Læs hele casen her. - 4improve a/s

4improve.dk

Læs hele casen her. - 4improve a/s

KONKRET FORANDRING FOR

POST DANMARK:

STRATEGISK LEDERUDVIKLINGS-

KONCEPT GIVER MARKANTE

RESULTATER

Foto: Lars chmidt


CASESTORY

LEDELSESUDVIKLING, POST DANMARK

Noget af det, vi har fået italesat med

det her forløb er, at det tager tid at

skabe forandringer. Med dette koncept

bliver der skabt en kultur, hvor det

bliver synligt, at der skal en investering

til, før vi får forandring. Forandringer

skal trænes.

Ann Jørgensen, Post Danmark


Et stadig større pres fra konkurrenterne, en faldende

brevmængde og større krav om fleksible løsninger er

nogle af de udfordringer, som Post Danmark oplever

i disse år. For at modsvare udfordringerne, har Post

Danmarks produktions- og transportenhed udrullet en

forandringsproces, som det nye lederudviklingskoncept

nu støtter op om.

Leder- og virksomhedsudviklingen i Produktion og

Transport bestod indtil for et års tid siden primært af

mindre forløb, valgt ud fra den

enkelte leders interesse og

behov. Sådan er det ikke mere.

Derfor skal alle ledere nu

igennem et 13 måneder langt

udviklingsforløb.

Et helt nyt lederudviklingskoncept

Produktion og Transport har

i samarbejde med 4IMPROVE

samt Ledelsesakademiet

Lillebælt udarbejdet det nye

koncept. Chef for Personale

i Brevproduktion Vest, Ann

Jørgensen, har været med hele

vejen. Hun vurderer, at det nye koncept støtter op om

forandringerne på den lange bane:

”Noget af det, som vi har fået italesat

med det her forløb er, at det tager tid at

skabe forandringer. Vi har nok en tendens

til altid at ville se hurtige resultater.

Med dette koncept bliver der skabt en

kultur, hvor det bliver synligt, at der skal

en investering til, før vi får forandring.

Forandringer skal trænes.”

Ann Jørgensen, Post Danmark.

Chef for Personale i Brevprodukion Vest

Repræsentanter fra OJ Electronics hos den nye EMS i Malaysia

STRATEGISK LEDERUDVIKLINGSKONCEPT

GIVER MARKANTE RESULTATER

Som et led i udrulningen af et større forandringsprojekt i Post Danmarks enhed Produktion og

Transport, gav HR sig selv den opgave at sørge for, at lederudviklingen fremover kom til at understøtte

processen. Det skabte et helt nyt lederudviklingskoncept.

Snart har 175 ledere været igennem forløbet.

”Noget af det, vi har fået italesat med det her forløb

er, at det tager tid at skabe forandringer. Vi har nok

en tendens til altid at ville se hurtige resultater. Med

dette koncept bliver der skabt en kultur, hvor det bliver

synligt, at der skal en investering til, før vi får forandring.

Forandringer skal trænes.”

Fokus på FØR – UNDER –EFTER sikrer god effekt

Det er et krav, at forventningerne til forløbet aftales

med nærmeste leder på forhånd, at der holdes opfølgningsmøder,

at aftalerne

dokumenteres og underskrives,

og at effekten måles

med 360 graders målinger

både før og efter forløbet.

Peter Kahr Greve, partner i

4IMPROVE siger:

”Det nye koncept viser gode

resultater, fordi det er forretningsorienteret.

Som et

led i lederudviklingsforløbet

bliver der udført 360 graders

feedback målinger to gange:

Den første før forløbet går i

gang, og den anden bagefter. Resultatet viser, at mellemlederne

har øget deres lederperformance med mere


end 5 %. De er gået fra at være ”gode ledere” til at være

i kategorien ”outstanding”.”

Brinkerhoffs mantra inspirerer

Det nye koncepts forankring i før – under – og efter er

inspireret af den amerikanske professor Robert Brinkerhoff.

Han er et anerkendt navn inden for kompetenceudvikling

og budskabet er enkelt: Organisationer

får for lidt værdi ud af deres kompetenceudvikling,

fordi der fokuseres alene på selve kursets indhold

og kvalitet. Der skal langt større fokus på at knytte

udviklingen til organisationens strategiske mål og til

kurset FØR og EFTER. Det handler om at vide, hvorfor

man skal på kursus, og hvordan den ny viden hænger

sammen med virksomhedens overordnede strategi.

Ligeledes kræves det, at lederne har den samme indsigt

og kan bakke medarbejderen op i tilegnelsen af

den nye viden.

Træning og forpligtelse skaber resultater

Hos Post Danmark findes der i dag ingen standardforløb,

men en række standardmoduler, som den enkelte

leder kan sætte sammen til et helt forløb. Som en del af

udviklingsforløbet forpligter lederen sig til at levere to

markante business cases på et år, som man bliver målt

på. Ledere træner sammen med medarbejderne for at

sikre forankring og resultater. Business casen aftales

med den overordnede leder og kan f.eks. være et optimeringsprojekt

i egen afdeling.

Ann Jørgensen siger:

”Som en afslutning på et forløb hos os skal deltagerne

præsentere, hvad de har været igennem, og hvad de

har fået ud af det. Som deltager er man både forpligtet

til at nå sine mål, men man bliver også inviteret til at

reflektere over egen udviklingsrejse.”

Noget af det, der viser sig at være afgørende for effekten

af et lederudviklingsforløb, er de aktiviteter, der

foregår før forløbets start. Det handler om at forventningsafstemme

og at afklare formål og mål. Topledelsens

interesse er også afgørende for at nå en større

effekt. Når toplederen kan se, hvordan uddannelsen og

kurset er et nødvendigt bidrag til at bakke op om den

overordnede strategi, udvises der samtidig opbakning

og interesse for lederen og hans kompetencer.

I dagligdagen er det vigtigt, at den nærmeste leder

aktivt støtter den, der skal lære nyt. Lederen skal bl.a.

sikre, at medarbejderen får tid til at benytte sig af den

”Som en afslutning på et forløb hos os

skal deltagerne præsentere, hvad de har

været igennem, og hvad de har fået ud af

det. Som deltager er man både forpligtet

til at nå sine mål, men man bliver også

inviteret til at reflektere over egen udviklingsrejse.”

Chef for Personale i Brevproduktion Vest,

Ann Jørgensen


nye viden. Lederens leder skal ligeledes understøtte

processen. Man skal altså stå til ansvar hele vejen op i

organisationen.

Udvikling af et nyt koncept

Det nye koncept blev skabt i samarbejde med lederudviklingskonsulenter

fra 4IMPROVE. Det skete igennem

tre trin:

1. Innovation camp. Med udgangspunkt i daværende

erfaring blev der designet et radikalt anderledes

forløb.

2. Pilotprojekt. Der blev gennemført 2 forløb med

efterfølgende evaluering. Herefter udrulning af

forløbet i fuld skala.

3. Effektvurdering af de gennemførte forløb 1 år efter

opstart.

Første skridt frem mod et mere effektivt lederudviklingskoncept

var gennemførelse af en ”innovation

camp”. Her blev der vha. redskabet InnovationCUBE

gennemført en systematisk innovationsproces. Chefer,

ledere, HR-partnere, interne konsulenter, controllere

m.fl. brugte halvandet døgn på at skabe innovation

inden for organisationsudvikling i Post Danmark. Den

brede deltagerkreds sikrede, at der var masser af erfaringer

med, hvad der virker og ikke virker i hverdagen.

Det var vigtigt, at det nye koncept ikke var et rent HRprojekt.

For at sikre dets anvendelighed blev der under

hele tilblivelsesfasen inddraget så bredt et udvalg som

muligt.

Efter innovation camp blev der nedsat en arbejdsgruppe,

som arbejdede videre med at udvikle konceptet,

og der blev afholdt et kick-off arrangement

umiddelbart før pilotprojekterne blev sat i gang. I alt 8

lederhold skulle igennem udviklingsforløbet, hvoraf de

to første blev betegnet som pilotprojekter.

KONTAKT:

4IMPROVE A/S

Hedeager 3

8200 Århus N

+45 70 20 44 34

mail@4improve.dk

www.4improve.dk

Inddragelse af konsulenter

I hele processen har der været et tæt samarbejde mellem

arbejdsgruppen og 4IMPROVE. Ann Jørgensen er

meget glad for samarbejdet:

”Samarbejdet med 4IMPROVE har været kanon godt.

Vi har på ingen måde købt en stangvare. De har været

gode til at sige ”Det er jeres forløb. Hvordan vil I have

det?” Deres faglige kompetencer inden for ledelse og

lean er virkelig gode, og så har de haft en fantastisk

evne til at sætte sig ind i vores forretning.”

Indsatsen giver resultat

Ann Jørgensen vurderer, at det kan være meget svært

at måle resultatet af processen overordnet set:

”Vi kan måle forandringerne i 360 graders målingerne

direkte, men derudover er der jo de mange business

cases, som hver især giver effekt og værdi. Dem har vi

ikke de direkte resultater af, men der er ingen tvivl om,

at konceptet overordnet set tilfører os værdi – også i

kroner og ører.”

Post Danmark og 4IMPROVES anbefalinger til

andre, som står over for en lignende proces:

• Forandringer kræver tålmodighed. Det kræver

en investering at skabe forandring. Derfor kan

det være en god idé at prioritere indsatsen, så

man afgrænser det område, som man først vil se

forandring på.

• Lav individuelle aftaler. Et godt redskab til at

skabe større effekt af læring er at lave individuelle

aftaler med medarbejderne. Det er afgørende, at

leder og medarbejder har en dialog om, hvad der

giver mening for den enkelte medarbejder, og at

medarbejderen derefter kan fokusere på at opnå

lige præcis det aftalte mål med sin læring.

More magazines by this user
Similar magazines