Niveau 1 - Ingen eller lidt erfaring med alkohol - Alkoholdialog

alkoholdialog.dk

Niveau 1 - Ingen eller lidt erfaring med alkohol - Alkoholdialog

Niveau 1

- Ingen eller lidt

erfaring med alkohol

Niveau 1


alkohol

dIalog

.dk

Hvad siger

du om

alkoHol?

Niveau 1

At træffe valg ............................................................................................................... 30

Ansvar ............................................................................................................................ 34

Virkning af alkohol .................................................................................................... 37

Venskab ......................................................................................................................... 44

Styrk din selvtillid ..................................................................................................... 47

Mod til at sige nej ...................................................................................................... 53

Niveau Niveau 1 1 Alkoholdialog.dk | 29 | 29

Niveau 1


Niveau 1

at træffe valg

Tidsforbrug: 45 minutter.

materiale og forberedelse: Kopiér et klassesæt af elevarkene.

Formål: Øvelsen har til formål at få eleverne til at reflektere over

nogle af de beslutninger, de står overfor i deres hverdag.

arbejdsmetode: Personlige overvejelser.

Gruppediskussion.

INdlEdNINg

Nogle af hverdagens mange valg træffer vi alene, men ofte har andre mennesker eller

medier indflydelse på vores valg og beslutninger. Denne øvelse går ud på, at eleverne skal

gennemtænke nogle almindelige beslutninger og overveje, hvad der har påvirket deres

valg, samt hvad de føler, når beslutningen er truffet.

gENNEMFØRElSE

Trin 1

A. Fortæl, at eleverne under denne øvelse skal tænke over og diskutere beslutninger,

som træffes i dagligdagen, og hvordan og hvor meget omgivelserne påvirker

vores handlinger.

B. Uddel elevark 3 og bed eleverne om at udfylde det hver for sig.

C. Derefter skal eleverne i grupper sammenligne deres svar og diskutere

de forskellige beslutninger, den dertilhørende stillingtagen og følelserne omkring

beslutningerne.

D. Diskutér derefter elevernes svar i hele klassen. Notér de punkter ned, som

kommer frem under diskussionen.

D. Afslut med at diskutere følgende spørgsmål:

• Giv eksempler på beslutninger, som du synes, dine forældre skal tage for dig,

og de beslutninger, de ikke skal tage for dig!

• I hvilke situationer er det en fordel/ulempe, at andre har indflydelse?

• Hvad gør du for at undgå at blive påvirket af andre, når du skal tage en

beslutning?

• Er det nemt at tage en beslutning uden at lade sig påvirke af andre?

• Ved hvilke beslutninger synes du, det er godt at lytte til andre?

• Hvem påvirker dine beslutninger mest? Diskutér forskellige eksempler på

personer og beslutninger.

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 30


Trin 2

A. Skriv ordet “Gruppepres” på tavlen, og diskutér med eleverne, hvad de forstår

ved ordet. Skriv det, der kommer frem, på tavlen.

B. Diskutér derefter følgende spørgsmål i hele klassen:

• Har du selv erfaring med gruppepres?

• Er der nogen forskel på mobning og gruppepres?

C. Bed eleverne arbejde med spørgsmålene på elevark 4 i grupper.

Første opgave:

Grupperne skal i fællesskab komme frem til tre eksempler på positivt

gruppepres.

anden opgave:

Grupperne skal ud fra en case i elevarket diskutere, hvordan man kan modstå

negativt gruppepres.

D. Bed de forskellige grupper præsentere deres svar og diskutere svarene med hele

klassen.

E. Afslut timen med at diskutere følgende spørgsmål i hele klassen:

• Hvad har du lært under øvelsen?

• Hvordan vil du tænke og handle, hvis der opstår lignende situationer i

fremtiden?

• Hvad er de mest almindelige situationer, hvor der opstår gruppepres?

• Hvordan kan vi sammen undgå negativt gruppepres? (fx alle har ret til at

mene og gøre, hvad de vil).

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 31

Niveau 1


Niveau 1

ElEvaRk 3

at træffe valg

Tænk tilbage på situationer fra dit eget liv.

Hvem havde indflydelse på situationen?

Forskellige situationer Hvem har indflydelse? Hvordan føler du dig?

Hvor tidligt du skal i seng Fx forældre, skolen Fx irriteret, sur

Om du må sove hos en

kammerat

Hvor I skal hen på ferie

Hvor sent du må være ude

om aftenen

Om du skal med på familiebesøg

Hvilket tøj, du går i

Om du skal gå til sport

Hvordan dit værelse skal

se ud

Hvad du skal spise

Hvem du er sammen med

Dine forslag:

Dine forslag:

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 32


ElEvaRk 3

at træffe valg

I skal i grupper arbejde med følgende to opgaver og derefter diskutere dem sammen med

de andre i klassen.

opgavE 1

Giv tre eksempler på positivt gruppepres og begrund jeres svar.

1.

2.

3.

opgavE 2

I har fået tidligt fri i dag, og du er gået med tre fra klassen ned i supermarkedet. Da I står

og kigger på, hvad I skal have, er der en, der foreslår, at I ser hvem der modigst og tør

tage noget slik uden at betale. Stemningen er høj, og humøret er i top. To af de andre har

allerede taget noget. Egentlig har du ikke lyst til at være med, med samtidig vil du heller

ikke ødelægge stemningen og hvad hvis de andre synes, du er kedelig, hvis du siger fra?

Samtidig er det jo at stjæle, hvis du gør det...

Hvad gør du? Prøv at blive enige om et svar i gruppen.

• Du lader som ingenting og følger med gruppen hen til kassen med nagende skræk

for, at I bliver opdaget.

• Du lister dig lige så stille væk fra de andre og går ud af butikken. Næste dag siger

du, at du blev væk fra dem.

• Du siger, at du ikke vil være med til at stjæle og går.

• Du siger, at du ikke vil være med til at stjæle og prøver at overbevise de andre om,

at de heller ikke skal.

• Du tager noget slik, gemmer det i lommen og går med de andre ud af butikken

med dårlig samvittighed og frygt for at blive opdaget.

• Du gør noget andet.

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 33

Niveau 1


Niveau 1

ansvar

Tidsforbrug: 45 minutter.

materiale og forberedelse: Eventuelt overhead.

Formål: Øvelsens formål er, at eleverne forholder sig til

begreberne holdning, ansvar og respekt i forhold til,

hvorfor voksne og unge vælger at begynde eller ikke at

Forskellige situationer Hvem begynde har indflydelse? at drikke alkohol. Hvordan føler du dig?

arbejdsmetode: Diskussion i plenum.

Diskussion i grupper.

Forumspil.

INdlEdNINg

Hvorfor vælger vi at drikke eller ikke at drikke alkohol? Mange af os har måske ikke

overvejet vores valg nærmere. Gennem begreberne holdning, respekt og ansvar får

eleverne lejlighed til at reflektere over deres valg og bliver på den måde rustet til at tage

mere bevidst stilling til deres evt. kommende alkoholforbrug.

gENNEMFØRElSE

Trin 1: Hvad beTyder Holdning, ansvar og respekT For dig?

A. Skriv ordet ”holdning” på tavlen. Lav en brainstorm med eleverne om, hvilke ord

de kommer i tanke om, når de ser ordet på tavlen. Det kan gøres ved at tegne

streger fra ordet ud til de bud, eleverne kommer med. Alle ord skal skrives op,

intet er rigtigt eller forkert. Derfor må eleverne heller ikke kommentere de

andres bud, når de bliver sagt højt.

Diskutér derefter med eleverne:

• Hvad er en holdning?

• Hvorfor er det så vigtigt med en positiv holdning?

• Giv eksempler på kendte med en positiv livsindstilling.

• Giv eksempler på en negativ holdning.

• Giv eksempler på kendte med en negativ livsindstilling.

B. Diskutér begrebet “ansvar” i hele klassen:

• Er du ansvarlig for noget, fx derhjemme eller i klasseværelset?

• Er der pligter forbundet med det ansvar, du har? (Fx sengen skal være pænt

redt hver morgen, tavlen i klassen skal være ren osv.)

• Hvilket ansvar har du over for dig selv? (Fx sundhed, skole, sportshold osv.)

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 34


C. Diskutér begrebet “respekt” i hele klassen:

Fire hjørner:

1. Mærketøj giver respekt.

2. Gode karakterer giver respekt.

3. Alder giver respekt.

4. Åbent hjørne...

Bed eleverne om at sætte kryds på et stykke papir for det hjørne, de vælger, inden de

rejser sig. Når alle har sat kryds på et stykke papir (uden at kigge hos sidemanden)

går eleverne hen til det hjørne, som passer bedst til deres holdning. Fra hjørnerne kan

eleverne diskutere med de andre hjørner, hvorfor de står, hvor de gør. Til sidst kan man

spørge klassen, om der er nogen, der har lyst til at skifte hjørne efter at have hørt på de

andres argumenter.

Gennemfør derefter øvelsen Den varme stol. Eleverne placerer deres stole i en cirkel.

Der skal være en stol tilovers i kredsen. Læreren læser de nedenstående udtryk op, og

hvis eleverne er enige, skal de flytte sig og bytte plads. Er de uenige i udsagnet, bliver de

siddende. Det er meningen, at alle skal være aktive i løbet af øvelsen. Hvis nogen elever

virker usikre eller passive, så vend udsagnet om, så de ”tvinges” til at være aktive.

• Det giver respekt at have tøj af et bestemt mærke på.

• Respekt handler om frygt.

• Jeg har respekt for dygtige klassekammerater.

• Respekt handler om magt.

• Man får respekt, hvis man drikker alkohol.

• Respekt er negativt.

• Man får respekt, hvis man ryger.

• Det giver respekt at være hjælpsom.

Trin 2: HvorFor gør vi aF og Til nogeT, vi ikke må?

A. Bed eleverne i små grupper svare på følgende to spørgsmål:

• Giv grunde til, at I gør noget, I ikke må (det kan fx være: Spænding, at løbe

risici, afprøve grænser, være sej, gruppepres, nysgerrighed osv.)

• Giv eksempler på, hvorfor I vælger at lade være med at gøre noget, I ikke må

(det kan fx være frygt, opdagelse, gruppepres, respekt, ansvar osv.)

B. Lad grupperne eventuelt dramatisere to situationer, hvor personerne stilles

over for valg. Efter hver dramatisering diskuterer I forløbet ud fra hvilke valg,

handlinger og konsekvenser, situationen indeholdt:

• Hvad skete der i scenen?

• Var der tegn på, at nogen havde en holdning i scenen? Hvem og hvordan?

• Hvis personerne i stykket skulle have mere respekt for sig selv og andre,

hvordan ville scenen så se ud?

• Var der nogen, der tog/ikke tog ansvar for deres handlinger?

• Hvorfor træffer man de valg?

• Hvad bliver handlingen?

• Hvad bliver konsekvenserne?

• Var det det værd?

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 35

Niveau 1


Niveau 1

Trin 3, aFsluTTende spørgsmål:

• Hvem bliver du mest påvirket af, når du gør noget, du ikke må?

• Hvorfor tror du, nogle unge drikker alkohol, selvom de ikke må?

• Hvorfor tror du, at nogle unge vælger at lade være at drikke alkohol?

• Hvad skal der til, for at du respekterer nogen?

aT vÆRE UNg I dag

Vi lever i et samfund med et væld af muligheder for forskellig livsførelse. Dette er en

konsekvens af samfundsudviklingen, og i takt med at de mange muligheder er opstået, er

de faste pejlemærker, som tidligere generationer kunne støtte sig til, forsvundet. Tidligere

var vi bundet af de forventninger, som blandt andet familien, staten og kirken havde til

os. I dag er det i høj grad op til os selv at forme vores eget liv. Mange unge oplever, at de

kan definere en familie, som de vil, at de kan sammensætte deres uddannelse på kryds

og tværs og vælge, hvad de vil arbejde med, og endda hvor i verden, de vil gøre det. De

stærke unge formår at få det bedste ud af de mange muligheder. De kan bevæge sig

som nomader fra det ene tilbud til det andet og skaber deres eget liv ud fra de utallige

muligheder, som det moderne samfund har skabt. Men de svagere unge kan have sværere

ved at navigere mellem de mange tilbud og risikerer derfor at bukke under og mistrives.

Valgmulighederne synes af forskellige grunde alligevel ikke opnåelige for disse svage

unge.

kRav og FoRvENTNINgER

I dag skal vi helst opnå succes med det samme. Og da vi mener, at det er os selv, der

skaber vores succes, bliver det også vores egen skyld, hvis vi ikke lever op til idealerne.

De unge skal skabe sig selv og forsøge at leve op til idealer om at være smuk, succesfuld

og populær. Som ung kan det være en krævende og kaotisk tid med mange omstillinger og

udfordringer.

CeFU – Center for Ungdomsforskning. cefu.dk

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 36


virkning af alkohol

Tidsforbrug: 45-90 minutter.

materiale og forberedelse: Kopiér et klassesæt af elevarkene. Sørg for, at der er

adgang til internettet.

Formål: Formålet med øvelsen er, at eleverne får viden om,

hvordan alkohol påvirker helbredet, og hvilken

kortsigtet virkning alkohol har på kroppens organer og

funktioner.

arbejdsmetode: Læseøvelse.

Gruppeøvelse.

INdlEdNINg

Øvelsen går ud på, at eleverne parvis arbejder med et antal opgaver, som behandler

alkohols kortsigtede påvirkning af kroppen. Virkningen af alkoholen afhænger af mange

forskellige faktorer – køn, højde, vægt og om man har spist noget. Da unges hjerner ikke

er færdigudviklede før i 20-års alderen, kan unge ikke håndtere alkohols virkning på

samme måde, som en voksen kan.

gENNEMFØRElSE

Trin 1

A. Start med at fortælle eleverne, at I skal tale om, hvordan kroppen på kort sigt

bliver påvirket af alkohol.

B. Bed eleverne om to og to at læse første elevark (elevark 4) igennem og

gennemføre øvelsen. Eleverne kan bruge internettet til at søge mere

information om emnet.

C. Diskutér følgende spørgsmål i hele klassen:

Trin 2

• Hvad har du lært af denne øvelse?

• Har du fundet ud af noget nyt?

Lad eleverne blive ved at arbejde to og to, og bed dem lave opgaverne på det andet

elevark. Eleverne skal have adgang til internettet for at løse opgaven.

Afslut øvelsen med at diskutere følgende spørgsmål i hele klassen:

• Vi diskuterede de kortsigtede virkninger på kroppen, men kan I komme på

nogle flere?

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 37

Niveau 1


Niveau 1

gÅ vIdERE

Vis videoklippet på dr.dk/DR2: Viden Om - Ædru hjerneskade, 9. december 2008

Se hvor lidt alkohol, der skal til for at blive påvirket, på promilleberegneren:

ungekontakten.com/paakanten

Udvid øvelsen ved at lade eleverne lave plakater, som fortæller om de farer og

konsekvenser, I har arbejdet med tidligere under øvelsen.

Se mere på 1421.dk, altomalkohol.dk og Rusmidlernes biologi, Sundhedsstyrelsen 2001.

SvaR pÅ ElEvaRk

Hjerne

Nyrer

Lever

Hjerte

Mavesæk

Snøvlet tale

Svært at holde balancen

Manglende selvkontrol

Sløret syn

Langsom reaktionsevne

Formindsket dømmekraft

Større tissetrang

Udtørret hud

Dehydrering/udtørring, som giver tømmermænd*

Mindre energi og udholdenhed fx ved sport**

Fedtlever, skrumpelever

Risiko for et hjertetilfælde

Forhøjet blodtryk

Kvalme, opkast

Diarré

* Nyrer: Alkohol øger væskeudskillelsen i kroppen. Hvis leveren ikke fungerer, må affaldsprodukterne udskilles

via urinen, hvilket slider på nyerne.

** Alkohol nedsætter leverens evne til at danne glukose, der giver energi og udholdenhed.

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 38


ElEvaRk 4

virkning af alkohol

Det særlige ved alkohol er, at stoffet kan blandes med både fedt og vand, og da det

samtidig er et meget lille molekyle, kan alkohol trænge ind i alle kroppens celler. Derfor

påvirker alkohol alle kroppens organer.

Når man drikker alkohol, transporteres den via spiserøret til mavesækken. Med blodet

føres det til leveren, der nedbryder en del af alkoholen. Det alkohol, der ikke i første

omgang nedbrydes i leveren, føres med blodet rundt til kroppen øvrige organer, bl.a.

hjernen. Hver gang blodet på ny passerer leveren, vil en del af alkoholen nedbrydes.

Alkohol er en væske, der fordeler sig i kroppens væsker. Mænd har mere kropsvæske end

kvinder, da deres muskler er større, og de har mindre fedtvæv. Muskler indeholder ca.

80 % vand, mens fedtvæv kun indeholder 10-30 %. Derfor har kvinder ikke så meget

væske at fordele alkoholen i.

Hvordan måler man alkoHol i kroppen?

Promillen måles i gram alkohol i blodet. En promille på 1,0 betyder, at en tusindedel af

blodet i kroppen er ren alkohol.

Promillens størrelse afhænger af bl.a.:

• Mand/kvinde: Kvinder har forholdsmæssigt mere fedt = mindre kropsvand end

mænd.

• Vægt: En stor person indeholder mere vand end en mindre.

• Mavesækkens indhold: Mad giver mavesækken og leveren tid til at nedbryde

alkoholen.

• Leverens forbrændingsevne.

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 39

Niveau 1


Niveau 1

ElEvaRk 4

Hvordan kommer alkoHolen ud aF kroppen?

• Lever: Ca. 90 % af alkoholen bliver nedbrudt af leveren.

• Nyrer: 2-4 % udskilles med urinen.

• Svedkirtler: 2-6 % bliver svedt ud.

• Lunger: 2-4 % bliver åndet ud.

• Mundhule: 1-2 % bliver udskilt sammen med spyttet.

Forbrænding af alkohol foregår ved en konstant hastighed og kan ikke fremskyndes ved

hjælp af gamle husråd. Kaffe, dans, kolde bade osv. sætter ikke forbrændingen i vejret!

Forbrændingsprocessen starter først op til en time efter, at man har drukket.

Som grundregel kan man sige, at for hvert 10 kilo en person vejer, kan leveren forbrænde

1,15 gram ren alkohol pr. time. Det vil derfor tage en person, der vejer 70 kg, ca. 1½ time

at forbrænde en genstand = en øl / et glas vin / et stort glas spiritus (12 gram alkohol).

gensTande

En genstand er defineret som en almindelig øl, der svarer til 12 gram alkohol. Størrelsen

af en genstand varierer fra land til land.

drikkevarer antal genstande

1 alm. øl (fx Carlsberg)

(33 cl., 4,6 % vol)

1 stærk pilsner (fx en guldøl)

(33 cl., 5,8 % vol)

1 ekstra stærk pilsner (fx en juleøl)

(33 cl., 9 % vol)

1 cider (fx Somersby)

(33 cl., 4,7 % vol)

1 stærk cider

(33 cl., 7 % vol)

1 flaske vin

(75 cl., 14 % vol)

1 lille glas spiritus

(2 cl., 40 % vol)

1 stort glas spiritus

(4 cl., 40 % vol)

1 drink (fx mojito)

(4 cl., 40 % vol)

1 ready-to-drink (fx Bacardi Breezer eller Smirnoff Ice)

( 27,5 cl., 5 % vol)

1 flaske spiritus

(70 cl., 40 % vol)

1 genstand

1,25 genstand

2 genstande

1 genstand

1,5 genstand

7 genstande

½ genstand

1 genstand

1 genstand

1 genstand

19 genstande

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 40


ElEvaRk 4

alkohol pÅvIRkER hjERNEN

Når vi drikker alkohol, bliver det via mavesækken optaget i tarmsystemet. Herfra optages

det i blodet og føres op til hjernen. Det betyder, at hjernen begynder at fungere dårligere.

Først bliver de mest avancerede funktioner i hjernen sat ud af kraft. Vores hjerner har

evnen til at finjustere i sociale sammenhænge, så vi hele tiden ved, hvordan vi skal opføre

os, når vi er sammen med andre. Den evne nedsættes, når vi drikker alkohol, og derfor

bliver vi mere løsslupne.

Hvis vi fortsætter med at drikke, starter problemerne. Følelserne begynder at tage over,

og vi kan blive rigtig irriterede på de andre til festen. Vi kan fx begynde at græde helt uden

grund eller erklære de store følelser over for nogen. Bliver vi meget fulde, er der ikke ret

meget hjernefunktion tilbage. Så opfører vi os mere primitivt og dummere, end vi ellers

ville have gjort. Vi kan finde på at hidse os op over ingenting, og det kan let blive farligt og

ende med slagsmål. Vi tænker mere på sex og roder os måske ud i situationer, vi fortryder

dagen efter. Fortsætter vi med at drikke alkohol, får vi svært ved at kontrollere kroppen

og begynder at kaste op, tisse i bukserne eller ligefrem besvime.

To ting er farlige ved alkohol

A) Måske har du hørt udtrykket, at man ’mister hjerneceller’, når man drikker, og det er

ikke bare en myte. Alkohol forgifter hjernen og opløser fedt. Og da hjernen består af fedt,

er det skadeligt at drikke meget alkohol.

B) Vi får sværere ved at styre vores balance og kan falde og slå hovedet, hvilket kan være

alvorligt. Jo mere vi drikker, jo større risiko er der for, at vi kommer til skade.

den unge hjerne og alkohol

Vores hjerner er ikke færdigudviklede, før vi er i starten af tyverne. Det kan være

skadeligt at drikke alkohol, når hjernen ikke er færdigmodnet. Desuden reagerer unge

hjerner kraftigere på alkohol. Det vil sige, at vi lettere mister fornuften og måske bliver

lokket til at gøre dumme ting. Samtidig kan det være et problem at lære nye ting, da

indlæringscentret bliver påvirket.

Kilde: altomalkohol.dk

hjERNENS bElØNNINgSSySTEM

dopamin

Dopamin giver en følelse af velvære og lykke. Vores hjerne belønner nemlig de aktiviteter,

der sikrer menneskehedens overlevelse. Vi føler derfor lyst og bliver ’høje’, når vi har

sex, spiser, slukker vores tørst, ammer og lignende. Nydelse er en naturlig del af hjernens

ligevægtstilstand, men undertiden forsvinder denne balance, så nydelsen forsvinder. Når

man er afhængig af bl.a. alkohol, er der måske nydelse i begyndelsen, men efterhånden

er der ikke nydelse eller lykke tilbage, når man drikker, men kun et begær efter mere

alkohol.

Kilde: Morten L. Kringelbach. Den nydelsesfulde hjerne.

afslapning

GABA er et stof, der skruer ned for aktiviteten i hjernen, en bremse. GABA-systemet virker

beroligende, angstdæmpende og søvndyssende. Hjernen kan ikke skelne mellem GABA og

alkohol, og derfor hæver vi kunstigt niveauet af GABA, når vi drikker. Alkohol gør os mere

afslappede og løsner vores hæmninger, fordi den ligesom stoffet GABA hæmmer signaler

mellem hjernecellerne. Det negative ved denne effekt er, at reaktionstiden bliver længere,

koncentrationen bliver dårligere, og i yderste konsekvens kan for meget GABA lamme

åndedrættet og blive dødeligt.

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 41

Niveau 1


Niveau 1

ElEvaRk 4

virkning af alkohol

Hjertet: En hul muskel,

som pumper blodet

rundt i blodkarrene.

Leveren: Omsætter

næringsstofferne fra føden,

oplagrer energireserver i

form af sukker

(glukose) og nedbryder

giftstoffer (fx alkohol)

Mavesækken:

Tager imod al mad

og drikke.

Hjernen: Fungerer som

kroppens kontrolstation

og får information

fra sanseorganerne.

Nyrer: Kontrollerer

væskebalancen

i kroppen og

producerer urinen.

Tegn linjer og forbind de organer, som hører sammen med de virkninger, der følger med

indtagelse af alkohol.

Hjerne

nyrer

lever

Hjerte

mavesæk

Sløret syn

Risiko for et hjertetilfælde

Kvalme, opkast

Langsom reaktionsevne

Formindsket dømmekraft

Større tissetrang

Manglende selvkontrol

Diarré

Svært at holde balancen

Dehydrering/udtørring, som giver

tømmermænd

Mindre energi og udholdenhed fx ved sport

Fedtlever, skrumpelever

Forhøjet blodtryk

Snøvlet tale

Udtørret hud

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 42


ElEvaRk 4

spørgsmål om alkoHol og kroppen:

• Alkohol transporteres via blodet til alle kroppens organer. Nævn det organ, som

under påvirkning af alkohol giver sløret syn og gør det sværere at koordinere

bevægelser.

• Nævn det organ, som nedbryder størstedelen af alkoholen i kroppen.

• Cirka 2-4 % af alkoholen bliver udskilt af kroppen via urinen. Nævn det organ,

som producerer urinen.

• En mindre mængde alkohol udskilles af kroppen via sved, udåndingsluft og spyt.

Nævn de tre områder i kroppen, hvor det sker.

• Hvorfor kan man få svært ved at stå og gå, når man har drukket alkohol?

• Hvorfor er især leveren i farezonen, når man drikker meget i længere tid?

• Hvorfor mister man dømmekraften, når man har drukket alkohol?

• Hvorfor bliver promillen mindre, hvis man har spist, før man drikker?

• Hvad sker der i hjernen, når man drikker alkohol?

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 43

Niveau 1


Niveau 1

venskab

Tidsforbrug: 45-90 minutter.

materiale og forberedelse: Kopiér et klassesæt af elevarkene.

Formål: Formålet med øvelsen er, at eleverne reflekterer over,

hvad venskab betyder for dem.

arbejdsmetode: Gruppeøvelser.

INdlEdNINg

Øvelsen handler om venner i forhold til alkohol, da venskab også består i at respektere

hinanden, selvom man foretager forskellige valg.

gENNEMFØRElSE

A. Indledende diskussion: Hvad er en god ven?

• Uddel det første elevark (elevark 5). Bed eleverne hver for sig skrive de

egenskaber ned, som kendetegner en dårlig henholdsvis god ven.

• Del derefter klassen op i grupper, og lad eleverne fortælle om de egenskaber,

de har skrevet ned.

• Eleverne i gruppen skal nu blive enige om fem egenskaber. Skriv

egenskaberne ned på papir som talebobler, der efterfølgende sættes op et

tydeligt sted i klasseværelset.

B. Situationsøvelse

Del klassen ind i grupper, og bed hver gruppe gennemlæse og diskutere de to situationer,

der står på det andet elevark. Diskutér situationerne i hele klassen.

C. Afslut øvelsen med at diskutere følgende spørgsmål i hele klassen:

• Hvor vigtige er venner?

• Hvilket ansvar har man, hvis vennerne eller klassekammeraterne kommer ud

for noget skidt?

• Hvordan håndterer man en situation, hvor nogen er tarvelig over for en?

• Hvordan viser man, at man godt kan lide sin ven/veninde?

gÅ vIdERE

Se fx filmene ”Fucking Åmål” og “Ketchup-effekten”. Det Danske Filminstitut har lavet

undervisningsmateriale til sidstnævnte: dfi.dk/dfi/undervisning/ketchupeffekten. Den

behandler begreber som pres fra venner, ensomhed, usikkerhed, forældre osv.

Se fx. også undervisningsmaterialet “Du bestemmer”.

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 44


ElEvaRk 5

venskab

EN dÅRlIg vEN ER:

1.

2.

3.

4.

5.

EN god vEN ER:

1.

2.

3.

4.

5.

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 45

Niveau 1


Niveau 1

ElEvaRk 5

venskab

Læs situationerne nedenfor og diskutér dem ved hjælp af spørgsmålene.

aNToN

I er kommet op i 9. klasse, og de fleste af jer har gået i klasse sammen siden

børnehaveklassen. Anton har altid larmet meget. Han hader at gå i skole og er tit flabet

overfor lærerne. Når I holder fester, drikker han altid. Tit, når han drikker, bliver han

meget aggressiv og kommer op at skændes med eller slås med jer andre.

Diskutér i grupperne:

• Hvad ville I mene og tænke, hvis det var én i jeres klasse?

• Hvad gør det ved jer andre i klassen, at Anton opfører sig, som han gør?

• Hvad kan være grunden til, at Anton opfører sig, som han gør?

• Hvordan tror I, Anton har det?

• Hvad synes I, man skal gøre ved det? Er der noget, I som klassekammerater kan gøre

for at hjælpe Anton?

• Hvilket ansvar har man for en klassekammerat?

• Hvilket ansvar mener I, de voksne på skolen har i denne situation?

• Hvad synes I om, at han drikker alkohol, hver gang der er fest, og kommer op at

slås eller skændes? Hvorfor tror I, han gør det?

• Hvordan ville I handle ud fra de 5 egenskaber, I skrev en god ven skulle

have?

• Hvordan påvirker alkohol denne situation?

aMalIE

Dig og Amalie har været bedste veninder, siden I startede i skole. Da I var små, legede

I altid meget sammen, men de sidste par år er I gledet fra hinanden. Amalie er blevet

kæreste med en fra 9., og hun er begyndt hellere at ville hænge ud med dem – især i

weekenderne, hvor de sidder og drikker i kærestens kælder. I starten hang du ud med

dem, men da du ikke havde lyst til at drikke, var det ikke særlig sjovt, og de er holdt op

med at spørge dig, om du vil med.

Diskutér i grupperne:

• Hvis det var dig, der var Amalies veninde, hvordan ville du så have det?

• Hvorfor tror du, Amalie er begyndt at drikke alkohol?

• Hvorfor tror du, din veninde Amalie vælger at gå med dem fra 9. i stedet for dig?

• Hvad tror du, hun tænker, når hun fryser dig ud?

• Hvis du skulle sige noget til Amalie og stadig selv være en god ven, hvad

ville du så sige?

• Hvordan påvirker alkohol denne situation?

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 46


Styrk din selvtillid

Tidsforbrug: 45 minutter.

materiale og forberedelse: Kopiér og klip ”egenskabskortene” fra elevark 6 ud.

Regn med et sæt kort til hver gruppe på 3-4 elever.

Formål: At eleverne styrker deres selvtillid og øger deres

selvindsigt ved at blive bekræftet og spejlet af deres

klassekammerater, samt at eleverne bliver trænet i at

rose sig selv.

arbejdsmetode: Gruppeøvelse.

Skriveøvelse.

INdlEdNINg

I samtaler med unge om alkohol er det vigtigt, at de ved, hvordan de selv fungerer i

forskellige situationer. Det kræver, at de har en god selvindsigt. De skal også have en

god selvtillid for at kunne modstå gruppepres og turde træffe selvstændige valg. Denne

øvelse er opbygget omkring selvtillidsøvelser i små grupper. Det er godt, hvis læreren er

opmærksom på, hvordan man taler sammen i grupperne, så ingen føler sig hængt ud. Det

er meningen, at øvelsen skal være positiv og sjov.

Hvis du som lærer mener, at nogle får en for lille bunke kort, kan du gøre følgende:

• Sætte eleverne sammen i mindre grupper.

• Deltage aktivt i øvelsen.

• Sætte dem, der er venner, i samme gruppe.

gENNEMFØRElSE

A. Inddel eleverne i grupper på 3-4 elever. De, som kender hinanden godt, må gerne

være sammen, det er en fordel i denne øvelse.

B. Giv hver gruppe en stak Egenskabskort. Mængden af kort tilpasses den tid, der er

til rådighed for øvelsen. For at udvikle øvelsen og vælge et specifikt fokus på

alkohol, kan I også skrive jeres egne Egenskabskort. Men husk, at der kun skal

være tale om positive egenskaber.

C. Kortene skal ligge med teksten nedad i en bunke midt på bordet. En elev tager

et kort og læser det uden at vise det til de andre i gruppen. Eleven skal overveje,

hvem i gruppen, der passer bedst på den egenskab, som står på kortet, fx “ærlig”.

Kortet lægges derefter med teksten nedad på venstre side af den valgte person.

Man kan også give kortet til sig selv. I så fald lægger man det på sin højre side for

at holde styr på, hvilke kort man har fået fra andre, og hvilke man har givet til sig

selv. Fortsæt, til alle kortene på bordet er brugt. Gruppen skal selv sørge for, at

alle får nogenlunde lige mange kort.

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 47

Niveau 1


Niveau 1

D. Hver elev skal derefter læse de kort op, de har givet til sig selv. Man må gerne give

eksempler eller på andre måder forklare, hvorfor man synes, man har disse

egenskaber. De andre i gruppen skal bare lytte og må ikke kommentere eller le.

E. Derefter skal eleverne én for én læse de kort op, de har fået fra de andre i grup-

pen. Den person, som har givet det aktuelle kort, skal så forklare, hvorfor egenskaben

passer på personen, gerne ved at give eksempler. Personen, som har mod-

taget kortet, skal bare tage komplimenterne til sig og må ikke stille spørgsmål

eller kommentere det. Bliv ved på samme måde, til alle har læst de kort op, som

de har fået af de andre i gruppen. (Hvis I kommer til at mangle tid, kan eleverne

i stedet lægge alle kortene op, som de har fået fra de andre. Derefter skal eleverne

pege på de kort, de har givet, og kommentere deres mening).

F. Lad hver elev skrive en liste over de egenskaber, de har fået tildelt, samt dem, de

har givet sig selv, for at huske alle de gode egenskaber, de har!

gÅ vIdERE

Denne selvtillidsøvelse er god at gennemføre som en opvarmningsøvelse før et forumspil

eller andre typer vurderingsøvelser.

Bed eleverne om at skrive en tekst, hvor de beskriver sig selv ud fra deres liste med

personlige egenskaber. De skal give teksten en valgfri overskrift som fx ”Sådan er jeg”. I

teksten kan de kommentere egenskaberne og reflektere over dem.

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 48


ElEvaRk 6

Styrk din selvtillid

Øvelseskort

selvsTændig sjov

modig rolig

venlig FornuFTig

Tør sige sin mening ægTe

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 49

Niveau 1


Niveau 1

ElEvaRk 6

Hengiven åben over For andres

ideer

HumorisTisk god lyTTer

opTimisTisk gavmild

aFslappeT opmærksom

nysgerrig CHarmerende

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 50


ElEvaRk 6

Hjælpsom Tænker på andre

selvsikker sTærk

målreTTeT morsom

eFTerTænksom akTiv

god ven bakker op om andre

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 51

Niveau 1


Niveau 1

ElEvaRk 6

FanTasiFuld FliTTig

pligTopFyldende inTelligenT

ToleranT

sporTy

Tålmodig spændende

klog Én, man kan sTole på

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 52


Mod til at sige nej

Tidsforbrug: 45 minutter.

materiale og forberedelse: Ingen.

Formål: Formålet med øvelsen er, at eleverne får redskaber til at

modstå pres for at drikke alkohol.

arbejdsmetode: Parvis øvelse.

Præsentation.

INdlEdNINg

Hvis eleverne ikke allerede har været i kontakt med alkohol, sker det formentlig snart.

Øvelsen bygger på gruppearbejde, der skal få eleverne til at forholde sig kritisk til alkohol

og overveje, hvordan de kan tænkes at reagere og handle, når de bliver udsat for pres. Vil

de have situationen under kontrol, eller bliver de offer for situationen? Vil de have mod til

at sige nej? Øvelsen går ud på at få eleverne til at stille spørgsmål i forskellige situationer.

eleverne bør have følgende retningslinjer, når de skal sige nej:

• Undgå pegefingre, bemærkninger og anklager. Det fører nemlig ofte til

hævnaktioner og afstandstagen.

• Lad være at undskylde.

• Undgå at skændes om beslutningen.

• Træk dig i stedet ud af situationen og lad dialogen være åben.

gENNEMFØRElSE

Trin 1

A. Stil jer i en kreds. Den første fremsætter et ønske til den næste. Denne skal svare

nej til ønsket. Man mærker efter på sin egen krop, hvordan det føles at give afslag.

Herefter fremsættes et nyt ønske til den næste i kredsen osv.

Ønskerne skal være noget, det er svært at sige nej til, og de skal være realistiske.

Eksempelvis: “Sikke nogen pæne bukser, hvor har du købt dem?”, “Må jeg låne dit

viskelæder?” og “ Må jeg være med til fodbold?”.

B. Diskutér følgende:

• Hvordan var det at bede om noget og få afslag?

• Hvordan føles det at sige nej til et ønske?

• Er der forskel på, hvordan piger og drenge føler i denne situation?

• Nogle tør sige nej, andre gør ikke. Hvad kræver det af os at sige nej? Hvad

skal vi kunne?

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 53

Niveau 1


Niveau 1

Trin 2

A. Lad eleverne udspørge hinanden to og to og undersøge, hvordan følgende

situation kunne udvikle sig:

Elev 1 vil have, at elev 2 tager med til en fest, mens elev 2 prøver at finde ud af,

om det virkelig er en fest, han/hun vil gå til.

• Bed eleverne skrive spørgsmålene og deres svar ned.

• Elev 1 skal finde på spørgsmål, der kan få kammeraten – elev 2 -med til fest.

• Elev 2 skal svare på spørgsmålene og finde på spørgsmål, der kan give ham/

hende viden om festen for at tage stilling til, om han/hun vil med.

Eksempler på spørgsmål og svar:

Elev 1 siger: ”Jonas holder fest. Kommer du med?”

Elev 2 spørger: ”Hvad er det for en slags fest?

B. Næste trin bliver at undersøge hvilke eventuelle problemer, der kan dukke op

under festen. Eksempler på svar og spørgsmål:

Elev 1 svarer: ”Forældrene er ikke hjemme. Alle, jeg kender, skal med, og desuden

har vi købt øl og sprut”

Elev 2 spørger: ”Hvem fra vores klasse kommer?”

C. Det sidste trin går ud på at foreslå alternative aktiviteter og prøve at trække sig

ud af festen. Eksempler på svar og spørgsmål:

Elev 1 svarer: ”Kan det ikke være lige meget? Uanset hvad, bliver det en kanon

fest!”.

Elev 2 siger: ”Jeg må ikke komme med. Kan vi ikke gå i biografen i stedet for?”

Elev 1 svarer: ”Men der er jo ingen, der finder ud af det!”

D. Gennemgå i hele klassen diskussionen og argumenterne mellem de to elever ved

at lade nogle af parrene spille situationen. Lad også andre bidrage med deres

synspunkter.

E. Til sidst diskuterer I følgende spørgsmål i hele klassen:

• Hvad har du lært under denne øvelse?

• Hvordan kan du træffe bedre beslutninger, hvis du øver dig i at sige nej?

• På hvilken måde kan du hjælpe andre ved at sige nej?

• Tror du, det er lige så svært for voksne at sige nej? Hvis du synes, det er

nemmere for voksne at sige nej: Hvad er grunden?

• Kan man lære at sige nej? Hvad siger man? Hvilke grunde bliver accepteret?

Hvilke grunde bliver ikke accepteret?

gÅ vIdERE

Skriv og opfør et stykke sammen med eleverne ud fra de dialoger, der er kommet frem

under øvelsen.

Niveau 1 Alkoholdialog.dk | 54

More magazines by this user
Similar magazines