Nyt Fra Arkivet nr. 41 - Glostrup Bibliotek

glostrupbib.dk

Nyt Fra Arkivet nr. 41 - Glostrup Bibliotek

NYT FRA

ARKIVET

Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Nr. 41 • 2006


Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Hovedvejen 134

2600 Glostrup

Åbningstid:

Mandag kl. 13 - 19

Torsdag kl. 13 - 17

samt efter aftale

Telefon: 4343 5838

E-mail:

lokalhistorisk@glostrup.dk

Daglig leder:

Hans-Henrik Rasmussen

Nyt fra Arkivet

udkommer fire gange årligt

Redaktionen afsluttet:

April 2006

Redaktion:

Hans-Henrik Rasmussen

Grafisk tilrettelæggelse

og nutidsfotos:

Eric Klitgaard

Tryk:

Kailow Graphic

Oplag: 2000 ex

ISSN 1398 - 859X

Indhold

Omslagsfoto:

Præstegården. Akvarel af Th. Ulrichsen, 1933

Stadig højere hastighed ....... 3

Præstegården ......................... 5

Gaver til Arkivet ................. 19

Præstegården året rundt .... 22


Stadig højere hastighed

Vi er vist mange, vel især ældre, som er ved at få

åndenød af den stadig større hastighed, hvormed

alting foregår i vore dage. I vore omgivelser rives

der ned og bygges op på snart hvert gadehjørne. Byen

skifter karakter med ufattelig hastighed og er snart ikke

til at kende. På arbejdspladserne står opgaverne i kø, og

skønt man sætter hastigheden op, hjælper det kun lidet.

Man får ganske vist mere fra hånden, men endnu flere opgaver

presser sig på bagest i køen, som derfor ikke bliver

kortere.

Man bliver anbefalet at forsøge sig med ny teknik og ændrede

procedurer, og det kan da også hjælpe en del. Men

som det ofte ses, så betyder bedre teknik og mere effektivitet

samtidig flere krav fra omgivelserne.

Nettoresultatet er alligevel mere travlhed for den enkelte.

Når det gælder Lokalhistorisk Arkiv, tænkte jeg, at den

voldsomme stigning i brugen, som for alvor tog fart for

ca. 1½ år siden umuligt kunne fortsætte i samme hastighed.

Mon ikke alt vil vende tilbage til sit normale leje meget

snart, tænkte jeg.

Sådan er det imidlertid ikke gået, tværtimod. De høje besøgstal

med tilhørende lån og gaver til Arkivet er fortsat,

og det sker oven i købet i endnu højere fart end for et år

siden. Antallet af modtagne lån og gaver er således fra

januar til april 2006 i alt 35. Det tilsvarende tal for 2005 er

28, altså en forventet stigning på årsbasis (hvis tallene holder)

på 25%.

Arkivets popularitet kan vist ikke diskuteres.

3


For fire år siden, i 2002, udsendte Lokalhistorisk Arkiv bogen

”Hvissinge – fra jernalder til nutid”. Planen var, at en

tilsvarende bog om Ejby skulle følge hurtigt efter. Af forskellige

grunde har det ikke kunnet lade sig gøre, men nu

endelig lysner det. Jeg er begyndt at arbejde med bogen,

som efter planen skal udkomme engang sidst på efteråret.

Jeg tror og håber, at mange både i Ejby og i Glostrup i øvrigt

vil finde oplysninger af interesse i den nye bog: her er

i hvert fald en oplagt julegaveidé, når den tid kommer.

For 100 år siden, den 10. juli 1906, flyttede præsten i Glostrup

med sin familie ind i en nybygget præstegård. Året

før var den tidligere præstegård blevet hærget af en ødelæggende

brand, som havde gjort husets beboere hjemløse.

Netop her i sommeren 2006 kan huset således fejre 100året

for sin eksistens, og jeg vil i den anledning ganske

kort ridse husets historie op. Herefter vil en række fotos

både af huset og fra præstefamiliens liv blive præsenteret.

Bladet vil således fortsætte den gode tradition, som så

mange har efterlyst: et blad med stærkt eftertryk på billedsiden.

Vi ønsker alle læsere en rigtig god fornøjelse.

4

Vejskilt ved Statenevej,

4. juni 1944


Glostrup Gamle Præstegård

De fleste kender den gamle præstegård. Smukt belig

gende på Hovedvejen 134 hæver den sine hvide

mure og sin smukke arkitektur over vej og sti. Den synes

at se ned på sin gamle have, som skønt forandret dog er

velkendt. Den synes at se med undren på den voldsomme

trafik på Hovedvejen og på det nye kombinerede bankcenter

og rådhus, som har rejst sig overfor. Den spejler sig i

dens facader og glæder sig over, hvad den ser.

Den kan i år fejre sin fødselsdag nr. 100 og kan takke en

voldsom brand for sin eksistens.

Den præstegård, som i 1905 forsvandt

for stedse, var hverken

særlig gammel eller forsømt.

Pastor Carl Frederik Stub, som

beklædte stillingen som sognepræst

i Glostrup fra 1858 til

1892 havde derimod overtaget

en præstegård, som mildest talt

trængte til en kærlig hånd. Han

gik straks i gang med opgaven,

som allerede i 1859 blev løst, og

det langt over forventning.

Faktisk havde

han anvendt langt flere penge end bevilget.

Hans efterfølger på posten blev Hans Ludvig Schielderup

Parelius Koch. Han var en kendt kirkehistoriker og havde i

sin embedstid en række opgør med en ny kirkelig retning,

5

Carl Frederik Stub, ca. 1873


Glostrup Gamle Præstegård: gårdspladsen. Nogle af personerne kendes, ca. 1892

som havde fundet vej til Glostrup, nemlig Indre Missions

Samfund. Som det vil vides, etablerede Samfundet sig med

et nybygget hus på Sydvestvej.

Vedrørende præstegårdens brand noterer pastor Koch

kort i sin kaldsbog: ”Fredag før pinse, den 9. juni 1905 afbrændte

Glostrup Præstegård totalt. Den 2. oktober begyndtes genopførelsen.

Den 10. juli flyttede vi ind.”

Ovenstående korte notits dækker over en begivenhed,

som skulle nå helt til København. Det hele startede med

en eksplosion i en motor i tømrermester Peter Martinsens

værksted på Vinkelvej. Gnister føg uheldigvis over på den

modsatte side af Hovedvejen og antændte den stråtækte

præstegård. Præsten og hans familie nåede med få ejendele

ud af huset i sidste øjeblik.

Der findes på Lokalhistorisk Arkiv bevaret nogle avisreportager

fra begivenheden, og de er ganske interessante

at læse. En af dem viser den københavnske dimension:

”Solen lyste varmt over Glostrups opblomstrende By, da Toget med

en Del brandinteresserede Københavnere i fredags ankom til den lille

Stationsbygning”, hedder det.

6


Præstegårdens brand: folk stimler sammen fra nær og fjern. Med toget fra København

kom journalister og nysgerrige. Huset brændte ned til grunden, 9. juni 1905

7


I Glostrup har man åbenbart taget det hele forholdsvis

roligt, som det senere fremgår af samme artikel: ”Var det

et Tab for Byen?”, spørger vi en af Beboerne. ”Nej, egentlig

ikke”, lyder Svaret, ”for den gamle præstegård laa ud til Hovedvejen

og tog hele Synet fra den smukke Kirke. Nu kan vi faa en

Opkørsel til Kirken med en ny Præstebolig ved Siden, det vil blive

meget smukkere”.

Den nye præstegård blev opført i sten og med tegltag. Nu

skulle det være slut med brandfarlige tage af strå. Arkitekt

på huset var Magdahl Nielsen, Åboulevarden 18. Bygningen

blev faktisk anbragt en smule østligere end forgængeren,

hvis stuehus lå på nutidens opkørsel, og hvis længer

befandt sig på anlægget foran kirken.

Pastor Koch selv fik kun kort tid i det nye hus: i 1907 indledte

han pensionisttilværelsen. Han var da 70 år gammel

og faldt dermed for aldersgrænsen.

Selskab i præstegårdshaven. Ved bordet t.h. pastor Hermann Koch, 11. august 1929

8


Den nye sognepræst hed som forgængeren Koch til efternavn.

Hans fulde navn var Hermann Ferdinand Marius

Koch, og han skulle nyde godt af både hus og præstekald

frem til 1930.

Vi er nu ved at være så højt oppe i tid, at der findes en del

udmærkede fotos af både præsten og præstegården med

omgivelser.

Efterfølgeren hed

Charles Nedermark.

Han skulle præge Glostrup

Kirke helt frem

til 1954. Fra 1917 til

1919 havde han været

udsendt som hjælpepræst

for krigsfanger i

Sibirien.

Fra 1930 blev han altså

sognepræst i Glostrup,

og fra 1940 var han tillige

provst for Smørum

Herred.

Pastor Charles Nedermark (t.v.) med sin efterfølger,

Knud Langberg, på trappen, ca. 1950

Mange i Glostrup husker stadig Charles Nedermark.

Mange er både døbt, konfirmeret og gift ved Nedermarks

medvirken, og jeg ved, at mange husker ham med glæde.

Han kunne mange spændende historier fra sin tid i Sibirien,

og konfirmanderne fandt ham i hvert fald aldrig kedelig.

Også fra hans tid findes en række udmærkede fotos

bevaret.

9


Glostrup Præstegård: Pastor Knud Langberg og frue i dagligstuen, 26. janur 1985

Knud Langberg havde været både hjælpepræst for – og

uvenner med – Charles Nedermark, hvem han fulgt på

embedsstolen i 1955.

Langberg havde en fortid som bankmand. Han havde bl.a.

arbejdet som præst for tyske flygtninge efter krigen, og i

Glostrup gjorde han en betydelig indsats for at nå ud til

menigheden. I 1981 var det hans tur til at falde for aldersgrænsen:

som 70-årig måtte han i gang med pensionisttilværelsen.

Med Langbergs afgang fra præstegården rykker Glostrup

Kommune nu ind på scenen. Martin Nielsen, borgmester

i Glostrup 1970-1983, var ivrig fortaler for en kommunal

overtagelse af præstegården. Så tidligt som i 1978

og fremførte han sine synspunkter i Folkebladet. Han og

socialdemokraterne ville købe præstegård med have, åbne

haven for publikum, istandsætte det bevaringsværdige hus,

10


som han udtrykte det, og anvende det til museum, arkiv

eller lignende.

Efter Knud Langbergs afgang i 1981 kom der fart i arbejdet.

10 år efter borgmesterens udtalelser i Folkebladet, står

man med en smuk nyrenoveret præstegård, en have for

publikum, og et lokalhistorisk arkiv på vej ind i overetagen.

Stueetagen bliver fra nu af anvendt til møder af både

private foreninger og kommunale institutioner.

Præstegården under ombygning, her kontor på 1. sal mod vest, 24. juni 1988

Borgmesteren hed på dette tidspunkt Gunner Larsen, og

han dekreterede præstegården passet efter alle kunstens

regler.

Og således skete det: Fremsynede politikere havde reddet

et pragtfuldt hus til glæde for rigtig mange mennesker.

11


Den oprindelige præstegårds placering: Som det ses, fyldte den godt i landskabet.

Til højre ses den nuværende præstegård, øverst kirken. Hovedvejen nedest på tværs

Præstegården set fra Hovedvejen. Bemærk svinet som ligger og hygger sig ved vejkanten.

Gården brændte i 1905. Til højre ses telefonmaster (rejst i 1884), ca. 1895

12


Den nye præstegård blev færdigbygget i 1906. Arkitekt: Magdahl Nielsen. Som det

ses, er det nu forbi med brandfarlige stråtage. Set fra Hovedvejen. Postkort, 1909

Præstegården set fra kirkens tårn mod sydøst. Hovedvejen er på tværs bag huset.

I baggrunden skimtes huse på Hovedvejen. Nyvej ses øverst til venstre, ca. 1915

13


To børn i præstegårdshaven. Pigen er wienerbarnet Grete Zeller. Drengen hedder

Ernst Persson. Han blev efter sin moders død samme år plejebarn her, 1920

Tre damer ved præstegårdens trappe. Fra venstre ses: Agnes Koch (gift med pastor

Hermann Kochs broder), Mathilde Bertelsen og oberstinde Madsen, 1921

14


Pastor Charles Nedermarks hustru, Carla Louise Nedermark, ved trappen, ca. 1950

15


Interiør fra præstegården: yderst til venstre fru Carla Louise Nedermark med barnebarn.

Til højre pastor Charles Nedermark. Bemærk tapet og møblering, ca. 1950

Mere interiør fra præstegården: til venstre ses atter fru Carla Louise Nedermark med

barnebarn. Mon ikke stilen er repræsentativ for tidens præstegårde?, ca. 1950.

16


Mere interiør: Pastor Knud Langberg i sin lænestol. Langberg var hjælpepræst hos

Charles Nedermark, hvem han i 1955 efterfulgte på posten, 26. januar 1985

Endnu mere interiør: Pastor Knud Langbergs arbejdsværelse. Bemærk de mange bøger:

Internettet og dets opslagsmuligheder er endnu et stykke borte, 26. januar 1985

17


Endnu et interiørfoto: skrivebord og bogreol. Pastor Knud Langberg blev den sidste

præst i huset, som snart blev overtaget af Glostrup Kommune, 26. januar 1985

Glostrup Kommune overtog og nyindrettede det gamle hus. Her ses stueetagen,

som bruges af såvel kommunens folk og som af private foreninger, 4. maj 2006

18


Gaver til Arkivet

Leif Olsen: Glostrup-atleter (DM i atletik m.v.), ca. 1959. 14 fotos.

Lissi Hansen: Foreningsbureauet / Villy Poulsen i arbejde, 2006. 4 fotos.

Sisse Angersbach: Dalvangen Børnehave, ca. 1972-1984. Dias og film.

Lone og Allan Kamp: Einar Th. Købmandshandel, 1907 og 1990. 2 fotos

samt indbydelse til 80-års jubilæum, 1.8.1987. Linde Allé 12, 2005. Foto.

Erik Skougaard Andersen: Toftevej 9, ca. 1936-1940. 4 fotos. Hovedvejen

11, ca. 1937. 2 fotos. Glostrup & Omegns Motorklub (bestyrelsen?), ca.

1950. Foto. CB’ere på Nordisk Køleteknik, ca. 1944. Foto. Glostrup Kommuneskole:

3. Mellem A, 1946-1947. Foto. Kvindelige gæster hos borgmester

Valdemar Hansen, ca. 1945. Foto. Glostrup Kommuneskoles Sangkor

(delvis), 1946. Foto. Glostrup Bordtennisklub: damerne Sjællandsmestre,

11.2.1950. Foto. Hovedvejen 63 (Hans Jensens Frisørsalon), ca. 1962. Foto.

Elise Pedersen: KFUK holder møde i kælder på Højvangsvej, 1937. Foto.

KFUK holdt til i et kælderlokale på Højvangsvej. Yderst til venstre stående ses

Elise Hansen (gift Pedersen). Desværre er ingen yderligere navne oplyst, 1951

19


Anonym: Vinkelvej under nedrivning, 1990. 5 fotos. Veteranbiludstilling i

anledning af byjubilæet, 13.8.1991. Foto. FDB’s Frølager under nedrivning,

1.11.1991. 2 fotos. Glostrup Nye Vandtårn renoveres, 14.6.1993. 2 fotos.

IC-3 tog navngives Glob. 16.11.1991. 2 fotos.

Bent Møbius: Slægten Pechüle 1673-1995. Oversigt og uddybende information.

Aglo Petersen: Giver samt familie og kammerater, mest vedr. Glostrup

Jern- & Metalstøberi, ca. 1940-1953. 18 fotos. Glostrup Kommuneskole: 2.

D, 1936. Foto.

Glostrup Vandforsyning: Grundejerforeningen Søndervang. Matrikelkort

(1917) og skrivelse vedr. udstykning. U.å. Glostrup Vandforsyning, ca. 1905-

1950. Diverse dokumenter. Hvissinge Vandværk, 1924-1927. Skrivelser.

Ejby Vandværk, 1907-1974. Skrivelser og historik.

Bent Petersen: Portrætmedaillons med H.C.A. som motiv. 2 affotograferinger.

Lejlighedssange af Egon Funch vedr. Historisk Selskabs egnstur i

2005 og generalforsamling i 2006.

Kirsten Johansen: Bygningsarbejdere i Glostrup, bl.a. Hans Jonasen, Hilmer

Wilmerskov, Johannes Schoch og Jens Peter Tøttrup, ca. 1940. Foto.

Vinlelvej 12 (pensionat), ca. 1944. Gruppefoto.

Inge Mathiasen: Glostrup Arbejderidræt 1932-1957. Jubilæumsbog. Glostrup

& Omegns Motorklub (sankthansaftenstur), 1959. Postkort.

Ib Sandahl: Glostrup Station: S-togsbilletter og S-togskort, 1969 og 1976.

Glostrup Gamle Vandtårn: emblem med indskrift: Glostrup Marchen, u.å.

Glostrup Apotek: receptkuverter, diverse år. Mineralvandsfabrikken Oasa

(Glostrup?): etiketter i farvekopi.

Tom Jeppesen: Marie Lind Sørensen og Laust Lind Sørensen fejrer sølvbryllup

på Enighedsvej 10, 1.7.1931. Foto.

Niels Johnsen: Sct. Georgs Gildet i Glostrup. Aftale med Poul Bundgaard

om sangunderholdning i Glostrup Bio, 8.11.1952. Skrivelse.

20


Huset på Kildevældets Allé 2 er nylig revet ned. Set mod vest/nordvest, ca. 1913

Glostrup Bibliotek: Glostrup Event Katalog. Udg. af Folkeoplysningsudvalget

i Glostrup, 2006. Kildevældets Allé 2, ca. 1913 og ca. 1920. 2 fotos.

Friedrich Carl Jacob (husets indehaver), ca. 1920. 2 fotos i haven. F.C. Jacob:

Glastekniske Værksteder. Jubilæumshefte i fotokopi, 1926.

Roar Roslind: Pilevej 2, 1936-1993. Papirer. Pilevej 2, ca. 1948. Foto.

Østervej 14 A-C, ca. 1934-1986. Papirer. Østervej 14 A-C, ca. 1945. 7 fotos.

Karl T. Roslind, ca. 1955-1988. 3 portrætfotos. Glostrup Kommuneskoles

lærerstab, 1943. Foto. Glostrup Kommuneskole: 2. C, 1943-1944. Foto.

Flemming Ørhem: Brøndby-Glostrup Lokal-TV: Interviews med Ejvind

Tofte, Britta Berg og Kai Legaard, 1990-1991. Dvd.

Ole Steen Jørgensen: Glostrup Byjubilæum m.m., 1991. Dvd.

Rudy Dorfer: Glostrup Minivejviser, ca. 1965. Sydvestvej 43 A-B, 2004. 7 fotos.

Brøndbyvestervej 8 (Cox-Orange), ca. 1963. Foto i sne.

Ole Nymann: Glostrup & Omegns Fugleskydningsselskab: Love 1966 og

1983, oversigt over æresmedlemmer (fuglekonger) 1896-1986 samt 3 fotos

fra årsarrangement 1990.

21


Præstegården

året rundt

22


Den nye præstegård, grundplan, 1905

More magazines by this user
Similar magazines