31.07.2013 Views

VURDERING AF KOMPETENCER

VURDERING AF KOMPETENCER

VURDERING AF KOMPETENCER

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VURDERING AF KOMPETENCER

– et værktøj til en bedre integration på arbejdspladsen


Målgrupper for kompetencevurderingsskemaet er:

• Den jobsøgende, som er i praktik

• Sagsbehandleren/jobkonsulenten i kommunen og AF

• Aktuelle og potentielle arbejdsgivere

Udgivet af: Formidlingscenter Vest 2004

Tekst: COWI A/S og Formidlingscenter Vest

Foto: Søren Wesseltoft (side 16), Mads Krogsgaard (side 3 og 16)

og Cappelen Digital Studio (side 1, 2, 4, 6 og 15), Morten Larsen (side 13)

Layout: COWI A/S

Tryk: Kailow Graphic A/S

Projektet er støttet af Det Fælles Koordinationsudvalg for kommunerne Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Ølstykke og Stenløse. Ud over

repræsentanter fra de seks kommuner er følgende organisationer repræsenteret i koordinationsudvalget: Funktionærernes og Tjenestemændenes

Fællesråd, De Samvirkende Invalideorganisationer, Arbejdsformidlingen i Frederikssund, Praktiserende Lægers Organisation, Dansk Arbejdsgiverforening

og Lands Organisationen.


Flere skal i arbejde

Vi skal gøre vejen til arbejdsmarkedet for etniske minoriteter

kortere, så fl ere kan komme i arbejde. Politisk er der en

klar forventning om, at vi skal blive bedre til at udnytte de

kompetencer, som etniske minoriteter har fra hjemlandet

eller har opnået i Danmark.

Det er baggrunden for, at Det Fælles Koordinationsudvalg

gennem et toårigt projekt ”Kvalifi kationer i arbejde” har

udviklet og afprøvet et nyt værktøj – et kompetencevurderingsskema

- til at vurdere fl ygtninge og indvandreres

kompetencer.

Kompetencer er de kvalifi kationer, en person bruger på sit

arbejde. Kompetencen er bestemt af de konkrete opgaver, og

af vilkårene til at løse dem - f.eks. menneskelige relationer,

arbejdsredskaber eller det sociale miljø.

Værktøjet

Kompetencevurderingsskemaet er et systematisk værktøj.

Du kan bruge skemaet i forbindelse med virksomhedspraktik,

hvor det både sætter rammerne for en konstruktiv

dialog mellem arbejdsgiver og praktikant og dokumenterer

praktikantens kompetencer.

Målet med skemaet er at skabe et så nuanceret billede som

muligt af praktikantens kompetencer ved både at inddrage

teknisk/faglige og sociale/personlige kompetencer.

En pjece i tre dele

Første del af pjecen beskriver, hvorfor en kompetencevurdering

er et godt værktøj i integrationsindsatsen. Anden

Hvad er formålet med kompetencevurderingsskemaet?

• Fokuserer systematisk på kompetencer

• Dokumenterer kompetencer

• Skaber dialog mellem parterne

• Giver mulighed for personlig udvikling

• Målretter sagsbehandler/jobkonsulents indsats

• Bringer information fra arbejdsgiver til arbejdsgiver.

del indeholder selve skemaet, og tredje del giver konkrete

anvisninger på, hvordan kommuner/AF sammen med virksomheder

kan arbejde med kompetencevurderinger.

Formand Erik Blicher Hansen

Det Fælles Koordinationsudvalg

Formidlingscenter Vest har gennemført projektet i samarbejde

med de seks kommuner Slangerup, Stenløse, Skibby, Frederikssund,

Ølstykke og Jægerspris under det Det Fælles Koordinationsudvalg.

Endvidere har Sprogcenter Nordsjælland og en lang

række af virksomheder deltaget i projektet. Projektet er støttet af

den Europæiske Socialfond – mål 3 - Frederiksborg Amt.

Konsulentvirksomheden COWI A/S har evalueret projektet.

3


“Skemaet har været godt til at fi nde ud af, hvor man skal arbejde

med sig selv…

Det indeholder gode punkter til at vurdere sig selv som arbejdskraft.”

Patricia Latham Amooti, praktikant

Skaber dialog mellem parterne

Du kan skabe dialog mellem arbejdsgiver og praktikant med

kompetencevurderingsskemaet, idet du udfylder skemaet

gennem samtaler med praktikant og leder/faglig kollega i

en virksomhed.

Skemaet fungerer dermed som et værktøj, der bidrager til

at strukturere den vigtige samtale om praktikantens kompetencer.

Giver mulighed for individuel udvikling

Med vurderingsskemaet fokuserer du på praktikantens personlige

udvikling og sætter både ord på kompetencer og

potentialer. Virksomhedens vurdering er en vigtig feedback

for praktikanten, som herigennem får indtryk af, hvordan

en arbejdsgiver vurderer medbragte kompetencer.

Målretter sagsbehandler/jobkonsulents indsats

Skemaet giver en indsigt i den lediges kompetencer, som

jobkonsulenter og sagsbehandlere i AF og kommuner kan

bruge til at målrette integrationsindsatsen.

Kompetencevurderingen bidrager til at målrette og kvalifi

cere handlingsplaner og kaster lys på fremtidige muligheder

på arbejdsmarkedet. Skemaet gør det således lettere

at afklare og formulere den enkeltes uddannelses- og

erhvervsplaner.

Bringer information fra arbejdsgiver til arbejdsgiver

Kompetencevurderingsskemaet bringer information fra

arbejdsgiver til arbejdsgiver og kan vedlægges en jobansøgning

som bilag. Igennem den systematiske vurdering og

kvalitative beskrivelse af praktikantens måde at løse jobbet

på, får en potentiel arbejdsgiver et supplerende indtryk af

praktikanten.

Skemaet erstatter naturligvis ikke en jobsamtale. Men det

kan give den ekstra information, der betyder, at samtalen

begynder på et bedre grundlag - til gavn for begge parter.

“Skemaet giver god information om en jobansøger,

da det rammer meget godt det, som jeg vil efterspørge…

Det kan ikke stå alene. Jobansøgningen

skal have CV og referencer på tidligere arbejdsgivere,

og så er den personlig ansættelsessamtale

meget vigtig.”

Slagtermester Leif Weichel,

Føtex, Roskilde

“Vi er meget glade for kompetencevurderingsskemaet…

Vi vil vise det til vores næste arbejdsgiver.”

Asir Yavas og Hüseyin Ay,

deltagere på projektet

5


4

1. Hvorfor udarbejde en kompetencevurdering?

Kompetencevurderingsskemaet fokuserer på de etniske

praktikanters kompetencer. En del er kommet hertil med forskellige

faglige/tekniske og personlige/sociale kompetencer,

som skal bringes i spil. Det er vigtigt at afklare og vurdere,

“Jeg hader at udfylde skemaer… Overskrifterne i

skemaet giver god mening, da de gav information

om personen… Vi brugte temaerne til at få en god

diskussion… Vi fi k vendt mange ting.”

Værkfører Klaus Jensen,

Dalsgård-Barslund, Kvistgård

hvilke kompetencer det danske arbejdsmarked kan bruge.

I dag vurderer CVUU - Center for Vurdering af Udenlandske

Uddannelser - formelle uddannelser. Det er en særskilt

udfordring at skabe en troværdig og systematisk vurdering

og dokumentation af medbragte kompetencer. Her er kompetencevurderingsskemaet

et godt værktøj.

Dokumenterer kompetencer

I kompetencevurderingsskemaet kan du dokumentere kompetencer

og dermed øge informationerne om den etniske

praktikant, som kun har få - om nogen - referencer fra

danske arbejdsgivere. Ofte har de heller ingen formel dokumentation

fra hjemlandet.


2. Hvad indeholder vurderingsskemaet?

Kompetencevurderingsskemaet er fl eksibelt. Det kan tilrettes

praktikanter med forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige

baggrunde i forskellige brancher og virksomheder.

På side 5-6 i skemaet beskrives kompetencer i tre niveauer.

De overordnede og generelle kompetencer går på tværs

af job og brancher – og er derfor ens for alle skemaer. De

jobspecifi kke kompetencer tilpasses den jobfunktion, den

enkelte praktikant har på arbejdspladsen. Det er dem, den

konkrete vurdering foretages på grundlag af.

Skemaets fi re centrale sider vises på de efterfølgende

sider.

Derudover indeholder skemaet en side, som beskriver formålet

med praktikken og en kort vejledning til, hvordan det

udfyldes (skal downloades www.fcv.dk).

Praktikantens kompetencer vurderes i forhold til, hvordan

de matcher virksomhedens jobkrav. Vurderingen går på,

hvorvidt personen i højere eller lavere grad lever op til

jobkravene.

Ud over en skala til at vurdere og beskrive praktikantens

kompetencer, rummer skemaet en kvalitativ sammenfatning

af de forskellige kompetencer. Her beskrives de jobfunktioner,

personen kan løse. Arbejdsgiver og mentor giver også

bud på, hvilke kompetencer praktikanten skal udvikle for

at mestre fl ere jobfunktioner. Denne opsamling, som er

sidste side i vurderingsskemaet, kan bruges som anbefaling

til næste arbejdsgiver.

“Strukturen med overskrifterne holder rigtig godt.

Men skemaet skal tilpasses det enkelte job, før det

giver rigtig mening…

Undertemaerne kan skabe det konkrete.”

Teamleder Britta Johansen,

Alk-Abello, Stenløse

“Kompetencevurderingsskemaet har en god struktur

og stiller de spørgsmål, som jeg gerne vil have

svar på.”

Mentor Bodil Dam,

De 3 Ege, Jægerspris

7


8

Arbejdssted/virksomhed:

Praktikant (cpr. nr.):

Mentor:

Leder:

Praktikperiode:

Arbejdstid:

1. Vurdering af faglige/tekniske kompetencer

2. Beskrivelse af arbejdsområde og kompetencekrav

2.1 Fagområde/jobfunktion, som praktikanten er vurderet ud fra:

2.2 Arbejdsopgaver:

2.3 Virksomhedens forventninger/krav til udførelse af jobbet:

EU Socialfondsprojekt ”Kvalifikationer i arbejde”,

Formidlingscenter Vest, Østergade 12-14, 3600 Frederikssund

4

De fi re centrale sider i

kompetencevurderingsskemaet.


3. Vurdering af faglige/tekniske kompetencer

Håndelag og viden, teknisk-fagligt Midt-vurdering Slut-vurdering

Manuelle færdigheder til at udføre jobbet Lav Høj Lav Høj

Viden og forståelse af materiale og værktøj Lav Høj Lav Høj

It/computerfærdigheder Lav Høj Lav Høj

Viden og forståelse af processer og procedurer

over for maskiner og/eller kunder

Kvalitet og orden

Teknisk fornemmelse for om maskiner/teknik

kører rigtigt

Social/menneskelig fornemmelse for om

kundekontakten fungerer

EU Socialfondsprojekt ”Kvalifikationer i arbejde”,

Formidlingscenter Vest, Østergade 12-14, 3600 Frederikssund

Lav Høj Lav Høj

Lav Høj Lav Høj

Lav Høj Lav Høj

Udviser kvalitetsbevidsthed Lav Høj Lav Høj

Udviser omhu og orden Lav Høj Lav Høj

Instruktion og planlægning

Forståelse af arbejdsinstruktioner – ud fra den

mest anvendte instruktionsform; mundtlig,

skriftlig eller vist i praksis

Lav Høj Lav Høj

Planlægning af opgaver Lav Høj Lav Høj

Overblik - koordinering af opgaver i forhold

til andre kollegaer eller afdelinger

Arbejdstempo

Lav Høj Lav Høj

Arbejdstempo ved rutineopgaver Lav Høj Lav Høj

Arbejdstempo ved varierede opgaver Lav Høj Lav Høj

5

9


10

4. Vurdering af personlige/sociale kompetencer

Stabilitet og arbejdsmotivation Midt-vurdering Slut-vurdering

Mødestabilitet – passer mødetider Lav Høj Lav Høj

Arbejdsstabilitet Lav Høj Lav Høj

Interesse for arbejdsområdet – opsøgende og

nysgerrig

Selvstændighed og initiativ

EU Socialfondsprojekt ”Kvalifikationer i arbejde”,

Formidlingscenter Vest, Østergade 12-14, 3600 Frederikssund

Lav Høj Lav Høj

Selvstændighed – løser opgaver på egen hånd Lav Høj Lav Høj

Initiativrig i forhold til kendte opgaver

– går selv i gang

Initiativrig/kreativ

– finder på nye løsninger af opgaver

Samarbejde (teamforståelse) og fleksibilitet

Bidrager positivt til samarbejdet for at få det

til at fungere

Lav Høj Lav Høj

Lav Høj Lav Høj

Lav Høj Lav Høj

Kan give og modtage kritik positivt Lav Høj Lav Høj

Kan skifte mellem flere opgaver Lav Høj Lav Høj

Positiv over for andre opgaver

eller forandringer af opgaver

Kommunikation og sprog

Deltager i faglige diskussioner

– formidler sin faglige viden

Deltager i det sociale samvær

– er åben og skaber kontakt

Lav Høj Lav Høj

Lav Høj Lav Høj

Lav Høj Lav Høj

Udfylder arbejdspapirer/skriftlige beskeder Lav Høj Lav Høj

6


5. Sammenfattende faglig/teknisk kompetenceprofil og udviklingsbehov

Konkrete faglige arbejdsopgaver, som NN kan udføre:

Forslag til, hvad NN fagligt kan styrke (bør styrke) og evt. hvordan:

6. Sammenfattende personlig/social kompetenceprofil og udviklingsbehov

Hvad karakteriserer NNs personlige/sociale måde at udføre jobbet?

Forslag til, hvad NN personligt/socialt kan styrke (bør styrke) og eventuelt hvordan:

7. Andre kommentarer til praktikken eller praktikanten

Kompetencevurderingen er udarbejdet d. af:

Arbejdsgiver/leder Mentor

Kompetencevurderingen er bekræftet d. af:

Praktikant Konsulent/praktikvejleder

EU Socialfondsprojekt ”Kvalifikationer i arbejde”,

Formidlingscenter Vest, Østergade 12-14, 3600 Frederikssund

7

11


12

3. Hvordan bruges skemaet i praksis?

Kompetencevurderingsskemaet er en skabelon. Det betyder,

at det i hver enkelt tilfælde tilpasses det vurderingsforløb,

som skal iværksættes. Skemaet tilpasses, så det matcher virksomhedens

krav og forventninger til det job, praktikanten

skal vurderes i forhold til.

Både virksomhed og jobkonsulent skal være opmærksomme

på det niveau, praktikanten vurderes ud fra. Der er stor

forskel på, hvad de bedste medarbejdere præsterer i forhold

til en ny kollega.

Forud for startsamtalen udarbejdes en praktikaftale med

formalia om jobområde, arbejdsopgaver, periode, arbejdstid

samt evt. inddragelse af mentor og dansklærer.

Kompetencevurderingen er bygget op omkring tre samtaler,

hvor arbejdsleder, praktikant, jobkonsulent og evt. en

mentor deltager.

Faglige, kulturelle og sproglige forskelligheder

I en praktik mødes to arbejdskulturer med forskellige faglige

baggrunde og forudsætninger. Derfor er det vigtigt at

få skabt fælles forventninger til praktikantens udførelse af

jobbet for at forebygge overraskelser i løbet af praktikperioden.

1. samtale: Skemaet tilpasses til jobprofi len

Formålet med 1. samtale er, at jobkonsulenten får præciseret

de fagområder, arbejdsopgaver og jobspecifi kke kompetencer,

som praktikanten skal vurderes ud fra. Vurderingsskemaet

tilpasses denne jobprofi l.

Det foregår ved, at jobkonsulenten interviewer arbejdsleder

(og evt. mentor) om virksomhedens forventninger og krav

til praktikanten. Det er vigtigt, at jobkonsulenten og arbejdsgiveren

sikrer sig, at praktikanten også forstår betydningen

af de forventninger og krav, der stilles.

Det kan f.eks. være en god idé at fortælle konkret, hvad det

indebærer at være fl eksibel, og om det mest gælder i forhold

til arbejdstider eller i forhold til arbejdsopgaver.

Både jobkonsulent og arbejdsgiver skal være opmærksomme

på, om praktikantens sproglige niveau vil gøre kompetencevurderingen

vanskelig. Det gælder såvel den daglige

kompetenceafklaring, som praktikantens mulighed for at

forstå informationen i skemaet og samtalerne.

“Dybden” i kompetencevurderingen afhænger i høj grad af

praktikantens sproglige forståelsesniveau. Danskundervisning

på arbejdspladsen kan være en løsning.


14

Resultater fra kompetencevurderingsforløb

– eksempler fra projektet

Ali er 40 år og uddannet maskiningeniør i Irak, men

har aldrig brugt sin uddannelse i Irak. I Irak har

han bl.a. arbejdet som købmand og med salg og

reparation af biler.

Ali blev gennem besøg på forskellige virksomheder

klar over, at hans faglige viden ikke var tilstrækkelig

til at opfylde de danske krav til en maskiningeniør.

Samtidig vidste han fra sin studietid, at

han kan lide arbejdet ved maskiner og er god til

matematik og tegningsforståelse. Derfor besluttede

Ali at søge praktikplads som specialarbejder

i metalindustrien.

Gennem praktikken fi k Ali en vurdering af håndelag

og forståelse for arbejdet og fi k samtidig mulighed

for at afprøve sin interesse og sproglige formåen

på arbejdspladsen.

Ali er i dag ansat som specialarbejder i metalvirksomheden

Koatek.

Elena er en kvinde fra Hvide Rusland, som er uddannet

på handelsskole, har arbejdet som bogholder

og været ejer af et mindre supermarked. Hun

interesserer sig fortsat for butiksområdet og for

at bruge sin handelsskoleuddannelse og udbygge

den i forhold til et andet butiksområde.

Elena fi k praktikplads hos Matas som butiksassistent.

Kompetencevurderingen viste, at Elena havde

gode faglige og personlige forudsætninger for

at tage en materialistuddannelse.

I dag er Elena ved at supplere sin handelsskoleuddannelse

med henblik på at begynde som voksenelev

hos Matas.

(Navne opdigtede)


2. samtale: Midtvejsvurdering

Ved midtvejsvurderingen fi nder den første vurdering af

praktikantens kompetencer sted. Formålet er at skabe grundlag

for, at slutvurderingen bliver så reel som mulig. Gennem

denne samtale skal det sikres, at praktikanten får afprøvet de

opgaver, som ligger inden for jobprofi len. F.eks. kan det være

relevant at diskutere, om praktikanten har brug for længere

optræning eller mere instruktion i bestemte opgaver.

Forud for midtvejsvurderingen udarbejder både arbejdsgiver

og praktikant en skriftlig vurdering af hans/hendes

kompetencer. De to vurderinger danner udgangspunkt for

2. samtale.

Samtalen begynder med, at arbejdsgiver og praktikant beskriver

praktikforløbet. Begge parter får derved mulighed

for at fortælle om eventuelt særlige problemstillinger på

arbejdet.

Dernæst diskuteres punkterne i kompetencevurderingsskemaet.

Det er vigtigt at gøre vurderingen så konkret som

mulig ved f.eks. at beskrive, hvordan enkelte arbejdsopgaver

er blevet løst.

Afslutningsvis drøftes muligheder for, at praktikanten skal

have fl ere opgaver for derigennem at blive i stand til at

demonstrere fl ere af sine kompetencer. Der lægges en plan

for arbejdsopgaver frem til slutvurderingen.

3. samtale: Slutvurdering – fokus på fremtidsmuligheder

Vurderingsskemaet gøres færdigt ved den 3. og sidste

samtale, hvor det primært er arbejdsgiveren, der kommer

med sin vurdering. Arbejdsgiveren sammenfatter desuden

praktikantens faglig/tekniske og personlig/sociale kompetenceprofi

l, udviklingsbehov, muligheder og anbefalinger

til opkvalifi cering på specifi kke områder.

Ofte anbefaler arbejdsgiveren mere danskundervisning.

Det er vigtigt, at jobkonsulenten prøver at få præciseret de

sprogkrav, som arbejdsgivere kræver inden for den specifi kke

branche for at kunne følge op med målrettet sprogundervisning.

Hvis praktikanten skal i gang med at søge job på baggrund

af kompetencevurderingen, er det relevant at undersøge,

om arbejdsgiveren har et netværk, og om arbejdsgiveren vil

være reference i forhold til nye arbejdsgivere.

13


Skema og yderligere information

Formidlingscenter Vest har udviklet kompetencevurderingsskemaet.

Du kan downloade skemaet fra FCVs hjemmeside

www.fcv.dk under publikationer.

Skemaet er et fl eksibelt dokument (RTF-format). Det betyder,

at det kan tilpasses de jobspecifi kke kompetencer

i virksomheden og det vurderingsforløb, som skal gennemføres.

I forbindelse med projekt “Kvalifi kationer i arbejde” har

COWI A/S udarbejdet en evalueringsrapport, som du kan

fi nde på FCVs hjemmeside www.fcv.dk.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte

Formidlingscenter Vest

Østergade 12 -14, - 1. sal

3600 Frederikssund

Tlf. 47 35 05 55

Fax. 47 38 77 17

E-mail Info@fcv.dk


VURDERING AF KOMPETENCER

- et værktøj til en bedre integration

Pjecen præsenterer et værktøj til at vurdere kompetencer

hos etniske ledige i forhold til det danske arbejdsmarked.

Du kan også læse hvorfor og hvordan, man arbejder med

kompetencevurdering i praksis.

Kompetencevurderingsskemaet åbner mulighed for at skabe

en konstruktiv dialog mellem arbejdsgiver, den etniske praktikant

og jobkonsulenten og sætter kompetencevurdering i

systematik.

Samtidig sikrer skemaet, at man både vurderer praktikantens

faglige/tekniske og sociale/personlige kompetencer via et

praktikforløb.

Informationen om praktikantens kompetencer kan bruges

af personen selv, sagsbehandlere og jobkonsulenter i AF

og kommuner samt arbejdsgivere.

Materialet bygger på erfaringer fra projekt “Kvalifi kationer

i Arbejde”, som Formidlingscenter Vest har gennemført med

støtte fra Den Europæiske Socialfond.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!