Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

vesthimmerland.dk

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Kommunenavn

Vesthimmerland

Indledning (evt.)

Minimumsfrekvensen er overholdt for alle kategorier.

1.1 Anmeldelser, tilladelser og godkendelser

*med loven menes Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Antal

godkendelser i

tilsynsåret

Antal godkendte

virksomheder i alt

ultimo 2011

Antal afslag i

tilsynsåret

Opkrævet

brugerbetaling

Udgift til fremmede

tjenesteydelser, kr.

IPPC-brug 3 34 0 113377 0.00

Husdyrbrug godkendt efter § 33 i

miljøbeskyttelsesloven (IPPC-brug fratrukket)

"Lokaliseringsgodkendelse" efter § 4 i gammel

Husdyrgødningsbekendtg.

Efter lovens* § 12 (IPPC-brug fratrukket) 5 52 0 188962 0.00

Tillæg efter lovens* § 12 6 20 0 35207 0.00

Efter lovens* § 11 3 34 0 38785 0.00

Tillæg efter lovens* § 11 1 1 0 12120 0.00

Efter lovens* § 10 12 54 0 0 0.00

Efter lovens* § 16 11 36 0 60602 0.00

Anmeldelse efter

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15,

arealforhold

Anmeldelse efter

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19,

bygninger m.v. og § 19 a-f, ensilageplads,

opbevaringsanlæg til husdyrgødning mv.

15

4

1 1 0 0 0.00

43 64 0 0 0.00


Bemærkninger Et af § 12-tillæggene i 2011 er meddelt til et IPPC-brug. 3 sager er genbehandlinger, hvor vi ikke har

opkrævet brugerbetaling (heraf 1 IPPC-brug, 1 § 12 og 1 § 11). Opgørelsen af IPPC brug afviger fra

tidligere, da vi i 2011 kun har sorteret efter antal stipladser, svarende til kravet i IPPC direktivet.

1.2 Tilsyn og opfølgende arbejde, herunder vejledning

*Med tilsynsperioden menes den opgørelsesperiode, som er udmeldt d. 29. juni 2007 dvs. 2009-2011 for husdyrbrug over 75 DE samt § 12- og IPPCbrug,

2008-2011 for pelsdyrfarme fra 3 DE til og med 75 DE og 2006-2011 for øvrige husdyrbrug over 3 DE og § 16-arealer. **Mht. § 16-arealer

gælder det, at de godkendelser, som kommunen har positiv viden om, ikke er taget i brug, og som den vurderer, ikke har behov for tilsyn, kan

udelades fra opgørelsen af antal virksomheder. Skriv en kommentar i bemærkningsfeltet, hvor antal godkendelser, der ikke er ført tilsyn med, da

de vides ikke at være udnyttede, fremgår. Se også vejledningen til indberetningen.

Antal

virksomheder i

alt per 31/12

før tilsynsåret

Antal

tilsynsbesøg

i tilsynsåret

Antal besøgte

virksomheder i

tilsynsåret

Antal

samlede

tilsyn i

tilsynsåret

Antal samlede

tilsyn i

tilsynsperioden*

Antal

revurderinger

i tilsynsåret

Opkrævet

brugerbetaling,

kr.

Udgift til

fremmede

tjenesteydelser,

kr.

IPPC-brug 31 8 8 6 31 0 9258.00 0.00

a.1) husdyrbrug

over grænserne i

§12 (IPPC-brug

fratrukket)

a.2) Husdyrbrug

over 75 DE, men

under grænserne i

§12

a.3)

Virksomheder,

omfattet af

bekendtgørelse om

pelsdyrfarme fra 3

til og med 75 DE

a.4) øvrige

husdyrbrug med

over 3 DE

62 40 31 22 80 0 43592.00 0.00

189 66 65 43 196 72937.00 0.00

42 14 14 13 48 10966.00 0.00

368 135 134 115 408 83399.00 0.00

a.5) Landbrug 25 4 4 2 4 1443.00 0.00


godkendt efter

lovens § 16**

a.6) øvrige

landbrug

875 36 36 0 0 5339.00 0.00

Bemærkninger 21 af de 25 landbrug med §16 godkendelser er meddelt i 2010. Der er derfor ikke ført tilsyn med dem endnu.

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 2/3

2. Reaktioner i tilsynsåret Håndhævelser Afgørelser

Henstillinger Indskærpelser Politianmeldelser Påbud ved

revurdering

Øvrige

påbud

IPPC-brug 1 5 0 0 0 0

Godkendt efter § 33 i

miljøbeskyttelsesloven 12 (IPPC-brug

fratrukket)

Øvrige husdyrbrug over grænserne i §12

(IPPC-brug fratrukket)

Husdyrbrug over 75 DE op til grænserne

i §12

Virksomheder, omfattet af

bekendtgørelse om pelsdyrfarme fra 3 til

og med 75 DE

3 6 1 0 0 0

7 13 0 0 0 0

15 31 0 1 0

1 0 0 0 0

Øvrige husdyrbrug med over 3 DE 20 25 0 0 0

Landbrug godkendt efter lovens §16 1 0 0 0 0

Øvrige landbrug 0 31 0 0 0

Bemærkninger Antallet er indskærpelser i 2011 er højere end de seneste år. 64

indskærpelser er givet på grund af manglende beholderkontrol.

2.1 Antal husdyrbrug, hvor der har været reaktion (håndhævelser og afgørelser) på følgende miljøforhold i tilsynsåret

Ændret vilkår i en

miljøgodkendelse.

Overordnede miljøforhold, der behandles i håndhævelserne og afgørelserne (inkl. påbud om nye vilkår herom i en

Forbud


Antal dyr på

bedriften

miljøgodkendelse/tilladelse)

Antal brug i alt, hvor der ved

tilsyn i 2011 er konstateret

erhvervsmæssigt dyrehold eller

markstakke

IPPCbrug

Øvrige

husdyrbrug over

grænserne i §12.

Husdyrbrug over

75 DE op til

grænserne i §12.

Virksomheder, omfattet af

bekendtgørelse om

pelsdyrfarme, med mellem

3-75 DE

Øvrige husdyrbrug

med over 3 DE og

landbrug godkendt

efter lovens § 16

214 1 4 13 0 1

Markstakke 68 0 2 2 0 1

Bemærkninger 68 er et skøn over antal tilsete markstakke i 2011.

Evt. afsluttende/sammenfattende bemærkninger

Vi har overholdt tilsynsfrekvensen i alle kategorier.

Kommunens kontaktperson og telefonnummer vedr. skemaet

Lene Louise Buur, 99667122 Lene Andersen, 99667118.

E-Mail til kontaktpersonen

llb@vesthimmerland.dk

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 3/3

IPPC-brug Antal virksomheder

(alle svine- og

fjerkræbrug over

IPPC-grænsen)

Antal godkendte virksomheder

(antal brug omfattet af en

godkendelse, som er i fuld

overensstemmelse med IPPCdirektivet)

Antal virksomheder, hvor

der er foretaget væsentlige

ændringer uden

forudgående godkendelse

efter IPPC-direktivet

Antal virksomheder,

hvor IPPCgodkendelsen

er

blevet revurderet

Antal virksomheder

hvor IPPCgodkendelsen

er blevet

ajourført med ændrede

vilkår

Svinebrug 21 21 0 4 4

Fjerkræbrug 10 10 0 5 5

Bemærkninger Opgørelsen af IPPC brug afviger fra tidligere, da vi i 2011 kun har sorteret efter antal stipladser, svarende til kravet i IPPC direktivet. 18 af

IPPC brugene har en § 33 miljøgodkendelse, heraf er 9 revurderet. 13 IPPC brug har en § 12 miljøgodkendelse, der er meddelt i perioden


2007 - 2011.

More magazines by this user
Similar magazines