Indsigelse til forslag til lokalplan: nr. 2009-1 Dyreborg ...

faaborgmidtfyn.dk

Indsigelse til forslag til lokalplan: nr. 2009-1 Dyreborg ...

Indsigelse til forslag til lokalplan: nr. 2009-1 Dyreborg

Høringsperiode: 25. december 2009 til den 23. februar 2010.

Der er kommet 14 indsigelser/bemærkninger i høringsperioden:

Indsigelses

nr.

Indsiger

1 30.12 2009

Gertie Øriis Skovsen

og Per Jensen

Dyreborgvej 63

5600 Faaborg

2 06.01.2010

Svend Høgsbro

Fiskervænget 25

5600 Faaborg

Indhold

1. Problemer omkring sommerparkering

af autocampere,

campingvogne, biler og

bådtrailere ønskes løst. Evt.

Skråparkering ud for Dyreborgvej

65.

2. Problem med vedligehold af

træer.

1. Lokalplan området ønskes

udvidet mod sydvest og matr.

nr. 9a ønskes udtaget af planen.

2. Flere huse ønskes bevaringsværdige,

specielt matr. nr. 8a.

3. Opdelingen af boligområdet

ønskes ændret, facade behandling

ønskes ændret, tagbeklædning

ønskes ændret,

der ønskes siddemuligheder i

område C.

4. Stormflodssikring bør gives

som et tilbud.(10)

5. Husstørrelsen ønskes reduceret

for nybyggeri. (8)

Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen

1. Lokalplanen giver mulighed for parkering over for

Dyreborgvej 65. Der er ikke i planen yderligere bestemmelser

for parkeringen. Der er Vej og Trafik Afdelingen

der kan træffe afgørelser om evt. parkeringspladsers

placering og udformning. Det overvejes

at opsætte skilte, der regulere parkeringsforholdene

med hensyn til overnatning og langtidsparkering.

2. Natur vurderer træernes tilstand, og evt. tiltag i den

forbindelse, dette har ingen indflydelse få på lokalpla-

nen.

1. En udvidelse af lokalplanområdet ville kræve, at lokalplanarbejdet

startes forfra. Afgrænsningen af området

udsprang af, at lokalplanen tog udgangspunkt i brugen

af havneområdet og de tilgrænsende områder.

Afgrænsningen er således en vurdering af hvordan

sammenhængene mellem brugerne på land og havnen

har været. En planlægning af øvrige områder må

derfor tages op i en ny lokalplan.

Det vurderes at det er mest hensigtsmæssigt, at matr.

nr. 9a forbliver i planen, da den er en del af helheden i

området, det bør dog ændres på kortbilaget, så det

klart fremgår, at det er et natur- og strandbeskyttet

område.

2. Det er rigtigt, at husene løbende bør revurderes, så

de har den aktuelle bevaringsvurdering i SAVE systemet.

Det er vurderet, at bevaringsværdierne ikke

1. Ingen ændringer.

2. Ingen ændringer.

1. Kortbilag 2 ændres så

naturbeskyttelsesområdet

fremgår.

2. Ingen ændringer.

3. § 9.1.6 Overskrift tilføjes

Bygningskategori 7 og,

sidst punktum i afsnit a

ændres til: Overflader

skal fremstå kalkede, silikatmalede

eller med

indfarvet puds, alt sammen

i hvid farve.

4. Ingen ændringer.

5. Ingen ændringer.


Indsig

elses

nr.

Indsiger

3 14.02.2010

Birte N. Gamborg

og Steen Gamborg

Dyreborgvej 39

5600 Faaborg

4 16.02.2010

Foreningen By og

Land Faaborg og

Omegn

Indhold

1. Ønsker at de grønne områder

midt i Dyreborg medtages i

lokalplanen.

1. Beklagelse over at nybyggerier

svækker kystkulturmiljøet.

2. Indsigelse mod ny udstykning

og byggeri, og ønske om reduktion

af rumligheden for

nybyggeri.

3. Det ønskes, at flere ejendomme

skal klassificeres som

ejendomme med høj bevaringsværdi.

Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen

har ændret sig så meget, at en omvurdering har været

nødvendig i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.

8a er vurderet ikke bevaringsværdig, da både

bindingsværk og stenmure ikke er originale, og der er

givet nedrivningstilladelse.

3. Opdelingen af området kan ikke blive helt nøjagtig,

men huset Bjernede Langgyde 33 er fra 1830, og således

i gr. 2. Område 1 og 2 har de samme bestemmelser

for ydre fremtræden. Bygningskategori 7 er nyt

byggeri og bør derfor have de samme bestemmelser.

Der må ikke oprettes sommerhusområder i kystnærhedszonen,

ud over dem der er udlagt i dag jf. planloven.

Eksisterende sommerhuse kan fortsat benyttes

som sommerhuse.

Der er ikke noget i vejen for at tillade silikatmaling og

indfarvet puds, sammen med hvidkalkning.

At siddearangementer ikke må opstilles betyder, at

der ikke må være permanente siddearangementer.

4. Stormflodssikring er et tilbud, som lokalplanen giver

mulighed for men ikke bestemmer.

5. Husstørrelsen er fastsat ud fra en samlet vurdering af

området, og de generelle regler for bebyggelse i landzone,

og da det er en maksimal grænse, har man mu-

lighed for at bygge mindre.

1. De grønne områder bag bebyggelsen og mellem ny

og gammel Dyreborg er omfattet af strandbeskyttelse-

og skovbeskyttelseslinier, og således sikret som

grønne arealer. Der henvises i øvrigt til 2.1.

1. Lokalplanen regulerer kun fremtidige byggerier, hvorfor

allerede opførte byggerier eller byggerier, der er

givet byggetilladelse til, vil være lovlige efter planens

vedtagelse.

Af resursemæssige årsager, har det ikke været muligt

at udarbejde lokalplanen tidligere.

2. Der er i forslaget givet mulighed for 5 ekstra grunde

med en størrelse på mindst 1000 m², men nogle steder

vil det kræve omlægninger og bygningsændringer,

så reelt vil der blive tale om færre udstykninger. Ud-

1. Ingen ændringer.

1. Ingen ændringer.

2. Ingen ændringer.

3. Ingen ændringer.

4. § 9.1.2 tilføjes altaner i

sidste punktum.

5. Tekst side 13 fjernes: der

ikke forvrænger spejlbilleder

som visse moderne

termoruder.

6. Fejl i § 9.1.6.d 20 ænd-

2


Indsig

elses

nr.

Indsiger

5 17.02.2010

Aino Kann Rasmussen,Dyreborgvej

12, 5600 Faaborg

Indhold

4. Der ønskes forbud mod altaner,

og delvis forbud mod

franske altaner.

5. Der ønskes ikke termoruder i

nybyggeri.

6. Fejl i § 9.1.6 vedrørende antal

af tagsten over kviste.

7. Der er tilfredshed med bestemmelserne

i område C

som helhed, men der ønskes

ikke mulighed for parkering.

8. Matr. nr. 9 a bør totalsikres

mod bebyggelse også af historiske

hensyn.

9. Området vest for lokalplanen

ønskes også sikret af en lokalplan.

1. Dyreborg er fiskerleje ikke

landsby.

2. Det ønskes, at lokalplanen

udvides helt hen til Dyreborgvej

28.

3. Man ønsker ikke yderligere

udstykning.

4. Bebyggelsen bør have opgraderet

sin bevaringsværdi

SAVE.

5. Der ønskes ikke parkering i

område C.

Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen

stykningsmulighederne ligger ikke i første række og

samlet set vil det stadig blive en åben bebyggelse.

Se også 2.5.

3. Se 2.2.

4. Lokalplanen tillader ikke balkoner som er en slags ophængt

altaner, men for at tydeliggøre dette tilføjes ordet

altan i lokalplanen. Franske altaner bør ikke generelt

forbydes, hvis de er forenelige med husets arkitektur

og byggetradition.

5. Det er hensigten, at nye huse skal afspejle den tid, de

er bygget i. Det vil sige, at lokalplanen skal sikre

sammenhængene i bebyggelsen, men tillade tidens

materialer. Bl.a. skal der tages hensyn til energibesparelser.

Derfor gives der tilladelse til termoruder i

nye byggerier, men sprosserne fastholdes for at få

sammenhæng i bebyggelsen. Det er synspunktet, at

man ikke kan forlange forsatsruder i nyt byggeri.

Den nævnte tekst på side 13 fjernes, da den ikke er

korrekt.

6. Fejl i § 9.1.6 20 ændres til 2

7. Sagen har været overvejet og det anbefales, at område

C øst for havnen bør firholdes for parkering, for

ikke at ødelægge åbenheden og græsområdet, § 6.5

ændres.

8. Matr. nr. 9 a er et § 3 område, dettes sikring tydeliggøres.

Se også 6.2.

9. Se 2.1.

1. Lokalplanen beskriver området. Der er både landbrug

og fiskeri, derfor er området både en landsby og et fiskerleje.

Det foreslås at ordet fiskerleje indføjes.

2. Se 2.1.

3. Se 4.2.

4. Se 2.2.

5. Se 4.7.

6. Der er ikke registreret fortidsminde på arealet. Se i øvrigt

afsnit 6.2.

7. § 1 er grundlaget for øvrige bestemmelser, og dermed

også de der omhandler havnen. § 1 giver ikke mulighed

for udvidelse af havnen, det vil kræve ny plan-

res til 2.

7. § 6.5 ændres til: I område

B og C vest for

havnen må der etableres

parkeringspladser til gæster.

8. Kortbilag 2 ændres så

naturbeskyttelsesområdet

fremgår.

9. Ingen ændringer.

1. Fiskerleje tilføjes i redegørelsen

og § 1.

2. Ingen ændringer.

3. Ingen ændringer.

4. Ingen ændringer.

5. § 6.5 ændres til: Se 4.7.

6. Se 4.8.

7. Ingen ændringer.

8. Ingen ændringer.

3


Indsig

elses

nr.

Indsiger

6 18.02.2010

Miljøcenter Odense

7 18.02.2010

Jytte M. Christensen

Dyreborgvej 83

5600 Faaborg

Indhold

6. Der menes at være fortidsminde

på matr. nr. 9a, denne

ønskes yderligere sikret.

7. Muligheden for videreudvikling

af havnen i § 1 ønskes

udtaget.

8. Det beklages, at der er bygget

nye huse med moderne

elementer, fordi mere moderate

vedligeholdere føler sig

til grin, det beklages også, at

lokalplanen har været så

længe undervejs.

1. De sidste tre sætninger i redegørelsen

for strandbeskyttelseszonen

fjernes.

2. Kortbilag 2 ændres med status

af § 3 området.

3. Sommerhuslovens tilladelseskrav

indføjes.

4. Maksimale butiksstørrelser

indføjes.

1. Området ønskes kaldet fiskerleje,

som ikke ønskes

som forstad til Faaborg, nedrivninger

ønskes ikke.

2. Nedrivning og nybygninger

begrædes.

3. Bevaring af træer ønskes.

4. Videreudvikling af havnen ønskes

belyst.

Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen

lægning. Men den giver mulighed for udvikling af den

eksisterende brug af havn.

8. De seneste tilladelser til byggeri er givet i henhold til

det forventede indhold i lokalplanen. Øvrige ny opførte

huse har ikke haft et plangrundlag at blive opført efter,

hvilket har gjort, at det har været byggeloven og de

aftaler der frivilligt har kunnet indgås, at husene er

opført efter.

1. De nævnte sætninger er forkerte, derfor fjernes de.

2. Af kortbilagene side 15 fremgår, at Matr. nr. 9 a er

omfattet af både strandbeskyttelsesområde og § 3

område. Af kortbilag 2 fremgår området som boligområde

A, dette kan være misvisende, så derfor ændres

området til natur beskyttelsesområde.

3. Det anbefalers at henstillingen følges, og bestemmelserne

indføjes i redegørelsen.

4. Det anbefales at bestemmelser om detailhandel indføjes

i § 3 og redegørelsen.

1. Området er også et fiskerleje, som det fremgår af

redegørelsen.

Se også 5.1.

Nedrivninger er ikke tilladt i henhold til § 5.1 uden

særlig stillingtagen til forholdet..

2. Se 5.8.

3. Lokalplanen sikrer træerne.

4. Bestemmelser for havnen fremgår af §§ 8.2 og 9.2.

Se også 5.7.

1. De sidste tre sætninger i

redegørelsen for strandbeskyttelseszonenfjernes.

2. Se 4.8.

3. Bestemmelserne indføjes

i redegørelsen side

17 og 18.

4. Bestemmelser om detailhandel

indføjes i § 3 og

redegørelsen side 14.

1. Se 5.1.

2. Ingen ændringer.

3. Ingen ændringer.

4. Ingen ændringer.

4


Indsig

elses

nr.

Indsiger

8 20.02.2010

Per Christoffersen,

Johanne Ryge

Petersen, Lars

Christoffersen og

Helle Clémensen

Christoffersen

Dyreborgvej 87

5600 Faaborg

9 20.02.2010

Jytte Fenger Brandi

Hansen og Arne

Mariager

Bjerne Langgyde

33

5600 Faaborg

Indhold

1. Indsigelse mod at siddearangementer

forbydes (§ 9.3.2)

2. Klare regler for anvendelse af

område C. (§ 3.6 og 10.11)

3. Der ønskes mulighed for at

anvende træ/allu vinduer. (§

9.1.6)

4. Man ønsker mulighed for solceller

og solfangere § 9.7 (§

9.4.4)

1. Nedlæggelse af stejlepladser

beklages.

2. Protest mod ny opkørsel og

nye stendiger på matr. 4a.

3. To nye boliger byggetilladelse?

4. Indsigelse mod nybyggeri.

5. Indsigelse mod at matr. nr. 10

a er omfattet af planen.

6. Der ønskes et større område

medtaget i planen.

Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen

1. Billedet side 11 foreslås fjernet, da det kan være

misvisende. Forbudet mod permanente siddearangementer

ønskes opretholdt, da der ønskes en åbenhed

i området til gavn for alle.

2. §§ 3.6 og 10.11 bringes mere i overensstemmelse. Se

også 4.7.

3. Planen er en bevarende lokalplan, derfor er det vigtigt

at holde fast i, at der skal anvendes trævinduer på

grund af det æstetiske udtryk, som er en del af bevaringsbestemmelserne.

4. Sagen har været genovervejet, og der kan i visse tilfælde

gives tilladelse til solceller og solfangere, hvis

de kan integreres i facader på udhuse. Der ønskes

ikke solfangere eller solceller på enfamiliehusene, da

det vil virke for fremmedartet for byggestilen og ødelæggende

for helheden.

Generelt er det sådan, at lokalplanbestemmelserne

ikke kan tage højde for alle situationer, men må udformes

ret stringente og firkantede for, at de er til at

administrere, derfor kan der meddeles dispensationer

til mindre betydende forhold, hvis der foreligger en

velbegrundet dispensationsansøgning.

1. Ejerne af arealerne bestemmer over de enkelte

parceller. Hvis der er vundet hævd på et areal, kan

det tages op og vurderes. Kommunen har ingen intentioner

om at opkøbe arealerne og udlægge dem til

offentligt areal, hvilket er de eneste mulighed, der er

for at sikre offentlig adgang.

2. Opkørslen er etableret før lokalplanen. Stendigerne er

omfattet af § 10.2. Der har ikke været mulighed for

planmæssig regulering af anlægget på tidspunktet for

etablering.

3. Der er givet to byggetilladelser lige før lokalplanen.

1. Billede og tekst med siddearrangement

side 11

fjernes.

2. § 10.11 ændres til: Der

må ikke etableres yderligere

beplantning og eksisterende

beplantning

skal holdes nede i en

højde af højest 1 m over

terræn.

3. Ingen ændringer

4. § 9.4.4 ændres: Solceller

og solfangere må kun

opsættes på facader af

udhuse, herunder husene

på havnen, hvis de

indgår som en integreret

bygningsdel.

Ad § 9.4.4 tilføjes: For at

man kan udnytte de resurser

der ligger i solenergien,

gives der mulighed

for at opsætte solceller

og solfangere på

væggene af udhuse og

havnens huse, hvis de

optræder, som en inte-

greret bygningsdel.

1. Ingen ændringer.

2. Ingen ændringer.

3. Ingen ændringer.

4. Ingen ændringer.

5. Ingen ændringer.

6. Ingen ændringer.

5


Indsig

elses

nr.

Indsiger

10 21.02.2010

Bestyrelsen for

Dyreborg Havn

Formand D. Røed

Dyreborgvej 35

5600 Faaborg

Indhold

1. Man ønsker at højvandssikre

bygningerne med et hævet

gulvniveau. (§ 8.2.3)

2. Man ønsker ikke krav om

pudsning. (§ 9.2.2.a)

3. Man ønsker mulighed for at

genopføre en læskærm på

havnen. (§ 9.2.2.e)

4. Der ønskes mulighed for antenner,

§ 9.6 ønskes fjernet.

5. Der ønskes mulighed for solfangere

§ 9.7 (§ 9.4.4)

6. Belægning ønskes fastholdt

som asfalt og beton.

7. Beddingshus ønskes medtaget

i byggefelterne. (kortbilag

5)

8. Der ønskes en udvidelse af

byggefeltet på 5 m mod vest.

9. Område C ønskes bevaret

som badestrand.

Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen

Der vil ikke blive givet nye tilladelser i offentlighedsperioden,

da dette ville være ulovligt. Der er heller ikke

givet nye udstykningstilladelser.

4. Planen giver mulighed for udstykninger, som kan bebygges.

Se også 4.2.

5. Matr. nr. 10 a er medtaget i planen, fordi det er en naturlig

afslutning af planen mod øst, idet det er det sidste

helårshus i bebyggelsen.

6. Se 2.1.

1. Havneområdet ligger ca. i kote 1, og hvis der skulle

højvandssikres skulle gulvet op i kote 1,7, dette vil

være helt urealistisk for bygningernes anvendelse.

2. Efter overvejelse kan det anbefales, at man tillader

røde mursten, da der er nogle i området i forvejen,

som falder fint ind i bebyggelsen. Der vil således ikke

være krav om pudsning.

3. Det vil ikke være hensigtsmæssigt for udsigten og området,

hvis det opsættes hegn eller bygninger uden for

byggefelterne. Der er således taget hensyn til flere

forhold i lokalplanen, som det anbefales at opretholde.

4. Det vil være mere hensigtsmæssigt i en given situation,

hvor der er en god begrundelse, at meddele dispensation

til en antenne på havnen. Så kan man i

fællesskab finde den bedst egnede plads.

5. Se 8.4.

6. Belægningerne ønskes fastholdt for at kunne give et

gedigent indtryk. Hvis der gives tilladelse til flere belægningstyper,

vil arealet få et rodet udseende. Der

kan dog gives tilladelse til betonbelægning, når den er

nødvendig i sikring af havnen, flisebelægninger og

lign. Vil ikke blive tilladt.

7. Det eksisterende hus er eksisterende lovlige forhold,

og kan forblive. Men det ligger ikke hensigtsmæssigt i

forhold til udsynet fra byen, hvilket er et væsentligt

hensyn at tage.

8. Det vil være hensigtsmæssigt at fastholde de eksisterende

bestemmelser, da en udvidelse af byggefeltet

vil give et dårligt forløb i havnens bygninger. Der vil

skade anvendelsen af havnen og udsigten fra vejen.

1. Ingen ændringer.

2. § 9.2.2.a tilføjes: enten

blank røde sten eller.

3. Ingen ændringer.

4. Tilføjes: Ad § 9.4.3 Der

kan evt. meddeles dispensation

til en satellitantenne

på havnen, hvis

der ikke kan opnås signal

på anden vis.

5. Se 8.4.

6. § 10.9 tilføjes:

betonoverflader kan tillades,

når de er nødvendige

i forbindelse med

havnebyggeri.

Ad § 10.9 oprettes: Betonstensbelægningertillades

ikke.

7. Ingen ændringer.

8. Ingen ændringer.

9. Ingen ændringer.

6


Indsig

elses

nr.

Indsiger

11 21.02.2010

Lisbet Thue Hansen

og Jørgen

Kyed

12 22.02.2010

Meiske Håkansson

Dyreborgvej 105

5600 Faaborg

Indhold

1. Man har ventet længe på lokalplanen.

2. Der ønskes en større facadehøjde

end 3 m.

3. Man ønsker at kunne bygge

mere end 250 m² pr. boligenhed,

og med 30 %.

4. Der ønskes, at man kan

bygge 8,5 m i højden og ikke

være begrænset af kote 14.

5. Det ønskes at kunne bygge

nærmere end 10 m fra det

fredede stendige.

6. De bygningsmæssige bestemmelser

ønskes slækket,

ligesom forbud mod solfangere

ønskes fjernet.

1. Det ønskes, at lokalplanen

skal omfatte hele Dyreborg

Vig.

2. Der gøres indsigelse mod

mulighed for udstykning.

3. Indsigelse mod, at område C

kun må bruges til midlertidig

opbevaring af både, når der

må være gæsteparkering.

Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen

9. De normale regler for strande er gældende, lokalplanen

kan ikke regulere forholdet.

Se også 9.1.

1. Ingen bemærkninger.

2. Det har været hensigten, at husene ikke skulle blive

alt for høje, facadehøjden på 3 m ønskes fastholdt.

Dette gør, at husene føjer sig efter terrænet, på en

naturlig måde. Tidligere lovlige tilladelser er stadig

gældende.

3. Boligstørrelsen er vurderet ud fra ønsket om, at

byggeriet i området ikke bliver for voldsomt i forhold til

de eksisterende bygninger. Grænsen på 250 m² falder

sammen med grænsen i zonelovgivningen, som normalt

heller ikke kan overskrides.

En bebyggelsesprocent på 30 er tilladt i lokalplanen.

4. Højdebegrænsningen er overvejet igen, og det er

vurderet at højden bør øges til kote 18, så det bliver

mulighed for en mere varieret bebyggelse.

5. Spørgsmålet er genovervejet og det foreslås, at

byggelinien omkring fredede stendiger, ændres til 5 m

og kommer til at gælde alle fredede stendiger inden

for lokalplanområdet. Afstanden er fastlagt for at hindre

jordarbejde eller andet ikke kommer til at påvirke

digerne.

6. Bestemmelser for nybyggeri, er nødvendige for, at der

kan blive den nødvendige arkitektoniske sammenhæng

i bebyggelsen.

Vedrørende solfangere og solceller se 8.4.

1. Se 2.1.

2. Se 4.2.

3. Se 4.7

1. Ingen ændringer.

2. Ingen ændringer.

3. Ingen ændringer.

4. Højdegrænseplanet

øges til kote 18 i § 8.1.9.

5. Byggelinien fra de fredede

stendiger ændres

til 5 m i § 8.1.7.

6. Se 8.4.

1. Ingen ændringer.

2. Ingen ændringer.

3. § 6.5 ændres til: Se 4.7.

7


Indsig

elses

nr.

Indsiger

Indhold

13 Kystdirektoratet 1. Det anbefales at laveste sokkelkote

sættes til 1,7 m

DVR90.

14 Øhavsmuseet 1. Lokalplanen ønskes udvidet

mod sydvest.

2. Der ønskes ikke udstykning

og så meget nybyggeri.

3. Havnens udviklingsmuligheder

ønskes belyst.

4. Save ønskes opdateret.

Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen

1. En lokalplan kan ikke fastsætte bestemmelser om

sokkelkoter men derimod niveauplaner, derfor lægges

niveauplanet ikke lavere end kote 1,7 i § 8.1.4.

1. Se 2.1.

2. Se 4.2.

3. Se 5.7

4. Se 2.2.

1. Ingen ændringer.

1. Ingen ændringer.

2. Ingen ændringer.

3. Ingen ændringer.

4. Ingen ændringer.

8

More magazines by this user
Similar magazines