3 } Fortsæt, når der vises en vejledning.

Hvis du vælger Nulstil alt, slettes også

indhold, du har hentet, modtaget og

redigeret, f.eks. melodier og billeder.

Fejlmeddelelser

Indsæt SIM

Mulig årsag: Der er ikke noget SIMkort

i telefonen, eller det kan være

placeret forkert.

Løsning: Isæt SIM-kortet % 6 Sådan

isættes SIM-kort og batteri.

Mulig årsag: SIM-kortets stik

skal renses.

Løsning: Tag SIM-kortet ud, og

rens det. Kontroller også, at kortet

er ubeskadiget, så det ikke har

forbindelse til telefonens stik. Kontakt

i det tilfælde netoperatøren for at få et

nyt SIM-kort.

Fejlfinding 91

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Indsæt korrekt SIM-kort

Mulig årsag: Telefonen er indstillet

til kun at kunne bruges sammen

med bestemte SIM-kort.

Løsning: Kontroller, om du bruger

det korrekte operatør-SIM-kort til

telefonen.

Forkert PIN-kode/Forkert PIN2-kode

Mulig årsag: Du har indtastet PINkoden

eller PIN2-koden forkert.

Løsning: Indtast den rigtige PINeller

PIN2-kode } Ja % 86 SIMkortlås.

PIN-kode spærret/PIN2-koden er

spærret

Mulig årsag: Du har indtastet PINkoden

eller PIN2-koden forkert

tre gange i træk.

Løsning: % 86 SIM-kortlås for

at åbne kortet.

Koderne passer ikke sammen

Mulig årsag: De to koder, du

har indtastet, er ikke ens.

Løsning: Når du vil ændre

en sikkerhedskode, f.eks. PINkoden,

skal du bekræfte den nye

kode ved at indtaste den én

gang til nøjagtigt magen til.

% 86 SIM-kortlås.

Ingen netdækning

Mulig årsag: Telefonen er i flytilstand.

Løsning: Genstart telefonen

inormaltilstand % 8 Menuen

Flytilstand.

Mulig årsag: Telefonen modtager

ingen radiosignaler, eller det

modtagne radiosignal er for svagt.

Løsning: Kontakt netoperatøren for

at sikre dig, at nettet dækker på det

sted, hvor du befinder dig. Søg efter

nettet, hvis det er tilfældet.

Mulig årsag: SIM-kortet fungerer

ikke korrekt.

Løsning: Sæt SIM-kortet i en anden

telefon. Kontakt netoperatøren, hvis

du stadig får den samme eller en

lignende meddelelse.

Mulig årsag: Telefonen fungerer

ikke korrekt.

Løsning: Sæt SIM-kortet i en

anden telefon. Hvis det fungerer,

er det sandsynligvis telefonen,

der giver anledning til problemet.

Kontakt nærmeste Sony Ericssonservicested.

92 Fejlfinding

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Kun nødopkald

Mulig årsag: Du er inden for et

nets rækkevidde, men du har ikke

tilladelse til at bruge nettet. Hvis

det drejer sig om en nødsituation,

tillader nogle netoperatører, at du

ringer til det internationale

nødopkaldsnummer 112.

Løsning: Du skal flytte dig for at få

et signal, der er kraftigt nok. Kontakt

netoperatøren for at finde ud af,

om du har det rette abonnement

% 25 Nødopkald.

Telefonlås

Mulig årsag: Telefonen er låst.

Løsning: Sådan låser du telefonen

op % 87 Telefonlås.

Tlf. låsekode:

Mulig årsag: Telefonens låsekode

skal anvendes.

Løsning: Indtast en telefonlåsekode.

Ved leveringen har telefonen

standardlåsekoden 0000

% 87 Telefonlås.

PUK-koden er spærret. Kontakt

operatøren.

Mulig årsag: Du har indtastet din

personlige nøgle (PUK-kode)

forkert 10 gange i træk.

Løsning: Kontakt netoperatøren.

Oplader, ukendt batteri

Mulig årsag: Det batteri, du bruger,

er ikke et batteri, som Sony Ericsson

har godkendt.

Løsning: % 97 Batteri.

Fejlfinding 93

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Vigtige oplysninger

Service og support, sikker og

effektiv brug, garanti, ”declaration

of conformity”.

Sony Ericssons websted

På www.sonyericsson.com/support

finder du et supportafsnit, hvor

du kan få hjælp og tip med bare et

par klik. Her finder du de seneste

softwareopdateringer til pc samt

tips om, hvordan du kan bruge dit

produkt mere effektivt.

Service og support

Fra nu af har du adgang til en række

servicefordele som f.eks.:

Globale og lokale websteder med support

Et globalt Call Center-netværk

Et omfattende netværk af Sony Ericssonservicepartnere

En garantiperiode. Få mere at vide om

garantibetingelserne i denne brugervejledning

Hvis du får brug for det, kan du finde de

sidste nye supportværktøjer og oplysninger,

f.eks. softwareopdateringer, videnbase,

opsætning af telefonen og yderligere hjælp

på et sprog, du vælger, i supportafsnittet

på www.sonyericsson.com.

Hvis det drejer sig om operatørspecifikke tjenester

og funktioner, skal du kontakte netoperatøren for

at få flere oplysninger.

Du kan også kontakte vores Call Center. Brug

telefonnummeret til nærmeste Call Center, som

du finder på listen nedenfor. Kontakt din lokale

forhandler, hvis dit land/område ikke findes på

listen. (Telefonnumrene nedenfor var korrekte

på tryktidspunktet. Du kan altid finde de seneste

opdateringer på www.sonyericsson.com).

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet,

eller en af vores servicepartnere, hvis dit produkt

mod forventning skal til service. Gem

originalkvitteringen, for den skal fremvises, hvis

produktet skal repareres under garantien.

Opkald til Call Center sker til indenlandstakst,

inkl. lokale skatter og afgifter, med mindre der

er tale om et nummer, hvor modtageren betaler.

Land Telefonnummer E-mail-adresse

Australien 1-300 650 050 questions.AU@support.sonyericsson.com

Argentina 800-333-7427 questions.AR@support.sonyericsson.com

Østrig 0810 200245 questions.AT@support.sonyericsson.com

Belgien 02-7451611 questions.BE@support.sonyericsson.com

Brasilien 4001-0444 questions.BR@support.sonyericsson.com

Canada 1-866-766-9374 questions.CA@support.sonyericsson.com

Centralafrika +27 112589023 questions.CF@support.sonyericsson.com

Chile 123-0020-0656 questions.CL@support.sonyericsson.com

Kina 4008100000 questions.CN@support.sonyericsson.com

Colombia 18009122135 questions.CO@support.sonyericsson.com

Kroatien 062 000 000 questions.HR@support.sonyericsson.com

Tjekkiet 844 550 055 questions.CZ@support.sonyericsson.com

94 Vigtige oplysninger

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Danmark 33 31 28 28 questions.DK@support.sonyericsson.com

Finland 09-299 2000 questions.FI@support.sonyericsson.com

Frankrig 0 825 383 383 questions.FR@support.sonyericsson.com

Tyskland 0180 534 2020 questions.DE@support.sonyericsson.com

Grækenland 801-11-810-810

210-89 91 919

(fra mobiltelefon) questions.GR@support.sonyericsson.com

Hong Kong 8203 8863 questions.HK@support.sonyericsson.com

Ungarn +36 1 880 47 47 questions.HU@support.sonyericsson.com

Indien 1800 11 1800

(modtageren betaler)

39011111 (fra mobiltelefon) questions.IN@support.sonyericsson.com

Indonesien 021-2701388 questions.ID@support.sonyericsson.com

Irland 1850 545 888 questions.IE@support.sonyericsson.com

Italien 06 48895206 questions.IT@support.sonyericsson.com

Malaysia 1-800-889900 questions.MY@support.sonyericsson.com

Mexico 01 800 000 4722

(nationalt nummer,

hvor modtageren betaler) questions.MX@support.sonyericsson.com

Holland 0900 899 8318 questions.NL@support.sonyericsson.com

New Zealand 0800-100150 questions.NZ@support.sonyericsson.com

Norge 815 00 840 questions.NO@support.sonyericsson.com

Filippinerne 02-6351860 questions.PH@support.sonyericsson.com

Polen 0 (præfiks) 22 6916200 questions.PL@support.sonyericsson.com

Portugal 808 204 466 questions.PT@support.sonyericsson.com

Rumænien (+4021) 401 0401 questions.RO@support.sonyericsson.com

Rusland 8(495) 787 0986 questions.RU@support.sonyericsson.com

Singapore 67440733 questions.SG@support.sonyericsson.com

Slovakiet 02-5443 6443 questions.SK@support.sonyericsson.com

Sydafrika 0861 632222 questions.ZA@support.sonyericsson.com

Spanien 902 180 576 questions.ES@support.sonyericsson.com

Sverige 013-24 45 00 questions.SE@support.sonyericsson.com

Schweiz 0848 824 040 questions.CH@support.sonyericsson.com

Taiwan 02-25625511 questions.TW@support.sonyericsson.com

Thailand 02-2483030 questions.TH@support.sonyericsson.com

Tyrkiet 0212 47 37 777 questions.TR@support.sonyericsson.com

Ukraine (+380) 44 590 1515 questions.UA@support.sonyericsson.com

Vigtige oplysninger 95

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Forenede Arabiske

Emirater 43 919880 questions.AE@support.sonyericsson.com

Storbritannien 08705 23 7237 questions.GB@support.sonyericsson.com

USA 1-866-766-9374 questions.US@support.sonyericsson.com

Venezuela 0-800-100-2250 questions.VE@support.sonyericsson.com

Vejledning i sikker og effektiv brug

Læs disse oplysninger, før du

begynder at bruge mobiltelefonen.

Disse instruktioner er medtaget af

hensyn til din sikkerhed. Følg disse

retningslinjer. Sørg for, at få produktet

kontrolleret af en godkendt

servicepartner, inden det oplades eller anvendes,

hvis du er i tvivl om, at det fungerer korrekt,

eller hvis det har været udsat for et eller flere af

forholdene i det følgende. I modsat fald risikerer

du, at produktet ikke fungerer korrekt, eller det

kan være til fare for dit helbred.

Anbefalinger til sikker brug af

produktet (mobiltelefon, batteri,

oplader og andet tilbehør)

Produktet skal behandles forsigtigt og opbevares

rent og tørt.

Advarsel! Kan eksplodere hvis det udsættes

for åben ild.

Udsæt ikke produktet for væske eller fugt.

Udsæt ikke produktet for meget høje

eller lave temperaturer. Udsæt ikke

batteriet for temperaturer over +60º C

(+140º F).

Udsæt ikke produktet for åben ild eller

tændte tobaksprodukter.

Tab og kast ikke produktet, og forsøg ikke

at bøje det.

Undlad at male produktet.

Forsøg ikke at skille produktet ad eller

at ændre det. Service bør kun udføres

af personale, der er autoriseret af

Sony Ericsson.

Luk ikke produktet, hvis der er et

objekt mellem tastaturet og skærmen.

Det kan beskadige produktet.

Brug ikke produktet i nærheden af medikoteknisk

udstyr uden at rådføre dig med lægen eller det

lægelige personale, der behandler dig.

Brug ikke produktet, når du befinder dig om bord

på eller i nærheden af fly eller i områder med

skiltning, der angiver, at ”tovejsradio skal slukkes”.

Brug ikke produktet i et område med

eksplosionsfare.

Du må hverken anbringe produktet

eller installere trådløst udstyr i

området over din bils airbag.

BØRN

OPBEVAR UDEN FOR BØRNS

RÆKKEVIDDE. LAD IKKE BØRN

LEGE MED MOBILTELEFONEN

ELLER TILBEHØRET. DE KAN SKADE

SIG SELV ELLER ANDRE, ELLER DE KAN

UFORVARENDE BESKADIGE TELEFONEN

ELLER TILBEHØRET. MOBILTELEFONEN OG

TILBEHØRET INDEHOLDER SMÅDELE, SOM

KAN GÅ LØS OG FORÅRSAGE EN RISIKO FOR

KVÆLNING.

96 Vigtige oplysninger

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Strømforsyning (oplader)

Tilslut kun vekselstrømsadapteren til de

strømforsyningskilder, der er angivet på produktet.

Sørg for at placere strømledningen, så den ikke

bliver beskadiget eller bliver udsat for pres. Kobl

enheden fra strømforsyningen, før du går i gang

med at rengøre den, for at mindske risikoen for

elektrisk stød. Vekselstrømsadapteren må ikke

anvendes udendørs eller i fugtige rum. Lav aldrig

om på vekselstrømsledningen eller -stikket.

Hvis stikket ikke passer til kontakten, skal du få

en elektriker til at installere en korrekt kontakt.

Brug kun Sony Ericssons originalopladere, der er

beregnet til brug sammen med din mobiltelefon.

Andre opladere er muligvis ikke konstrueret til de

samme standarder for sikkerhed og ydeevne.

Batteri

Det anbefales, at du oplader batteriet helt, før du

anvender mobiltelefonen første gang. Et nyt batteri

eller et batteri, der ikke har været brugt i lang tid,

kan have begrænset kapacitet de første par gange,

det bruges. Batteriet kan kun oplades, når

temperaturen er mellem +5°C (+41°F) og +45°C

(+113°F).

Brug kun Sony Ericssons originalbatterier, der er

beregnet til brug sammen med din mobiltelefon.

Brug af andre batterier og opladere kan være farlig.

Tale- og standbytiderne afhænger af flere forhold,

f.eks. signalstyrke, driftstemperatur, brugsmønstre,

valgte funktioner, samt om mobiltelefonen

anvendes til tale eller dataoverførsel.

Sluk mobiltelefonen, før batteriet tages ud. Tag ikke

batteriet i munden. Batteriets elektrolytter kan være

giftige ved indtagelse. Batteriets metalkontakter må

ikke komme i kontakt med andre metalgenstande.

Dette kan kortslutte og beskadige batteriet.

Batteriet må kun bruges til det formål, som det er

beregnet til.

Personligt medikoteknisk udstyr

Mobiltelefoner kan påvirke funktionen af

pacemakere eller andet indopereret udstyr. Undgå

at placere mobiltelefonen over pacemakeren, f.eks. i

brystlommen. Når du bruger mobiltelefonen, skal

den sættes til øret i modsatte side af pacemakeren.

Hvis du holder en afstand på mindst 15 cm mellem

mobiltelefon og pacemaker, er risikoen for

interferens minimal. Hvis du har mistanke om, at der

forekommer interferens, skal du straks slukke for

mobiltelefonen. Spørg din hjertespecialist om råd.

Vedrørende andet medikoteknisk udstyr skal

du kontakte din læge og producenten af det

pågældende udstyr.

Kørsel

Undersøg, om der er lokale love og bestemmelser,

der begrænser brugen af mobiltelefoner ved

bilkørsel, eller som kræver, at chaufføren skal bruge

en håndfri løsning. Vi anbefaler, at du udelukkende

bruger de håndfri Sony Ericsson-løsninger,

som er beregnet til dit produkt.

Bemærk, at nogle bilproducenter pga. mulig

interferens med elektronisk udstyr forbyder brugen

af mobiltelefoner i deres køretøjer, medmindre der

er installeret et håndfrit sæt med ekstern antenne.

Af sikkerhedsårsager skal du altid rette din fulde

opmærksomhed mod kørslen og køre ind til siden

og parkere bilen, når du foretager eller besvarer

opkald.

Nødopkald

Mobiltelefoner fungerer ved hjælp af radiosignaler,

og derfor kan der ikke garanteres for forbindelse

under alle forhold. Du bør derfor aldrig udelukkende

stole på en mobiltelefon til livsvigtige samtaler

(f.eks. nødstilfælde).

Vigtige oplysninger 97

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Det er ikke altid muligt at foretage nødopkald

alle steder, på alle mobilnet eller når bestemte

nettjenester og/eller mobiltelefonfunktioner er

i brug. Undersøg ovenstående hos din

tjenesteudbyder.

Antenne

Denne telefon har en indbygget antenne.

Brug af antenneudstyr, som Sony Ericsson ikke

markedsfører til denne model, kan beskadige

din mobiltelefon, reducere ydeevnen og

frembringe SAR-niveauer over de fastsatte

grænser (se nedenfor).

Effektiv brug

Hold mobiltelefonen på samme måde, som du

holder en almindelig telefon. Undlad at tildække

det øverste af telefonen, når du bruger den, da

dette kan forringe kvaliteten af opkaldet og

samtidig medføre, at telefonen bruger mere strøm

end nødvendigt og forkorte samtale- og

standbytiden.

Eksponering med

radiofrekvensenergi og SAR (Specific

Absorption Rate)

Mobiltelefonen er en svagstrømsradiosender og -

modtager. Når den er tændt, udsender den mindre

mængder af radiofrekvensenergi (også kaldet

radiobølger).

Regeringer i hele verden har indført omfattende

internationale retningslinjer for sikkerhed, der er

udarbejdet af videnskabelige organisationer, f.eks.

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection) og IEEE (Institute of Electrical

and Electronics Engineers, Inc.), på basis af

periodiske og grundige vurderinger af

videnskabelige undersøgelser. Disse retningslinjer

fastsætter grænserne for eksponering med

radiobølger for den generelle befolkning.

Grænserne indeholder en sikkerhedsmargin,

således at alle er sikret, uanset alder og

sundhedstilstand, ligesom der er taget højde for

variationer i målingerne.

SAR (Specific Absorption Rate) er den måleenhed,

der benyttes til at måle den mængde

radiofrekvensenergi, kroppen optager, når der

benyttes en mobiltelefon. SAR-værdien er fastsat til

det højeste laboratoriegodkendte effektniveau, men

når mobiltelefonen er i brug, kan dens faktiske

SAR-niveau ligge langt under denne værdi. Det

skyldes, at mobiltelefonen er designet til at bruge

så lidt strøm som muligt for at nå nettet.

Udsving i SAR, der ligger uden for retningslinjerne

for eksponering med radiofrekvensenergi betyder

ikke, at der er udsving i sikkerheden. Selvom SARniveauet

kan variere i mobiltelefoner, er alle

Sony Ericsson mobiltelefonmodeller designet til

at opfylde retningslinjerne for eksponering med

radiofrekvensenergi.

Telefoner, der er solgt i USA: Inden en telefonmodel

sælges til offentligheden, skal den testes og

godkendes i henhold til FCC (Federal

Communications Commission), så den ikke

overskrider grænsen, som myndighederne har

fastsat for sikker eksponering. Testene udføres

i positioner og på steder (dvs. i øret og båret på

kroppen) som krævet af FCC for den enkelte

model. Denne telefon er testet ved brug båret på

kroppen og opfylder FCC's retningslinjer for RFeksponering,

når håndsættet er anbragt mindst 15

mm fra kroppen uden metaldele i nærheden af

telefonen, eller når den anvendes med originalt

Sony Ericsson-tilbehør beregnet til denne telefon

båret på kroppen. Ved brug af andet tilbehør er der

ingen sikkerhed for, at FCC's retningslinjer for RFeksponering

overholdes.

Det materiale, der leveres sammen med

mobiltelefonen, omfatter også en separat folder

med SAR-oplysninger vedrørende denne

mobiltelefonmodel. Du finder også disse

98 Vigtige oplysninger

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


oplysninger sammen med yderligere oplysninger

om eksponering med radiofrekvensenergi og SAR

på: www.sonyericsson.com/health.

Løsninger for handicappede/særlige

behov

Hvis telefonen er købt i USA, kan du bruge din TTYterminal

sammen med din Sony Ericssonmobiltelefon

(og det nødvendige tilbehør). Du kan

få oplysninger om løsninger til handicappede og

personer med særlige behov hos Sony Ericsson

Special Needs Center på 877 878 1996 (TTY) eller

877 207 2056 (tale) eller ved at besøge

Sony Ericsson Special Needs Center på

www.sonyericsson-snc.com.

Bortskaffelse af ældre

elektrisk og elektronisk

udstyr

Dette symbol viser, at intet elektrisk

og elektronisk udstyr heri må

behandles som husholdningsaffald. Det skal i

stedet indleveres på en genbrugsstation. Gennem

korrekt bortskaffelse af produktet medvirker du til

at forhindre de skadelige konsekvenser for miljøet

og menneskers helbred, som forkert håndtering

ved bortskaffelse af dette produkt kan medføre.

Genbrug af materialerne medvirker til at spare på

naturens ressourcer. Kontakt de lokale

myndigheder, renholdningsselskabet eller butikken,

hvor du købte produktet, for at få oplysninger om

genbrug af produktet.

Bortskaffelse af batteriet

Undersøg reglerne for, hvordan du

skiller dig af med batterier, der hvor

du bor, eller kontakt dit lokale

Sony Ericsson Call Center.

Batteriet må aldrig smides ud sammen med

almindeligt affald. Brug en affaldscontainer, der

er specielt beregnet til batterier.

Hukommelseskort

Produktet leveres komplet med et udtageligt

hukommelseskort. Det er normalt kompatibelt med

det håndsæt, du har købt, men er ikke kompatibelt

med andre enheder og kan ikke det samme som

deres hukommelseskort. Kontroller, om enhederne

er kompatible, inden køb eller brug.

Hukommelseskortet er formateret ved leveringen.

Brug en kompatibel enhed til at omformatere

hukommelseskortet. Brug ikke operativsystemets

standardformat ved formatering af

hukommelseskortet på en pc. Se

betjeningsvejledningen til enheden, eller kontakt

kundeservice for at få oplysninger.

ADVARSEL:

Hvis enheden kræver en adapter for at kunne

sættes i håndsættet eller en anden enhed, må

kortet ikke isættes direkte uden den nødvendige

adapter.

Forholdsregler ved brug af hukommelseskort

Udsæt ikke hukommelseskortet for fugt.

Berør ikke terminalforbindelserne med hånden

eller en metalgenstand.

Undgå at slå på, bøje eller tabe

hukommelseskortet.

Forsøg ikke at skille hukommelseskortet ad eller

at ændre det.

Brug eller opbevar ikke hukommelseskortet et

fugtigt eller korroderende sted eller i kraftig varme,

f.eks. i en lukket bil om sommeren, i direkte sollys

eller i nærheden af et varmeapparat m.v.

Tryk ikke på, og bøj ikke enden af M2-adapteren

for kraftigt.

Lad ikke snavs, støv eller fremmedlegemer trænge

ind i hukommelseskortadapteren.

Kontroller, at hukommelseskortet er korrekt isat.

Sæt hukommelseskortet så langt som muligt ind i

den hukommelseskortadapter, der er nødvendig.

Hukommelseskortet fungerer kun korrekt, hvis det

er sat helt ind.

Vigtige oplysninger 99

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Vi anbefaler, at du tager en backupkopi af vigtige

data. Vi er ikke ansvarlig for tab eller beskadigelse

af indhold, du gemmer på hukommelseskortet.

De registrerede data kan blive beskadiget eller gå

tabt, hvis du fjerner hukommelseskortet eller

hukommelseskortadapteren, slukker for strømmen

under formatering, læser eller skriver data eller

bruger hukommelseskortet på steder med kraftig

statisk elektricitet eller elektriske felter med kraftig

stråling.

Slutbrugerlicensaftale

Denne trådløse enhed, inkl. uden begrænsning

ethvert medie, der følger med enheden, (”Enhed”)

indeholder software, der ejes af Sony Ericsson

Mobile Communications AB samt Sony Ericssons

datterselskaber (“Sony Ericsson”) og

Sony Ericssons tredjepartleverandører

og licensgivere (”Software”).

Som bruger af denne Enhed overdrager

Sony Ericsson dig en ikke-eksklusiv, ikkeomsættelig,

ikke-overdragelig licens til at bruge

Softwaren, men alene i forbindelse med Enheden,

som den er installeret på og/eller leveret sammen

med. Intet her må udlægges som et salg af

Softwaren til en bruger af denne Enhed.

Du må ikke gengive, ændre, distribuere, foretage

”reverse engineering”, dekompilere, på anden vis

ændre eller benytte nogen metode til at afsløre

Softwarens kildekode eller nogen af softwarens

komponenter. For at undgå tvivl er du til enhver

tid berettiget til at overdrage alle rettigheder og

forpligtelser til Softwaren til tredjepart, såfremt

det sker sammen med den Enhed, du modtog

Softwaren sammen med, og forudsat at den

pågældende tredjepart er indforstået med at

være bundet af disse regler.

Denne licens overdrages til dig i den periode,

denne Enhed er anvendelig. Du kan bringe

denne licens til ophør ved skriftligt at overdrage

alle dine rettigheder til Enheden, hvorpå du modtog

Softwaren, til tredjepart. Manglende overholdelse

af nogen af denne licens' vilkår og betingelser

medfører, at den træder ud af kraft med omgående

virkning.

Sony Ericsson og Sony Ericssons

tredjepartleverandører og licensgivere ejer og

bevarer alene alle rettigheder til og interesser

i Softwaren. Sony Ericsson og en evt. tredjepart,

i det omfang at Softwaren indeholder materiale

eller kode tilhørende tredjepart, er begunstiget

af disse vilkår.

Gyldigheden, fortolkningen og opfyldelsen af denne

licens er underlagt lovgivningen i Sverige.

Ovennævnte gælder i det fulde omfang, det er

tilladt jf. forbrugerens lovmæssige rettigheder.

Begrænset garanti

Sony Ericsson Mobile Communications AB,

Nya Vattentornet,

SE-221 88 Lund, Sverige, (Sony Ericsson),

udsteder denne begrænsede garanti på din

mobiltelefon og det originale tilbehør, der blev

leveret sammen med mobiltelefonen (herefter

kaldet ”produktet”).

Hvis du får brug for garantiservice til dit produkt,

skal du indlevere det hos den forhandler, du købte

det hos, eller kontakte det lokale Sony Ericsson

Call Center (lokale takster gælder) eller besøge

www.sonyericsson.com for at få yderligere

oplysninger.

100 Vigtige oplysninger

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


VORES GARANTI

I henhold til betingelserne i denne begrænsede

garanti garanterer Sony Ericsson for, at dette

produkt på tidspunktet for det oprindelige køb

er fri for fejl i design, materialer og forarbejdning.

Denne begrænsede garanti gælder i en periode på

to (2) år fra dette produkts oprindelige købsdato

for din mobiltelefon og i en periode på (1) år efter

dette produkts oprindelige købsdato for alt

originaltilbehør, f.eks. batteri, oplader eller håndfrit

udstyr, som eventuelt fulgte med mobiltelefonen.

Hvad vi vil gøre

Hvis produktet ved normal brug i garantiperioden

skulle udvise fejl eller mangler som følge af

fejl i design, materialer eller forarbejdning, vil

Sony Ericssons autoriserede distributører eller

servicepartnere i det land eller den region*, hvor du

har købt produktet, efter disses valg enten reparere

eller ombytte produktet i overensstemmelse med

de heri anførte betingelser og vilkår.

Sony Ericsson og Sony Ericssons servicepartnere

forbeholder sig ret til at opkræve et

ekspeditionsgebyr, hvis et returneret produkt viser

sig ikke at være omfattet af garantien i henhold til

de betingelser, der er beskrevet nedenfor.

Bemærk, at visse personlige indstillinger, materiale,

du har downloadet, og andre oplysninger kan gå

tabt, hvis dit Sony Ericsson-produkt repareres

eller ombyttes. For nærværende er Sony Ericsson

muligvis forhindret i at tage en sikkerhedskopi

af visse materialer, du har downloadet, pga.

gældende lovgivning eller andre

lovgivningsmæssige eller tekniske begrænsninger.

Sony Ericsson påtager sig intet ansvar for mistede

oplysninger af nogen art og erstatter ikke sådanne

tab. Du bør altid tage en sikkerhedskopi af alle

oplysninger, der er gemt på dit Sony Ericssonprodukt,

f.eks. af materiale, du har downloadet,

kalenderen og dine kontakter, inden du afleverer

dit Sony Ericsson-produkt til reparation eller

ombytning.

BETINGELSER

1 Denne begrænsede garanti gælder kun, hvis det

originale købsbevis for dette produkt udstedt af

en autoriseret Sony Ericsson-forhandler fremvises

sammen med det produkt, der skal repareres eller

ombyttes, og hvis købsbeviset angiver både

købsdatoen og serienummeret**. Sony Ericsson

forbeholder sig ret til at nægte at udføre

garantiservice, hvis ovenstående oplysninger er

fjernet eller ændret efter det oprindelige køb af

produktet hos forhandleren.

2 Hvis Sony Ericsson reparerer eller ombytter

produktet, gælder garantien for det reparerede

eller ombyttede produkt i resten af den oprindelige

garantiperiode eller i halvfems (90) dage fra datoen

for reparationen, afhængigt af hvilken periode der

er den længste. Reparation eller ombytning kan

indbefatte brug af funktionelt tilsvarende

istandsatte enheder. Udskiftede dele eller

komponenter bliver Sony Ericssons ejendom.

3 Denne garanti omfatter ikke fejl på produktet som

følge af almindelig slitage, forkert brug, herunder,

men ikke begrænset til, at produktet ikke har

været anvendt til sit oprindelige formål eller

i overensstemmelse med Sony Ericssons

anvisninger for brug og vedligeholdelse af

produktet. Ligeledes omfatter garantien

ikke produktfejl forårsaget af uheld, ændringer

eller tilpasninger af software eller hardware, force

majeure eller skader forårsaget af væske.

Et genopladeligt batteri kan oplades og aflades

over hundrede gange. Det slides til slut op, hvilket

ikke er en defekt, men skyldes normal slitage.

Tiden er inde til at udskifte batteriet, når tale-

eller standbytiden bliver mærkbart kortere.

Sony Ericsson anbefaler, at du bruger batterier

og opladere godkendt af Sony Ericsson.

Vigtige oplysninger 101

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Der kan fra telefon til telefon forekomme mindre

forskelle på displayets lysstyrke og farver. Der

kan forekomme små lyse eller mørke prikker på

displayet. Det kaldes defekte pixel og forekommer,

når enkelte punkter ikke fungerer korrekt og kan

ikke justeres. To defekte pixel anses som

acceptabelt.

Der kan fra telefon til telefon forekomme mindre

forskelle på kamerabilledets udseende. Det er ikke

usædvanligt, og kameramodulet anses ikke for at

være defekt.

4 Da det mobilsystem, som produktet opererer på,

tilvejebringes af en udbyder, der er uafhængig

af Sony Ericsson, påtager Sony Ericsson sig

intet ansvar for funktionen, tilgængeligheden,

dækningen, tjenesterne eller rækkevidden af det

pågældende system.

5 Denne garanti dækker ikke produktfejl, der

er forårsaget af installationer, ændringer eller

reparation eller åbning af produktet, som udføres af

en person, der ikke er autoriseret af Sony Ericsson.

6 Garantien dækker ikke produktfejl forårsaget af

brug af tilbehør eller ydre enheder, der ikke er

originalt Sony Ericsson-tilbehør beregnet til

brug sammen med produktet.

Sony Ericsson frasiger enhver garanti, udtrykkelig

såvel som underforstået, for fejl på produktet eller

perifere enheder forårsaget af virus, trojanske

heste, spyware eller anden ondsindet software.

Sony Ericsson anbefaler på det kraftigste, at der

installeres passende antivirussoftware på produktet

og de perifere enheder, der sluttes til det, i takt med

at denne software bliver tilgængelig, samt at den

opdateres regelmæssigt, så den yder den bedst

mulige beskyttelse af enheden. Software af denne

type kan imidlertid aldrig beskytte produktet og

dets perifere enheder fuldt ud, og Sony Ericsson

frasiger sig enhver garanti, udtrykkelig såvel

som underforstået, såfremt antivirussoftwaren

ikke opfylder det tilsigtede formål.

7 Garantien bortfalder, hvis nogen af produktets

forseglinger brydes.

8 DER FINDES INGEN ANDEN UDTRYKKELIG,

SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG GARANTI END

DENNE TRYKTE BEGRÆNSEDE GARANTI. ALLE

UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER

FOR EKSEMPEL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER

ELLER GARANTIER FOR SALGBARHED OG

BRUGSEGNETHED, BEGRÆNSES TIL

VARIGHEDEN AF DENNE BEGRÆNSEDE

GARANTI. SONY ERICSSON OG

SONY ERICSSONS LICENSGIVERE KAN

I INTET TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIGE

FOR INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER,

HERUNDER FOR EKSEMPEL TABT

FORTJENESTE ELLER ERHVERVSMÆSSIGT TAB,

I DET OMFANG DISSE SKADER KAN FRASKRIVES

I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

I visse lande/stater er det ikke tilladt at udelukke

eller begrænse ansvaret for indirekte tab eller

følgeskader eller begrænse varigheden af

underforståede garantier, hvorfor ovenstående

begrænsninger eller ansvarsfraskrivelser muligvis

ikke gælder dig.

Garantien påvirker hverken forbrugerens

lovfæstede rettigheder under gældende

lovgivning eller forbrugerens rettigheder

i forhold til forhandleren i forbindelse med

salgs-/købekontrakten.

* GARANTIENS GEOGRAFISKE

OMFANG

Hvis produktet er købt i et land, der er medlem

af Det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS),

i Schweiz eller i Tyrkiet, og produktet er beregnet

til brug i EØS, Schweiz eller Tyrkiet,

kan det serviceres i ethvert EØS-land, Schweiz eller

Tyrkiet, jf. de garantibetingelser, der gælder i

landet, hvor der kræves service til produktet,

forudsat at en autoriseret Sony Ericsson-distributør

sælger et identisk produkt i det pågældende land.

102 Vigtige oplysninger

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Kontakt det lokale Sony Ericsson Call Center for

at få oplysning om, hvorvidt dit produkt sælges

i det land, du befinder dig i. Bemærk, at visse

servicereparationer kun kan foretages i det

oprindelige købsland, f.eks. fordi produktet kan

have et ydre eller indre, som adskiller sig fra

tilsvarende modeller, der sælges i andre lande.

Bemærk endvidere, at det ikke altid er muligt at få

repareret SIM-låste produkter.

** I visse lande/regioner anmodes der muligvis om

yderligere oplysninger (f.eks. et gyldigt garantikort).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of

the FCC rules. Operation is subject to

the following two conditions: (1) This

device may not cause harmful

interference, and (2) This device must

accept any interference received, including

interference that may cause undesired operation.

Bluetooth trådløs teknologi

Id for Bluetooth Qualified Design er B011122.

Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB

of Nya Vattentornet

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our

product

Sony Ericsson type AAD-3022044-BV

and in combination with our accessories, to which

this declaration relates is in conformity with the

appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN

301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24, EN

300328, EN 301489-17 and EN 60950, following

the provisions of, Radio Equipment and

Telecommunication Terminal Equipment directive

99/5/EC with requirements covering EMC directive

89/336/EEC, and Low Voltage directive 73/23/EEC.

Lund, June 2006

Shoji Nemoto,

Head of Product Business Unit GSM/UMTS

Vi opfylder kravene i R&TTE-direktivet (99/5/EC).

Vigtige oplysninger 103

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Indeks

A

aftaler ................................................... 82

Aktivitetsmenu ....................................... 8

alarmer ................................................. 81

animation ............................................. 58

automatisk genopkald ......................... 24

B

baggrund .............................................. 58

batteri

bruge og behandle ....................... 97

isætte og oplade ............................ 6

billeder ............................................57–58

pauseskærm ................................ 58

redigere ........................................ 59

billedstørrelse ....................................... 55

blog ...................................................... 56

Bluetooth trådløs teknologi .................. 75

D

dato ...................................................... 86

Disc2Phone .......................................... 61

E

e-mail ................................................... 48

F

faste numre ...........................................39

filhåndtering ..........................................21

filoverførsel ............................................72

fjernbetjening ........................................77

G

garanti .................................................100

genveje ..................................................18

grupper .................................................40

H

hjælp .......................................................8

hukommelseskort ...........................21, 99

hukommelsesstatus ..............................21

hurtigopkald ..........................................31

husk koder ............................................84

håndfri .................................13, 27, 32, 34

Bluetooth ......................................76

I

ikoner ....................................................18

indstillinger

e-mail ............................................48

internet ..........................................69

Java ...........................................72

skærmens lysstyrke ......................88

104 Indeks

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


Indtastning af bogstaver ...................... 19

indtastningssprog ................................ 19

internet

blog .............................................. 56

bogmærker ................................... 71

cookies og passwords ................. 73

indstillinger ................................... 69

profiler .......................................... 72

sikkerhed og certifikater ............... 73

K

kalender .......................................... 82–83

kamera ........................................... 10, 55

klokkeslæt ............................................ 86

konferencer .......................................... 37

kontakter

grupper af ..................................... 40

standardkontakter ........................ 28

synkronisering .............................. 74

tilføje telefonkontakter .................. 28

L

lange meddelelser ................................ 44

leveringsstatus ..................................... 45

lyd, overføre og dirigere ....................... 77

lydoptagelse ......................................... 68

lydstyrke

højttaler ........................................ 25

ringesignal .................................... 65

lås

SIM-kort ....................................... 86

telefon .......................................... 87

låse SIM-kortet op ............................... 87

M

M2 ............................................... 13, 99

magisk ord ........................................... 34

meddelelser

e-mail ........................................... 48

leveringsstatus ............................. 45

MMS ............................................. 45

område- og celleinformation ........ 54

SMS ............................................. 41

tale ............................................... 47

menuer ................................................. 16

menuoversigt ....................................... 14

mikrofon ............................................... 25

mine numre .......................................... 37

Mine venner .......................................... 52

MMS'er ............................................45–47

MusicDJ ............................................ 65

musik

overføre ........................................ 61

musikafspiller ....................................... 60

Indeks 105

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


N

navigere i menuer ................................. 16

net ........................................................ 24

noter ................................................83–84

notesblok ............................................. 39

O

Opdateringsservice .............................. 80

opgaver ................................................ 83

opkald

acceptere ..................................... 38

begrænse ..................................... 38

foretage .................................... 7, 24

håndtere to opkald ....................... 36

mistede ........................................ 25

modtage ....................................... 25

nød- ............................................. 25

optage .......................................... 68

parkere ......................................... 36

tage noter under .......................... 39

udlandet ....................................... 24

video ............................................ 26

åbne for at svare .......................... 40

opkald til numre i meddelelse .............. 43

opkald venter ....................................... 36

opkaldsliste .......................................... 31

opkaldsspecifikke ringesignaler ........... 30

opkaldstid ............................................ 39

opsætningsguide ................................... 7

overføre

filer ................................................78

kamerabilleder ..............................56

musik ............................................61

overførselsmetode

Bluetooth trådløs teknologi ...........75

USB ...............................................78

P

pauseskærm .........................................58

PhotoDJ .............................................59

PIN-kode

ophæve spærring ............................5

ændre ............................................87

PlayNow ............................................64

profiler ...................................................86

programmer ..........................................68

PUK-kode ...................................5, 86, 87

R

regnemaskine ........................................84

retningslinjer for sikkerhed ....................96

ringesignaler ..........................................65

RSS-læser .............................................73

106 Indeks

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.


S

sende

aftaler og opgaver .........................83

billeder ..........................................58

melodier og ringesignaler .............66

noter ............................................. 84

temaer .......................................... 60

visitkort ......................................... 41

SIM-kort

kontaktnumre ............................... 29

kopiere til/fra ................................ 30

låse og låse op ............................. 86

skabeloner ...................................... 44, 47

skjule nummer ...................................... 40

skærm, lysstyrke .................................. 88

SMS'er ........................................... 41–45

SOS Se nødopkaldsnumre ................... 25

spil ........................................................ 68

sprog .................................................... 89

standby .................................................. 7

startskærmbillede ........................... 58, 88

stopur ................................................... 84

synkronisering ................................ 74–75

T

T9 Text Input .................................... 20

talekontrol ...................................... 32–35

talemeddelelser .............................. 32, 47

talesvar ................................................. 34

taster .............................................. 12, 16

tekstmeddelelser Se SMS .................... 41

telefon

lås ................................................. 87

samling ........................................... 5

sprog ............................................ 19

telefonoversigt ...................................... 12

telefonsvarer tjeneste ........................... 32

temaer .............................................59–60

timer ..................................................... 84

tænde/slukke

Bluetooth trådløs teknologi .......... 75

SIM-låsbeskyttelse ....................... 87

telefonlås ...................................... 88

U

USB-kabel ............................................ 78

V

videoafspiller ........................................ 60

VideoDJ ............................................ 66

videoklip ............................................... 57

videooptager ........................................ 55

viderestille opkald ................................ 35

visitkort ................................................. 41

Z

zoom

kamera ......................................... 55

webside ........................................ 71

Indeks 107

This is the Internet version of the user's guide. © Print only for private use.

More magazines by this user
Similar magazines