Kirkebladet for Langeland og Strynø - Longelse Kirke

longelsekirke.dk

Kirkebladet for Langeland og Strynø - Longelse Kirke

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Bøstrup

Tranekær

Tullebølle

Simmerbølle

Rudkøbing

Strynø

Skrøbelev

Longelse

Fuglsbølle

Lindelse

Fodslette

Tryggelev

Kædeby

Humble

Ristinge

December 2010 · Januar · Februar 2011


2

Hvad skal jeg gøre ved...

Vejledning og indholdsfortegnelse

Fødsel: Jordemoderen anmelder fødslen til præsten eller kordegnen i moderens bopælssogn. Gifte

forældre skal ikke selv anmelde fødsel undtagen i de tilfælde, hvor der ikke medvirker en jordemoder.

Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, afleveres den udfyldte og underskrevne

omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen til præsten eller kordegnen i bopælssognet.

Det er også muligt at få faderskabet anerkendt før fødslen ved henvendelse til Statsforvaltningen.

Navngivelse/dåb: Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske ved navngivelse

på kirkekontoret/kordegnekontoret, digitalt eller ved dåb. M.h.t. dåb aftales nærmere med sognepræsten

vedrørende navn, faddere m.m. Der skal være mindst 2 faddere, højst 5 og kravene til disse er, at de

skal være døbt og være nået konfirmationsalderen.

Navneændring: Navneændring sker ved henvendelse til præstekontoret/kordegnekontoret eller digitalt.

Reglerne samt skema’er kan hentes på præstekontoret/kordegnekontoret eller på personregistreringssiden.

Der er et gebyr på 460 kr. på navneændringer. Dog betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring,

der finder sted i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter

vielsen eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.

Konfirmation: Konfirmationen foregår på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat,

hvor man kirkeligt hører hjemme. Undervisningen finder sted fra september til maj.

Vielse: Vielse aftales med præsten. Med til præsten skal bringes en prøvelsesattest, som udstedes ved

henvendelse til bopælskommunen. Den må ikke være udstedt mere end 4 måneder før vielsen finder sted.

Ved bryllup skal der være to vidner tilstede.

Begravelse: Sognepræsten er begravelsesmyndighed og senest to hverdage efter dødsfaldet skal dette

anmeldes til præstekontoret/kordegnekontoret. Dette kan evt. ske gennem bedemand. Ønsker man en

kirkelig begravelse/bisættelse aftales de nærmere omstændigheder for højtideligheden med præsten.

Graveren vil være behjælpelig med valg af gravsted.

Attester: Attester udstedes ved henvendelse til nærmeste præst eller kirkekontor. Legitimation skal

forevises.

Alle ansøgningsblanketter og digitale anmeldelser findes på www.personregistrering.dk

Man er dog altid velkommen til at få vejledning hos præst eller kordegn.

Langelands provsti

Langelands provstikontor, Bellevue 3 C, 5900 Rudkøbing

☎ 62501188, fax 62502280, mail: langelands.provsti@km.dk

Provstisekretær Birgit Pedersen træffes på kontoret tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00, mail: bped@km.dk

Provst Anders Hauge, Marstal vil være på kontoret hver tirsdag, mail aha@km.dk. Tlf. i Marstal: 62531080.

Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på www.provsti.dk - Langelands Provsti.

Indholdsfortegnelse

Forsidebilledet, Vejledning

og indholdsfortegnelse ............................ 2

Præstens side ............................................ 3

Tullebølle sogn ......................................... 4

Tranekær sogn ......................................... 4

Bøstrup sogn ............................................ 4

Rudkøbing sogn ....................................... 6

Simmerbølle sogn .................................... 6

Strynø sogn .............................................. 9

Gudstjenesteliste .................................... 10

Longelse sogn .......................................... 12

Fuglsbølle sogn ........................................ 12

Skrøbelev sogn ........................................ 12

Lindelse sogn ........................................... 14

Tryggelev sogn ......................................... 14

Fodslette sogn ......................................... 14

Humble sogn ............................................ 16

Kædeby sogn ........................................... 16

Ristinge sogn ........................................... 16

4 aftener med salmer og fortælling .......... 18

Hvad skal jeg være? ................................. 19

Juniorkonfirmander .................................. 20

Forsidebilledet

Humble Kirke ved juletid.

Billedet er taget af graver Lisbeth Møller.

Kirkebladet

Kirkebladet udgives af menigheds -

rådene og udkommer fire gange årligt.

Redaktion

Annalise Bager, Torben Poulsen, Pia Tønsberg-

Jensen (ansvarshavende redaktør) og Karina

Lund Jørgensen.

Synspunkter i bladet er ikke nødvendigvis udtryk

for redaktionens holdning.


Da Harald Blåtand

i sin tid gjorde indskriften

på Jellingestenen,

den indskrift,

som lyder:

»Harald konge bød

gøre disse kumler

efter Gorm, fader

sin og Thyra, moder

sin. Den Harald

som vandt Danmark al og Norge,

og gjorde Danerne Kristne«, kunne han

dårligt forestille sig, at danerne mange

år efter skulle diskutere, om kristendommen

skulle ud af det offentlige rum, sådan

som det sker nu om stunder. I år har

det været røre om et kirkebyggeri i Trekoner;

nogle af de lokale føler sig krænkede

over, at der bliver bygget en kirke,

og at den skal ligge ved siden af skolen.

Gammel overtro skal ikke få hold i små,

ubefæstede sjæle.

Sådan diskuterede man ikke på Kong

Haralds tid. Der har muligvis været magtmæssige

årsager til, at Harald gik over til

kristendommen, men man glemmer ofte,

at man aldrig kan vide, hvad der rørte

sig i de gamles hjerter; Harald kunne jo

være blevet overbevist om, at med kristendommen

i ryggen ville han bygge sit

rige på klippegrund. Den tale bryder vi os

ikke om at høre nu om stunder, hvor vi

selv vil bestemme, og hvor historie og tro

helst skal fejes hen et sted, hvor det ikke

kan komme til at betyde noget for os. Harald

konge skal altså ikke bryde sig om

at bestemme noget som helst; vi vil selv

være konger.

Hvad mon det er ved kristendommen,

som gør, at den virker så provokerende

på nogle mennesker? Det er jo kommet

på mode at lægge sag an, så snart man

ser antydningen af et kors. Kritikerne af

kristendommen begrunder ofte deres

Præstens side

Himlen ligger nu på mulde

skepsis med, at der er begået så mange

overgreb i kristendommens navn, men

jeg tror egentlig ikke, at det er dét, der

problemet. Problemet bunder snarere i

forholdet mellem Gud og menneske, sådan

som det kommer til udtryk i Jesu ord

og gerning, et forhold, hvor mennesket

skylder Gud alt, og hvor Gud – ikke mennesket

- er ophav til kærligheden.

Vi må dog spørge, hvilket samfund vi

vil få, hvis det rent menneskelige skulle

være grundlaget for vort liv med hinanden?

Jeg synes allerede nu at ane tendenserne;

vi vil få et samfund, hvor alle

går og vogter over deres ret og dermed

over hinanden, for hvornår bliver min ret

krænket? Det vil således være enkeltindividet,

mig og mine fornemmelser, der vil

være udgangspunkt for mine overvejelser

og handlinger, og vi vil få et samfund,

hvor folk konstant vejrer efter krænkelser.

Hvor mistillid og fornærmede miner

hører til dagens orden.

Dog, julen er tiden, hvor selv de mest

forhærdede tåler det lille Jesusbarn, og

det er derfor oplagt at tænke på, hvad

Gud egentlig gjorde, da han kom til jorden

og blev vor broder. Julens glædelige,

lysende budskab er, at Gud selv kom til

verden som et lille, skrøbeligt barn, gav

sig i menneskers vold. Kingos salme, Alle

ting er underfulde, udtrykker julens budskab

allerbedst: Alle ting er underfulde / i

vor Frelsers julefest! / Himlen ligger nu på

mulde! / Gud er blevet jordens gæst! Her

vendes menneskeslægtens historie om,

nu er vi ikke længere alene, men Gud deler

livet på jorden med os, og hans ærinde

er at vække glæde og barmhjertighed

i os. Sådan som et lille barn altid vækker

glæde og barmhjertighed.

I Jesus Kristus kom kærligheden og

godheden for at befri os fra os selv og

vore egne forestillinger. På den måde

kan man sige, at Gud krænkede os, fordi

han satte en dagsorden, der ikke var vores.

Derfor endte historien også i lidelse

og død, idet krænkede mennesker altid

kræver deres ret. Dengang som i dag. Så

krænkede de Gud og klyngede ham op

på et kors. Ud af det offentlige rum med

ham! Men Gud lod sig ikke krænke, han

rejste sig fra de døde og gav os håbet om

et liv her på jorden i kærlighed og barmhjertighed

mod vor næste, sådan som

han selv havde levet det. Og han gav os

løftet om, at døden er besejret, og at vi

en dag skal være hos ham, sådan som

det var bestemt fra tidernes morgen.

Harald Konge havde tænkt sig godt

om, da han gjorde danerne kristne. Må vi

vedblive at være det.

Glædelig jul!

Marianne Wagner

Sognepræst Humble-Kædeby-Ristinge.

Simeon holder det lille Jesusbarn. Maleri af Rembrandt.

3


4

Tullebølle – Tranekær – Bøstrup Sogne

Adventstiden

Adventstiden er ventetid. Vi venter på, at

julen kommer.

Men ikke kun julen kommer. Jesus

kommer også. Ordet “advent” betyder

“at komme til”. I adventstiden forbereder

vi os på, at Jesus kommer til os i julen.

Men pas på! Skulle du komme i kirke i

adventstiden, så vær forberedt på, at Jesus

kommer til os på mange flere måder

end bare som en baby i et fodertrug.

Første søndag i advent er festlig. Det er

kirkens nytår, et nyt kirkeår begynder, det

første lys i kirkens store adventskrans tændes,

og vi synger “Vær velkommen, Herrens

år”. Jesus kommer denne dag til Jerusalem.

Selv om Jesus rider på et arbejdsdyr, et

æsel, bliver han hyldet som en konge.

Anden søndag i advent fortæller, at vi

skal holde os klar til, når Jesus kommer,

for vi ved ikke, hvornår det sker.

Tredje og fjerde søndag i advent handler

det om Johannes Døberen, der lover,

at Jesus vil komme til os som Guds søn,

Messias.

Krybbespil i Tullebølle kirke

og juletræsfest i hallen

Der er krybbespil i Tullebølle kirke ved

gudstjenesten søndag den 5. december

kl. 14.00.

I 54 år er krybbespillet blevet opført af

børn fra Tullebølle skole. Skolen er lukket,

og nu bliver skuespillerne de elever

i Ørstedskolens 3B, der er juniorkonfirmander

i Tullebølle præstegård.

I kirken oplever vi den gamle historie

om Jesu fødsel i Betlehem.

Som man måske husker, flygtede Maria,

Josef og Jesus efter fødslen til Ægypten.

Sådan også i Tullebølle! Efter krybbe-

JUL I PASTORATET

spillet rider den lille familie gennem Fritidsparken

til Ægypten, som Tullebøllehallen i

dagens anledning hedder. Her i hallen er

der juletræsfest med juletræ, kaffe, godteposer,

en rødklædt person… Festen arrangeres

af Hallens Venner i samarbejde med

Tullebølle menighedsråd.

Tilmelding til juletræsfesten i hallen er

ikke nødvendig. Entré er 20 kr. for voksne,

børn under 14 gratis.

Folketællingen

Onsdag den 8. december kl. 19.00 er der

gudstjeneste i Bøstrup kirke med Lindelse

kirkekor under ledelse af Lone Nordal.

Gudstjenestens tema er folketællingen.

Kejser Augustus beordrede en folketælling

i det store romerrige. Derfor måtte Josef

og den gravide Maria drage til Betlehem,

for at blive talt. En god optakt til julen med

julesange og julemusik.

Menighedsrådet er vært for aftenkaffe

i sognehuset efter gudstjenesten. Kirkebilen

kører.

Julens gudstjenester

Der er rig lejlighed til at gå i kirke i julen.

Juleaften er der gudstjeneste kl. 10.30

på Tullebølle Centret. Om eftermiddagen

er julegudstjenesterne således: Kl. 14.00 i

Tranekær kirke, kl. 15.15 i Tullebølle kirke

og kl. 16.30 i Bøstrup kirke.

Juledag er der gudstjenester i Tranekær

og Tullebølle.

Anden juledag har en helt anden karakter,

for hér mindes vi den første kristne

martyr Stefanus, der blev stenet til døde.

Det er der måske ikke så megen julestemning

over! Men husk lige på, at grunden til,

at vi kan fejre jul, er, at mange mennesker

har lidt for kristendommens skyld.

Nytårsaften

i Tranekær kirke

Nytårsaften kl. 22.30 er der

nytårsgudstjeneste i Tranekær

kirke. Tidspunktet gør, at det er muligt

at nå hjem og fejre årskiftet ved midnat.

Gudstjenesten nytårsaften plejer at

være noget af et “tilløbsstykke”.

Nytårsdag i Tullebølle kirke

Nytårsdag er der gudstjeneste med altergang

i Tullebølle kirke kl. 16.00.

Under gudstjenesten vil kirkens musikere

Hanne Larsen og Erik Arnhardt synge

og spille. Efter gudstjenesten er menighedsrådet

i anledning af årsskiftet vært for

et glas boblende vin i våbenhuset.

Helligtrekongers søndag

I forretningerne begynder julen i oktober

måned. Det er ikke så sært, at mange er

godt trætte af julen, når det bliver jul og

har travlt med at få julepynten væk hurtigst

muligt. I kirken begynder julen til jul, og julen

varer hele julen ud. Det vil sige lige til

Helligtrekonger. Helligtrekongers søndag

den 2. januar fejres, at nu er de vise mænd

endelig nået frem til det lille barn i Betlehem

efter en lang rejse, hvor en stjerne har

vist vej. Selvfølgelig skal vi synge “Dejlig er

den himmel blå” den søndag.

Paradegudstjeneste

Søndag den 9. januar kl. 14.00 er der paradegudstjeneste

i Tullebølle kirke. Det bliver

en gudstjeneste for børn, hvor spejderne i

Tullebølle deltager i forbindelse med nytårsparaden.

Alle børn – også uden uniform

- er hjerteligt velkomne til en festlig gudstjeneste

i børnehøjde.


Tullebølle – Tranekær – Bøstrup Sogne

Foredrag i Bøstrup

FFF – Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund

– har haft en forrygende efterårssæson

med helt udsolgte aftener.

Forårets program bliver således:

Torsdag den 3. februar kl. 19.30:

Jens Nauntofte, journalist

Onsdag den 16. februar kl. 19.30:

Ruth Kabel, fra radioens P4

Tirsdag den 2. marts kl. 19.30:

Troels Mylenberg, politisk redaktør på

Fyns Stiftstidende

Tirsdag den 15. marts kl. 19.30:

De sydfynske Four Jacks, fire sangere fra

Gudme Sangkor

Foredragene finder sted i Bøstrup sognehus,

Bøstrupvej 37, Bøstrup.

Et enkelt foredrag koster 60 kr., alle fire 175

kr. Kaffe/the og kage 25 kr. pr. gang.

Tilmelding er nødvendig til:

Tove Petersen tlf.: 62 59 18 48

Else Svendstrup Holm tlf.: 62 59 14 65.

Jagtgudstjeneste i Bøstrup kirke

Den traditionelle jagtgudstjeneste i Bøstrup

kirke bliver denne gang onsdag den

19. januar kl. 19.00. Sydøstfyns-blæserne

deltager som sædvanlig.

Menighedsrådet byder på kaffe i sognehuset

bagefter. Kirkebilen kører. Alle er hjertelig

velkomne. Denne aften plejer at være meget

besøgt og absolut ikke kun for jægere.

Kyndelmisse i Tranekær

Onsdag den 2. februar kl. 19.30 bliver der

holdt kyndelmisse i Tranekær kirke. Sangerinden

Maria Lantz medvirker.

Ordet kyndelmisse betyder lysmesse,

og det er en lysmesse, der bliver fejret i

Tranekær. Kyndelmisse falder altid på den

2. februar. Den 2. februar er 40 dage efter

Jesu fødsel, halvdelen af vinteren er gået,

men vinteren strammer til, og kyndelmisse

slår sin knude. I gamle dage holdt man en

midvinter-gudstjeneste – kyndelmisse. Nu

gør vi det igen i Tranekær kirke. Kyndel-

misse er en utraditionel gudstjeneste, der

med lys, sang, musik, læsning og stilhed

udtrykker håbet om, at forårets varme og

Guds lys vil trænge gennem kulden og

mørket.

Fastelavn i Bøstrup

Søndag den 6. marts holder Bøstrup menighedsråd

i samarbejde med Dageløkke

Borgerforening fastelavn. Vi starter i Bøstrup

kirke kl. 14.00 med en gudstjeneste

for børn, gerne udklædte. Derefter går vi i

sognehuset, hvor tønderne skal slås ned.

Slikpose koster 25 kr. Kaffe, sodavand og

kager er gratis. Der plejer at komme mange

børn til dette arrangement, og det håber

vi også på i år. Alle er hjertelig velkomne.

Kom og se alle børnene i deres flotte udklædninger.

Menighedsrådsmøder

Tullebølle sogn:

Tirsdag den 11. januar kl. 18.30 i konfirmandstuen,

Tullebølle præstegård.

Tranekær sogn:

Se opslag på kirkedøren eller

www.pastoratet.dk.

Bøstrup sogn:

Se opslag på kirkedøren eller

www.pastoratet.dk.

Menighedsrådsmøderne er offentlige. Referat

fra møderne i Tullebølle og Tranekær menighedsråd

lægges på www.pastoratet.dk.

Gudstjenester på Tullebølle Centret

Fredag den 24. december kl. 10.30.

Onsdag den 26. januar kl. 14.30. Altergang.

Onsdag den 23. februar kl. 14.30.

Præstens fridage

Præsten holder fri weekenden 11. - 12. december.

Ved præstens fravær passes embedet

af sognepræst Stig Munch, tlf. 62 55 12 64

eller SAMU@km.dk, hvortil henvendelse

kan rettes.

Vejviser

www.pastoratet.dk

Sognepræst Torben Poulsen,

Bygaden 69, 5953 Tranekær

☎ 62 50 22 50, tpo@km.dk, træffes

bedst 10.00-11.00 tirsdag-fredag

Sekretær: Merete Holck, merh@km.dk

Regnskabsfører: Hanne Tved,

Snødevej 33, 5953 Tranekær,

☎ 62 55 15 76, htved@hotmail.com

Tullebølle Sogn:

Menighedsrådsformand:

Henrik Nielsen, ☎ 62 59 17 39,

birk425@mail.dk

Graver: Svend Jørgen Jensen,

☎ 62 50 12 34, kirtul@live.dk, træffes

bedst tirsdag til fredag 9.00-9.30

Kirkeværge: Birgit Mogensen,

☎ 62 50 20 98,

skolevej17bum@mogensen.mail.dk

Tranekær Sogn:

Menighedsrådsformand:

Ellen Margrethe Hansen, ☎ 62 59 16 68

Graver: Jytte Christiansen,

☎ 24 47 86 76, tranekaerkirke@

mail.dk, træffes tirsdag til fredag.

Kirkeværge: Hans Peter Hansen

☎ 62 59 10 49

Bøstrup Sogn:

Menighedsrådsformand:

Else Svendstrup Holm ☎ 62 59 14 65

Graver: John Gøting, ☎ 62 59 11 70.

Træffes tirsdag til fredag.

Kirkeværge: Ebbe Gøting,

62 55 16 61


Kirkebil: Byens Taxi, ☎ 62 51 10 80

5


Villiam August Thelle var sognepræst i

Rudkøbing sogn fra 1928-1960. Hans yngste

datter Gunver Nielsen var på besøg i

præstegården i begyndelsen af september

for at gense sit barndomshjem. Hendes tre

døtre havde planlagt en tur til Langeland

for hende, og interessant var det at se og

høre om, hvordan præstegården dengang

havde været indrettet sammenlignet med

nu. Heldigvis havde de også taget billeder

med, som viste haven og huset dengang.

Sognedag

Søndag den 12. september afholdt vi sognedag.

Vi indledte med gudstjeneste i Rudkøbing

kirke, hvorefter tidl. sognepræst

Lisbeth Smedegaard Andersen holdt foredrag

ledsaget af billeder om jomfru Maria.

Der var god tilslutning til dagen, og den

blev nydt i fulde drag af alle deltagerne.

Eftermiddagskaffe

Kaffe, kage, sang og snak er opskriften på

”Eftermiddagskaffen” i Rudkøbing præ-

6

Rudkøbing – Simmerbølle Sogne

Gunver Nielsen, født Thelle i præstegårdshaven med sine tre døtre og et barnebarn. Gunver Nielsen var 5 år, da

familien flyttede til Rudkøbing, og hun bor nu i Varde.

stegård en eftermiddag om måneden ml.

kl. 14.30 og 16.00. Alle og enhver og alle

aldersklasser er velkommen.

Der er Eftermiddagskaffe den 7. december,

den 11. januar og den 15. februar.

I december måned plejer vi at have en

lille pakke med hver. Det laver vi om på

i år, idet vi i stedet for laver noget andet

underholdende.

Pia Tønsberg-Jensen og

Lene Kjær Andersen

*Oplysninger i forbindelse

med de faste gudstjenester

*Børnegudstjeneste med

krybbespil i Rudkøbing kirke

Søndag d. 5. december kl. 14.00 er der

børnegudstjeneste i Rudkøbing kirke.

Årets juniorkonfirmander, der går til undervisning

i Bethesda, medvirker ved

gudstjenesten med et fint krybbespil,

som der er blevet øvet på i timerne til

juniorkonfirmand.

Det er første år, vi har juniorkonfirmander

i Rudkøbing og dermed den

første gang, at vi har krybbespil med

i børnegudstjenesten, men vi håber, at

det kan blive en tilbagevendende begivenhed,

som det er i mange kirker.

Børnegudstjenesten er tilrettelagt på

børnenes præmisser, men alle aldre er

meget velkomne.

* Aftengudstjeneste med Luciaoptog

Ved aftengudstjenesten i Simmerbølle

kirke d. 5. december kl. 19.00 medvirker

kirkernes børnekor. Gudstjenesten

indledes med at børnekoret går Lucia.

At gå Lucia er en gammel tradition, og

fejres på mange måder rundt omkring

i verden. I Danmark er det efterhånden

også blevet en tradition i mange kirker.

Luciadagen er fejringen af den Hellige

Lucia, som ifølge traditionen bar

lyset på sit hoved, for at kunne hjælpe

de fattige med begge sine hænder.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet

på kaffe i Annekset.

De ni læsninger

Tirsdag den 14. december kl. 19.00 er

der aftengudstjeneste i Rudkøbing kirke,

formet som ”De ni læsninger.” Kirkens kor

medvirker. Pia Tønsberg-Jensen er liturg.

Kyndelmissegudstjeneste

Onsdag den 2. februar (kyndelmisse)

kl. 19.00 afholdes gudstjeneste i Rudkøbing

kirke med fokus på lyset. Prædikant

er sognepræst Pia Tønsberg-

Jensen.

Kaffe efter gudstjenesten

*Efter gudstjenesten i Simmerbølle kirke

den 20. februar kl. 19.00 inviterer menighedsrådet

til kaffebord i Annekset.


Bibellæsning

Bibellæsningen er gået i gang i Rudkøbing

kirke. 12-15 mennesker mødes hver 14. dag

i kirkens kor, hvor vi taler lidt om det, vi har

læst hjemme og om det, vi skal læse til

næste gang. Der læses et par kapitler op,

bedes Fadervor og synges en salme.

Det er en dejlig stund, og det giver et

godt skub, at vi mødes, så vi ikke er alene

om at læse hele den store bog.

Der kræves ingen forudsætning, og man

kan stadig springe ind og være med. Henvendelse

gerne forinden til sognepræst Pia

Tønsberg-Jensen el. menighedsrådsmedlem

Lis Roland.

Plejehjemsgudstjenester

Danahus kl. 14.15

21. december kl. 14.00 v. Pia Tønsberg-

Jensen

11. januar v. Lene Kjær Andersen

8. februar v. Pia Tønsberg-Jensen

8. marts v. Lene Kjær Andersen

Rudkøbing Plejehjem kl. 11.00

7. december v. Annalise Bager

24. december kl. 10.30 v. Pia Tønsberg-

Jensen

4. januar v. Pia Tønsberg-Jensen

2. februar v. Annalise Bager

1. marts v. Pia Tønsberg-Jensen

Dagcentret Kohaven kl. 10.00

Torsdag den 9. december kl. 13.30 opfører

juniorkonfirmanderne fra 3A årets krybbespil

for Centrets beboere og dagcentergæster

v. Annalise Bager.

14. december v. Lene Kjær Andersen

11. januar v. Annalise Bager

15. februar v. Annalise Bager

8. marts v. Lene Kjær Andersen

Lodseddelsalg

Flere af årets konfirmander har i løbet af efteråret

påtaget sig arbejdet med at sælge

lodsedler til fordel for Dansk sømands- og

udlandskirker. Jeg synes, det er vigtigt at

støtte disse kirker, som mange danskere

Rudkøbing – Simmerbølle Sogne

i udlandet benytter sig af, og blev derfor

glad, da konfirmanderne var med på ideen.

Tak til konfirmanderne for indsatsen med at

sælge og tak til dem, der tog vel imod konfirmanderne,

da de kom og bankede på.

Pia Tønsberg-Jensen

Nyt fra organisten

Gudstjenester med kor.

28. november kl. 10.00 i Rudkøbing Kirke:

Voksenkoret medvirker.

5. december kl. 19.00 i Simmerbølle Kirke:

Børnekoret medvirker med luciaoptog og

sang.

14. december kl. 19.00: De ni læsninger.

Musikgudstjeneste med læsninger, kor- og

orgelmusik. Kirkens to kor medvirker.

Vi har taget afsked med..

Rudkøbing Sogn.

Kurt Wittenfalk,

Garverstræde 38, 5900 Rudkøbing.

Anna Margrethe Jensen,

Torvegården 6,1, 5900 Rudkøbing.

Leo Kjær Hansen,

Garverstrædet 34, 5900 Rudkøbing.

Birthe Langebek Nielsen,

Ringparken 23, 5900 Rudkøbing.

Gert Holm Thorsen,

Østerport 3, 5900 Rudkøbing.

Valter Nielsen,

Viebæltet 25B, -30, 5900 Rudkøbing.

Tove Hansen,

Kohaven 28, 5900 Rudkøbing.

Kurt Carlo Hansen,

Bellevue 15, 5900 Rudkøbing.

Niels Casper Bihrmann,

Torvet 4 C, 2 tv, 5900 Rudkøbing.

Niels Hübertz Mortensen,

Rolighedsvej 9, 5900 Rudkøbing.

Birthe Kaae Mortensen,

Banevænget 36, 5900 Rudkøbing.

Conni Jørgensen,

Grønningen 8, 1, 5900 Rudkøbing.

Ulla Henningsen,

Hugpiben 7, 5900 Rudkøbing.

Kaj Svarer Hansen,

Ørstedsgade 19B th., 5900 Rudkøbing.

Volmer Pedersen Munkegaard,

Voldstien 5 – 17, 5900 Rudkøbing.

Gerda M. Rejnholdt Clausen,

Bryggergården 20, 5900 Rudkøbing.

Kate Mathilde Eckmann, Spodsbjergvej 80,

5900 Rudkøbing.

Vi har sagt velkommen til….

Rudkøbing Sogn.

8. august: Viktor Meyer Tørnquist,

Rolighedsvej 31, 5900 Rudkøbing.

15. august: Emilie Christensen,

Skovbakken 20, 5900 Rudkøbing.

4. september: Caroline Østergaard Egemose,

Rødhøjsvej 63, 5772 Kværndrup.

12. september: Victoria Overgaard,

Halvmånen 6, 5900 Rudkøbing.

Simmerbølle Sogn.

24.oktober: Tia Borring-Møller Bilde,

Ahlefeldtsgade 40 A, 5900 Rudkøbing.

Indre Mission - Bethesda

Dec.: 10. Fredag kl. 19.00. Julefest for

alle. v/ Morten Randrup, Fredericia.

Jan.: Evangelisk Alliance bedeuge:

12. Evangeliekirken, Ringvejen.

13. Bethesda.

20. Møde v/ Thomas Bjerg Mikkelsen,

generalsekretær i IM.

Febr.: 10. Møde v/Anders Knudsen,

landssekretær,

Danske Sømands og Udlandskirker.

17. Generalforsamling.

24. Bibelstudie.

Kontakt: Karl Th. Hansen, 23456950

Hvor ikke andet er anført, er møderne i

Bethesda kl. 19.30.

Legestuen i Bethesda – for alle børn

Henvendelse for program, tlf. 20201584,

Inge Medom Madsen.

1. gang efter nytår, 11. jan.

7


Jonas og havdyret

8

Vejviser

Sognepræst kbf. Pia Tønsberg-Jensen,

Østergade 2, 5900 Rudkøbing


62 51 13 75, aptj@km.dk. Træffes

bedst mandag-torsdag kl. 11.00-12.00

Sognepræst, Lene Kjær Andersen,

Strynø Præstegård, Kirkevej 18,

5900 Rudkøbing. ☎ 62 51 53 46,

lcan@km.dk. Træffes bedst tirsdag

til fredag kl. 11.00-12.00. Træffes

efter aftale Nørrebro 26.

Kirkekontoret, Rue 12, Rudkøbing

Kordegn Birgit Pedersen,

☎ 62 51 12 70, bped@km.dk,

træffes som regel mandag 9.00-

13.00og torsdag 16.00-18.00. Udenfor

disse tider skal henvendelse ske til

sognepræst Pia Tønsberg-Jensen,

fredag dog til sognepræst Lene Kjær

Andersen.

Rudkøbing – Simmerbølle Sogne

De fleste kender nok historien fra Jonas Bog i Det Gamle Testamente, hvor Jonas på Guds befaling bliver slugt af et havdyr, fordi han

prøver at flygte fra Guds befaling. Men Gud giver Jonas en chance mere, sådan som Gud jo altid gør med mennesket, og lader havdyret

spytte ham op på land igen efter tre dage!

Det ses illustreret i to pragtfulde mosaikker fra 1272 i Ravello kirke i Syditalien, som jeg besøgte i september måned. P. T.-J.

Gudstjenestetider i Simmerbølle

Menighedsrådet i Simmerbølle har besluttet, at det faste gudstjenestetidspunkt fra december måned er kl. 11.15. Seks gange om året dog kl. 19.00.

Organist Tine Sandberg,

Sagers Allè 1, 5900 Rudkøbing.

☎ 59 20 00 52/ 23 30 18 68.

E-mail: tinepsandberg@c.dk

Rudkøbing sogn:

www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk

Menighedsrådsformand:

Conny Mortensen, Strandbakken 1A,

☎ 28 86 95 97, co.mo@mail.dk

Kirkegårdsleder: Ole Lundager

Hansen, ☎ 62 51 17 65, træffetid

9.00-10.00 på kontoret, Rue 12

Kirketjener: Hans Kjær

☎ 62 51 18 88. Fax 62 51 36 03

Kirkeværge: Ingeborg Jensen,

Strandbakken 21, ☎ 62 51 11 64

Kasserer: Jan Petersen, Nørrebro 171,

5900 Rudkøbing, ☎ 62 51 39 39

Simmerbølle sogn:

www.rudkøbing-simmerbøllekirker.dk

Menighedsrådsformand:

Annika Viulm, Broløkken 6,

5900 Rudkøbing, ☎ 27 52 14 85,

aviulm@hotmail.com

Kirkegårdsleder: Ole Lundager

Hansen, ☎ 62 51 17 65, Rue 12,

5900 Rudkøbing

Kirketjener, Hanne Ellermann,

☎ 62 51 18 71/30 89 08 11

Kirkeværge: Conny Mortensen,

Strandbakken 1A, 5900 Rudkøbing,

☎ 62 51 38 97

Kasserer: Kirsten Krüger Olsen,

Kulepile vej 33, 5900 Rudkøbing,

☎ 62 51 35 20

Kirkebil: Jans Taxi, ☎ 62 51 21 80


Strynø kirke og præstegård dækket af sne i vinteren 2009.

Kirkekoncerter i Strynø kirke

Årets sidste to måneder byder og har budt

på to flotte koncerter i Strynø kirke. D. 13.

november var det Rosinate, der er et musikteater-ensemble,

som opførte en musikalsk

udgave af H.C. Andersens ”Nattergalen.”

D. 12. december er det så sangerinde

Petsi Tvørfoss, som giver koncert i Strynø

kirke. Petsi, som oprindelig stammer fra

Færøerne, er i dag bosat i Århus, men er

også godt bekendt med Strynø, hvor hendes

mands familie har haft hus gennem

mange år.

Der er gratis adgang til koncerten. Nærmere

information omkring koncerten vil blive

meddelt i Strønyt i decemberudgaven.

Døbte

Frida Andersen Gottschlag, Ringgade 27,

Strynø, døbt d. 8. august 2010.

Rasmus Jensen Bielefeldt, Gambyvej 9,

2740 Skovlunde, døbt d. 3. oktober 2010.

Døde

Marie Magda Christensen, Kirkestræde 1,

Strynø, begravet fra Strynø kirke d. 8. september

2010.

Kollekt

Der er blevet indsamlet følgende kollekter:

D. 5. september blev der indsamlet

114,50 kr. til spedalskhedsmissionen.

Strynø Sogn

D. 13. maj, Kristi Himmelfartsdag, blev

der indsamlet 40,00 kr. til Folkekirkens

Mission.

D. 19. september, årets høstgudstjeneste,

blev der indsamlet 200,00 kr. til Folkekirkens

Nødhjælp

Tak for alle bidrag, de er videresendt til

organisationerne.

I den kommende periode er der følgende

indsamlinger:

Juleaften indsamles der til Børnesagens

Fællesråd.

Nytårsaften indsamles der til Bibelselskabet.

I fasteperioden fra Fastelavn og til søndag

inden Skærtorsdag indsamles der til

Folkekirkens Nødhjælp.

Alfred Petersen stopper som organist

I efteråret meddelte Strynø kirkes organist

gennem 63 år Alfred Petersen, at han ønskede

at fratræde sin stilling som organist.

Alfred har virket som organist i Strynø kirke

siden 6. august 1947. Alfred Petersen har

dermed været en stor del af Strynø kirke

de mange sidste år, og været en stor og

naturlig del af søndagens gudstjenester,

og fulgt mange strynboer til deres dåb,

konfirmation, bryllup og begravelse.

Strynø kirke takker Alfred for en lang og

trofast tjeneste, hvor Alfred har beriget vores

gudstjeneste med sit spil.

Alfred har de sidste par år delt gudstjenesterne

og kirkelige handlinger med

Strynø kirkes anden organist Margaret

Tønder Hansen. Det er for fremtiden Margaret

der vil være organist ved alle gudstjenester

og kirkelige handlinger.

Nytårsgudstjeneste

Nytårsaftensdag, d. 31. december kl. 14.00

holder vi nytårsgudstjeneste i Strynø kirke.

Efter gudstjenesten samles vi i kirkens våbenhus,

og får et glas boblende vin og lidt

kransekage og får således mulighed for at

ønske hinanden rigtig godt nytår.

Jeg håber, at mange har lyst til at deltage.

At holde nytårsgudstjenesten kl. 14.00

d. 31. december skete første gang i Strynø

kirke sidste år ved indgangen til 2010.

Vejviser

Sognepræst: Lene Kjær Andersen,

Strynø Præstegård, Kirkevej 18,

5900 Rudkøbing. ☎ 62 51 53 46,

lcan@km.dk. Træffes bedst tirsdag

til fredag kl. 11.00-12.00.

Menighedsrådsformand:

Claus Jensen, Ringgade 5,

☎ 62 51 20 27, ringgade@strynet.dk

Graver: Gorm Gierløff, ☎ 29 26 16 82

Kirkeværge: Helga Rasmussen,

Møllevejen 8, ☎ 62 51 37 51

Kasserer: Margaret L. Tønder Hansen,

Kærvej 7, ☎ 62 51 59 02, mk@strynet.dk

9


10

Kirker

Gudstjenesteliste

A= Lene Kjær Andersen, B= Annalise Bager, V= Marianne Wagner, M= Stig A. Munch, P= Torben Poulsen, S= Jan Schøler Nielsen,

T= Pia Tønsberg-Jensen, W= Trille Brink Westergaard.

Særlige gudstjenester mærket med * er omtalt under de enkelte sogne

Kirkebil: Se venligst i de enkelte kirkesognes vejvisere.

December

5. 12. 19. 24. 25. 26. 31.

2.s.i.advent 3.s.i.advent 4.s.i.advent Juleaften Juledag 2.juledag Nytårsaften

Tullebølle 14.00*P 10.00 M 11.15 P 15.15 P 11.15 P ingen ingen

Tranekær 10.00 P ingen ingen 14.00 P 10.00 P 11.15 P 22.30 P

Bøstrup ingen ingen 10.00 P 16.30 P ingen 10.00 P ingen

Rudkøbing

10.00 A

14.00*A

10.00 T 10.00 T

14.00 T

16.30 T

10.00 T 10.00 A ingen

Simmerbølle 19.00*A 11.15 T ingen 15.15 T 11.15 T 11.15 A ingen

Strynø ingen 10.00 A ingen 16.00 A ingen 16.00 A 14.00*A

Longelse 10.00 B ingen 11.15 W 16.30 B 11.15 B 16.00 V ingen

Fuglsbølle ingen 19.30*B ingen 14.30 B 16.00 B ingen ingen

Skrøbelev 13.30 *B 10.00 B ingen 15.30 B 10.00 B ingen 15.30*B

Lindelse 10.00 W 11.15 B Ingen 15.15 W 9.00 W ingen 23.30 W

Tryggelev 19.30*W ingen 10.00 W 14.00 W 10.00 W ingen ingen

Fodslette ingen ingen 19.30*W 16.30 W 11.15 W 11.15 V ingen

Humble 10.00 V 10.00 V 10.00 V 16.00 V 10.00 V 10.00 V ingen

Kædeby ingen ingen ingen 14.45 V ingen ingen ingen

Ristinge ingen ingen ingen 13.30 V ingen ingen ingen


Gudstjenesteliste

Januar Februar

1. 2. 9. 16. 23. 30. 6. 13. 20. 27.

Nytårsdag Hellig3konger 1.s.e.h.3 k. 2.s.e.h.3 k. 3.s.e.h.3 k. 4.s.e.h.3 k. 5.s.e.h.3 k. Sidste s.e.h.3 k. Septuagesima Seksagesima

16.00*P ingen 14.00*P 10.00 P ingen 11.15 P 10.00 P ingen 11.15 P 10.00 P

ingen 10.00 P ingen 11.15 P 10.00 P ingen 11.15 P 10.00 P ingen 11.15 P

ingen 11.15 P 10.00 P ingen 11.15 P 10.00 P ingen 11.15 P 10.00 P ingen

10.00 A 10.00 T 10.00 T 10.00 T 10.00 A 10.00 T 10.00 A 10.00 T 10.00 T 10.00 T

ingen 11.15 T 11.15 T 11.15 T ingen 11.15 T 11.15 A 11.15 T 19.00*T ingen

ingen 10.00 A ingen 10.00 A ingen 10.00 A ingen 10.00 A ingen 10.00 A

ingen 10.00 B 10.00 B ingen ingen 10.00 B 14.00 *B ingen 11.15 B 10.00 B

16.00 B ingen 11.15 B ingen 16.00 W ingen 10.00 B ingen ingen 11.15 B

ingen 16.00 B ingen 11.15 W ingen 16.00*B ingen 16.00 W 10.00 B ingen

ingen 10.00 W 10.00*W 10.00 W 11.15 W 19.30*W 11.15 W 10.00 W 10.00 W ingen

16.00 W 11.15 W ingen 19.30*W ingen 10.00 W ingen 11.15 W ingen 16.00 B

15.00 W ingen 11.15 W ingen 10.00 W ingen 10.00 W ingen 19.30*W ingen

14.00 V 10.00 V 10.00 V 10.00 V 10.00 V 10.00 V 10.00 V 10.00 V 14.00 S 10.00 V

ingen ingen 11.30 V ingen ingen ingen ingen 11.30 V ingen ingen

ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 11.30 V

Kirker på Langeland arrangerer en forårskoncert,

som annonceres i næste kirkeblad

11


12

Menighedsrådsmøder for

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev

Menighedsråd:

Tirsdag den 11. januar kl. 19.00

Torsdag den 17. februar kl. 19.00

Dagsorden og referater kan ses på kirkens

hjemmeside.

Krybbespil og julefest

2. søndag i advent den 5. december kl.

13.30 er der krybbespil i Skrøbelev kirke.

Det er Juniorkonfirmanderne fra 3A på Ørstedskolen,

der her fremfører julens kendte

fortælling med Jesus-barnet, Maria, Josef,

hyrder, engle og konger. Der er efterfølgende

julefest i lokalrådsregi i Longelse Beboerhus.

Se annoncering i Øboen.

Krybbespil på Center Ny Kohaven

Torsdag den 9. december kl. 13.30 opføres

krybbespillet på Center Ny Kohaven for

beboere og dagcenter-gæster.

Lucia

Søndag den 12. december kl. 19.30 byder

Fuglsbølle kirke på en stemningsfuld

Lucia-gudstjeneste Det er konfirmanderne

som denne 3. adventssøndag vil bære

lyset ind i kirken til tonerne af Lucia-sangen.

Det bliver en lysgudstjeneste, hvor kirkerummet

alene bliver oplyst af levende lys.

Adventsmøde

Torsdag den 16. december kl. 14.30

indbyder vi til adventskomsammen i præstegården.

Journalist og teaterleder af

Svendborg Fritidsteater Marianne Kjær vil

fortælle om familieteatret, hvor børn unge

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne

og ældre optræder sammen. Eftermiddagen

byder som sædvanlig på kaffebord

med kage og julegodter.

Kirkebilen kan bestilles. Tilmelding senest

onsdag den 15. december kl. 12.00 af

hensyn til kaffebordet.

Julegudstjeneste for Ørstedskolen

Den sidste skoledag før jul tirsdag den

21. december holder vi julegudstjeneste i

Skrøbelev kirke. De elever der har gået på

Longelse og Skrøbelev skoler kender denne

tradition, som har hørt med til deres juleafslutning.

En hyggelig og god måde at starte

juleferien på, hvor fokus bliver sat på det,

som det hele drejer sig om: Jesu forunderlige

fødsel.

Nytårsaften

Den 31. december inviterer vi til nytårsgudstjeneste

i Skrøbelev kirke kl. 15.30. Her vil

vi sammen mindes året, der er gået og lade

vore håb og ønsker for det nye år finde udtryk

i gudstjenestens liturgi. Efter gudstjenesten

vil vi ønske hinanden ET GODT NYTÅR

med champagne og kransekage.

Nytårskoncert

Lørdag den 8. januar kl. 16.00 er der på

nytårskoncert i Fuglsbølle kirke. Det er

Århus-kvartet´en FAVORITTES, der kommer

til Langeland denne lørdag. Gruppen

består af en vokal Swing-trio akkompagneret

af en bassist. Koncertens overskrift

er ”Evergreens fra Radioens guldalder”

med sange som ”Lazy River”, What a wonderfuld

World” og meget mere.

Efter koncerten bliver der serveret et

glas champagne i kirkens våbenhus.

Ungdomsgudstjenester

At deltage i gudstjenesterne er en del

af konfirmandforberedelsen. For at gøre

denne del mere spændende, har vi valgt

at arrangere nogle ungdomsgudstjenester,

som konfirmanderne selv er med til at læg-

ge indholdet af. Her de næste 3 måneder

drejer det sig om Lucia-gudstjenesten den

12. december i Fuglsbølle kirke og gudstjenesten

den 30. januar i Skrøbelev kirke.

Børnegudstjeneste

Søndag den 6. februar medvirker juniorkonfirmanderne

ved en børnegudstjeneste

i Longelse kirke kl. 14.00. Børnene vil

synge for os ogforskellige opgaver under

gudstjenesten. Efter gudstjenesten er

der kaffebord i præstegården.

Højskoledag

Lørdag den 19. februar inviteres der til højskoledag

på Askov Højskole ved Vejen.

Her i februar inviteres der atter til Højskoledag.

Denne gang til den kendte Askov

Højskole. Der er afgang med bus fra Longelse

præstegård kl. 7.30 og fra Ringvejsterminalen

7.40. Højskoledagen byder på

foredrag og rundvisning på skolen v/ forstander

Ole Kobbelgaard samt sangtime

ved sanglærer Kristian La Cour. Desuden

byder Højskolen på formiddagskaffe, frokost

og eftermiddagskaffe. Vi er hjemme

igen ved aftenstide.

Prisen for hele dagen er kr. 200,- pr. person.

Tilmelding på tlf. 62 50 10 69 senest

den 15. februar.

Børn & undervisning

Konfirmander torsdag 8.10-9.40

Juniorkonfirmander torsdag 13.30-15.00

Børneklub fredag 14.30-16.00

Konfirmandlejr: 21.-23. januar tager

præst og konfirmander på weekendtur

til Fredericia. Her skal vi bl.a se nærmere

på de historiske volde, besøge

Christiankirken med Bjørn Nørregaards

spændende glasmosaikker og til

gudstjeneste i Hannerup kirke, som er

en nyere kirke fra 1974 og som er sognekirke

i Fredericias største sogn.


Skrøbelev Kirke oktober 2010.

Maling af kirkebænke

De sidste par måneder har Skrøbelev kirke

fået en ansigtsløftning. Gennem snart mange

år har menighedsrådet sparet penge op til

en nymaling af bænke, orgel og døre. Det er

konservator Karsten Vikkelsø Larsen, der har

været konsulent på arbejdet og malerne Ole

Sørensen og Jytte Pedersen, der har udført

arbejdet. Kirken står nu i varme smukke farver.

Sidst kirkeinventaret blev malet var ved

renoveringen i 1957.

Automatisk ringning i Fuglsbølle kirke

Midt i oktober blev der installeret automatisk

ringning i Fuglsbølle kirke, og samtidig

har vi fået automatisk dørlås, hvilket betyder,

at kirken nu står åben for besøgende

hver dag fra solopgang til solnedgang.

Sognetur 2011

10-dages tur til Toscana-Umbrien

i dagene 4. – 13. Maj

Sæt kryds i kalenderen allerede nu

Program kan rekvireres fra januar

i præstegården eller på hjemmesiden

www.longelsekirke.dk

Døbte

15. aug. Mikkel Sylvester Jørgensen,

Skrøbelev Kirkevej 4, Godthåb.

Fuglsbølle kirke.

12. sep. Andreas Graugård Pedersen,

Vindeltorpvej 11, Vindeltorpe .

Longelse kirke.

18. sep. Malou Skov Pedersen. Nordre

Landevej 39, Simmerbølle. Skrøbelev

Kirke.

Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Sogne

18. sep. Freja Skov Pedersen, Nordre

Landevej 39, Símmerbølle. Skrøbelev

Kirke.

19. sep. Marius Birkebjerg Watson, Fredskovvej

2, Kragholm. Skrøbelev

Kirke.

Viede

28. aug. Signe Friberg og Per Rudi Gribb,

Scharlingsvej 7, 1 tv, Valby.

Skrøbelev Kirke.

4. sep. Gitte Bak Johansen og Kenneth

Roland Rios, Tietgens Alle 44,

Odense M. Skrøbelev kirke.

18. sep. Pia Skov Jensen og Ulrik Martin

Pedersen, Nordre Landevej 39,

Simmerbølle. Skrøbelev Kirke.

2. okt. Tanja Fürsterling Nielsen og Anders

Rasmussen, Æblevænget 6,

Rudkøbing. Longelse kirke.

Kirkelig velsignelse

26. okt. Arne og Helene Rasmussen, Torpevej

20, Torpe. Skrøbelev Kirke.

Døde

16. aug. Carl Martin Otto Kryger, Langegade

30, Lindelse. Urne nedsat

Longelse kirkegård.

18. aug. Birthe Langebek Nielsen, Ringparken

23, Rudkøbing, Bisat fra

Longelse Kirke 21. august.

31. aug. Tove Hansen, Kohaven 28, Rudkøbing,

bisat fra Svendborg Kirkegårdskapel

3. september. Urne

nedsat på Longelse Kirkegård.

1. sep. Grethe Johansen, Tullebøllecentret

2, Tullebølle. Bisat fra Skrøbelev

Kirke 8.september.

6. sep. Leif Felsted Hansen, Fuglsbøllevejen

18, Fuglsbølle. Bisat fra

Fuglsbølle Kirke 16. september.

19. sep. Birthe Kaae Mortensen, Banevænget

36, Rudkøbing. Bisat fra

Longelse kirke 22. september.

30. sep. Jørgen Buchwald, Fuglsbølle

Strand 1, Fuglsbølle Strand. Urne

nedsat på Fuglsbølle Kirkegård.

8. okt. Kaj Svarer Hansen, Ørstedsgade

19B th, Rudkøbing. Bisat fra Longelse

Kirke 13. oktober.

Ferie/kursus

Sognepræsten holder fri weekenden 18.-

19. december; 15.-16. januar; sognefri 21.

– 23. januar, hvor konfirmanderne er på

weekendtur, og vinterferie 7. -13. februar.

Alle gange passes embedet af Trille Brink

Westergaard, Lindelse, tlf. 62 57 15 07,

tubw@km.dk

Vejviser

www.longelsekirke.dk

Sognepræst Annalise Bager,

Longelsevej 5, 5900 Rudkøbing


62 50 10 69, anba@km.dk, træffes

bedst tirsdag-fredag 9.00-10.00, samt

torsdag 17.00-18.00

Sekretær: Karina Lund Jørgensen,

kalj@km.dk, træffes i præstegården

tirsdag og fredag 9.00-13.00

Menighedsrådsformand:

Villy Christensen, ☎ 62 51 47 01,

mevifugl@email.dk

Gravere:

Longelse Sogn: Tage Larsen,

☎ 21 74 89 25/ 62 50 16 69

Fuglsbølle Sogn: Jytte Petersen,

☎ 30 52 78 44/ 62 50 15 70

Skrøbelev Sogn: Jeffrey Raymond,

☎ 29 42 03 05/ 62 50 25 35

Kirkeværge: Hanne Ellermann,

☎ 62 51 18 71

Regnskabsfører:

Kaj Christoffersen, Tryggelev 20,

5932 Humble, ☎ 62 56 10 35,

doka@christoffersen.mail.dk

Kirkebil: Byens Taxi, ☎ 62 51 10 80

13


NAVNLIG NAVNE

Lindelse:

Viede:

21/8: Karen Kristine Klæsøe og

Erik Hansen,

Herslevvej 5, Lindelse

Døde:

19/8: Emil Elnegaard,

Langegade 30, Lindelse.

Begravet på Magleby kirkegård 25/8.

20/8: Else Rasmussen,

Langegade 30, Lindelse.

Bisat fra Tullebølle kirke 25/8.

31/8: Børge Egil Jensen,

Hennetvedvej 9, Lindelse.

Bisat fra Lindelse kirke 7/9.

4/9: Anna Marie Larsen,

Langegade 30, Lindelse.

Bisat fra Svendborg krematorium 9/9.

30/9: Erik Eigild Rasmussen,

Langegade 30, Lindelse.

Bisat fra Lindelse kirke 7/10.

15/10: Silas Krogh Børre Larsen,

Påøvej 8, Påø.

Begravet på Lindelse kirkegård 21/10.

Tryggelev

Døbte

5/9: William Faurholm Hansen,

Egebjergvej, Steenstrup.

Døde:

18/9: Rasmus Peder Jensen,

Pilehaven 6, Tryggelev.

Bisat fra Svendborg krematorium 27/9.

Fodslette

Viede:

21/8: Bettina og Kaare Hanghøj Johansen,

Rolighedsvej 7, Vejle.

Døde:

1/10: Inge Jakobsen,

Ellehaven 5, Humble.

Bisat fra Fodslette kirke 6/10.

Praktisk vedr. gudstjenesterne

Der er altergang ved højmesserne 10.00.

14

Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne

Ferie og fri

Sognepræsten har fri 11-12. december

samt ferie 21-27. februar. Embedet passes

af sognepræst Annalise Bager, Longelse,

62 50 10 69.

NYT FÆLLES MENIGHEDSRÅD

Fra 1. søndag i advent har der kun været ét

menighedsråd i pastoratet. Altså: Lindelse,

Tryggelev og Fodslette menighedsråd er

slået sammen til ét. Rådet består nu af 15

medlemmer: dem, der sad i de tre ’gamle’

råd. Men fra næste menighedsrådsvalg i

efteråret 2012 vil antallet blive reduceret til

9: 4 fra Lindelse, 3 fra Tryggelev og 2 fra

Fodslette sogn.

Der vil fortsat være en kirkeværge ved

hver af de tre kirker, men kun én formand,

ét regnskab og én kasserer. I skrivende

stund er disse ikke valgt, men det vil naturligvis

komme med i næste kirkeblad samt

fremgå af de kopier af beslutningsprotokollen,

der ligger i kirkernes våbenhuse.

Adresselisten er nu forældet. Den vil blive

rettet i næste nummer. Indtil da kan den

stadig bruges.

Der holdes menighedsrådsmøde i Tryggelev

forpagterbolig d. 17/2 19.00.

Se dagsorden i udhængsskab på kirkegårdene.

Kære hundeejere

Ja, jeg ved godt, at I elsker jeres dyr og

gerne vil vise dem frem for andre, men

kunne I så ikke sørge for, at de klarede deres

toiletbesøg, inden I gik hjemmefra.

Det er ikke sjovt for andre at træde i,

ja, endnu mindre at sætte fingrene i deres

efterladenskaber, når der skal ordnes

fortov m.m.

Venlig hilsen

graveren ved Lindelse kirke,

Jerry L. Jensen.

Børnehavens juleafslutning

Lørdag 4. december

Traditionen tro afrundes Lindelse Børnehaves

store juleafslutning med en

kort andagt i Lindelse kirke ca. 16.00.

Alle er velkomne!

Værkstedsgårdens juleafslutning

Andagt i

Lindelse kirke

Torsdag d. 22. december 10.00

Alle er velkomne!

Lindelse Børnehave skal lukkes og Værkstedsgården

flyttes. Det betyder, at det for

begges vedkommende formentlig bliver

sidste gang, der holdes juleafslutning i Lindelse

kirke. Jeg vil derfor opfordre alle fra

Lindelse – og andre med tilknytning til de to

steder – til at komme og være med og gøre

den sidste afslutning i kirken ekstra festlig!

Tryggelev kirke

Søndag d. 5. december 19.30

Efter gudstjenesten inviteres der til adventshygge

i Den gamle forpagterbolig

Alle er meget velkomne!

Stille gudstjeneste

I Fodslette kirke 19. december 19.30

For nogle er julen er svær tid, hvor

ensomhed, sorg og savn melder sig

med dobbelt styrke.

Denne gudstjeneste tager julesorgen

alvorligt. Det er en ”almindelig” gudstjeneste,

men i bøn, ord og salmer

vil der være rum og forståelse for, at

julen kan være en svær tid.

For dem, der måtte have lyst, bydes

der på en kop kaffe i konfirmandstuen

i Lindelse efter gudstjenesten.


JULEKONCERT

Tryggelev Kirke 13. december kl. 19.30

Med Langelands Brassband og

Lindelse Kirkekor.

JULEMUSIK

Lindelse kirke

Onsdag d. 15. december 19.30

med Kirkekoret, Sygehuskoret

Rudkøbing sangkreds

Fri entre

MIDNATSGUDSTJENESTE

Lindelse kirke

nytårsaften 23.30 til ca. 00.10

En smuk og intens måde at tage afsked

med det gamle år på – med eftertanke,

taknemmelighed eller måske vemod. – Og

træde ind i det nye år med håb og bøn.

SPEJDERNES NYTÅRSPARADE

I forbindelse med deres nytårsparade

deltager Magleby-spejderne i gudstjenesten

i Lindelse kirke

søndag d. 9. januar 10.00.

Kom og vær med og bak op om dem!

KIRKEKAFFE

Efter disse tre gudstjenester bydes der

på kaffe og hyggeligt samvær:

Tryggelev kirke 16. januar 19.30

i den gamle forpagterbolig.

Lindelse kirke 30. januar 19.30

i konfirmandstuen.

Fodslette kirke 20. februar 19.30

i den gamle forpagterbolig i Tryggelev.

Lindelse-Tryggelev-Fodslette Sogne

EFTERMIDDAGSMØDER

Vel mødt til disse hygge-eftermiddage

med snak, sang, fortælling og hvad vi

nu ellers finder på.

Torsdag d. 9. december 14.30:

Julehygge-eftermiddag. Spillemændene

Erik og Ejvind spiller op. Vi får gløgg og

småkager.

Torsdag d. 6. januar:

Trille Brink Westergaard fortæller kendte

og mindre kendte beretninger om de

hellige tre konger.

Torsdag d. 3. februar:

Vi får besøg af en medarbejder fra Forebyggelsescenteret

i Rudkøbing, der vil

fortælle om centerets arbejde og om,

hvad stedet kan tilbyde de lidt ældre.

- Medbring kop og brød -

Alle er velkomne!

LINDELSE PLEJEHJEM

Gudstjenester

23. december 14.00: Trille Brink

Westergaard. Julegudstjeneste.

25. januar 14.00: Jan Schøler Nielsen.

22. februar 14.00: Marianne Wagner

LOKALHISTORISK FORENING

Tirsdag d. 25. januar 19.00

Museumsinspektør Peer Henrik Hansen

fortæller om den ”Kolde Krig” med

bl.a. spionage omkring vore kyster.

Tirsdag d. 22. februar 19.00

Beslagsmed Keld Zawada fortæller om

et gammelt erhverv, der stadig eksisterer

og måske lidt om gamle hestevogne.

Begge gange i konfirmandstuen i

Lindelse præstegård.

Vejviser

Sognepræst Trille Brink Westergaard,

Langegade 2, Lindelse

☎ 62 57 15 07, tubw@km.dk, træffes

bedst tirsdag-fredag 11.00-12.00

Lindelse sogn:

Menighedsrådsformand:

Anni Klæsøe, ☎ 62 51 58 69

Graver: Jerry Jensen,

☎ 62 57 17 02 / 23 38 87 05

Kirkeværge: Henning Møller,

☎ 62 57 13 32

Kasserer: Henning Møller, Bregnevej 6,

5900 Rudkøbing, ☎ 62 57 13 32

Tryggelev Sogn:

Menighedsrådsformand:

Birgitte Braband, ☎ 42 25 42 99

Graver: Tommy Andersson,

☎ 62 62 55 07. Træffetid: tirsdagfredag

8.00-16.00 på ☎ 23 66 74 40

Kirkeværge: Hans Madsen,

☎ 62 56 10 04

Kasserer: Britta Christiansen, Præste -

jorden 1, 5932 Humble, ☎ 51 25 56 53

Fodslette Sogn:

Menighedsrådsformand:

Hans Ahlefeldt-Laurvig, ☎ 62 57 13 31

Graver: Tommy Andersson,

☎ 62 62 55 07. Træffetid: tirsdagfredag

8.00-16.00 på ☎ 23 66 74 40

Kirkeværge: Caroline Hansen,

☎ 62 57 13 94

Kasserer: Henning Møller, Bregnevej 6,

5900 Rudkøbing, ☎ 62 57 13 32

Kirkebil: Lindelse:

Sydlangelands Taxa, ☎ 62 57 22 26

Tryggelev – Fodslette:

Byens Taxa syd, ☎ 62 57 10 77

15


Julehilsen fra Kosovo

Man tror, man er langt væk hjemmefra…..

Jeg sidder i en bil på vej til Dubrovnik i

Kroatien. Vi er nogle stykker, der har et par

fridage og har derfor forladt Kosovo i bil

for at passere de montenegrinske bjerge

for derefter at køre langs kysten på vej til

Kroatien. Turen er utrolig smuk. Vi har lige

skiftet til civilt tøj. Bag mig sidder Danni

Dines, og vi falder hurtigt i snak. Det viser

sig, at en af hans bedste venner hedder Bo

og er i militærpolitiet i Ålborg, men født og

opvokset i Kædeby. Det kan kun være min

menighedsrådsformand Asgers søn, og da

jeg kender hele familien føles det pludselig,

som om de sidder lidt med på bagsædet!

Efterhånden har jeg opholdt mig to måneder

i Kosovo, og jeg befinder mig godt.

Jeg bor i en container, men nyder i modsætning

til alle andre i lejren det privilegium

ikke at skulle dele den med nogen. Skal

man på toilettet midt om natten, er det ud af

containeren på 1. sal, hen ad gangen, ned

af trappen, over gården og tilbage igen. Livet

er ingen selvfølge ligesom eget bad og

toilet hernede heller ikke er det. Alligevel er

tilværelsen mere overskuelig og enkel. Jeg

behøver f.eks. ikke hver morgen at spekulere

over, hvad jeg skal have på eller hvad

tid jeg skal stå op, da hver dag begynder

med morgenappel, og man stiller naturligvis

reglementeret påklædt. Man kan også helt

hellige sig arbejdsopgaverne, hvilket er lidt

luksus, da andre handler ind, laver mad, og

vasker vores tøj for os.

Hver morgen, når jeg kigger ud af vinduet,

er bjerge det første syn, der møder mig,

og man kan ikke andet end at blive betaget

af den meget smukke natur. Man drages af

de enorme bjergkæder, der omgiver Kosovo

og bag dem dukker endnu højere bjerge

frem, når vejret tillader det, hvor lande som

Montenegro, Makedonien, Serbien og Albanien

gemmer sig. Andre gange smyger tåge

og skyer sig ind imellem og sætter grænser

for ens længsel og drømme.

16

Humble-Kædeby-Ristinge kirker

Ikke altid lader skønheden sig åbenbare,

fordi den over alt, hvor mennesker færdes

her i Kosovo, tildækkes af enorme mængder

affald. Efterladenskaber smides over alt

i naturen og mine sensible luftveje irriteres

og udfordres konstant af en massiv luftforurening.

Gennemsnitsalderen er heller ikke

ret høj, har jeg ladet mig fortælle. Derudover

vidner ødelagte huse og monumenter over

massakrer om Kosovos komplicerede og

tragiske historie ligesom flagene, der vejrer

og moskeer og kirker demonstrativt fortæller

forbipasserende, hvor vidt man befinder sig

i et albansk eller serbisk domineret område.

I trafikken iblandet køer og strejfende

hunde hersker et veritabelt anarki, hvor ingen

regler gælder. Vejskilte kan pege i forkerte

retninger, hvis der overhovedet findes skiltning,

og er man så heldig, må man endelig

ikke gå ud fra at de respekteres. Biler kører

ikke altid med lys på eller nummerplader for

den sags skyld, og i samme vognbane kan

der til hver en tid køres i begge retninger. En

dansk politimand ville bryde sammen efter 5

minutters forsøg på at regulere trafikken. Her

hersker kun den stærkestes ret.

For mit vedkommende som feltpræst flyver

tiden af sted. Tiden går med at arrangere

gudstjenester og præsteture som f.eks. til

Mirushavandfaldene eller til kirker, klostre og

moskeer som Kosovo er fuld af og varetage

kontakten til andre nationers udstationerede

militærpræster. For et stykke tid siden fløj jeg

i helikopter til et møde i Pec i sydvest Kosovo,

hvor alle militærpræster i Kosovo havde sat

hinanden stævne, og hvor jeg i øvrigt havde

fået æren af at holde prædikenen på engelsk

til den økumeniske gudstjeneste, man vanen

tro afholder ved sådanne lejligheder, og

d. 28. oktober er det så min tur til at være

vært i vores lejr i Novo Selo syd for Mitrovica

for et lignende opbud af feltpræster. Udover

det forsøger jeg at sprede god stemning i

lejren. Jeg tilbyder pasning af syge og godnathistorielæsning.

Man kan, hvis man som

soldat er på patrulje, risikere at få besøg af

feltpræsten med hjemmebagte kanelsnegle

(som Bodil fra kuffen lige har bagt) og frisklavet

kaffe på termokanden, ligesom min dør

altid står åben for en personlig samtale.

Julen nærmer sig, når dette læses, og I

ønskes alle hjemme i sognet en rigtig glædelig

jul og et godt nytår.

Mange kærlige hilsener og tanker herfra

Kosovo til jer alle!

Helle Frimann Hansen

Eftermiddagsmøder

Holdes som hovedregel den anden tirsdag

i måneden. Man medbringer selv kop og

brød, vi giver kaffen. KIRKEBIL kan bestilles

dagen før arrangementerne, se under

vejviseren. Erik Bennedsen spiller på violin,

og der vil være en god oplægsholder. Vinterens

program ser således ud:

14/12 U.A. Plesner – en virkningshistorie.

Ulrik Adolph Plesner er en kendt skikkelse

i Humble, idet han var præst i sognet i mere

end 40 år (1820-1861). Plesner satte således

sit præg over en årrække, men hans ætlinge

skulle komme til at sætte deres præg ikke

blot på Danmark men også på udlandet.

Marianne Wagner vil følge Plesners spor,

der går over Vedersø og Skagen, til Argentina

og det israelske parlament, Knesset.

Denne eftermiddag er der også juleafslutning,

hvor vi vil drikke gløgg og spise æbleskiver

samt synge julens elskede sange.

11/1 Det sønderjyske kaffebord

Johanne Fauerskov Sloth fortæller om

det sønderjyske kaffebord. I tiden fra 1864

til 1920 var Sønderjylland et fattigt område,

og de mange danske måtte leve under tysk

overhøjhed. Der var ingen forsamlingsfrihed.

Trængte som danskerne var, havde de

alligevel et åndehul. Dette åndehul var kaffegilderne,

som blev holdt både hjemme

og i forsamlingshusene. Kaffegilderne var

et orgie af kager, som blev fortæret over

flere timer. Ind i mellem blev der sunget

danske salmer og sange, og man kunne

tale sammen uden den helt store censur.


Denne eftermiddag vil vi smage enkelte af

kagerne og høre om de politiske forhold og

om de mange forskellige kager og ritualer,

der er knyttet til dem. Arrangementet adskiller

sig fra en traditionel sogneeftermiddag,

idet sognepræsten vil medbringe en kage.

Samtidig opfordres deltagerne til at medbringe

en kage, der hører til det sønderjyske

kaffebord. Opskrifter kan fås hos sognepræsten

ved at henvende sig på tlf.nr. 62 57 20 20

eller 22 95 16 58. Da vi ikke har mange timer

til at fortære kagerne, er det vigtigt, at man

koordinerer sin kagebagning med præsten.

8/2 Carmen – en historie om farlig kærlighed

Carmen er historien om Don José, der

forsmår sin barndomskæreste Micaëla til

fordel for den eksotiske Carmen med tragiske

følger for alle de involverede parter.

Fortællingen om denne dramatiske kærlighed

oprulles over fire akter i et farvestrålende

miljø med soldater, storrygende fabriksarbejdersker,

sigøjnere, smuglere og

tyrefægtere.

Carmen var således, da den fik premiere,

med sin realistiske beskrivelse af et broget

miljø et chok for operagængerne. Den blev

da heller ikke en succes til at begynde med;

værkets komponist, George Bizet, der døde

kort efter premieren, nåede ikke at opleve

operaens sejrsgang over hele verden.

Denne eftermiddag lader vi Carmen folde

sig ud. Leise Drud Hansen, der er kendt

fra LOF i Tranekær, fortæller om Bizet og

hans opera, og vi skal høre udvalgte partier

med store sangere.

Sogneaften

22/2 2011, kl. 19.30 Arresten i Rudkøbing

og Provst Plesner i Humble – en spændende

del af Danmarkshistorien.

Arresten i kælderen i Rudkøbing Rådhus

og provst Plesner i Humble kom til at

spille en rolle i Danmarkshistorien i de sidste

år af enevælden o. 1840.

Aftenens foredrag vil beskæftige sig

med de såkaldte gudelige vækkelser i slut-

Humble-Kædeby-Ristinge xxx kirker

ningen af 1830´erne på Langeland. Det var

i enevældens Danmark forbudt at holde

møder om kirkelige emner uden sognepræstens

tilladelse.

Husmand Johan Nielsen fra Skårupøre

var en af de folk, der holdt vækkelsesmøder.

Herredsfogeden i Rudkøbing mente,

at han havde overtrådt loven og sørgede

for, at Johan Nielsen blev sat i arresten i

Rudkøbing. Det kom der en hel del ud af,

og provst Plesner i Humble kom ved sin

holdning til begivenhederne til at præge

ikke bare forholdene på Langeland, men

også i hele landet.

Foredragsholderen er tidligere gymnasierektor

Walter Dalland, som bor i Rudkøbing

og bl.a. i en række år har undervist

i kirkehistorie på kirkeskolen i Svendborg.

Ferie/fri

Sognepræsten holder fri fra den 2/12-4/12

samt i uge 7. Embedet passes i de dage

af Jan Schøler Nielsen, Magleby, tlf. nr.

62 56 10 77

Døbte

1/8 Matias Nørgård Schmidt, Hallinggade

10, Humble, døbt i Humble Kirke

14/8 Aila Vuokko Singer Jensen, Rosenvængets

Hovedvej 32, 1 t.h.,

København Ø, døbt i Ristinge Kirke

21/8 Ziggy Berdiin Kjølby, Kædebyvej

39, Kædeby, Humble, døbt i

Humble Kirke

5/9 Andrea Merete Løvbjerg Engstrøm,

Statenevej 14, Rudkøbing, døbt i

Ristinge Kirke

Vielser

14/8 Sirkku Taru Singer og Kristian Bang

Siemsen Jensen, Rosenvængets

Hovedvej 32, 1 t.h., København Ø,

viet i Ristinge Kirke

21/8 Christina Sønderskov Petersen og

Jesper Kjølby, Kædebyvej 39, Kædeby,

Humble, viet i Humble Kirke.

Døde

18/10 Helge Olsen Jørgensen,

Ristingevej 85, Humble, bisat fra

Svendborg Kirkegårds Kapel 22/10

5/10 Henning Andersen, Ristingevej 101,

Humble, bisat fra Brændekilde Kirke

13/10

1/10 Inge Jakobsen, Ellehaven 5, Humble,

bisat fra Fodslette Kirke 6/10

14/8 Michael Andersen, Duevej 1F,

Humble, bisat fra Humble Kirke 26/8

29/7 Ketty Levin Rasmussen, Langøvej

1, Kædeby, Humble, bisat fra Kædeby

Kirke 7/8

25/7 Torben Højlund Jensen, Kædebyvej

33, Kædeby, Humble, bisat fra

Humble Kirke 30/7

Vejviser

Sognepræst: Marianne Wagner,

Humble Præstegård,

Ristingevej 24, 5932 Humble,


62 57 20 20 / 22 95 16 58.

mwa@km.dk, træffes bedst mandag til

torsdag 11.00-12.00. Fredag fri.

Menighedsrådsformand:

Asger Kristensen, ☎ 62 57 18 82

Graver: Lisbeth Møller,

☎ 21 28 61 89. Træffes tirsdag til

fredag i arbejdstiden. Mandag fri.

Kirkeværge Humble:

Henny Larsen, ☎ 62 57 10 38

Kirkeværge Ristinge:

Ulla Christensen, ☎ 62 57 16 50

Kirkeværge Kædeby:

Herdis Larsen, ☎ 62 57 11 17

Kasserer: Benny Rasmussen,

Tordenskjoldsvej 21, 5700 Svendborg,

☎ 62 22 72 88, mail@br-regnskab.dk

Kirkebil:

Byens Taxa syd, ☎ 62 57 10 77.

17


Salmer, sang og salmeskrivere

I forlængelse af efterårets fire fortælleaftener

om udvalgte kirker på Langeland, byder

foråret på fire fortælleaftener om salmedigtere

og deres salmer.

Brorson, Grundtvig, Kingo og nye salmer

er på programmet, præsenteret af fire af

øens præster.

Alt det praktiske

Tid: kl. 19.30-21.30 – 4 torsdage i foråret 2011

Dato: 27/1, 10/2, 3/3 og 24/3

Sted: Rudkøbing kirke og/eller præstegårdens

konfirmandstue, indgang Rue.

Transport: Hvis ikke man kan køre selv eller

sammen med andre, kan man benytte

kirkebilen. Den bestilles senest dagen før

hos den præst, der står for den pågældende

aften. Det er gratis at deltage, og alle er

velkommen.

Evt. spørgsmål kan rettes til en af præsterne!

18

4 aftener med salmer og fortælling

27. januar kl. 19.30

i Rudkøbing kirke og konfirmandstue

Hans Adolph Brorson (1694 - 1764)

En aften med salmer og fortælling ved

sognepræst Marianne Wagner.

Det himmelske sind – H.A. Brorsons opbyggelige

digtning

Op! al den ting, som Gud har gjort er en af

de mest elskede salmer i vor kirke. Den er

skrevet af H.A. Brorson, der var pietist. Pietismen

blev hurtigt glemt. Brorsons værk

overlevede. Hvorfor?

Svaret er ikke blot, at Brorson var den af

vore salmister, der beherskede poesiens

sprog bedst. Teologisk er hans værk

en spænding mellem en gammelluthersk

nærforventning, forventningen om Kristi

snarlige komme, og pietismens dyrkelse af

sjælelivet. I denne spænding går den himmelsindede

sjæl og aner Guds storhed bag

verdens skrøbelighed. På denne aften udforsker

jeg gennem Brorsons salmer dette

motiv og fortæller om hans liv og virke.

Vi begynder i Rudkøbing Kirke og slutter i

konfirmandstuen.

10. februar kl. 19.30

i Rudkøbing kirke og konfirmandstue

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

(1783 – 1872)

En aften med salmer og fortælling ved

sognepræst Stig A. Munch.

Langeland har været opholdssted for en

af de største salmedigtere i Danmark - ja

i hele verden -

nemlig Grundtvig.

Den unge

Grundtvig var

huslærer på

Egeløkke i krigsårene

1805-8.

Her oplevede

han et romantisk

gennembrud i

sin personlige

udvikling, som

prægede ham resten af livet. Grundtvig er

en del af den langelandske historie, som

vi på øen kan være rigtig stolte af. Jeg vil

gennemgå nogle salmer og prøve at gøre

gamle Grundtvig nulevende.

Vi begynder i Rudkøbing kirke og slutter i

konfirmandstuen i Rudkøbing præstegård.

3. marts kl. 19.30

i Rudkøbing præstegårds

konfirmandstue, indgang Rue

Thomas Kingo (1634-1703)

En aften med salmer

og fortælling ved

sognepræst Jan

Schøler Nielsen.

Jeg vil forsøge at

sætte salmerne i

sammenhæng med

Kingos liv og samtid.

Måske vi kan synge

lidt Ingemann ogfor

at fremhæve det særegne ved Kingos salmer.

Konfirmandstuen i Rudkøbing præstegård

danner ramme om hele aftenen.

24. marts kl. 19.30

i Rudkøbing præstegårds

konfirmandstue, indgang Rue

Nye salmer

En aften med salmer og fortælling ved

sognepræst Lene Kjær Andersen.

Nyere salmer – et indblik i de nyere salmer.

Den nuværende salmebog udkom i 2002,

og det med en række nye salmer. Selvom

salmebogen nu snart har 10 år på bagen

og mange af salmerne er fra 1970’erne og

1980’erne, så omtales de ofte meget naturligt

stadig som ”de nye salmer.”

Vi ser nærmere på flere af de nyere salmer

og deres forfattere, og på hvordan de adskiller

sig i forhold til de ældre salmer. Lisbeth

Smedegaard Andersens, Lars Busk

Sørensens og Holger Lissners salmer er

nogle af dem, som vi kigger på.


Hvad skal jeg være?

Hvad skal jeg være?

Det hænder, at et ungt menneske spørger mig, om jeg synes de

skal blive billedkunstnere. Mit svar er altid, det skal du kun, hvis du

overhovedet ikke kan lade være.

Hvis du så ”ikke kan lade være” så glem alt om økonomisk succes,

berømmelse og glitterstads. Indstil dig på hårdt arbejde, vær

ydmyg over for opgaven, vær forberedt på skuffelser. Vær flittig,

stå op hver morgen og gå i gang, vent aldrig på den ovenfra kommende

inspiration. Hav tålmodighed de første 20 år du er kunstner,

bare arbejd, arbejd, arbejd. Send dine værker til censurerede

udstillinger, hvor erfarne kunstnere bedømmer dem. Lad dig ikke

nøjes med din families ros. Har du ikke råd til farver, så gå med aviser

eller saml flasker, indtil der igen er råd til materialer. Vent eller

forvent ikke at stat eller kommune skal finansiere din kunst, og hvis

folk spørger dig, om du kan leve af det, så svar at du lever for det

og ikke af det. Har du ikke mere rød maling så brug blå. Lad være

med at spænde din kunst for en ideologisk vogn, kunsten kan ikke

frelse verden. Find dig i at blive ignoreret og til tider blive til grin.

Kan du stadig ”ikke lade være”, så gå i gang og glæd dig over, at

du beskæftiger dig med noget du brænder for.

Det er stort set på den måde min egen tilgang til kunsten har været.

Da jeg som 21 årig sagde min stilling op (arbejdede som dekoratør),

var min chefs kommentar: ”Det kommer du til at fortryde.”

Han fik ikke ret, men jeg har tit tænkt over, hvad han sagde, og

indrømmet: Der har da været langt flere grøddage end gourmetmåltider.

Jeg debuterede i 1967 på Kunstnernes Efterårsudstilling

og i 1971 på Charlottenborg. De første 20 år var drøje, de

næste 20 år var nemmere, nu glæder jeg mig meget til de kommende

20 år, og jeg kan stadig ”ikke lade være”.

Hans Kjær

19


Juniorkonfirmander i Humble og Lindelse

I Humble undervises børnene af Trille, Romie og Marianne. Vi har hver vort

område, som vi koncentrerer os om i undervisningen, nemlig sang, kreativitet

og fortælling: Børnene synger salmer sammen med Marianne, som og

lærer dem at danse til nogle af dem. Det er særligt de ældre kernesalmer,

vi synger; de sidste gange op til gudstjenesten 1. søndag i advent øver vi

målrettet på Blomstre som en rosengård og Glæd dig Zion, glæd dig jord.

Juniorkonfirmander i Rudkøbing

Den første gang har vi arbejdet med symboler, vi har talt om og tegnet

mange forskellige kristne symboler, de symboler vil vi så forsøge at finde

i Rudkøbing kirke næste gang til juniorkonfirmand. Til juniorkonfirmand

skal vi arbejde med mange forskellige ting, krybbespil, synge salmer,

have en udflugt, høre mange af de bibelske historier, og vi skal arbejde

med en masse kreative ting, og meget mere.

20

Juniorkonfirmander

Juniorkonfirmander i Tullebølle

Der er 14 minikonfirmander på Tullebølleholdet, der alle kommer fra 3B

på Ørstedskolen. På den første dag lærte vi hinandens navne at kende,

lavede forsider til mapperne og besøgte Tullebølle kirke, hvor billedet er

taget. Holdet står rundt om den tæt på 1000 år gamle døbefont.

Juniorkonfirmander i Longelse

Efter velkomst og sang, saftevand og kiks blev der læst bibelfortællling,

og så stod eftermiddagen ellers på indretning af en kirke med døbefont,

alter, orgel, prædikestol, udsmykning ect. Næste gang går vi i gang med

julens krybbespil, og så gælder det ellers dåb, bryllup, begravelse, kirkegården

og alle de andre ting, der foregår i vores kirke.

Jeg er sikker på, vi får en rigtig spændende undervisning.

More magazines by this user
Similar magazines