31.07.2013 Views

TV2009_04.pdf

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Det ideelle asfaltbindemiddel<br />

Forbedring af vejens bæreevne<br />

ved anvendelse af remix-metoder<br />

Vejprisen 2009<br />

P-henvisning<br />

- erfaringer og fremtid


INDHOLD N0. 4 • 2009<br />

KOLOFON<br />

ISSN 1903-7384<br />

Nummer 4 • 2009 - årgang 86<br />

Udgivet af TRAFIK & VEJE ApS, reg. nr. 10279.<br />

(Dansk Vejtidsskrift)<br />

Meddelelsesblad for:<br />

• Transportministeriet<br />

• Vejdirektoratet<br />

• Dansk Vejhistorisk Selskab<br />

Produktion, regnskab,<br />

administration og annoncesalg:<br />

Grafisk Design (ISO 14001)<br />

Nørregade 8 . 9640 Farsø .<br />

Telf. 9863 1133 . Fax 9863 2015.<br />

E-mail: gd@vejtid.dk<br />

Regnskab/abonnement/annoncer:<br />

Inge Rasmussen<br />

Kontortid: Mandag - torsdag kl. 9.00 - 16.00.<br />

Abonnementspris:<br />

Kr. 520,- + moms pr. år for 11 numre.<br />

Kr. 850,- udland, + moms og porto<br />

Løssalg:<br />

Kr. 80,- + moms og porto<br />

Uddannelsesinstitutioner kr. 37,50 + moms og porto<br />

Medlem af:<br />

Oplag:<br />

1.924 eksemplarer if. Fagpressens Medie Kontrol<br />

for perioden 1. juli 2006 - 30. juni 2007.<br />

Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis<br />

redaktionens opfattelse.<br />

Redaktion:<br />

Civ. ing. Svend Tøfting (ansv. redaktør)<br />

Wibroesvej 8 . 9000 Aalborg<br />

Telf. 9635 1327<br />

Telf. 9818 0853 (aften)<br />

Fax 9818 0853 (aften)<br />

Mobil: 2271 1837<br />

E-mail: info@trafikogveje.dk<br />

Civ. ing. Tim Larsen (redaktør)<br />

Parkvej 5 . 2830 Virum<br />

Telf. 4583 6365 . Fax 4583 6265<br />

Mobil: 4025 6865<br />

E-mail: tim.larsen@trafikogveje.dk<br />

Fagpanel:<br />

Akademiingeniør, Carl Johan Hansen<br />

Teknisk Chef,<br />

Ole Grann Andersson, Skanska Asfalt A/S<br />

Kommunikationskonsulent<br />

Mikkel Bruun, Vejdirektoratet<br />

Afdelingsleder Hans Faarup, LE34<br />

Direktør Lene Herrstedt, Trafitec ApS<br />

Projektleder Søren Brønchenburg, Vejdirektoratet<br />

Lektor Lars Bolet, Aalborg Universitet<br />

Seniorforsker Mette Møller, DTU Transport<br />

Sekretariatschef Jens E. Pedersen, VEJ-EU<br />

Kopiering af tekst og billeder til<br />

erhvervsmæssig benyttelse må kun ske<br />

med Trafik & Veje's tilladelse.<br />

2 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

■ Månedens synspunkt<br />

3 Den store udfordring<br />

■ Vejbelægninger<br />

• Ole Grann Andersson, Skanska<br />

8 Det ideelle asfaltbindemiddel<br />

12 Vejens dimensionering udvikles af råstofpriserne<br />

26 Forbedring af vejens bæreevne ved anvendelse af remix-metoder<br />

34 Støjreduktion - drænasfalt får nyt toplag<br />

38 Samarbejde er vejen til succesfuld produktudvikling - også på vejområdet<br />

■ Trafikantinformation og dynamisk skiltning<br />

• Finn Krenk og Charlotte Vithen, Vejdirektoratet<br />

4 Effektregistrering af variable vejtavler ved farligt vejkryds<br />

16 Planlægger for bus, tog og bil<br />

18 Hvad kan ITS gøre for København?<br />

22 Gadens døgnrytme - 1. præmie i Københavns Kommunes ITS-konkurrence - Det visionære spor<br />

28 Brug hovedet og spar op - 2. præmie i Københavns Kommunes ITS-konkurrence - Det visionære spor<br />

30 Vejdirektoratets testsite - de første erfaringer<br />

32 Den mobile rejseplan - 1. præmie i Københavns Kommunes ITS konkurrence - Det konkrete spor<br />

42 P-henvisning - erfaringer og fremtid<br />

45 TMC - Status og udbredelse<br />

48 Supercykelstier - 2. præmie i Københavns Kommunes ITS-konkurrence - Det konkrete spor<br />

■ Diverse<br />

14 Forældre prioriterer børns transportbehov<br />

25 Afstanden mellem forskning og praksis kan være stor<br />

31 Vejprisen 2009<br />

37 Status på 2008<br />

50 Kalenderen<br />

51 Leverandørregister<br />

TRAFIK & VEJE er på internettet:<br />

www.trafikogveje.dk


Den store udfordring<br />

Vi skal alle være glade i vejsektoren. Der er<br />

nu omsider bevilget mange penge til vej- og<br />

trafiksektoren, og for første gang er der afsat<br />

betydelige midler til Intelligente Transportsystemer.<br />

Vi har i ITSDanmark gennem det seneste<br />

års tid haft en tæt dialog med Transportministeren<br />

og Trafikudvalget, hvor vi har<br />

foreslået en række konkrete ITS aktiviteter.<br />

Vi kan nu konstatere, at dette og en<br />

række andre af vore forslag på ITS-området<br />

indgår i trafikaftalen, og at der er afsat 600<br />

mil. kr. til investeringer i ITS på statens<br />

område i de kommende år. ITSDanmark<br />

finder ambitionsniveauet og initiativet for<br />

2009 meget fornuftig og tilfredsstillende.<br />

Vi vil dog opfordre til, at den politiske<br />

fokus på ITS fastholdes, idet bevillingerne<br />

alene ikke kan sikre, at ITS bliver en succes.<br />

En væsentlig faktor bag succesfuld anvendelse<br />

af ITS ligger i en effektiv tværsektoriel<br />

organisering.<br />

Udviklingen af et digitalt vejnet forudsætter<br />

eksempelvis et tæt og konstruktivt<br />

samarbejde flere ministerier. Noget tilsvarende<br />

gør sig gældende ved de fremkommelighedsprojekter<br />

for busser, som trafikaftalen<br />

også afsætter mider til, og hvor ITS kunne<br />

spille en rolle. Her vil succes forudsætte tæt<br />

samarbejde mellem statslige, regionale og<br />

kommunale myndigheder.<br />

ITSDanmark anbefaler derfor, at Trafikudvalget<br />

sikrer en politisk opfølgning – særskilt<br />

for ITS-området på tværs af de involverede<br />

myndigheder. Det gælder ikke mindst<br />

for indførelsen af kørselsafgifter inden for<br />

en kortere årrække.<br />

Vi har således foreslået, at der dannes et<br />

strategisk ITS-forum, som kan medvirke til<br />

et udstikke strategierne for området og følge<br />

udviklingen i øvrigt.<br />

ITSDanmark anbefaler også, at der,<br />

imens de vedtagne ITS aktiviteter iværksættes,<br />

tages hul på de næste udfordringer på<br />

ITS-området. ITSDanmark ser i den forbindelse<br />

to hovedudfordringer:<br />

Der er for det første EU’s handlingsplan,<br />

som bl.a. indebærer, at medlemsstaterne<br />

bliver forpligtet til at udveksle en række<br />

data om infrastrukturen og transporten på<br />

en harmoniseret måde. Endvidere lægges<br />

der op til et rådgivende samarbejde mellem<br />

medlemslandene.<br />

ITSDanmark anbefaler, at de kommende<br />

initiativer på ITS-området i Danmark<br />

lægger betydelig vægt på at sikre så høj<br />

en kompatibilitet som muligt med de øvrige<br />

medlemslande for så vidt angår dataarkitektur<br />

og teknologiske platforme mv.<br />

Det andet område er Kommunernes<br />

brug af ITS. Trafikaftalen retter sig hovedsageligt<br />

mod statens jernbaner og veje. Det<br />

fremgår ikke umiddelbart, om de forventede<br />

ITS-projekter også involverer kommunerne.<br />

Det vil her være fornuftigt, at staten<br />

tager førertrøjen på og gennem et tæt samarbejde<br />

bl.a. sikrer et ensartet grundlag for<br />

datastrukturen på ITS-området.<br />

I praksis vil en effektiv udnyttelse af ITS<br />

på vejområdet dog kræve, at også kommu-<br />

MåNEDENS SyNSPUNKT<br />

Svend Tøfting<br />

Fmd. ITSDanmark<br />

nerne investerer i ITS således, at trafikstyring<br />

og -information hos de to vejmyndigheder<br />

understøtter og supplerer hinanden. Generelt<br />

set vil det desuden være hensigtsmæssigt<br />

at fremme den kommunale anvendelse af<br />

ITS, herunder en mere udbredt anvendelse<br />

af rejsetidsinformation, parkeringsinformation<br />

og moderne signalstyring.<br />

Nogle kommuner vil formentlig selv<br />

tage initiativ til at fremme disse typer ITSprojekter.<br />

Det er dog vores vurdering, at<br />

mange kommuner ikke har de forudsætninger<br />

på ITS-området, som skal til for at sikre<br />

en udbredelse og sammenhæng, som svarer<br />

til det, der nu lægges op til for statsvejene.<br />

ITSDanmark anbefaler derfor, at der i<br />

samarbejde med kommunerne udarbejdes<br />

en national handlingsplan for ITS, som<br />

også omfatter den kommunale anvendelse<br />

af ITS, herunder udvikling af videngrundlaget.<br />

Hermed kan der skabes et godt udgangspunkt<br />

for en homogen og sammenhængende<br />

anvendelse af ITS på landsplan,<br />

hvor ITS på vejene, trafikinfo og udstyr i<br />

bilerne går op i en højere enhed. For der skal<br />

satses bredt, hvis vi skal have den optimale<br />

anvendelse af de mange midler.<br />

Og det er netop det, der er den store<br />

udfordring i den kommende tid.<br />

<<br />

3 TRAFIK & VEJE • 2009 FEBRUAR TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 3


TRAFIKANTINFORMATION OG DyNAMISK SKILTNING<br />

4 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

Effektregistrering<br />

af variable vejtavler ved farligt vejkryds<br />

Antallet af variable vejtavler, der etableres rundt omkring i landet, er hastigt stigende. I takt med at<br />

teknologien bag disse systemer er blevet mere robust, er anvendeligheden af sådanne tavler blevet<br />

forøget og udbredt på det danske vejnet, og denne udvikling forsætter formentlig fremover. I takt<br />

med dette er det interessant at følge, hvilken effekt disse systemer har.<br />

Civilingeniør, Kasper Rosenstand,<br />

Kompetencecenter trafikledelse,<br />

Vejdirektoratet<br />

kar@vd.dk<br />

Vejregler<br />

Tidligere på året har de nye vejregler for variable<br />

vejtavler været i høring. Sideløbende<br />

med det grundlæggende vejregelarbejde har<br />

Vejdirektoratet rundt om i landet påbegyndt<br />

etablering af systemer med variable vejtavler,<br />

og disse er derfor de første systemer etableret<br />

efter den anbefalede praksis.<br />

Sortpletanalyse<br />

I slutningen af 2006 blev der udarbejdet en<br />

sortpletanalyse for en 500 m strækning på<br />

Isterødvejen (Rute 19) i Nordsjælland. Fra<br />

2001 til og med 2005 var der registreret 9<br />

uheld, hvoraf 7 uheld var sket i krydset mellem<br />

Isterødvejen og Tulstrupvej.<br />

Uheldene skyldtes hovedsageligt dårlige<br />

oversigtsforhold for de venstresvingende<br />

trafikanter på Tulstrupvej og for høj hastighed<br />

på Isterødvejen. På Isterødvejen øst for<br />

Tulstrupvej er den faste skiltede hastighed<br />

90 km/t, og vest for Tulstrupvej er den faste<br />

skiltede hastighed 80 km/t.<br />

For at afhjælpe problemerne blev der i<br />

sortpletanalysen foreslået at oprette en lokal<br />

hastighedsbegrænsning på 70 km/t med variable<br />

tavler omkring krydset. Tavlerne skulle<br />

aktiveres, når der blev registreret svingende<br />

trafik. Et andet og væsentlig dyrere løsnings-<br />

forslag var etablering af en rundkørsel.<br />

Det blev vurderet, at trafikanternes adfærd<br />

kunne påvirkes væsentligt ved anvendelse<br />

af variable vejtavler, og derfor blev det<br />

i løbet af foråret 2007 valgt at gennemføre<br />

projektforslaget, og følgende mål for systemet<br />

blev i den forbindelse defineret:<br />

• wVenstresvingende trafikanter fra Iste-<br />

•<br />

•<br />

•<br />

rødvejen til Tulstrupvej skal få lettere ved<br />

at vurdere, hvornår der er gab i trafikken<br />

på Isterødvejen<br />

Trafikanter fra Tulstrupvej skal få lettere<br />

ved at vurdere, hvornår der er gab i trafikken<br />

på den overordnede vej<br />

Risikoen for kollision skal reduceres<br />

Konsekvenserne af en evt. kollision skal<br />

reduceres.<br />

Systembeskrivelse<br />

Selve systemet består af fire variable tavler<br />

(70 km/t), fem detektorer til styring af tavler<br />

og fem detektorer til effektregistreringer.<br />

Dertil kommer den elektroniske infrastruktur<br />

som muliggør kommunikationen med<br />

og overvågningen af systemet. Desuden er<br />

den faste skiltning ændret på visse punkter.<br />

Alle tavler (figur 2) aktiveres, hvis der<br />

kommer trafikanter fra sekundærvejen.<br />

Omvendt aktiveres kun tavlerne 1 og 2, når<br />

der forekommer venstresvingende trafikanter<br />

på primærvejen.<br />

Tavlerne aktiveres udelukkende, når der<br />

er risiko for konflikt med svingende trafikanter.<br />

Dette sikrer, at trafikanterne oplever<br />

en sammenhæng mellem tavlernes budskab<br />

Figur 1. Farligt vejkryds mellem Isterødvejen og Tulstrupvej (illustration: maps.google.<br />

dk).<br />

Figur 2. De variable tavlers placering.<br />

og den trafikale situation, og systemet fremstår<br />

dermed troværdigt, og sandsynligheden<br />

for, at tavlernes budskab efterleves, er dermed<br />

større.<br />

Datagrundlag<br />

Der er indsamlet data i ca. én måned både


før og efter systemet er blevet etableret og<br />

taget i drift. I alt er der på de 5 detektorsnit<br />

dedikeret til effektregistreringen foretaget<br />

ca. 900.000 registreringer, hvilket giver et<br />

ganske robust datagrundlag. Ca. halvdelen<br />

af registreringerne er foretaget før systemet<br />

er taget i drift og halvdelen bagefter.<br />

Figur 3 viser trafikintensiteten i krydset<br />

i henholdsvis vestgående (rød) og østgående<br />

retning (blå). Det ses, at trafikken<br />

er retningsbestemt, hvor den dominerende<br />

retning er østgående om morgenen og vestgående<br />

om eftermiddagen. Ca. 10.000 køretøjer<br />

passerer denne del af Isterødvejen pr.<br />

hverdagsdøgn.<br />

Fire af detektorerne, der benyttes til effektregistreringer,<br />

er placeret på Isterødvejen,<br />

og én detektor er placeret på sekundærvejen<br />

Tulstrupvej.<br />

De enkelte detektorers nummer og placering<br />

ses på figur 4.<br />

Hastighedsreduktion<br />

For at undersøge om/hvordan svingende<br />

trafikanter påvirker hastigheden på Isterødvejen<br />

er der opstillet tre scenarier:<br />

• Før systemet er taget i drift, med og uden<br />

svingende trafik (Før)<br />

• Efter systemet er taget i drift, men uden<br />

svingende trafik (Efter Off)<br />

• Efter systemet er taget i drift, men med<br />

svingende trafik (Efter On).<br />

Figur 4. Placering af detektorer til effektregistrering.<br />

De variable tavler er blevet tændt og slukket<br />

på præcis samme måde under før- og eftermålingerne.<br />

Tavlerne har dog ikke været<br />

synlige for trafikanterne, da de har været tildækkede<br />

indtil idriftsættelsen. Figur 4 viser<br />

gennemsnitshastigheden i de 5 detektorsnit<br />

på hverdage.<br />

Det ses, at hastigheden målt før tavlerne<br />

blev sat i drift stort set er uændret, hvis man<br />

sammenligner med hastigheden i situationer,<br />

hvor tavlerne er sat i drift, men ikke<br />

aktiveret af svingende trafik. Omvendt ses<br />

efter idriftsættelsen en forskel mellem situationer,<br />

hvor tavlerne er aktiveret, og tavlerne<br />

ikke er aktiveret, her er den registrerede<br />

gennemsnitshastighed faldet med 4-5 km/t.<br />

Betragtes 85% fraktilen, altså den hastighed<br />

som 85% af trafikanter kører langsommere<br />

end, så opnås der et fald i hastigheden på<br />

6,5 km/t (fra 90,5 km/t til 84 km/t) målt på<br />

Figur 3. Trafikintensiteten fordelt hen over døgnet.<br />

henholdsvis detektorsnit 1, 3 og 4.<br />

Sammenligner man gennemsnitshastighederne<br />

i henholdsvis detektorsnit 3 og 4,<br />

som er to på hinanden følgende punkter i<br />

vestlig retning, ses ingen væsentlig forskel.<br />

Altså lader det til, at trafikanterne ikke tilpasser<br />

deres hastighed yderligere i takt med,<br />

at de nærmer sig krydset.<br />

Den gennemsnitlige hastighed i henholdsvis<br />

detektorsnit 5 (sekundærvejen)<br />

og 2 (østgående retning nærmest krydset)<br />

er lavere end i de resterende detektorsnit.<br />

Hastigheden ved detektorsnit 5 er natur-<br />

ligvis markant lavere, fordi denne er placeret<br />

umiddelbart efter, at der er foretaget<br />

en svingmanøvre. Den lavere hastighed ved<br />

detektorsnit 2 skyldes, at langsomkørende<br />

højresvingende trafikanter på Isterødvejen<br />

ligeledes er registreret.<br />

Den akkumulerede hastighedskurve fra<br />

detektorsnit 2 (figur 6) viser en ”pukkel”<br />

ved 30 - 45 km/t, hvilket dækker over de<br />

højresvingende køretøjer, eller køretøjer der<br />

kører bagved et højresvingende køretøj med<br />

nedsat hastighed som konsekvens.<br />

Den gule kurve, der viser den akkumulerede<br />

hastighed, når tavlerne er tændt, er<br />

forskudt mod venstre, hvilket betyder, at<br />

der registreres en hastighedsnedsættelse,<br />

når tavlerne aktiveres. Tilsvarende resultater<br />

er opnået i de resterende detektorsnit. Det<br />

ses desuden, at de højresvingende langsomkørende<br />

trafikanter (den nederste del af<br />

kurverne) ikke påvirkes af et aktiveret skilt,<br />

hvilket naturligvis skyldes, at de i forvejen<br />

kører langsommere end den skiltede hastighed.<br />

Aktiveret tid<br />

I visse perioder er trafikken på Isterødvejen<br />

ganske intensiv, hvilket betyder, at tavlerne<br />

er aktiveret meget af tiden. Figur 7 viser,<br />

hvor stor en del af tiden tavlerne i østgående<br />

retning er tændt. En lignende kurve<br />

kan udarbejdes for tavlerne, der er synlige i<br />

vestgående retning.<br />

I dagtimerne fra kl. 7-17 er tavlerne i<br />

østgående retning aktiveret mellem 30-50<br />

min./time, og i nattetimerne er tavlerne aktiveret<br />

i mindre end 5 min./time. I sådan situationer<br />

er trafikstyret hastighedsbegrænsning<br />

anvendeligt, da man undgår en unødig<br />

lav hastighedsbegrænsning i perioder, hvor<br />

der forekommer mindre trafik og dermed<br />

mindre risiko for konflikter.<br />

Afstand mellem køretøjer<br />

Inden systemet blev etableret, blev der, som<br />

nævnt, defineret nogle mål for, hvad man<br />

ønskede at opnå med systemetableringen.<br />

Man ønskede bl.a., at det blev lettere for de<br />

venstresvingende trafikanter på Isterødvejen<br />

og trafikanter fra Tulstrupvej at vurdere,<br />

hvornår der er gab i trafikken.<br />

Hver gang en bil passerer et detektorsnit,<br />

registreres det enkelte køretøj med en<br />

angivelse af den målte hastighed og en tilhørende<br />

angivelse af, hvornår bilen har passeret<br />

det givne detektorsnit. Dette gør det muligt<br />

at undersøge, hvor lang den tidsmæssige afstand<br />

mellem biler på Isterødvejen er, hvilket<br />

indirekte kan indikere, om det er blevet<br />

nemmere at vurdere, hvornår der er gab i<br />

trafikken på Isterødvejen. De gennemførte<br />

målinger viser, at der ikke er nogen væsentlig<br />

forskel i den tidsmæssige afstand mellem<br />

trafikanterne på Isterødvejen, når man sam-<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 5


7<br />

Periode Antal uheld Uheld/år<br />

Før (1999-2004) 13 2,6<br />

Efter (Medio 2005 - ultimo 2007) 1 0,4<br />

Tabel 1. Antal uheld før og efter idriftsættelse af systemet på Hundestedvej.<br />

menligner registreringer foretaget, når tavlerne<br />

er henholdsvis tændt og slukket.<br />

Ventetid for svingende trafikanter<br />

Betragter man den tid, de svingende trafikanter<br />

holder i venteposition i/ved krydset,<br />

er det muligt at vurdere, om det er blevet<br />

nemmere at foretage svingmanøvren. Tiden,<br />

som den svingende trafik behøver for at passere<br />

krydset, kan indirekte beregnes ud fra,<br />

hvor stor andel af tiden de variable tavler<br />

er tændt. De variable tavler aktiveres, når<br />

den svingende trafik nærmer sig krydset, og<br />

tavlerne slukkes først, når trafikken har forladt<br />

krydset. Hvis den svingende trafik har<br />

problemer med at passere krydset og derfor<br />

holder tilbage for trafikken på Isterødvejen,<br />

så vil tiden, som de variable tavler er tændt,<br />

forlænges.<br />

Analysen viser, at de variable tavler var<br />

tændt ca. 46,5 min./time i morgenmyldretiden,<br />

inden tavlerne blev synlige for bilisterne,<br />

og ca. 45,0 min./time efter. Forandringen er<br />

lille og metoden en smule usikker, og på det<br />

grundlag kan analysen ikke vise, at det er<br />

6 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

blevet lettere for den svingende trafik at passere<br />

krydset.<br />

Erfaringer fra lignende systemer<br />

På Hundestedvej mellem Frederiksværk og<br />

Hundested i Nordsjælland findes et lignende<br />

system ved et såkaldt farligt vejkryds.<br />

Dette system er forskelligt fra systemet på<br />

Isterødvejen på følgende områder:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Fast hastighedsbegrænsning på 70 km/t<br />

og den lokalt variable hastighedsbegrænsning<br />

på 60 km/t<br />

De variable tavler har en undertavle med<br />

teksten ”Svingende trafik”<br />

Der er kun ét snit variable tavler på hver<br />

side af det farlige vejkryds.<br />

I 2006 gennemførte Vejdirektoratet en effektregistrering<br />

af systemet på Hundestedvej.<br />

Denne effektregistrering er baseret på<br />

en relativ kort registreringsperiode, og den<br />

anvendte metode afviger ligeledes fra den<br />

anvendte ved Isterødvejen. På trods af de system-<br />

og analysetekniske forskelle vurderes<br />

det, at dette system og de opnåede resultater<br />

5<br />

6<br />

Figur 5. Gennemsnitlig hastighed i hverdage<br />

i forskellige detektorsnit i forskellige<br />

scenarier.<br />

Figur 6. Akkumuleret hastighed ved detektorsnit<br />

2.<br />

Figur 7. Andel af tid tavlerne i østlig retning<br />

er aktiveret.<br />

med rimelighed kan sammenlignes med systemet<br />

og resultaterne på Isterødvejen.<br />

Resultaterne af den gennemførte analyse<br />

viste, at der blev opnået en hastighedsreduktion<br />

på 3-4 km/t, når tavlerne var aktiveret i<br />

forhold til, når de var slukket. 85% fraktilen<br />

viste ligeledes en hastighedsreduktion på 3<br />

km/t.<br />

Få af disse systemer har været i drift så<br />

længe, at det er muligt at sammenligne det<br />

endelige uheldsbillede i en 5-årig periode<br />

før og efter idriftsættelsen. For systemet på<br />

Hundestedvej har det været muligt, at sammenligne<br />

en 5-årig periode før idriftsættelsen<br />

med en 2,5-årig periode efter idriftsættelsen.<br />

På denne baggrund kan man med<br />

forbehold sige noget om systemets påvirkning<br />

af uheldsbilledet. Tabel 1 viser, at antallet<br />

af uheld er mindsket væsentligt efter<br />

etablering og idriftsættelse af systemet med<br />

variable tavler på Hundestedvej.<br />

Perspektivering<br />

Med udgangspunkt i resultaterne fra Hundestedvej<br />

er det interessant om samme<br />

uheldsmæssige effekt kan opnås i krydset på<br />

Isterødvejen, hvor den registrerede hastighedsreduktion<br />

er større end den tilsvarende<br />

for Hundestedvej.<br />


Vi hjælper med at styrke container terminaler.<br />

Vores bitumen er et centralt element i asfalt beregnet til høj belastning.<br />

www.nynas.com/performanceprogramme<br />

Nynas er en anden slags olie selskab. Vi er specifi k<br />

fokuseret på at udvikle og producere de bedste<br />

bitumen løsninger.<br />

Som bevis på vores fokus på bitumen, introduceres<br />

vores Performance Programme. Vores<br />

bitumen og bitumen løsninger er nu inddelt i tre<br />

kategorier; Regular, Extra og Premium. Hver især<br />

er beregnet til levering af værdi og funktionelle<br />

egenskaber. Nynas har dine behov i fokus. Det er,<br />

hvad vi kalder – Taking oil further.<br />

7 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 7


VEJBELæGNINGER<br />

Det ideelle asfaltbindemiddel<br />

Det ligger i menneskets natur at tilstræbe at forbedre det kendte. Dette gælder også for asfaltbelægningernes<br />

bindemiddel, bitumen. Det har igennem en lang årrække været kendt, at man ved at modificere bitumen med<br />

visse kunststoftyper kan opnå forbedrede egenskaber, f.eks. større sporkøringsmodstand, som resulterer<br />

i længere levetid for vejbelægningerne. Udbredelsen er fortsat stærkt stigende, og med den seneste<br />

CEN-tilpassede revision af Vejdirektoratets vejregel for varmblandet asfalt er den praktiske anvendelse<br />

sat i mere overskuelige rammer. De modificerede asfaltbelægningers længere opnåede levetid (livscyklus)<br />

medfører i tilgift – set i det langsigtede perspektiv – et positivt bidrag til at begrænse udledningen af<br />

drivhusgasser.<br />

8 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

Af teknisk chef<br />

Ole Grann Andersson,<br />

Skanska Asfalt A/S<br />

ole.g.andersson@skanska.dk<br />

Bitumen<br />

Ved fremstilling af asfalt anvendes bindemidlet<br />

bitumen, som er udvundet ved raffinering<br />

af råolie (jordolie). Råolien er dannet<br />

under højt tryk ved geofysiske og kemiske<br />

omdannelser af store ansamlinger af alger og<br />

små havdyr, aflejret på havbunden for millioner<br />

af år siden. Bitumen består hovedsagelig<br />

af en blanding af kulbrintemolekyler.<br />

På grund af råoliens naturlige tilblivelse er<br />

disse kulbrintemolekyler dog af meget varieret<br />

størrelse og struktur. Bitumen er altså et<br />

”naturprodukt” og ikke et eksakt sammensat<br />

stof. Olieindustriens stadig mere avancerede<br />

raffineringsprocesser sikrer dog, at den<br />

leverede bitumen opfylder de veldefinerede<br />

krav og egenskaber, fastlagt i de europæiske<br />

CEN-standarder.<br />

Bitumen er flydende i varm tilstand, så<br />

den ved asfaltfremstilling let kan blandes<br />

med stenmaterialet, men bliver efter afkøling<br />

så stiv, at asfaltbelægningen kan bære<br />

trafikken. Samtidigt besidder bitumen – i<br />

modsætning til f.eks. cement – visse elastiske<br />

egenskaber, som sikrer belægningerne<br />

god fleksibilitet og holdbarhed. Trods bitumens<br />

glimrende egenskaber til vejformål<br />

er det et led i menneskets natur at stræbe<br />

efter forbedringer. Derfor har man også<br />

”Bitumen er et komplekst sammensat naturprodukt,<br />

fremstillet af råolie”.<br />

igennem mange årtier arbejdet på at optimere<br />

bitumens egenskaber. Et af de ældste<br />

vejbygningstiltag er f.eks. tilsætning af<br />

”naturasfalt” (naturlig overfladeforekomst<br />

af meget hård bitumen), som giver forøget<br />

stivhed og styrke. Mest kendt er Trinidad<br />

Naturasfalt, der dog igennem de seneste<br />

årtier er gledet i baggrunden til fordel for<br />

nyere modificeringsalternativer.<br />

Modificeret bitumen<br />

Allerede i begyndelsen af 1980’erne udførtes<br />

de første asfaltbelægninger med tilsætning<br />

af polymerer (kunstgummi/plast) til<br />

bitumen for derved at få et mere ”robust”<br />

bindemiddel. De tidligste bindemiddelty-<br />

per var modificeret med kunststoffer som<br />

EVA (Ethylen-vinyl-acetat). Disse polymerer<br />

(”plastomerer”) tilfører normalt forstivende<br />

egenskaber (styrkeegenskaber),<br />

men sjældent en væsentlig forbedring af de<br />

elastiske egenskaber. Senere blev modificering<br />

med SBS (Styrene-Butadiene-Styrene)<br />

kunstgummi introduceret. Med SBS opnås<br />

større styrke og samtidigt forbedret elasticitet<br />

(”elastomer”). Denne type bindemiddel<br />

blev i Danmark op igennem sen-1980’erne<br />

og 1990’erne anvendt på udvalgte strækninger<br />

med særlig hård trafikbelastning, herun-<br />

”Eksempel på polymerstruktur, hvor<br />

kunstgummien principielt danner et selvstændigt<br />

net i bindemidlet.


”Belægninger på havneterminaler udføres ofte med modificeret bitumen”.<br />

der enkelte motorvejsstrækninger. Der var i<br />

begyndelsen af 1990’erne store forventninger<br />

til at disse bindemiddeltyper ville udbrede<br />

sig voldsomt på dette vejnet, men den<br />

forventede udbredelse udeblev dog.<br />

En af udfordringerne ved disse bindemiddeltyper<br />

er, at de kræver relativt høje<br />

fremstillings- og udlægningstemperaturer<br />

for, at den modificerede asfalt kan indbygges<br />

til det fornødne komprimeringsniveau<br />

(stivere end alm. bitumen i varm tilstand).<br />

Desuden bliver sådanne bindemidler fremstillet<br />

på en speciel modificeringsfabrik,<br />

hvor polymeren neddeles og opblandes i<br />

bindemidlet under strengt kontrollerede<br />

forhold, hvilket er tidskrævende. Det færdigmodificerede<br />

bindemiddel transporteres<br />

herefter i tankvogne til asfaltfabrikkerne,<br />

hvor det opbevares i særskilte, opvarmede<br />

bindemiddeltanke med omrøring for at<br />

undgå separation. Logistikken tilknyttet<br />

disse bindemidler er selvsagt en større opgave,<br />

som kræver nøje planlægning, idet det<br />

varme bindemiddel efter nogle ugers lagring<br />

kan ændre konsistens og egenskaber. Disse<br />

logistikkrav influerer naturligvis også på det<br />

færdige polymermodificerede bindemiddels<br />

prisniveau. Ses der bort fra de logistik- og<br />

temperaturmæssige udfordringer, samt enkelte<br />

indledningsvise ”børnesygdomme”,<br />

kan det dog nu, 25 år efter, konstateres, at<br />

de forud-fremstillede polymermodificerede<br />

bindemidler har indfriet forventningerne til<br />

en længere opnået levetid.<br />

Funktionsdesignet<br />

”in-situ” modificering<br />

Midt i 1990’erne blev et nyt princip introduceret<br />

til fremstilling af modificeret bitumen<br />

(eller egentligt: modificeret asfalt). I stedet<br />

for den lidt krævende forud-fremstilling af<br />

polymerbitumen introduceredes en ny serie<br />

af prisgunstige, funktionsdesignede modificeringsmidler,<br />

som tilsættes direkte under<br />

selve asfaltproduktionen. Med denne løsning<br />

er logistik- og lagerproblemerne løst,<br />

og bindemidlet kan med kort varsel ”skræddersys”<br />

til den enkelte kunde/vejstrækning.<br />

Modificeret asfalt kan desuden produceres i<br />

både store og små mængder uden kostbart<br />

spild eller overskud fra større tankvognsleverancer.<br />

Den nye modificeringsmetode er i<br />

dag kendt i Danmark som ”in-situ” modificering.<br />

Metoden er trods det enklere princip<br />

sikker: Med de i dag anvendte, meget præcise<br />

og computerovervågede doseringssystemer<br />

på asfaltfabrikkerne, er der en meget<br />

stor sikkerhed for, at der opnås det korrekte<br />

produkt – hver gang! Dette er dokumenteret<br />

ved laboratorieforsøg og – vigtigst af<br />

alt – også bekræftet af praktiske danske erfaringer<br />

siden midten af 1990’erne: In-situ<br />

modificering er sikker, og den modificerede<br />

asfalt opnår de forventede funktionsegenskaber.<br />

Forbedret sporkøringsmodstand<br />

og elasticitet<br />

I begyndelsen af 1990’erne opstod sporkøringsproblematikken<br />

for alvor på vores<br />

motorveje og tungt trafikerede veje. Sporkøringen<br />

opstod som følge af, at stadig flere<br />

lastbiler udskiftede tvillinghjulene med<br />

nye, enkeltmonterede ”supersingle” lastbilhjul,<br />

hvorved lastbilerne kunne reducere<br />

brændstofforbruget. Med supersinglehjulene<br />

opstod imidlertid så store og langvarige<br />

punktbelastninger, at asfaltbelægningernes<br />

sammentrykning under belastningen gradvis<br />

skiftede karakter fra elastisk til plastisk,<br />

altså blivende deformation. Løsningen var at<br />

introducere asfaltbelægninger med et mere<br />

stabilt stenskelet (ABB og SMA). Disse blev<br />

desuden modificeret, hvor trafikken var<br />

særlig hård, f.eks. motorveje, svingbaner,<br />

rundkørsler, industripladser, havneterminaler<br />

og lufthavne. Løsningen er for længst<br />

blevet standardiseret. Vejdirektoratets AAB<br />

for varmblandet asfalt foreskriver f.eks. brug<br />

af modificeret bitumen i tungt trafikerede<br />

ABB-belægninger (Æ 10 > 500 sv.t. ÅDT ><br />

10.000). Skanska Asfalts ”SAS” (Skanska<br />

Asfalt Stabilisator) er et eksempel på et insitu<br />

modificeringsmiddel, som er specielt<br />

funktionsdesignet til at give stor sporkøringsmodstand.<br />

I tilgift opnås forbedret<br />

vedhæftning mellem stenmateriale og bindemiddel<br />

og forøget bearbejdelighed af den<br />

varme asfalt, til sikring af et optimalt komprimeringsniveau<br />

ved asfaltudlægningen.<br />

Ved alternativt at anvende modificeringsmidler<br />

af elastomer-typen tilføres belægningen<br />

forbedret revnemodstand (elastiske<br />

egenskaber), ligesom kohæsionen (sammenhængskraften)<br />

forbedres. Dette er f.eks.<br />

en fordel, hvor der udlægges et nyt slidlag på<br />

en lettere krakeleret og udtørret gammel asfaltbelægning,<br />

eller hvor der fra bevægelser<br />

i underbunden er risiko for revnegennemslag.<br />

Elastomermodificering er i sådanne situationer<br />

en god og ofte prisgunstig måde at<br />

sikre belægningerne en længere levetid. Der<br />

anvendes typisk en styrene-baseret polymer,<br />

som f.eks. Skanska Asfalts ”FLEX”-elastomer”,<br />

der bl.a. anvendes i SkanFLEX slidlag.<br />

Sådanne elastomermodificerede belægninger<br />

er bl.a. velegnede til anvendelse på<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 9


et stort udsnit af de mindre kommuneveje,<br />

hvor belægningsopbygningen af historiske<br />

årsager ikke altid er optimal.<br />

Fælles for begge kategorier er, at der<br />

ved anvendelse af modificeret bitumen opnås<br />

en længere levetid. Standardbitumen<br />

har dog glimrende egenskaber til de fleste<br />

vejformål, og i mange tilfælde vil anvendelse<br />

af modificeret asfalt derfor ikke være<br />

nødvendig. Dette gælder især ved nyanlæg,<br />

hvor bundforhold og belægningsopbygning<br />

må antages at være tilnærmelsesvis<br />

ideelle (med mindre der er tale om stærkt<br />

trafikerede/belastede strækninger).<br />

Virker modificeringen?<br />

Modificeret bitumen har været anvendt siden<br />

1980’erne og de moderne in-situ modificerede<br />

bindemidler i snart 20 år. Skeptikerne<br />

betragtede i starten modificeret bitumen<br />

som et produkt af samme lødighed<br />

som ”mirakel-slangeolien” (”snake-oil”),<br />

som det vilde vestens kvaksalverne falbød<br />

befolkningen. Disse betragtninger er dog for<br />

længst manet i jorden. Vejdirektoratets AAB<br />

for varmbl. asfalt og U&A for bindemidler<br />

har opstillet en række veldefinerede krav<br />

for brug af modificeret bitumen. Herunder<br />

skal entreprenøren ved tilbud oplyse bindemidlets<br />

forbedrende egenskaber, og disse<br />

skal kunne dokumenteres for det tilbudte<br />

bindemiddel. Egenskaberne påvises ved en<br />

række mere avancerede laboratorietests, som<br />

det fremgår af efterfølgende afsnit. Mindst<br />

lige så vigtigt er det dog at notere sig, at de<br />

danske erfaringer fra de mange strækninger<br />

igennem flere årtier bekræfter, at de forbedrede<br />

egenskaber reelt er opnået i praksis!<br />

Sporkøringsproblemet er løst, og der er opnået<br />

længere levetider.<br />

Ved den seneste CEN-revision af AAB<br />

for varmblandet asfalt, nov. 2006 samt U&A<br />

for bindemidler er der i praksis taget hånd<br />

om det dokumentationsmæssige. AAB’en<br />

peger ”automatisk” på de relevante CEN<br />

10 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

”I begyndelsen betragtede skeptikerne<br />

modificeret bitumen som et produkt af<br />

samme kategori som mirakel-slange- olien,<br />

som det vilde vestens kvaksalvere falbød.<br />

Modificeret bitumen har dog for længst<br />

dokumenteret sin gavnlige effekt”.<br />

<br />

<br />

”Udlægning af elastomer-modificeret<br />

SkanFLEX slidlag på landevej for<br />

opnåelse af større revnemodstand”.<br />

”Stadig flere tungt trafikerede belægninger<br />

bliver udført med modificeret<br />

asfalt. På M10, Køge Bugt,<br />

valgtes at SAS-modificere det støjreducerende<br />

SkanTOP XL Silence<br />

slidlag”.<br />

produktstandarder samt CEN’s testmetoder<br />

og forsøgsparametre. Herunder findes også<br />

asfaltstandarden DS/EN13108-20, hvis<br />

nationale anneks yderligere præciserer de<br />

danske valg inden for CEN-standardernes<br />

menuvalg.<br />

Forbedret sporkøringsmodstand dokumenteres<br />

f.eks. for det anvendte bindemiddel<br />

(modificeringsmiddel) efter DS/EN<br />

12697-22, (Metoden tidligere kendt som<br />

”Hamborg- metoden”). Alle prøvningsparametre<br />

som pladetykkelser, belastninger m.v.<br />

er på forhånd entydigt fastlagte. For at sikre<br />

bygherren bedst mulig sammenlignelighed<br />

imellem forskellige tilbudte bindemidler er<br />

det desuden kutyme i Danmark, at sporkøringstests<br />

ved modificeret bitumen altid udføres<br />

ved den strengeste testtemperatur på<br />

60 °C, uanset hvilken type modificering det<br />

drejer sig om.<br />

Med hensyn til eftervisning af de elastiske<br />

egenskaber er sagen lidt vanskeligere,<br />

idet der i dag ikke findes nogen ideel og<br />

simpelt udførlig asfalttest til dette formål.<br />

Nærmest kommer CEN’s udmattelsestest,<br />

DS/EN 12697-24, men testmetoden er ret<br />

langsommelig, ressourcekrævende og alligevel<br />

ikke blandt de mest velegnede metoder.<br />

For elastomermodificerede asfalttyper fokuseres<br />

derfor normalt på bindemidlets elastiske<br />

tilbagegang (DS/EN 13398), som erfaringsmæssigt<br />

bør ligge på et fornuftigt niveau<br />

på min. 25% (v/ 10 °C) for at sikre de rev-


nemodstandsmæssige egenskaber i praksis.<br />

Endeligt gælder vedr. forbedrede vedhæftningsegenskaber,<br />

at der normalt anvendes<br />

”rulleflaskemetoden”, DS/EN 12697-11.<br />

Ved blot at henvise til AAB for varmblandet<br />

asfalt er de i Danmark normalt<br />

anvendte testmetoder og forsøgsparametre<br />

således givet, og dermed i trygge rammer!<br />

Øget udbredelse og<br />

forbedret klimabalance<br />

Anvendelsen af modificeret bitumen er<br />

stærkt efterspurgt og indgår i fortsat stigende<br />

omfang i den danske asfaltproduktion. Skanska<br />

Asfalt har således siden 2001 produceret<br />

mere end en halv million tons modificeret<br />

asfalt, og for 2008 udgjorde andelen med<br />

modificeret bitumen mere end 30% af den<br />

totale asfaltproduktion. Disse tal, i kombination<br />

med det faktum, at Skanska Asfalt<br />

siden opstartsåret 2000 aldrig har modtaget<br />

en reklamation på produktkvaliteten, borger<br />

for den opnåede kvalitet ved anvendelse<br />

af de funktionsdesignede, prisgunstige in-situ<br />

modificeringsformer.<br />

I kraft af de modificerede asfaltbelægningers<br />

forlængede levetid opnås tillige en<br />

CO 2 -besparelse over tid. En modificeret belægning<br />

tillægges ofte 20% længere forventet<br />

levetid. Herved opnås i det langsigtede<br />

perspektiv en indirekte CO 2 -besparelse fra<br />

færre reparations-/udskiftningsarbejder. I<br />

tilgift opnås tillige et bidrag fra den sparede<br />

råstofudvinding og transport, ligesom trafikkens<br />

udledning af ekstra CO 2 ved at holde<br />

i kø udskydes/bespares. Det må derfor konkluderes,<br />

at anvendelse af modificeret bitumen<br />

over tid giver et (indirekte) miljørigtigt<br />

bidrag til reduktion af den globale CO 2 -be-<br />

lastning. Asfaltbelægninger med modificeret<br />

bindemiddel bliver således et brugbart<br />

aktiv i den verserende klimadebat! Sideløbende<br />

foregår der bl.a. hos Skanska Asfalt<br />

en fortsat udvikling og optimering af nye,<br />

endnu mere optimale modificeringsmidler,<br />

ligesom der løbende arbejdes på at udvikle<br />

og optimere teknologier og additiver, som<br />

tillader lavere produktions- og udlægnings-<br />

”Effekten af elastomer-modificering ses<br />

tydeligt ved laboratoriebestemmelse af elastisk<br />

tilbagegang. Øverste prøve er modificeret<br />

og genvinder efter udstrækning og<br />

overklipning praktisk taget sin oprindelige<br />

”kødbens”-form”.<br />

”Ved at modificere asfalten opnår belægningen<br />

en længere livscyklus, til gavn for<br />

CO 2 -balancen og klimaet”.<br />

temperaturer (og dermed CO 2 -besparelser)<br />

uden at gå på kompromis med kvaliteten.<br />

Modificeret asfalt er således et vigtigt valg<br />

i fremtidens langtidsholdbare og klimavenlige<br />

vejbygning!<br />

<<br />

Skanska Asfalt A/S<br />

Køge Horsens Aalborg Info<br />

Nordhavnsvej 9 Kometvej 13 Klippevej 16 Hjemmeside:<br />

4600 Køge 8700 Horsens 9220 Aalborg Ø www.skanska.dk/asfalt<br />

Tlf. 56 30 36 66 Tlf. 76 26 16 66 Tlf. 96 36 12 66 E-mail:<br />

Fax 56 30 36 60 Fax 76 26 16 60 Fax 96 36 12 60 asfalt@skanska.dk<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 11


VEJBELæGNINGER<br />

Vejens dimensionering<br />

udvikles af råstofpriserne<br />

Vil myndighederne ændre på reglerne for vejens dimensionering i samme takt, som prisen på f.eks. bitumen,<br />

grusgravsmaterialer, kalk eller cement stiger eller falder? Nej, så mekanisk foregår tingene heldigvis ikke.<br />

I denne artikel vil jeg fremhæve nogle af de overvejelser, der ved siden af det økonomiske aspekt foregår<br />

herhjemme, idet jeg refererer til en spændende rapport om landets råstofsituation samt til tre eksperter på<br />

området: seniorfagleder for innovation i divisionen for transport og infrastruktur hos Cowi Arne Blaabjerg<br />

Jensen, civilingeniør og temaprojektleder for materialeteknologi hos Vejteknisk Institut Finn Thøgersen<br />

samt administrerende direktør i NCC Roads, hvorunder råstofferne hører, Thomas Rask Jensen.<br />

Af Mads Jegsen, formand for NVF-udvalget<br />

i Danmark for vejens konstruktion og direktør i Nynas A/S<br />

mads.jegsen@nynas.com<br />

Det kan vel næppe overraske nogen, at bitumenprisernes<br />

drastiske fald de sidste 8-9<br />

uger af 2008 gav grobund for måske lige et<br />

par ekstra grå hår i tindingerne hos nærværende<br />

signatur og formentlig også hos flere<br />

andre i vejsektoren.<br />

Omvendt må man jo være realist: Kurven<br />

for bitumenpriserne faldt nedenud af<br />

billedrammen i direktionskontoret efter<br />

en periode, hvor priserne – set gennem bitumenhandlerens<br />

briller – lå i et pænt leje.<br />

Oven i prisfaldet på bitumen optrådte<br />

der i begyndelsen af 2009 flere modsatrettede<br />

artikler i bl.a. Ingeniøren og Licitationen,<br />

hvor grusgravmaterialerne snart blev<br />

dømt højt oppe, snart langt nede i pris. Så<br />

hvad skulle man nu egentlig tro? Hvad mon<br />

prishoppene betyder for vejbyggeriet og ikke<br />

mindst de budgetter, der er afstukket herhjemme?<br />

Hvilke forholdsregler kan myndigheder<br />

og andre mon finde på at tage angående<br />

f.eks. vejens dimensionering i anledning af<br />

råstofprisernes udsving?<br />

Hvordan mon man i branchen ser på<br />

den problemstilling?<br />

12 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

Spændende rapport<br />

Først må jeg fremhæve den rimeligt dugfriske<br />

rapport ’Råstofforsyningen i Danmark’.<br />

Den er udarbejdet i et samarbejde mellem<br />

By- og Landskabsstyrelsen (tidligere en del<br />

af Skov- og Naturstyrelsen) og Vejdirektoratet<br />

og tænkt som en hjælp til regionernes<br />

råstofplaner.<br />

Rapporten kortlægger råstofforsyningen<br />

af sten, grus og sand i Danmark, og<br />

den hedder det bl.a.: ”I de seneste år har<br />

der været en kraftig udvikling i indvinding<br />

af råstoffer til bygge- og anlægsindustrien<br />

(sand, grus og sten), dels fra grusgrave på<br />

land, til dels fra havet i form af sømaterialer.<br />

Den store indvinding har ført til knaphed<br />

på råstoffer i visse dele af landet, hvilket har<br />

medført voksende transportafstande og stigende<br />

råstofpriser.<br />

I forbindelse med kommunalreformen<br />

er råstofadministrationen blevet ændret, så<br />

regionerne udarbejder de nye råstofplaner,<br />

mens kommunerne skal give tilladelserne til<br />

selve råstofindvindingen.<br />

I løbet af 2007 har regionerne arbejdet<br />

hårdt på at få gjort råstofplanerne færdige til<br />

anden høringsfase i starten af 2008. Processen<br />

i regionerne har været presset, idet medarbejdere<br />

i de nye regioner skulle sætte sig<br />

ind i flere amters råstofplaner og samtidig<br />

kortlægge nye mulige råstofområder, der tilsammen<br />

kunne blive til én råstofplan, som<br />

sikrer råstofforsyningen til de kommende<br />

to planperioder – det vil sige frem til 2032.<br />

(…)<br />

Til rapporten er der indhentet en masse<br />

informationer, som er blevet samlet, så det<br />

vil være muligt at pege på de områder, hvor<br />

der er eller med stor sandsynlighed vil opstå<br />

en knaphed på råstoffer (sten, grus og sand),<br />

og hvordan denne knaphed kan mindskes<br />

ved øget brug af sømaterialer eller importerede<br />

materialer, hvilket forudsætter adgang<br />

til havnefaciliteter til losning af disse materialer.”<br />

Hele rapporten kan downloades på<br />

www.vejdirektoratet.dk/publikationer/VIrap163/index.htm<br />

Øgede energi- og miljøhensyn<br />

Vi bygger veje i dag efter langt mere sofistikerede<br />

metoder, end dengang Mac Adam<br />

’opfandt’ og lagde navn til tidligere tiders<br />

rustikke vejfyld. Og selvom myndigheder<br />

og private opdragsgivere selvfølgelig nu som<br />

altid er meget omkostningsbevidste, er der<br />

vitterlig mange (andre end økonomiske)<br />

overvejelser i spil i forbindelse med vejbyggeri.<br />

En af overvejelserne er dimensioneringsmetoderne<br />

og reglerne for dem. Det vidner<br />

nævnte rapport om, og det bekræfter tre ressourcepersoner,<br />

jeg har drøftet sagen med,<br />

på forskellig vis…


Både med NVF-kasketten på og uden<br />

møder jeg ofte Arne Blaabjerg Jensen. For<br />

ved siden af at være seniorfagleder for innovation<br />

i divisionen for transport og infrastruktur<br />

hos Cowi er Arne også formand<br />

for arbejdsgruppen for dimensionerings- og<br />

forstærkningsmetoder under Udvalget for<br />

Vejens Konstruktion (tidligere Udvalg 34),<br />

hvor jeg har den ære at beklæde formandsposten.<br />

Arne Blaabjerg Jensen kalder det helt naturligt<br />

at justere dimensioneringsmetoderne<br />

ud fra materialernes tilgængelighed og dermed<br />

også pris. Han fastslår, at især sand- og<br />

grusforekomsterne i landet er blevet væsentligt<br />

reducerede i tilgængelighed, og samtidig<br />

er fokus ved at blive flyttet i retning af bl.a.<br />

større energi- og miljøhensyn. Men nogen<br />

direkte kobling mellem prisudsvingene og<br />

selve dimensioneringsreglerne kan han ikke<br />

se.<br />

Sparet er tjent<br />

Men vi vil i stigende udstrækning skulle<br />

spare på grusgravmaterialerne, fordi der i<br />

udvindingen af de jomfruelige materialer<br />

ligger et stort CO 2 -regnskab og lurer: Vi<br />

bruger nemlig en masse energi på at grave<br />

materialerne op og vaske, separere og ikke<br />

mindst transportere dem, konstaterer arbejdsgruppeformanden.<br />

Det er desuden almindelig erkendelse,<br />

også i Vejdirektoratet, at for hver gang materialerne<br />

transporteres 40 km, fordobles<br />

prisen. Derfor lyder synspunktet hos Arne<br />

Blaabjerg – og mange andre med ham – at<br />

vi skal til at blive meget bedre til at anvende<br />

og ligefrem designe den jord og de bundma-<br />

terialer, der ligger ved den kommende vej eller<br />

måske helt enkelt i vejens tracé. Hvad vi<br />

undgår at betale for, er jo en klar besparelse.<br />

Sparet er tjent!<br />

Der kan sagtens ligge grusgravmaterialer<br />

i eller langs den projekterede vejstrækning,<br />

som entreprenøren bør få tilladelse til at anvende.<br />

Men udnyttelsen bør alligevel holdes<br />

på et minimum, mener Blaabjerg og peger<br />

på, at ressourcerne ikke varer evigt, selvom<br />

tendenser i samfundet ofte siger, at vi har<br />

råstoffer og ressourcer nok. Men det afføder<br />

det store spørgsmål med skyldigt hensyn til<br />

vore børn og børnebørn, om vi mon skal<br />

ende med at blive den generation, der mere<br />

eller mindre bare udtømmer disse råstofressourcer?<br />

I bl.a. hovedstadsområdet mangler der<br />

indbygningsmaterialer. Der og alle andre<br />

steder kunne vi få meget ud af at stabilisere<br />

den bund, der er der i forvejen, i stedet for<br />

at køre materialer ind, uanset om de graves<br />

op på eller pumpes op fra havbunden, mener<br />

han.<br />

Den ideelle vejbygningsmetode nu og i<br />

fremtiden er at stabilisere den eksisterende<br />

bund med f.eks. kalk eller cement, lægge<br />

et lag stabilgrus ovenpå, måske stabiliseret<br />

af cement, og øverst lægge 10-12 cm asfalt.<br />

Det er fremtiden, spår Arne Blaabjerg Jensen.<br />

Opsummeringen lyder altså, at vi skal<br />

stabilisere mere, undgå drænlag, etablere en<br />

relativt stiv bundkonstruktion og lægge et<br />

relativt tyndt lag asfalt øverst…<br />

Rammerne er vide<br />

Civilingeniør og temaprojektleder for mate-<br />

Omkostningsindeks for anlægsarbejde. Kilde: Nyt fra Danmarks Statistik nr. 41, 4. februar 2009.<br />

rialeteknologi hos Vejteknisk Institut Finn<br />

Thøgersen er langt hen ad vejen enig med<br />

Arne Blaabjerg Jensen i, at selve dimensioneringsmetoderne<br />

nok ikke bliver ændret i<br />

takt med materialeprisernes udsving.<br />

Men man kan til enhver tid regne forskellige<br />

løsninger igennem og vælge den,<br />

man finder mest fordelagtig. Man kunne<br />

f.eks. af tekniske årsager vælge at bruge den<br />

ene variant frem for den anden.<br />

Finn Thøgersen henviser til det offentligt<br />

tilgængelige regnesystem MMOPP,<br />

forkortelsen for Material Modelling of Pavement<br />

Performance, som man kan bruge<br />

til at beregne og vælge forskellige vej- og<br />

belægningstyper ud fra. Dimensioneringsreglerne<br />

er så at sige lagt ind i MMOPP, så<br />

det er bare at taste ind, så kommer systemet<br />

ud med de resultater, der ligger inden for<br />

grænserne af det regelsæt, vi nu engang må<br />

arbejde med.<br />

I MMOPP kan man vælge bestemte typer<br />

af materialer, sætte pris på og bede systemet<br />

om at regne igennem, hvad den ene<br />

løsning måtte koste i forhold til den anden.<br />

F.eks. kan man sige, at man ønsker et tyndere<br />

asfaltlag og en stærkere bund, og hvad<br />

koster så det?<br />

Hvis alle materialer stiger lige meget, er<br />

regnestykket i en vis forstand ligegyldigt.<br />

Men hvor de enkelte komponenter måtte<br />

variere meget i pris, kan man måske bruge<br />

MMOPP til at regne på det, f.eks. at bruge<br />

en lidt dårligere kvalitet bundmateriale,<br />

men et tykkere lag asfalt – eller omvendt.<br />

Gode eksempler<br />

Finn Thøgersen nævner kalkstabiliseringen<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 13


ved motorvejsprojektet på Lolland, hvor<br />

man med iblandingen af kalk i det stedlige<br />

ler i tracéet sparede omkring 4.000 lastbiltransporter<br />

tur-retur over ganske lange afstande.<br />

Den slags løsninger batter jo virkelig<br />

noget, både for bygherren og på samfundets<br />

generelle CO 2 -regnskab. Det er et eksempel<br />

på, at miljøet er ved at blive et vigtigt parameter<br />

for dimensioneringen.<br />

I en LCA, livscyklusanalyse, kan man<br />

regne på miljøbelastninger i forbindelse<br />

med det enkelte projekt. LCA er et efterhånden<br />

velkendt miljøværktøj, hvor vi bl.a. kan<br />

se på CO 2 , idet lastbilerne bruger diesel, og<br />

man kunne også sagtens lægge et parameter<br />

som støj ind.<br />

Så opsummeringen er, at alt i alt har vi<br />

et rimeligt fleksibelt dimensioneringssystem<br />

med mange variationsmuligheder inden for<br />

de rammer, der er udstukket.<br />

Råstofmæssigt uland<br />

Administrerende direktør i NCC Roads,<br />

hvorunder også råstofferne hører, Thomas<br />

Rask Jensen mener ikke, at f.eks. bitumenprisernes<br />

gevaldige udsving har indflydelse<br />

på dimensioneringsmetoderne. Som han ser<br />

FRA DEN STORE VERDEN<br />

Forældre prioriterer<br />

børns transportbehov<br />

Forældre vil prioritere børns fritidsaktiviteter,<br />

hvis familiens brug af bil må reduceres på<br />

grund af øgede omkostninger. I stedet tænker<br />

forældrene på at udskifte bilen med en billigere,<br />

rejse kortere og sjældnere, reducere andet<br />

forbrug, og tilmed skifte job eller flytte for at<br />

fastholde deres børns muligheder for fortsat at<br />

deltage i fritidsaktiviteter.<br />

De opsigtsvækkende valg strammer fra en<br />

ny norsk undersøgelse gennemført af Transportøkonomisk<br />

institutt i Norge for Bisek,<br />

og undersøgelsen baserer sig på data fra de<br />

norske rejsevaneundersøgelser og fokusgruppeinterview<br />

gennemført i Oslo, Fredrikstad<br />

og Elverum. De velfærdsmæssige aspekter ved<br />

udgifter knyttet til børnefamiliers bilhold og<br />

bilanvendelse har tidligere fået meget lidt opmærksomhed,<br />

og når det gælder børnefamiliernes<br />

tilpasning, er viden næsten fraværende.<br />

14 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

det, har bygherrerne ikke ændret på deres<br />

krav eller betingelser til de projekter, der er<br />

sat i gang.<br />

Derimod savner han med rette, at vi får<br />

etableret flere grusgrave ud over landet. For<br />

hvis infrastrukturen skal udbygges i et område,<br />

hvor der ikke umiddelbart er råstoffer<br />

til at servicere de givne projekter, løber vi<br />

ind i den onde cirkel med alt for lange transporter<br />

af materialet, med forhøjede priser,<br />

øget CO 2 -udslip og støj fra transporterne<br />

som uønsket resultat.<br />

Men tilsyneladende er det med grusgrave<br />

som med lufthavne eller en motorvej.<br />

Alle vil gerne have en, bare ikke lige her op<br />

imod min baghave, konstaterer Thomas<br />

Rask Jensen.<br />

Regionerne kan udarbejde nok så mange<br />

nye råstofplaner, mens kommunerne, der<br />

skal give tilladelserne til selve råstofindvindingen,<br />

desværre ofte har den slags liggende<br />

langt, langt nede i sagsstakken. Og hvis en<br />

embedsmand er i tvivl, vælger han desværre<br />

ofte det sikre og siger nej, for så har han jo<br />

ikke gjort noget forkert…<br />

På den baggrund betegner Thomas Rask<br />

Jensen trekantområdet som et fattigt uland,<br />

rent råstofmæssigt.<br />

I undersøgelsen er der fokuseret på, hvilken<br />

velfærdsmæssig betydning økonomiske variationer<br />

knyttet til bilhold og bilanvendelse har<br />

for børnefamilier med forskellige indtægter<br />

og bopæle. Er der fx grupper af børnefamilier,<br />

der får reduceret sine sociale aktiviteter,<br />

fordi transportomkostningerne bliver for høje?<br />

Hvilke aktiviteter er det i givet fald, og er det<br />

særlige grupper af børn som rammes? Og<br />

hvilke aldersgrupper af børn er mest udsatte?<br />

Det har vist sig, at bilhold og rejser med bil<br />

er øget for familier med børn i perioden 1992<br />

til 2005, og at de fleste af forældrenes rejser<br />

foregår med bil. Det samme gør børnenes fritidsrejser.<br />

Forældrene har en stærk forventning<br />

om, at deres børn skal deltage i organiserede<br />

fritidsaktiviteter, da det er tegn på en vellykket<br />

familie. Biladgangen betyder også, at der er<br />

få restriktioner på, hvilke aktiviteter børnene<br />

vælger. Samtidig viser undersøgelsen dog, at<br />

det er de færreste forældre, som har overblik<br />

over de tilhørende omkostninger til bil. Og<br />

såfremt transportomkostningerne øges, er det<br />

de færreste, der giver udtryk for, at de vil skille<br />

sig af med bilen.<br />

Savner overordnet myndighed<br />

Der er et hastigt voksende antal eksempler<br />

på tydelig konflikt lokalt mellem infrastrukturplaner<br />

og råstofplaner, for der bliver desværre<br />

ikke udlagt nok råstofområder for det<br />

næste par tiår.<br />

Jeg deler Thomas Rask Jensens synspunkt<br />

om, at vi savner en overordnet myndighed<br />

med pondus til at skære igennem,<br />

når vi efter kommunereformen og amternes<br />

forsvinden kan konstatere, at alt for mange<br />

kommuner afviser at åbne nye råstofområder.<br />

Og det er synd og skam. For det er jo<br />

et paradoks, at vi på den ene side ønsker at<br />

optimere infrastrukturen i vort fælles samfund,<br />

men på den anden side ikke vil tage<br />

de nære ressourcer i brug.<br />

Så hovedkonklusionen i denne historie<br />

må derfor blive, at prisudsvingene på råvarer<br />

til vejbyggeri ikke umiddelbart har indflydelse<br />

på dimensioneringsmetoderne, fordi<br />

de er rummelige og fleksible nok, men at<br />

priserne sammen med nye vigtige parametre<br />

som energi og miljø naturligvis er med til at<br />

udvikle dem.<br />

<<br />

Undersøgelsen er den første af en række undersøgelser,<br />

som ser på forholdet mellem omkostninger<br />

knyttet til transport og børnefamiliers<br />

aktiviteter.<br />

Titel:<br />

” Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers<br />

aktiviteter: TØI rapport nr.<br />

998/2008”, Transportøkonmisk institutt,<br />

2008.(86 sider). ISBN 978-82-480-0943-6<br />

Forfattere: Randi Hjorthol, Liva Vågane og<br />

Åse Nossum<br />

Udgiver:<br />

Transportøkonomisk institutt, Norge, december<br />

2008<br />

Referenter:<br />

Søren Brønchenburg, Vejdirektoratet<br />

Emneord:<br />

Norge, biludgifter, børnefamilier, sociale aktiviteter,<br />

forskning, velfærdsvirkninger erhvervslivets<br />

transporter, miljø


VEJFORUM 2009<br />

Indlæg<br />

Vi imødeser en bred vifte af papers, som kan sikre, at Vejforum 2009 bliver mindst lige så<br />

spændende at deltage i som tidligere år.<br />

Udover de 7 traditionelle hovedoverskrifter, har Faggruppen udpeget 3 temaer, som der meget<br />

gerne modtages forslag til. Det er<br />

Forebyggelse – sundhed og transport<br />

Efter klimakonference 2009<br />

Trafik og Byplanlægning<br />

Har du forslag til indlæg, emner eller andet med interesse for vejsektoren, og du ikke selv ønsker<br />

at fremlægge det, så hjælper faggruppen gerne med at finde en indlægsholder.<br />

Udenlandske indlæg<br />

Vi efterlyser forslag til udenlandske indlægsholdere og indlæg om udenlandske erfaringer.<br />

Giv os et tip, hvis du har et forslag eller en idé.<br />

Workshop<br />

En workshop på Vejforum 2009 handler typisk om et aktuelt emne, hvor der ønskes en diskussion<br />

af viden og erfaringer mellem fagfolk, men hvor der endnu ikke foreligger endelige forskningsog/eller<br />

udviklingsresultater, analyser eller kun få praktiske erfaringer. Til hver workshop knyttes<br />

en facilitator og en faglig ansvarlig for workshoppen.<br />

Udstilling<br />

På Vejforum 2009 er der en udstilling, hvor vejsektorens leverandører har mulighed for at vise<br />

deres specialer frem. Der vil være en faglig sammenhæng mellem udstillingen og det faglige<br />

program.<br />

Faggruppen<br />

Alle indkomne forslag vil blive vurderet af faggruppen, som sammensætter det endelig program.<br />

Vejforum 2009<br />

2.- 3. december 2009, Hotel Nyborg Strand<br />

CALL FOR<br />

PAPERS<br />

indlæg<br />

workshops<br />

udstilling<br />

Alle i vejsektoren indbydes til at komme med forslag til Vejforum 2009<br />

Nu er det tid til indsendelse af papers til VEJFORUM 2009. Alle har mulighed for selv at præsentere et indlæg,<br />

være med til at arrangere en workshop eller ansøge om at udstille.<br />

Gratis deltagelse<br />

For hvert indlæg kan én indlægsholder<br />

deltage gratis én dag. Det sammen gælder<br />

for de faglige koordinatorer for workshops.<br />

Faglige emner:<br />

Vejforvaltning<br />

Planlægning<br />

Projektering<br />

Trafiksikkerhed<br />

Trafik<br />

Anlæg<br />

Vejdrift<br />

Indlægsholderne skal indsende en artikel og<br />

en PowerPoint- eller Keynotepræsentation<br />

senest 16. november 2009. Det skal<br />

sikre, at mødelederne kan tilrettelægge de<br />

enkelte sessioner mest hensigtsmæssigt.<br />

Indsendelse af indlæg, workshop og udstilling<br />

kan kun gøres på www.vejforum.dk<br />

Sidste frist for indsendelse af forslag til<br />

indlæg, workshop og udstilling er den<br />

25. maj 2009.<br />

Flere oplysninger på www.vejforum.dk<br />

eller i Call for Papers folderen.<br />

www.shc.dk


TRAFIKANTINFORMATION OG DyNAMISK SKILTNING<br />

Planlægger for bus, tog og bil<br />

Rejseplanen og Vejdirektoratet er i færd med at implementere en fælles planlægger for bus, tog og<br />

bil baseret på Rejseplanens nuværende system. Som noget helt nyt gør planlæggeren det muligt at<br />

sammenligne en bilrejse med en kollektivrejse i én søgning. Planlæggeren vil også foreslå rejser, hvor<br />

bilen parkeres undervejs, og der skiftes til kollektiv transport (Parkér og Rejs).<br />

16 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

Charlotte Holstrøm.<br />

Vejdirektoratet<br />

ch@vd.dk<br />

Formålet med den nye planlægger er at give<br />

en bedre service til de rejsende, som vil få<br />

mulighed for at sammenligne forskellige rejsemuligheder.<br />

Samtidigt kan planlæggeren<br />

medvirke til en bedre udnyttelse af det samlede<br />

transportsystem ved at vise, at det nogle<br />

gange er hurtigere at rejse med tog og bus<br />

end at køre i bil og dermed motivere bilister<br />

til at skifte til kollektiv transport.<br />

For at kunne give en fair sammenligning<br />

af rejsetider med bil og kollektiv transport<br />

indregnes forsinkelser på baggrund af<br />

trængsel i bilernes rejsetid. Trængselsdata<br />

leveres fra Vejdirektoratet, der har beregnet<br />

trængslen på basis af GPS data fra flåder af<br />

køretøjer.<br />

Baggrund<br />

TRAFIKinfo-samarbejdet i Hovedstadsområdet<br />

gennemførte i 2007 en foranalyse, som<br />

afdækkede potentiale og barrierer i forhold<br />

til at etablere en planlægger på tværs af trafikformerne.<br />

Foranalysen konkluderede, at<br />

det teknisk set ville være muligt at udbygge<br />

rejseplanen.dk med en bilruteplanlægger,<br />

som tilmed ville kunne håndtere Parkér og<br />

Rejs. Ligeledes konkluderede foranalysen, at<br />

det ville være mest hensigtsmæssigt at lave<br />

en landsdækkende løsning fra starten, da<br />

mange af problemstillingerne i Hovedstadsområdet<br />

ikke er væsentligt forskellige fra<br />

problemstillingerne i resten af landet.<br />

Det blev derfor besluttet, at projektet<br />

skulle organiseres som et samarbejde mellem<br />

Vejdirektoratet og Rejseplanen. Fra<br />

2007 til slutningen af 2008 har projektet<br />

kørt som et pilotprojekt, hvor teknikken er<br />

blevet testet, og det er blevet undersøgt om<br />

trængselsdata er af tilstrækkelig kvalitet og<br />

rutevalgene hensigtsmæssige. I slutningen<br />

af 2008 tog Vejdirektoratet og Rejseplanen<br />

den endelige beslutning om, at projektet<br />

skulle gennemføres.<br />

Anvendelse af trængselsoplysninger i beregningen<br />

af rejsetider<br />

For at kunne tage trængslen i betragtning er<br />

der brug for at indsamle data om trængslen<br />

på de danske veje i stort omfang. Dette gør<br />

Vejdirektoratet nu med brug af GPS data fra<br />

flåder af køretøjer, som dækker en stor del<br />

af det danske vejnet. Disse data omregnes til<br />

gennemsnitlige hastigheder for de enkelte<br />

vejstrækninger. Hastighederne beregnes i<br />

første omgang for fire forskellige tidsperioder<br />

på hverdage:<br />

• Morgen myldretiden (6.30 til 9.00)<br />

• Perioden mellem myldretiderne (9.00 til<br />

15.00)<br />

• Eftermiddagsmyldretiden (15.00 til<br />

17.30)<br />

• Aften/nat (17.30 til 6.30).<br />

Rejsetiden varierer mest i myldretiden. Derfor<br />

opdeles datagrundlaget i myldretiderne<br />

i halve timer i det omfang datagrundlaget<br />

tillader det. Hastigheder for weekend og<br />

Figur 1. Viser hvordan den beregnede rejsetid for en typisk rute (Allerød til Dampfærgevej)<br />

varierer med tidspunktet på døgnet.<br />

helligdage beregnes ikke på nuværende tidspunkt,<br />

så her anvendes estimerede hastigheder.<br />

I planlæggeren benyttes Navteq til beregning<br />

af ruten. Navteq opdeler det danske<br />

vejnet i ca. én million segmenter. Med fire<br />

tidsperioder for hvert segment giver det fire<br />

millioner hastigheder, som skal beregnes. I<br />

første omgang har Vejdirektoratet dog valgt<br />

at fokusere på de fire vigtigste vejklasser ud<br />

af Navteq ’s i alt fem vejklasser. De vigtigste<br />

vejklasser er kendetegnet ved mest trafik,


mest trængsel og flest GPS data. Det betyder,<br />

at det er for disse vejklasser, Vejdirektoratet<br />

har de bedste målinger, og også at<br />

for disse vejklasser er behovet for målinger<br />

størst. For de segmenter og tidsperioder,<br />

hvor der mangler data, anvendes estimerede<br />

hastigheder.<br />

Som en del af en bilrute vil der ofte være<br />

søgetid for at finde en parkeringsplads og<br />

omkostninger til selve parkeringen. Det er<br />

dog vanskeligt at opgive nogle forventede<br />

søgetider og parkeringsomkostninger, så i<br />

stedet tilføjes en tekst om, at disse ikke er<br />

indregnet.<br />

Hensigtsmæssigheden af rutevalgene<br />

Bilruteplanlæggere arbejder med algoritmer,<br />

der på få millisekunder kan beregne den<br />

optimale rute mellem to punkter. Beregningerne<br />

skal gå meget hurtigt, uanset om<br />

ruten er mellem to nærtliggende punkter eller<br />

over en længere strækning. Specielt stiller<br />

Parkér og Rejs-løsningen store krav til beregningerne,<br />

da den kræver, at planlæggeren<br />

samtidigt vurderer en lang række forskellige<br />

bilruter til forskellige Parkér og Rejs steder.<br />

Udover skrappe krav til kort beregningstid,<br />

så er der også krav til at ruteforslagene er<br />

hensigtsmæssige.<br />

For at kunne vurdere om bilruteplanlæggerens<br />

rutevalg er hensigtsmæssige, er<br />

der udarbejdet en række test-cases for strækninger,<br />

hvor der er en risiko for, at bilruteplanlæggeren<br />

vil foretage uhensigtsmæssige<br />

rutevalg. Der er taget udgangspunkt i de<br />

ruter, bilruteplanlæggeren bør vælge. Erfaringen<br />

er, at det er en god metode til at<br />

kravspecificere rutevalgene på.<br />

Uanset graden af optimering af algoritmerne<br />

vil der altid være nogle konkrete<br />

tilfælde, hvor rutevalgene er uhensigtsmæssige,<br />

f.eks. at bilisterne ledes forbi skoler eller<br />

gennem mindre landsbyer. Disse enkeltstående<br />

fejl vil blive korrigeret manuelt, når<br />

de rapporteres.<br />

Parkér og rejs<br />

Parkér og Rejs betyder i denne sammenhæng,<br />

at der laves en kombineret bilrute og<br />

kollektiv rejse. Skiftet sker ved, at bilen parkeres<br />

i nærheden af en togstation. Teknisk<br />

er det ikke helt simpelt at kombinere de to<br />

meget forskellige planlæggere til bilruter og<br />

til kollektiv rejse, men leverandøren har allerede<br />

lavet en prototype, der viser, at de kan<br />

løse opgaven.<br />

Da det bliver den første Parkér og Rejsplanlægger<br />

i Danmark, er der heller ikke<br />

nogen erfaring med, hvor meget den bliver<br />

brugt, endsige hvorledes den bliver brugt. I<br />

første omgang laves der en basal planlægger,<br />

hvor brugeren har adgang til minimal funktionalitet.<br />

Hvis behovet viser sig at være til<br />

Figur 2. Den blå rute er beregnet på grundlag<br />

af Navteq´s digitale vejnet, mens den<br />

røde streg i midten er tegnet på grundlag<br />

af KMS nettet.<br />

stede, kan den udvides til ”kys og kør” og<br />

busstoppesteder. Endvidere er den nuværende<br />

planlægger begrænset til kun at vise<br />

én Parkér og Rejs-løsning. En senere version<br />

kan udbygges til at vise en række alternative<br />

Parkér og Rejs muligheder.<br />

Kortgrundlag<br />

Rejseplanen har anvendt Kort og Matrikelstyrelsens<br />

(KMS) kort som baggrundskort<br />

siden starten. Med bilruter bliver der et<br />

langt større behov end tidligere for visning<br />

af kort. Det er derfor nødvendigt, at optimere<br />

visningen af baggrundskortet. En særlig<br />

udfordring har været bilrutedelen, hvor<br />

det har været nødvendigt at anvende Navteq<br />

til beregning af bilruter.<br />

Udfordringen ved at anvende Navteq<br />

til ruteberegning, men stadig anvende<br />

KMS som baggrundskort, er, at der kan<br />

være forskydninger mellem KMS og Navteq’s<br />

geografiske placering af vejene. Test<br />

af KMS og Navteq viser dog overraskende<br />

god overensstemmelse mellem de to korts<br />

placering af vejene. Et eksempel vises i figur<br />

2.<br />

Test af brugergrænseflader<br />

Inden planlæggeren kan gøres tilgængelig<br />

for en offentlig beta-test, skal designet<br />

være helt på plads. Samtidigt skal der udføres<br />

en række brugertest. Nogle af disse<br />

blev udført i marts måned blandt andet på<br />

brugergrænsefladen (figur 3).<br />

Lancering af planlæggeren.<br />

Implementeringen er nu i fuld gang med en<br />

forventet offentlig beta-test i løbet af sommeren<br />

2009. Tidspunktet for overgangen<br />

fra offentlig-beta test til fuld drift er ikke<br />

besluttet endnu, men det forventes at blive i<br />

løbet af efteråret 2009.<br />

<<br />

Figur 3. Eksempel på brugergrænseflade til Rejseplanen, som blev testet i marts måned<br />

2009. De forskellige transportformer sammenlignes på tid, CO 2 udledning og<br />

omkostning.<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 17


TRAFIKANTINFORMATION OG DyNAMISK SKILTNING<br />

18 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

Hvad kan ITS<br />

gøre for København?<br />

I efteråret 2008 udskrev Københavns Kommune en åben international idékonkurrence om, hvordan ITS kan<br />

løse nogle af de store udfordringer inden for trafik, miljø og klima i hovedstaden. Vi modtog 23 spændende<br />

og innovative forslag, hvoraf 7 forslag blev præmieret.<br />

Af Trafikingeniør Nicolai Ryding<br />

Hoegh, Københavns Kommune,<br />

Center for Trafik.<br />

nicols@tmf.kk.dk<br />

I 2015 skal mindst 50% af københavnerne<br />

cykle til arbejde eller uddannelse.<br />

<br />

ITS i byområder.<br />

ITS er ofte omtalt i forbindelse med store<br />

motorvejssystemer, tunneller, rampeanlæg,<br />

betalingsanlæg o.l. Med denne åbne idékonkurrence<br />

ønskede vi at få idéer til, hvordan<br />

ITS kan anvendes i byområder. Vi ønskede<br />

ligeledes at få konkrete forslag til, hvordan<br />

man med ITS kan bidrage til at realisere de<br />

målsætninger, vi har i København inden for<br />

trafik, miljø og klima – såsom at I 2015<br />

skal:<br />

• CO udslippet være reduceret med 20%<br />

2<br />

• mindst 50% af københavnerne cykle til<br />

arbejde eller uddannelse<br />

• antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister<br />

være halveret<br />

• 80% af de københavnske cyklister føle sig<br />

trygge i trafikken<br />

• københavnerne kunne sove i fred for<br />

sundhedsskadelig støj fra gadetrafik, og<br />

alle skoler og daginstitutioner må kun<br />

være udsat for lavt støjniveau fra trafikken<br />

• luften være så ren, at københavnernes<br />

sundhed ikke belastes.<br />

Vi ønskede at udvide vores værktøjskasse, så<br />

den ikke kun indeholder traditionelle tra-


fikale løsninger. Den skal i lige så høj grad<br />

indeholde ITS-værktøjer, der kan anvendes<br />

som mulige løsninger på lige fod med andre<br />

trafiktekniske løsninger. Samtidig håbede<br />

vi på, at konkurrencen ville give os et billede<br />

af, hvor langt branchen er nået inden<br />

for ITS-løsninger i byområder. Vi var dog<br />

klar over, at dette nok ikke ville være stedet,<br />

hvor den ”gale” opfinder ville offentliggøre<br />

sin geniale og indbringende idé.<br />

Konkurrencebetingelser<br />

Det var nyt for os at skulle afholde en idékonkurrence<br />

inden for ITS. Det er højst<br />

sandsynligt ikke prøvet tidligere i Europa<br />

eller Verden. Det var derfor en spændende<br />

proces at opstille kravene og ikke mindst<br />

opstille fornuftige kriterier til at bedømme<br />

forslagene på. I erkendelse af, at ITS spænder<br />

meget vidt, opdelte vi konkurrencen i 2<br />

spor; et konkret spor og et visionært spor.<br />

Det konkrete spor var rettet mod konkrete<br />

og umiddelbart implementerbare ITS-løsninger,<br />

hvor der også kunne påvises dokumenterbare<br />

effekter fra andre byer. Denne<br />

dokumentation kunne være i form af færre<br />

uheld, bedre fremkommelighed eller bedre<br />

Dommerkomitéen bestod af følgende personer:<br />

• Charlotte Vithen, Vejdirektoratet.<br />

• Kurt Markworth, Aalborg Kommune.<br />

• Per Gellert, Movia.<br />

• René Munk Jørgensen, DTU Transport.<br />

• Peter Elsman, Center for Byudvikling, Københavns Kommune.<br />

• Lene Mårtensson, Center for Miljø, Københavns Kommune.<br />

• Niels Tørsløv, Center for Trafik, Københavns Kommune.<br />

• Brian Hansen, Center for Trafik, Københavns Kommune.<br />

• Nicolai Ryding Hoegh, Center for Trafik, Københavns Kom-mune.<br />

Rådgiver for dommerkomitéen: Anders Rody Hansen, Center for Trafik, Københavns<br />

Kommune.<br />

miljø eller klima. Det visionære spor var<br />

rette mod nytænkende og visionære ITSløsninger,<br />

hvor der ikke nødvendigvis<br />

kunne dokumenteres effekter. Her skulle<br />

forslagsstilleren heller ikke nødvendigvis<br />

lade sig begrænse af lovgivningsmæssige<br />

forudsætninger.<br />

Bedømmelse af forslagene<br />

Forslagene skulle afleveres på en A0 planche<br />

samt en beskrivelse af forslaget på max 5 A4<br />

Intet er for småt, intet er for stort...<br />

Hele vores produktion og udlægning<br />

er kvalitet- og miljøcertificeret.<br />

Vi lægger vægt på:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Det er vores overordnede politik<br />

<br />

relevante myndigheder samt det<br />

omgivende samfund at fremstå<br />

som en pålidelig, seriøs og an-<br />

randør<br />

og asfaltproducent.<br />

Vi modtog årets<br />

miljø-pris 2008<br />

<br />

Sjælland tel. 7023 6400<br />

Jylland tel. 8685 1322<br />

sider. Det var på denne baggrund, at forslagene<br />

blev vurderet. Dommerkomitéen blev<br />

sammensat af ansatte i Københavns Kommune<br />

samt af eksterne personer, der arbejder<br />

med ITS dagligt.<br />

Efter første bedømmelse blev der udvalgt<br />

11 forslag til præsentation for dommerkomitéen.<br />

På baggrund af denne præsentation<br />

blev vinderne udvalgt. Der var<br />

præmier til 1. og 2. pladsen i begge spor. 1.<br />

pladserne blev belønnet med 150.000 kr.,<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 19


og 2. pladserne med 50.000 kr. Derudover<br />

var der en pulje på 100.000 kr., som dommerkomitéen<br />

havde mulighed for at præmiere<br />

andre forslag med.<br />

Vinderne<br />

Offentliggørelsen af resultatet fra konkurrence<br />

blev afholdt ved et arrangement i Pressen,<br />

ved Politikens Hus i København d. 29.<br />

januar i år. Resultatet blev:<br />

Det konkrete spor:<br />

1. præmie: Rambøll Danmark A/S. ”Den<br />

mobile rejseplan”. Forslaget handler om,<br />

at man ved brug af kollektiv transport<br />

har sin rejseplan med på mobiltelefonen.<br />

Et overordnet system kan via GPS<br />

i mobiltelefonen følge ens færden og<br />

kan advisere online ved forsinkelser og<br />

andre hændelser, og foreslå en justeret<br />

rejseplan.<br />

2. præmie: Rambøll Danmark A/S. ”Supercykelstier”.<br />

Forslaget indeholder en<br />

række kreative forslag til at forbedre forholdene<br />

for cyklister. Lanelights til at understrege<br />

kommunens cykelgrønbølger,<br />

adaptive signalstyring der prioriterer cyklister<br />

i større grupper, variable tavler med<br />

information om vejrprognoser, busser og<br />

glatføre.<br />

Præmieret med 25.000 kr.: Cowi. ”Grønt<br />

signal for klimaet”. Forslaget lægger op til,<br />

at de vigtigste signalanlæg løbende kalibreres<br />

og justeres i takt med trafikkens udvikling.<br />

Undersøgelser fra Vejdirektoratet har vist, at<br />

dette har store samfundsøkonomiske besparelser.<br />

Samtidig lægges der op til en skarpere<br />

prioritering af trafikarterne.<br />

Præmieret med 25.000 kr.: Cowi. ”Kommunen<br />

holder farten”. Forslaget lægger op<br />

til, at alle kommunens køretøjer udstyres<br />

med ISA (Intelligent Speed Adaption),<br />

som informerer føreren med lys eller lyd,<br />

når hastighedsgrænsen overskrides. Dette<br />

tager toppen af hastighedsoverskridelserne,<br />

hvilket har en positiv effekt på støj,<br />

uheld og forurening. Det fremstiller samtidig<br />

kommunen som et godt eksempel af<br />

følge for andre virksomheder.<br />

Det visionære spor:<br />

1. præmie: Rambøll Danmark A/S. ”Gadens<br />

døgnrytme”. Forslaget lægger op til<br />

en dynamisk gade, hvor realtidsinfo, variable<br />

tavler og variabel kørebaneafmærkning<br />

skal styre og dirigere trafikken til alternative<br />

ruter, når behovet er tilstede. Derved kan<br />

gadens funktion variere hen over døgnet og<br />

tilgodese det aktuelle behov.<br />

20 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

Planche af<br />

”Den mobile<br />

rejseplan”.<br />

Planche af<br />

”Kommunen<br />

holder farten”.<br />

Planche af ”Ecoin”.<br />

Forside på publikation<br />

af de 23 forslag.<br />

2. præmie: Rambøll Danmark<br />

A/S. ”Brug hovedet og spar<br />

op”. Forslaget lægger op til at<br />

præmiere de, der vælger at tage<br />

cyklen til arbejde, ved at stille<br />

en økonomisk fordel i udsigt.<br />

Dette registreres via GPS enheder<br />

indbygget i cykelhjelmen, samt<br />

et system der kan registrerer og<br />

efterbehandle data fra de enkelte<br />

cyklisters kørsler.<br />

Præmieret med 25.000 kr.: Octo<br />

Telematics. ”Ecoin”. Forslaget lægger<br />

op til, at der udstedes en ny virtuel<br />

møntfod ”Ecoin”. Miljørigtig<br />

adfærd belønnes (såsom at bruge<br />

cyklen, bus og tog som transportmiddel)<br />

med den virtuelle valuta, som kan<br />

samles sammen og omsættes til værdier eller<br />

penge.<br />

Vi har lavet en publikation, der kort beskriver<br />

alle de indkomne forslag, samt dommerkomitéens<br />

begrundelse for valg af forslag.<br />

I publikationen findes også en cd-rom<br />

med alle forslagene i deres fulde længde,<br />

samt fotos af alle plancherne. Publikationen<br />

kan rekvireres ved henvendelse til undertegnede.<br />

Derudover kan publikationen samt<br />

materiale på cd-rom downloades fra Københavns<br />

Kommunes hjemmeside, www.<br />

kk.dk/its. Her vil konkurrencebetingelserne<br />

også være at finde.<br />

Hvad nu?<br />

Vi har nu et idekatalog, hvorfra vi<br />

kan vælge at bruge ITS idéer til at<br />

nå vores mål eller løse vores udfordringer.<br />

Men vi er meget opmærksomme<br />

på ikke at lade os forblinde<br />

af de uanede muligheder, der ligger<br />

inden for ITS. Vi mener, det er vigtigt<br />

at holde fokus på, at ITS skal løse<br />

konkrete udfordringer eller hjælpe til at<br />

nå konkrete mål. På den måde vil ITS<br />

kunne konkurrere på lige fod med kendte<br />

løsninger, men i høj grad også udkonkurrere<br />

kendte løsninger.<br />

Vores opgave er nu at videreudvikle og<br />

konkretisere forslagene på en så attraktiv<br />

måde, at der også kommer ressourcer til at<br />

realisere dem. Vi er sikker på, at ITS-løsningerne<br />

vil kunne hjælpe til at nå vores målsætninger<br />

inden for trafik, miljø og klima.<br />


PenTack ®<br />

Godkendt løsning til forsegling af<br />

asfaltbelægninger<br />

Mere end 15 års erfaring<br />

Genskaber bindemidlets<br />

oprindelige egenskaber<br />

Forlænger belægningens<br />

levetid<br />

Kan anvendes på enhver<br />

type asfalt<br />

Polymer modificeret<br />

Økonomisk fordelagtig<br />

Miljøvenlig<br />

Eshacold Danmark A/S<br />

Petersmindevej 6-8 5000 Odense C<br />

Kontakt os for<br />

præsentation og hør<br />

dine fordele<br />

Telefon +45 – 65982790 Telefax +45 - 65982791<br />

21 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 21


TRAFIKANTINFORMATION OG DyNAMISK SKILTNING<br />

22 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

Gadens døgnrytme<br />

1. præmie i Københavns Kommunes<br />

ITS-konkurrence – Det visionære spor<br />

Bedre plads til cyklisterne, mindre CO 2 -udledning og bedre forhold for den kollektive trafik. Det vil være<br />

nogle af resultaterne af en mere fleksibel indretning af Københavns strøggader, der ændrer sig efter<br />

brugernes behov. Virkemidlerne er bl.a. dynamisk skiltning, LED i kørebanen og vrimlefaser.<br />

Af projektleder<br />

Filip Zibrandtsen, Rambøll<br />

flz@ramboll.dk<br />

ingeniør<br />

Jens Richard Olsen, Rambøll<br />

jro@ramboll.dk<br />

I gamle dage var det langsom trafik, der genererede<br />

handelen i de københavnske strøggader.<br />

Færdsel med heste og trækvogne var<br />

det mest udbredte, og senere kom sporvognene<br />

til. I dag er de fleste trafikanter i strøggaderne<br />

hurtigt gennemkørende personbiler<br />

samt busser og varevogne og en stor mængde<br />

cyklister.<br />

Personbilerne giver kun i ringe grad anledning<br />

til handel og sociale møder, hvorimod<br />

cyklister, gående og god kollektiv (bus)<br />

betjening skaber gadeliv og handel. Hvis bilisterne<br />

samtidig får nemt ved at komme af<br />

med bilen i nærheden af strøggaden, bliver<br />

de til fodgængere, og så har man præmisserne<br />

for den gode strøggade i det 21. århundrede.<br />

Fleksible strøggader<br />

Fleksible strøggader betyder, at gadens indretning<br />

tilpasses brugernes forskellige behov<br />

i løbet af et døgn. Generelt set er gaden åben<br />

for busser i rute og cyklister, samt eventuelt<br />

taxier i busbanerne, mens den i særlige<br />

tidsrum er helt eller delvis lukket for privatbilisme.<br />

Ved at gøre strøggaderne fleksible bliver<br />

der plads til hurtige, sikre og kapacitetsstærke<br />

cykel- og busruter til og fra centrum.<br />

Cyklisterne skal forkæles med brede cykel-<br />

stier med f.eks. overhalingsbaner. Det vil<br />

forbedre både trygheden, sikkerheden og<br />

fremkommeligheden for de mange cyklister,<br />

og vil være medvirkende til at flere københavnere<br />

vil benytte den sunde og CO 2 -neutrale<br />

transportform.<br />

Magnet for urbant udeliv<br />

De handlende vil få rådighed over bredere<br />

gangarealer, og der vil være mulighed for<br />

bl.a. udendørsservering ved cafeer og restauranter,<br />

gadeteater og markeder. I det hele


taget vil ophold i gaderummet blive langt<br />

mere attraktivt. Det giver plads til folkelig<br />

udfoldelse, som på Ramblaen i Barcelona eller<br />

Unter den Linden i Berlin. Hvis der samtidig<br />

er gennemtænkte og nyskabende parkeringsmuligheder<br />

i sidegaderne, vil strøggaden<br />

blive en magnet for urbant udeliv.<br />

ITS er værktøjet<br />

Værktøjet til at skabe fleksible strøggader er<br />

intelligent trafikstyring. Med gennemtænkt<br />

og let opfattelig skiltning samt omdirigering<br />

ved hjælp af variable skilte, variabel afmærkning,<br />

vrimlefaser, dynamiske steler og LED<br />

i kørebanen vil de eksisterende strøggader<br />

kunne udvikles. Udstyret i gaden skal sende<br />

signal til bilisternes GPS, så gadens lukketider<br />

kommer ind i apparaterne i realtime.<br />

Det samme skal P-søgesystemet, så bilisterne<br />

også får disse oplysninger i realtime, når de<br />

befinder sig i området.<br />

Længere væk fra strøggaden kan skiltning<br />

i flere niveauer med fordel opsættes,<br />

så bilisterne kan foretage valg af alternativ<br />

rute i god tid. Det reducerer risikoen for, at<br />

alle i sidste øjeblik vælger samme alternative<br />

rute.<br />

Bilerne væk fra strøggaden<br />

Personbiler på gennemtræk er i dag hurtige<br />

maskiner, der giver anledning til utryghed,<br />

uheld, barrierevirkning, støj, udstødning<br />

og kun korte flash af butiksfacader. Derfor<br />

vil privatbilisterne i bestemte tidsrum ledes<br />

gennem de nærliggende parallelle gader<br />

uden strøghandel. Hvis privatbilisten har<br />

ærinde i strøggaden, vil skilte med intelligent<br />

p-henvisning lede bilisten gennem lokalområdet<br />

til en fri P-plads.<br />

I hver ende af strøggaden omdirigeres<br />

bilerne ved hjælp af dynamiske tavler og af-<br />

Den fleksible strøggade giver mere plads til cyklisterne og fodgængere<br />

og åbner for mere liv i gaden med butikker og caféer, der<br />

spreder sig ud på fortovet.<br />

mærkning. Det kombineres med vrimlefaser,<br />

hvor den lette trafik afvikles fra alle retninger<br />

samtidig. Vrimlefaser vil lette overgangen<br />

i mellem den fleksible strøggade og<br />

de tilsluttede traditionelt indrettede gader.<br />

Ensrettedes sidegader<br />

Kørsel på tværs af strøggaden kan tillades generelt<br />

eller i særlige tilfælde for at få en smi-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Vedligeholdelsesfrit Udemiljø<br />

digere afvikling af den parkeringssøgende<br />

trafik og forbedre beboernes muligheder for<br />

at komme til og fra deres ejendom. Nogle af<br />

sidegaderne kan indrettes, så bilisterne må<br />

køre højre ind og højre ud på strøggaden.<br />

For at give bedre mulighed for placering<br />

af de underjordiske P-anlæg, de nødvendige<br />

opmarchbaner til anlæggene og den resterende<br />

terrænparkering vil ensretninger i de<br />

<br />

<br />

BYINVENTAR TERRÆNUDSTYR VEJTILBEHØR<br />

LEGEPLADSREDSKABER<br />

Firma: “G9 Udventar ApS“<br />

Tlf. (+45) 70 23 29 99, Mail. udventar@g9.dk, www.udventar.dk<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 23


nærliggende sidegader vil komme på tale.<br />

Det både forenkler krydsningspunkter og er<br />

pladsbesparende.<br />

Parkering under jorden<br />

Den eksisterende parkering på strøggaden<br />

skal delvist fjernes og erstattes med nedgravet<br />

parkering i automatiske P-anlæg.<br />

Sådanne anlæg med plads til mellem 30 og<br />

50 biler kan placeres for enden af de eksisterende<br />

sidegader op mod strøggaden. Med<br />

et præcist P-henvisningssystem (VMS) til<br />

disse anlæg, vil strøgkunder, der ankommer<br />

i bil, kunne blive dirigeret direkte til et anlæg<br />

med fri pladser. Automatiske P-anlæg er<br />

velegnede til trafikantadfærd i forbindelse<br />

med strøghandel, idet kunderne ankommer<br />

helt tilfældigt og sjældent i klumper. Disse<br />

P-anlæg bør være til glæde for både beboerne<br />

og de handlende på besøg i området.<br />

Dobbeltudnyttelsen er oplagt, da beboerne<br />

Tilmeld dig nu!<br />

VEJ-EU konferencer 2009<br />

Vejens klimakonference<br />

- forvaltning, beredskab & risiko<br />

De praktiske udfordringer i klimatilpasningen<br />

for den danske vejsektor<br />

10. juni<br />

ARoS Aarhus Kunstmuseum<br />

Aros Allé 2<br />

8000 Århus C<br />

24 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

normalt først skal bruge parkeringen om aftenen.<br />

Gadeparkering i sidegaderne bør dog<br />

opretholdes i den udstrækning, det vil være<br />

muligt. Med en veludtænkt parkeringsafgift<br />

vil disse nye anlæg både være en god investering<br />

og et løft til området omkring strøggaden,<br />

fordi en stor mængde biler vil være<br />

gemt væk under jorden.<br />

Cykelparkering bør indrettes på strøggaden<br />

og i mindre omfang i sidegaderne.<br />

Sikker vinder<br />

Dommerne i ITS-konkurrencen beskriver<br />

idéen om fleksible strøggader som både<br />

provokerende og visionær, samtidig med at<br />

den er konkret og implementerbar. Forslaget<br />

sætter fingeren på noget meget aktuelt<br />

i Københavns udvikling og rammer plet i<br />

forhold til Københavns Kommunes trafikpolitiske<br />

målsætninger om flere cyklister og<br />

hurtigere rejsehastighed på cyklen samt re-<br />

Næste stop Rådhuspladsen<br />

- en workshop om parkering<br />

Dilemmaet mellem attraktive byrum og<br />

gode parkeringsforhold<br />

23.-24. september<br />

Radisson SAS Scandinavia Hotel<br />

Amager Boulevard 70<br />

2300 København S<br />

duktion i udledning af CO 2 , færre bilister og<br />

forbedringer af den kollektive trafik. Derfor<br />

bliver forslaget af dommerne betegnet som<br />

en ’sikker vinder’.<br />

Dyr investering – store gevinster<br />

Der skal store investeringer til, før de dobbeltudnyttede<br />

og fleksible strøggader er<br />

en realitet. Det kræver en omdirigering af<br />

privatbilismen vha. dynamisk skiltning og<br />

afmærkning (VMS), renovering af de omkringliggende<br />

lokalgader, der skal anvendes<br />

som adgangsveje til de underjordiske P-anlæg<br />

og ombygning af selve strøggaden på en<br />

række områder. Men der opnås også en lang<br />

række af gevinster:<br />

•<br />

•<br />

Renere luft og mindre støj i strøggaden<br />

netop på de tidspunkter, hvor der er<br />

mange fodgængere<br />

Behagelige gaderum og muligheder for<br />

at bruge gaderummet til f.eks. events og<br />

møder<br />

• Hurtige og sikre cykelforbindelser<br />

• Hurtigere busruter<br />

• Nem parkeringssøgning<br />

• Mindre biltrafik<br />

• Reduktion i udledning af CO2<br />

.<br />

Flere mennesker, heriblandt danske og<br />

udenlandske turister, vil blive tiltrukket af<br />

strøggaden med mere handel og flere oplevelser<br />

til følge.<br />

Investeringen i fleksible strøggader vil<br />

kunne betale sig på lang sigt og gavner både<br />

samfundet, de handelsdrivende og beboerne.<br />

Hvis strøggaderne opleves som rare og<br />

trygge, så opstår bylivet, og det vil en metropol<br />

som København få glæde af – socialt<br />

og økonomisk.<br />

Program og<br />

tilmelding på<br />

www.vej-eu.dk<br />


FRA DEN STORE VERDEN<br />

Afstanden mellem forskning<br />

og praksis kan være stor<br />

Afstanden mellem forskning og praksis kan<br />

være stor. Tal fra Holland, Sverige og Norge<br />

har vist, at antallet af dødsulykker kan reduceres<br />

med op til 80%, hvis den eksisterende<br />

viden udnyttes i større omfang.<br />

Et Hollandsk litteraturstudie har set på sammenhængen<br />

mellem forskning og praksis<br />

inden for trafiksikkerhed. Studiet viser, at<br />

forskningsresultater kun meget sjældent anvendes<br />

direkte. Det hænger blandt andet sammen<br />

med, at der i praksis er mange forskellige<br />

forhold at tage højde for. I det omfang<br />

forskningsresultater anvendes, er det primært<br />

som inspiration i forbindelse med tiltag under<br />

udarbejdelse. Endvidere viser studiet, at videnskabelige<br />

resultater fortrinsvis inddrages, hvis<br />

de passer ind i den linje, der allerede er lagt,<br />

hvis myndighederne selv har rekvireret undersøgelsen,<br />

og hvis resultaterne er nye.<br />

En af de centrale barrierer for anvendelse af<br />

videnskabelige resultater i praksis er, at der er<br />

meget store forskelle mellem det videnskabelige<br />

og praksisorienterede miljø. F.eks. er der<br />

store forskelle i sprogbrug, interesser og belønningssystemer.<br />

Det fører blandt andet til<br />

forskelle mht. formidling af resultater. Ifølge<br />

Colas Danmark A/S - Vejen frem Kontakt: colas@colas.dk Se mere på www.colas.dk<br />

<br />

<br />

<br />

Bedre veje, bedre miljø<br />

Colas Danmark A/S er en af landets<br />

førende asfaltvirksomheder og udfører<br />

anlægs- og vedligeholdelsesarbejder inden<br />

for vejbyggeri og infrastruktur. Vi lever af<br />

at udlægge asfalt, og vi er bevidste om at<br />

passe på miljøet.<br />

Vores miljøhensyn gælder både ved udvinding,<br />

transport og behandling af råmaterialer<br />

og ved produktion, transport og udlægning<br />

af vejmaterialer og asfalt.<br />

Derfor fremstiller og leverer vi miljøvenlige<br />

bindemidler, støjreducerende asfaltbelægninger,<br />

CO 2 -venlig asfalt og genanvender i<br />

videst mulig omfang opbrudt asfalt.<br />

det hollandske studie er en afgørende forudsætning<br />

for anvendelse af forskning i praksis,<br />

at resultaterne er let tilgængelige, og at de er<br />

ledsaget af specifikke og praksisrelaterede konklusioner.<br />

En anden barriere vedrører, hvor meget dem,<br />

der skal bruge forskningen i praksis, ved om<br />

forskning, samt hvilken holdning de har til<br />

forskning. Det fremmer brugen af forskningsresultater,<br />

hvis resultaterne passer til praktikerens<br />

behov, hvis de er i overensstemmelse med<br />

praktikerens holdning, hvis de kommer på et<br />

passende tidspunkt, hvis der er kontakt mellem<br />

forsker og praktiker, hvis praktikeren mener,<br />

at forskeren har et godt ry, og hvis eksterne<br />

evaluatorer kvalitetssikrer resultaterne.<br />

Selve beslutningsprocessen har også betydning<br />

for, hvor stor afstand der er mellem forskning<br />

og praksis. Således har det f.eks. betydning,<br />

hvor centraliseret beslutningsprocessen er, hvor<br />

mange parter der er involveret, om det er et<br />

politisk følsomt område, og hvor stor en indsats<br />

der gøres for at formidle den eksisterende<br />

viden i forbindelse med beslutningsprocessen.<br />

Det er imidlertid uklart, i hvilken udstrækning<br />

disse faktorer udgør en barriere eller fremmer<br />

anvendelsen af forskning i praksis.<br />

Litteraturstudiet afsluttes med den konklusion,<br />

at en forbedret dialog og forventningsafstemning<br />

mellem forskere og praktikere i høj grad<br />

Colas Danmark A/S blev stiftet i 1930 og har som mål at bygge og forbedre<br />

infrastruktur. Virksomheden indgår i Colas Gruppen, en ledende international<br />

virksomhed med 60.000 medarbejdere i 40 forskellige lande.<br />

vil fremme brugen af videnskabelige resultater<br />

i praksis. Det indebærer blandt andet en afklaring<br />

af følgende spørgsmål:<br />

• Hvilke spørgsmål skal forskningen besvare?<br />

• Hvilken anvendelse og præsentation skal<br />

forskningsresultaterne have?<br />

• Hvornår skal forskningsresultaterne være<br />

færdige?<br />

• Hvordan skal forskningsresultaterne kvalitetssikres?<br />

• Hvordan sikres en løbende dialog ved igangværende<br />

forskning?<br />

Titel:<br />

Use of road safety knowledge by policy makers.<br />

Forfatter:<br />

SWOV Institute for Road Safety Research.<br />

Publikation:<br />

Swov Fact sheet, January 2009,<br />

www.swov.nl/uk/.<br />

Referent:<br />

Mette Møller, DTU Transport.<br />

Emneord:<br />

Trafiksikkerhed, Holland, Forskning.<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 25


VEJBELæGNINGER<br />

Forbedring<br />

af vejens bæreevne<br />

ved anvendelse af remix-metoder<br />

Der kan spares mange vejbygningsmaterialer ved første kritisk at gennemgå vejenes tilstand inden valg<br />

af asfaltløsning.<br />

Af Salgs- & kvalitetsdirektør<br />

Niels Christoffersen, Inreco A/S<br />

nc@inreco.dk<br />

Genbrug kan bevare miljøet<br />

Det er op til vor generations politikere og<br />

beslutningstagere at være miljøbevidste. Der<br />

er ikke ubegrænsede mængder af råstoffer<br />

tilstede. Olieprodukter og skærver skal importeres,<br />

der skal anvendes masser af energi<br />

til fremstillingsvirksomhed, samtidig med at<br />

CO 2 udledes i atmosfæren som aldrig før.<br />

Ved at anvende asfaltgenbrug til en del af<br />

sine vejvedligeholdelsesopgaver er man med<br />

til at sikre, at vore fremtidige generationer<br />

kan leve i et sundt og velbevaret miljø.<br />

26 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

Efterfølgende belyses en række faktorer,<br />

der gælder for valg af en remixløsning. Endvidere<br />

beskrives en ny forstærkningsløsning<br />

samtidig med udførelse af Remix Plus.<br />

Eksisterende forhold<br />

Inden der skal udlægges et nyt slidlag ovenpå<br />

et gammelt, udtørret og porøst underlag, er<br />

der en række faktorer, der skal tages stilling<br />

til. Slidlaget skal jo holde i mange år.<br />

Man kan vælge en forudgående reparation<br />

ved bortfræsning af de ødelagte asfaltarealer<br />

og derefter udlægge nye materialer<br />

i bassinet. Ved andre lejligheder vælges en<br />

opretning, eller måske vælges en kombination<br />

af begge.<br />

I alle tilfælde vil reparationsomfanget<br />

udgøre en større omkostning, og er man<br />

Heating af asfaltbelægninger med meget stor dybdevirkning. Det remixede materiale<br />

udlægges varmt i varmt.<br />

i øvrigt sikker på, at man har garderet sig<br />

fuldstændig? Der kan være klæbesvigt imellem<br />

de gamle asfaltlag, hvor skaderne endnu<br />

ikke har vist sig. De kan være skjulte.<br />

Hvad enten man reparerer eller ej, kan<br />

vi se følgerne af dette problem ude på vejene<br />

med sporkøringer, revner og krakeleringer.<br />

Det nye slidlag har ikke den levetid, der var<br />

kalkuleret med – ikke på grund af dårligt<br />

slidlag, men på grund af et dårligt underlag.<br />

Derfor må opgaven være at bringe underlaget<br />

i orden inden udlægning af et nyt<br />

asfaltlag. Afhængig af bæreevne, trafikbelastning,<br />

kantstenslysninger m.v. kan en remixløsning<br />

være en økonomisk og teknisk<br />

god løsning.<br />

Partiel eller hel remix af vejarealet<br />

Man ved, at de største dynamiske forskydningskræfter<br />

ligger ca. 4 cm under en belægningsoverflade.<br />

Da bindemidlet i den<br />

gamle asfaltbelægning er hærdet i tidens løb,<br />

hvorved elasticiteten mindskes, er asfaltmaterialet<br />

ikke i stand til at optage de kræfter,<br />

trafikken afsætter, eller bevægelser der måtte<br />

komme fra ændringer i underbunden.<br />

Når der remixes i 3-4 cm’s dybde, regenereres<br />

belægningen, idet den opvarmes in<br />

situ, opfræses og blandes med nyt bitumen<br />

og 10-20% nye asfaltmaterialer for derefter<br />

at blive genudlagt.<br />

Alt sker i samme arbejdsoperation. Asfaltmaterialerne<br />

er nu blevet omhyllet med<br />

nyt, og stabiliteten er forbedret. Indirekte er<br />

bæreevnen øget. Vejen er blevet nyrenoveret,<br />

og vejprofilet afrettet. Omkostningen<br />

ved partiel remix er kun det halve af traditionel<br />

reparation. Remixes hele vejarealet vil<br />

omkostningen måske være større her og nu,<br />

men på sigt vise sig at være en god disposition.<br />

De remixede belægninger kan nu ligge<br />

uafdækket i mange år. Et senere udlagt asfaltlag<br />

kan tilmed reduceres i lagtykkelse.


Remix Plus<br />

Ved kombination af at remixe et velgradueret<br />

asfaltunderlag og samtidig udlægge et<br />

nyt tyndere asfaltslidlag opnås en betydelig<br />

forøgelse af vejens bæreevne. Hele vejarealet<br />

remixes. Ved processen tilføres kun nyt bitumen<br />

til mixet. Det nyrenoverede materiale<br />

udlægges med et nyt profil, hvorpå det nye<br />

plus-slidlag (min. 35 kg/m 2 nye asfaltmaterialer)<br />

udlægges af en ekstra bagkrop placeret<br />

bagest på maskinen. Materialerne udlægges<br />

varmt i varmt og komprimeres samtidigt.<br />

Plus-slidlagets kvalitet kan vælges efter<br />

trafikbelastning, krævet holdbarhed, drænvirkning<br />

eller som støjreducerende og bliver<br />

individuelt fastsat i laboratoriet.<br />

Ved Remix Plus metoden får man sikkerhed<br />

for, i forhold til et traditionelt 60-70<br />

kg/m 2 slidlag, at underlaget er i orden, så<br />

slidlaget opnår den forventede levetid.<br />

Remix Plus med bindelag<br />

Vi kender udseende af de instabile belægninger.<br />

Sporkøringer og forskydninger er<br />

ofte et resultat af flere tynde asfaltlag udlagt<br />

oven på hinanden (OB, maskinafretning og<br />

PA med max 6 mm materialer). Den indre<br />

stabilitet i asfaltmaterialet kan ikke modstå<br />

de gentagne overkørsler af tunge transporter,<br />

hvilket kræver, at stenskelettet skal styrkes,<br />

og den resulterende bitumenprocent<br />

skal sænkes. Hertil er der udviklet et nyt<br />

remix-produkt.<br />

Processen foregår som tidligere beskrevet,<br />

dog med den tilføjelse at der umiddelbart<br />

foran remixeren udstrøs skærver i en<br />

nøje afpasset mængde. Disse skærver samt<br />

ekstra bitumen blandes sammen med mixet<br />

af den eksisterende belægning. Derved bliver<br />

den gamle belægning omdannet til et<br />

nyt bindelag. Erfaringer har vist, at der typisk<br />

skal tilsættes 25% 8/11 mm skærver for<br />

at omdanne et eksisterende slidlag til et 0/11<br />

mm bindelag.<br />

I samme arbejdsgang er en ustabil belægning<br />

stabiliseret og samtidig afsluttet med<br />

nyt slidlag. Og belægningstykkelsen er kun<br />

forøget med ca. 2 cm (se eksempel 1).<br />

Remix Bindelag<br />

I belægninger, der er sammensat af flere varierende<br />

slidlag og nederst GAB, kan skadesbilledet<br />

være revner, der er slået igennem<br />

lagene på grund af udvaskninger i bærelaget.<br />

Inden slidlagsfornyelse i denne situation vil<br />

de forberedende arbejder med reparationer<br />

have et meget stort omfang og være kostbart.<br />

Der er stor sandsynlighed for, at der<br />

vil være dårlige områder tilbage, som ikke<br />

bliver behandlet.<br />

En remixløsning, hvor man som eksempel<br />

vil skabe et sammenhængende asfaltlag<br />

på 100 mm inklusive ny TBk og nedprioritere<br />

asfaltlagets manglende sammenhæng<br />

herunder, vil i de fleste tilfælde være et rigtig<br />

godt alternativ. Eksemplet skal tilgodese, at<br />

de øverste slidlagsmaterialer bliver opgraderet.<br />

De nye asfaltmaterialer, der tilsættes,<br />

skal være baseret på granitmaterialer og<br />

bindemidlet så blødt som muligt. Derved<br />

opnås større fleksibilitet, og dels forlænges<br />

den samlede levetid. Endelig prioriteres<br />

ekstra klæbning med emulsion mellem det<br />

remixede forstærkningslag og det underliggende<br />

asfaltlag (se eksempel 2).<br />

Vurderinger<br />

Der kommer ofte de indvendinger, at man<br />

med et nyt slidlag på 70-80 kg/m 2 opnår<br />

<br />

<br />

Remixeren har 2 bagkroppe. Ved<br />

Remix Plus udlægges et nyt tyndt<br />

slidlag oven på det remixede.<br />

Der remixes uden, der er etableret<br />

store afspærringer – trafikken er<br />

hurtig på igen.<br />

større bæreevne på grund af tykkere lag.<br />

Faldlods-metoden beskriver, jo tykkere lag,<br />

jo større bæreevne. Men i praksis må man<br />

dog betvivle, hvor megen bærerevne der er<br />

tilbage i et gammelt, udtørret og porøst slidlag.<br />

Og hvad med vedhæftningen mellem<br />

lagene og fugtindholdet i asfaltbelægningen?<br />

De tekniske hjælpeværktøjer skal man<br />

ikke se bort fra, men en alternativ vurdering<br />

i sit valg kan på sigt være et bedre valg, hvor<br />

remix kan blive et supplement til vejvedligeholdelsen.<br />

<<br />

Eksempel 1<br />

Remix 80 kg/m 2 af eksisterende materiale<br />

Tilsætning 20 kg/m 2 nye 8/11 mm skærver<br />

Omlægning 100 kg/m 2 bindelag 0/11 mm<br />

Plus-slidlag 35 kg/m 2 nyt slidlagsmateriale<br />

Nyt bindelag og slidlag, i alt 135 kg/m 2<br />

Eksempel 2<br />

Remix 90 kg/m 2 af eksisterende materiale<br />

Tilsætning 90 kg/m 2 nyt skærve GAB<br />

Omlægning 180 kg/m 2 Remix Bindelag<br />

Afsluttes med 40 kg/m 2 TBk<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 27


TRAFIKANTINFORMATION OG DyNAMISK SKILTNING<br />

Brug hovedet og spar op<br />

2. præmie i Københavns Kommunes<br />

ITS-konkurrence – Det visionære spor<br />

Hvad skal der til for, at endnu flere københavnere stiger op på cyklen, når de skal på arbejde? Bedre<br />

cykelfaciliteter og øget vedligeholdelse af cykelstierne gør det ikke alene. Måske kan et variabelt økonomisk<br />

tilskud ændre trafikanternes adfærd? Jo flere km der cykles – jo flere penge bliver der udbetalt.<br />

28 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

Af Filip Zibrandtsen,<br />

projektchef, Rambøll<br />

flz@ramboll.dk<br />

Michael Dynnweber,<br />

ingeniør, Rambøll<br />

mdy@ramboll.dk<br />

Sundere københavnere, renere luft og mindre<br />

CO 2 -udslip er bare nogle af fordelene<br />

ved af få hovedstadens trafikanter til at tage<br />

cyklen frem for bil, bus eller tog. En cykelhjelm<br />

med indbygget GPS gør det muligt<br />

at registrere, hvor langt vi cykler. Antallet<br />

af km bliver omregnet til kroner og ører<br />

efter en fastsat takst og sættes ind på bankkontoen<br />

én gang om året – eller udløser et<br />

personligt fradrag. Cykelhjelmen øger altså<br />

både sikkerheden og motivationen.<br />

Verdens bedste cykelhovedstad<br />

Det er Københavns Kommunes målsætning<br />

at være verdens bedste cykelhovedstad i<br />

2015. Det betyder bl.a., at 50% af københavnerne<br />

skal cykle til og fra arbejde eller<br />

uddannelse i 2015. For at det kan lykkes,<br />

skal 14% af trafikanterne vælge cyklen som<br />

det primære transportmiddel.<br />

På med hjelmen<br />

For at flytte 14% af bolig-arbejdsture fra<br />

bilen til cyklen kræves en ekstraordinær<br />

indsats. Det er ikke nok at forbedre cykelfaciliteterne<br />

og øge drift og vedligeholdelse<br />

af stinettet.<br />

Et kørselsfradrag/tilskud pr. km til de<br />

trafikanter, der cykler til og fra arbejde eller<br />

uddannelse vil øge motivationen.<br />

Registreringen af kørte km sker via en<br />

GPS indbygget i en særlig cykelhjelm, der<br />

automatisk logger cyklistens rute. Data fra<br />

GPS’en skal efterfølgende uploades til Københavns<br />

Kommune via deres hjemmeside,<br />

hvor de automatisk valideres. For at gøre det<br />

nemt for cyklisterne skal upload af data kun<br />

foretages én gang i måneden. Cyklisterne får<br />

i løbet af året en ekstraordinær udbetaling<br />

afhængig af antal kørte km. Hyppig brug af<br />

hjelmen resulterer altså i en større opsparing<br />

– og samtidig opnås en væsentlig reduktion<br />

af skadesgraden ved et evt. uheld.<br />

Nytænkende og<br />

konkret implementerbart<br />

Idéen blev præmieret af dommerkomitéen,<br />

fordi den er enkel og formår at udnytte<br />

ITS-teknikkens muligheder for at skabe


sammenhæng mellem cyklisternes adfærd<br />

og belønning. En økonomisk kvalificeret<br />

og konkret implementerbar idé lyder det i<br />

dommerbetænkningen.<br />

Ingen misbrug af systemet<br />

Men kan man ikke bare smide cykelhjelmen<br />

på passagersædet i bilen og sidde inde i varmen<br />

hele vejen til arbejde? Der tages højde<br />

for misbrug af systemet ved, at kontrollere<br />

data, der registreres af GPS’en ud fra forskellige<br />

kriterier. Kriterierne kan f.eks. være:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Gennemsnitshastighed og max hastighed<br />

(gennemsnitshastigheden må ikke overstige<br />

25 km/t og der må ikke være registreret<br />

hastigheder over 45 km/t)<br />

Hjuldrejning eller pedalomgange<br />

Lokalisering<br />

Puls eller varme.<br />

Kontrolleringen vil kunne automatiseres, så<br />

der ikke skal afsættes bemanding hos kommunen<br />

til bearbejdning og gennemgang af<br />

data.<br />

Store gevinster<br />

Hvis vi forudsætter, at det økonomiske tilskud<br />

medfører, at 14% flere trafikanter tager<br />

cyklen i stedet for bilen fra deres hjem til deres<br />

arbejde eller uddannelse, er der en række<br />

markante besparelser at hente.<br />

Den øgede brug af cykelhjelm vil medføre<br />

en reducering af skadesgraden ved<br />

uheld, som vil betyde en besparelse i sundhedsvæsenet<br />

på 45 mio. om året. Den mindre<br />

skadesgrad vil ligeledes betyde en reduktion<br />

af fraværsdage på 43.000 dage pr. år,<br />

hvilket vil give en besparelse i produktionstab<br />

på 117 mio. om året. Cykelturene vil<br />

også øge københavnernes generelle sundhed<br />

og give 46.000 ekstra leveår, mens miljøet<br />

vil blive markant forbedret med 5.900 ton<br />

sparet CO 2 .<br />

Tallene er baseret på beløb fra cykelregnskabet<br />

2006 for Københavns Kommune. Vi<br />

har vurderet, at bolig-arbejds-trafikken udgør<br />

en tredjedel af den samlede transport i<br />

Københavns Kommune. Med turlængder<br />

for cykel på 4 km giver det en forøgelse af<br />

transporten på cykel med ca. 85.000 km. pr.<br />

dag. Det betyder samtidigt, at der vil blive<br />

kørt 77.000 færre km i bil pr. dag, hvilket<br />

medfører færre emissioner og mindre støjgener.<br />

Københavns Kommune opnår som sidegevinst<br />

en databank med alle de uploadede<br />

data fra GPS’erne. Disse data kan benyttes<br />

til at skabe overblik over cykelflowet i byen<br />

samt forbedre faciliteterne for cyklisterne på<br />

lokaliteter med stor trængsel. På baggrund<br />

af data kan der ligeledes laves et sundhedsbarometer,<br />

som viser sparet CO 2 samt antallet<br />

af kørte km og forbrændte kalorier.<br />

Pilotprojekt<br />

For at undersøge, hvordan data bedst indsamles<br />

og håndteres, er det nødvendigt med<br />

at gennemføre et pilotprojekt. Pilotprojektet<br />

kan f.eks. indebære, at 500 udvalgte hjem<br />

vil få en cykelhjelm samt GPS-logger stillet<br />

til rådighed. Der skal desuden udvikles et<br />

interface til Københavns Kommunes hjemmeside,<br />

hvor man via sit cpr-nr. får adgang<br />

til at uploade data.<br />

Det er også nødvendigt med en analyse,<br />

der afdækker, hvor stort et fradrag/tilskud<br />

der skal til, for at trafikanterne skifter bilen<br />

ud med cyklen som deres primære transportmiddel<br />

til og fra arbejde eller uddannelse.<br />

Viser pilotprojektet, at det er muligt via<br />

det økonomiske incitament at flytte et ac-<br />

En særlig cykelhjelm med indbygget<br />

GPS registrerer antal cyklede km og<br />

udløser en økonomisk gevinst til cyklisten.<br />

ceptabelt antal trafikanter fra bil til cykel,<br />

skal der gennem en producent udvikles en<br />

integreret løsning med hjelm og GPS-logger.<br />

Denne udvikling kan helt eller delvist finansieres<br />

af producenten, som får et betragteligt,<br />

potentielt kundegrundlag. Trafikanter,<br />

som ønsker at benytte sig af tilbuddet, skal<br />

selv investere i hjelmen, evt. med tilskud fra<br />

Københavns Kommune.<br />

2 kroner pr. kilometer?<br />

Forslagets effekt er begrænset af, hvilken<br />

km-sats trafikanten som minimum accepterer<br />

for at skifte bilen ud med cyklen. Derfor<br />

har vi udarbejdet et samfundsmæssigt<br />

overslag over besparelser pr. km. Tallene er<br />

baseret på cykelregnskabet 2006 for Københavns<br />

Kommune. Besparelserne er udregnet<br />

på basis af eksisterende kørte km på cykel<br />

til og fra arbejde eller uddannelse samt de<br />

fremtidige kørte km hos de 14%, der skifter<br />

fra bil til cykel:<br />

• Besparelse i sundhedsvæsen og produktionstab<br />

1,45 kr. pr. km<br />

• Besparelse i emissioner (mindre bilkørsel)<br />

0,42 kr. pr. km<br />

I tallene er ikke medregnet den besparelse,<br />

der opnås ved øget brug af cykelhjelm, vores<br />

foreløbige vurdering er derfor, at et fradrag/<br />

tilskud på 2,00 kr. pr. km. vil være udgiftsneutral<br />

for Københavns Kommune.<br />

Hvis man som potentiel cyklist har 5<br />

km til arbejde og cykler hver dag i f.eks.<br />

45 uger om året vil det give et tilskud på<br />

ca. 4.500 kr. pr. år. Hertil kommer de sparede<br />

benzinudgifter. Mon ikke det kan få en<br />

københavner eller to til at lade bilnøglerne<br />

ligge i lommen?<br />

<<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 29


TRAFIKANTINFORMATION OG DyNAMISK SKILTNING<br />

Vejdirektoratets testsite<br />

Erfaringer fra de første test<br />

I foråret 2008 blev testsitet brugt for første<br />

gang, og det som led i en ny procedure for<br />

indkøb af trafikdetektorer. Baggrunden herfor<br />

var erfaringerne fra trafikledelsessystemerne<br />

på Motorring 3 og Køge Bugt Motorvejen,<br />

hvor det har vist sig, at det med en<br />

normal udbudsprocedure er svært at sikre, at<br />

valget af detektorer er optimalt i forhold til<br />

de betingelser, hvorunder detektorerne skal<br />

anvendes. Dette og indretningen af testsitet<br />

er beskrevet i en tidligere artikel.<br />

Vejdirektoratet vil bl.a. benytte testsitet<br />

til at afprøve nye og eksisterende detektorteknologier<br />

og indgå rammeaftaler med leverandører.<br />

På denne måde får Vejdirektoratet,<br />

30 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

– de første erfaringer<br />

Vejdirektoratet etablerede i 2008 en testsite på Hillerødmotorvejen for at afprøve udstyr til trafikmålinger.<br />

Siden er testsitet taget i brug, og resultater fra den første anvendelse vil i år blive taget i praktisk brug<br />

på Motorring 3.<br />

åke Egemalm,<br />

Vejdirektoratet<br />

aag@vd.dk<br />

Figur 1. Vurdering af detektorer.<br />

inden en detektor indkøbes og tages i brug,<br />

kendskab til performance, kalibreringsbehov,<br />

vejrbestandighed, og naturligvis også et<br />

mål for detektorens nøjagtighed til at måle<br />

forskellige trafikparametre. Vejdirektoratet<br />

skaber sig overblik over, hvilke detektortyper<br />

der egner sig bedst til konkrete opgaver<br />

og får klargjort aftalegrundlaget for anskaffelsen.<br />

I foråret 2008 valgte Vejdirektoratet at<br />

udbyde en rammekontrakt for levering af<br />

detektorer. Potentielle tilbudsgivere havde<br />

mulighed for at ansøge om prækvalifikation<br />

som leverandører af specifikke detektorer.<br />

Prækvalificerede tilbudsgivere blev derefter<br />

opfordret til at afprøve de mest lovende detektorer.<br />

Et af kriterierne var, at de detektorenheder,<br />

som skulle tilbydes, måtte bevise<br />

deres målenøjagtighed på testsiten under<br />

specificerede betingelser. Efter godkendt<br />

test ville tilbudsgivere kunne tilbyde levering<br />

af detektorer, og kontrakter blev givet<br />

til den tilbudsgiver, der havde det bedste tilbud<br />

vurderet efter det ”økonomisk mest fordelagtige”<br />

tilbud. På denne måde blev flere<br />

detektorer udvalgt til forskellige anvendelser.<br />

En type vil nu blive brugt på Motorring<br />

3 til at dække det nye kørespor.<br />

I testen var flere teknologier og leverandører<br />

repræsenteret. Teknologierne var<br />

radardetektorer, videodetektering, infrarød<br />

detektering og ultralyd. Testen blev foretaget<br />

over 2 måneder og elleve forskellige detektorer<br />

blev testet. Hver detektors måleresultater<br />

blev derefter sammenlignet mod to<br />

målereferencer. Detektorerne blev vurderet i<br />

forhold til minimumskravene vist i figur 1.<br />

Datavurdering<br />

Den statistiske metode, som anvendes til<br />

evaluering af detektordata, er baseret på, at<br />

der benyttes 2 uafhængige referencer. Dette<br />

skal sikre, at referencegrundlaget overhovedet<br />

er retvisende, samt skal bruges til at<br />

fastlægge den margin, som resultatet fra den<br />

konkret undersøgte detektor skal holdes op<br />

imod.<br />

Særlige bemærkninger fra den første test<br />

som kan noteres:<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Antalstællingerne viste noget større afvi-<br />

gelser end forventet ift. minimumskrav –<br />

måske var minimumskravene for høje?<br />

Hastighed (minutgennemsnit) overholdt<br />

minimumskravene ganske godt.<br />

Samme type af detektor, fra forskellige leverandører,<br />

gav store forskelle i resultatet!<br />

Vurdering af første anvendelse<br />

og justeringer<br />

I løbet af efteråret og vinteren er der blevet<br />

foretaget nogle tilføjelser og justeringer på<br />

testsitet. Der er blevet opsat yderligere et<br />

kamera for at kunne lave en mere detaljeret<br />

analyse af trafikprocessen bl.a. med henblik<br />

på at forbedre referencegrundlaget. Der har<br />

også været fokus på at opnå en forbedret rutine<br />

med hensyn til styring af dataindsamlingen.<br />

Data fra detektorer, der testes, bliver<br />

så gemt automatisk i en fælles database i<br />

Vejdirektoratet, hvor data er let tilgængelige<br />

for efterfølgende analyse.


Anvendelse i 2009<br />

På grundlag af de behov, der forventes i<br />

forbindelse med fremtidige trafikledelsessystemer<br />

og den generelle teknologiske udvikling,<br />

har Vejdirektoratet udvalgt en række<br />

detektorer, der skal afprøves på testsitet i<br />

2009. De udvalgte detektorer baserer sig på<br />

anvendelse af magnetfelt, lysstråle og infrarød<br />

kamerateknik. Disse tests er planlagt til<br />

at starte i maj måned 2009.<br />

Plan for fremtiden<br />

Vejdirektoratets formål med testsitet er at<br />

få viden om nyt trafikmåleudstyr og ny tek-<br />

Vejdirektoratet uddeler en gang årligt Vejprisen<br />

som et led i Vejdirektoratets Strategi<br />

for Smukke Veje.<br />

Når Vejdirektoratet uddeler en årlig<br />

vejpris, er det med det formål at sætte fokus<br />

på den måde, vi i Danmark vælger<br />

at indrette vejens rum på. De er f.eks. de<br />

elementer, vi bygger ind i vejen, den belysning<br />

vi vælger, livet der opstår omkring<br />

vejene, og den oplevelse vi som trafikanter<br />

får ved at bevæge os på vejen. Vejene<br />

og deres elementer er en dynamisk faktor,<br />

som nok er afledt af en<br />

samfundsmæssig udvikling – men som<br />

samtidig er med til at udvikle samfundet<br />

og sætte sit præg på dette.<br />

Vejprisjuryens medlemmer kan ses på<br />

www.vd.dk – juryen har netop haft møde<br />

for at diskutere årets tema for uddeling af<br />

Vejpris 2009.<br />

Tema for årets Vejpris 2009:<br />

DEN REKREATIVE VEj<br />

Klassiske vejanlæg betragtes ofte som en<br />

teknisk installation, som derudover kan<br />

have arkitektoniske kvaliteter, men i det<br />

klassiske vejanlæg er funktionen alene<br />

knyttet til transport.<br />

nologi, der skal anvendes i Vejdirektoratets<br />

trafikledelsessystemer. Forskellige typer af<br />

detektorer testes i et virkeligt trafikmiljø for<br />

at finde de bedst egnede. Det skal sikre kvaliteten<br />

af de data, som danner grundlag for<br />

at styre trafikken og give trafikanterne rigtig<br />

information.<br />

Testsitet er ikke er rettet mod en egentlig<br />

certificering af udstyr og lignende aktiviteter.<br />

Vejdirektoratet vil derimod bruge testsiten<br />

til at indsamle erfaringer med konkret<br />

praktisk anvendelse af udstyr forud for store<br />

indkøb, således at der kan vælges det udstyr,<br />

der egner sig bedst til konkrete opgaver.<br />

Vejprisen 2009<br />

Af Chefarkitekt Ulla Egebjerg,<br />

Vejdirektoratet<br />

ue@vd.dk<br />

Vejprisjuryen efterlyser gode eksempler<br />

på vejprojekter, hvor flere funktioner<br />

end kun det transportmæssige indgår.<br />

Der tænkes ikke på den egentlige gågade<br />

i byerne, men der tænkes på ”vejen<br />

i et bredere felt”. Det multifunktionelle<br />

vejanlæg, der skal fungere sammen med<br />

trafik.<br />

Eksempelvis tænkes på vejen i samspil<br />

med pladsdannelser, større og mindre<br />

sportsanlæg, leg, parkstrøg, men også<br />

andre funktioner. Der søges efter gode<br />

eksempler på vejen som en hybrid, det<br />

anlæg, hvor vejen indgår som en naturlig<br />

del af et område, men ikke virker som en<br />

barriere. Et projekt, hvor det er åbenlyst,<br />

at der har været et godt fagligt tværsektorielt<br />

samspil. Der kan både være tale om<br />

et ombygget og renoveret anlæg, men<br />

også et nyt anlæg.<br />

Vejprisen 2008 gik til Fredericia Kommune<br />

Vejdirektoratet er undervejs med en strategi,<br />

som indeholder retningslinjer for testsitens<br />

brug og prioriteter og en strategisk plan for<br />

den fremtidige anvendelse.<br />

<<br />

Derfor søges fortrinsvis projekter, der<br />

enten er gennemførte eller er under etablering.<br />

Forslag bilagt materiale og begrundelse<br />

bedes sendt til juryens sekretariat<br />

Vejdirektoratet<br />

Att: Chefarkitekt<br />

Ulla Egebjerg<br />

Niels juels Gade 13<br />

Postboks 9018<br />

1022 København K.<br />

hvortil eventuelle spørgsmål kan rettes,<br />

tlf. 7244 3638 – e-mail: ue@vd.dk<br />

Frist for indkomne forslag er torsdag<br />

den 4. juni 2009<br />

<<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 31


TRAFIKANTINFORMATION OG DyNAMISK SKILTNING<br />

Den mobile rejseplan<br />

Af Filip Zibrandtsen,<br />

projektchef, Rambøll<br />

flz@ramboll.dk<br />

Jacob Deichmann,<br />

arkitekt, Rambøll<br />

jpd@ramboll.dk<br />

Du sidder i bussen – måske er du på vej til<br />

arbejde. Du skal skifte til S-toget, men da<br />

du står af og kommer ned på stationen, er<br />

toget forsinket. Hvis du havde fået besked,<br />

mens du sad i bussen, kunne du måske være<br />

blevet siddende og senere have skiftet til en<br />

anden forbindelse.<br />

Ta’ den elektroniske rejseplan<br />

med i tasken<br />

Der findes allerede nu teknik, der kan sørge<br />

for, at enhver rejsende får alle de informationer,<br />

der er relevante for netop hans eller hendes<br />

rejse. Det vil forbedre både den enkelte<br />

rejse og den generelle tilfredshed blandt de<br />

kollektivt rejsende.<br />

Systemet er designet, så det ikke alene<br />

giver den rejsende et forslag til en rejseplan,<br />

men også holder øje med uregelmæssigheder<br />

og giver besked, hvis det undervejs bedre<br />

kan betale sig at vælge end anden rute end<br />

32 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

1. præmie i Københavns Kommunes<br />

ITS-konkurrence – Det konkrete spor<br />

Med den mobile rejseplan får kollektivrejsende et informationsniveau på højde med den bedste GPS i<br />

bilen. Idéen er at samle og forbedre de eksisterende trafikinformationssystemer om kollektiv trafik til ét<br />

samlet system, der bl.a. kan sende informationerne til mobiltelefonen.<br />

Et centralt trafikledelsescenter samler alle<br />

tilgængelige informationer om metro, tog<br />

og bus og sender oplysningerne til rejsendes<br />

mobiltelefon undervejs på rejsen.


I den mobile rejseplan kan en ruteplan<br />

planlægges i en kombination mellem kollektiv<br />

trafik kombineres med egen bil eller<br />

cykel.<br />

normalt: Den rejsende tager simpelthen rejseplanen<br />

med sig.<br />

Sådan fungerer systemet<br />

Inden den rejsende skal af sted hjemmefra,<br />

går han på sin pc, hvor hans daglige boligarbejdsstedsrejse<br />

er fast indkodet sammen<br />

med f.eks. et fast mødetidspunkt. Rejseplanen<br />

vil så tilbyde ham en række forskellige<br />

rejsemuligheder, som han så skal vælge en<br />

af. Denne rejse overføres med bluetooth til<br />

hans mobiltelefon og til et centralt trafikledelsescenter,<br />

der registrerer, at han er på vej<br />

og holder øje med rejsens forløb. Han bestiller<br />

så at sige en bestemt rejse.<br />

Det centrale trafikledelsescenter samler<br />

alle tilgængelige informationer om metro,<br />

tog og bus og sender oplysningerne til den<br />

rejsendes pc’er ved rejsens udgangspunkt og<br />

til hans mobiltelefon undervejs på rejsen.<br />

Som udgangspunkt anvendes en almindelig<br />

mobiltelefon.<br />

Hvis mobiltelefonen er udstyret med<br />

GPS, kan der opnås et højere serviceniveau,<br />

idet systemet også kan holde øje med om<br />

den rejsende kommer til at køre for langt<br />

eller er nødt til at ændre sin rejse, og kan<br />

reagere på det. Med talesyntese kan systemet<br />

indrettes, så det også kan anvendes af blinde<br />

og svagtseende.<br />

På rejsen<br />

Undervejs på rejsen sørger systemet for, at<br />

den rejsende kun får de informationer, der<br />

er relevante for netop ham. Rejsen kan forløbe<br />

på to måder.<br />

Rejsen forløber som planlagt<br />

Her giver systemet besked om, hvor og<br />

hvornår den rejsende skal stå af, hvilket<br />

transportmiddel han skal skifte til, hvor det<br />

holder, og hvor lang tid der er til det afgår<br />

m.m.<br />

Der sker ændringer undervejs<br />

Systemet kommer med forslag til en alternativ<br />

rute. Hvis f.eks. den rejsende normalt<br />

skifter tog på Ryparken Station, men dette<br />

tog er aflyst eller forsinket, kan systemet i<br />

stedet foreslå at fortsætte til Svanemøllen<br />

Station og tage f.eks. linje 4A til Nørreport<br />

Station. På den måde sørger systemet for, at<br />

rejsetiden bliver så kort som mulig, selvom<br />

der er forsinkelser eller ændringer undervejs.<br />

Hvis der ikke findes en alternativ hurtigere<br />

rute, får den rejsende at vide, hvor meget<br />

han vil blive forsinket og hvorfor. Han<br />

får oplysningen lige så snart uregelmæssigheden<br />

er kendt, så han kan give besked med<br />

det samme til f.eks. kolleger eller andre, han<br />

skal mødes med.<br />

Udbygningsmuligheder<br />

I et større perspektiv kan systemet tænkes<br />

kombineret med nogle af de andre løsninger,<br />

der allerede nu arbejdes med, såsom<br />

valg mellem forskellige transportmidler, oplysning<br />

om pris og CO 2 -forbrug m.m.<br />

Hvis den rejsende er fast ”abonnent” på<br />

en bestemt rejse, kan systemet flere timer inden<br />

afgang desuden oplyse ham om kendte<br />

uregelmæssigheder (f.eks. vej- eller sporarbejder)<br />

og anbefale ham at tage af sted før<br />

eller senere.<br />

Gratis service for brugerne<br />

Bedre information vil gøre det lettere og<br />

mere attraktivt at benytte kollektiv trafik.<br />

Ved evt. forsinkelser eller ændringer minimeres<br />

generne for de rejsende, som også<br />

generelt bliver mindre stressede, fordi de<br />

får årsagen til eventuelle problemer oplyst<br />

og får en prognose for, hvor meget deres<br />

rejsetid er forlænget. Idéen indeholder ikke<br />

direkte indtægter, men er foreslået som en<br />

gratis service for brugerne. Til gengæld vil<br />

der være indirekte indtægter i form af flere<br />

passagerer og dermed øgede billetindtægter.<br />

En idé med stort potentiale<br />

Idéen præmieres af dommerkomitéen for<br />

bl.a. at demonstrere ITS-virkemidlernes<br />

potentielle effekt på et meget vigtigt og vanskeligt<br />

område i det kollektive trafiktilbud.<br />

Dommerne synes, at forslaget har stort potentiale<br />

til at forbedre servicen i den kollektive<br />

trafik og vil kunne fungere som spydspids<br />

for at skabe nye samarbejdsformer<br />

mellem bus, Metro, S-tog og regionaltog<br />

med Københavns Kommune som central<br />

aktør.<br />

Pilotprojekt<br />

Systemet kan forankres hos Rejseplanen og<br />

afprøves i et pilotprojekt, hvor Rejseplanens<br />

oplysninger kobles med realtidsinformation<br />

fra f.eks. MOVIA. Samtidig skal selve beregningssystemet<br />

til løbende beregning af<br />

ruter sammenholdt med GPS-lokalisering<br />

udvikles og afprøves med et mindre antal<br />

testpersoner. I de følgende år kan systemet<br />

udvides til at omfatte alle kollektive trafikmidler<br />

og være tilgængeligt for alle.<br />

<<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 33


VEJBELæGNINGER<br />

Figur 1. Toplaget fræses af og køres bort. Figur 2. Bundlaget renses ved spuling og opsugning af vand og løst materiale.<br />

Forsøget på Øster Søgade<br />

I 1999 begyndte et forsøg på Øster Søgade i<br />

København. Målet var at afprøve støjreduktion<br />

og holdbarhed for tre typer to-lags drænasfalt.<br />

To-lags drænasfalt har et bundlag af<br />

drænasfalt med stor stenstørrelse (16 eller<br />

22 mm) og et øvre toplag af drænasfalt med<br />

mindre stenstørrelse (5 eller 8 mm). Dette<br />

sikrer et lavt niveau af trafikstøj, idet både<br />

motorstøj og dæk/vejbanestøj reduceres.<br />

Der blev udført tre forsøgsstrækninger med<br />

drænasfalt, DA, og en referencestrækning<br />

med tæt asfaltbeton, AB 8t. To forsøgsstrækninger<br />

blev udført med 5 mm maks.<br />

stenstørrelse i toplaget, og en strækning blev<br />

udført med 8 mm maks. stenstørrelse. Det<br />

indbyggede hulrum var 24% og 26% for<br />

DA 5 toplagene og 26% for DA 8 toplaget.<br />

De høje hulrum skulle forsinke tilstopning<br />

34 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

Støjreduktion<br />

- drænasfalt får nyt toplag<br />

Der har siden 1999 været støjreducerende to-lags drænasfalt på Øster Søgade i København. Hulrummene<br />

i forsøgsbelægningernes toplag er gradvist blevet stoppet til, og støjreduktionen er således gradvist<br />

forsvundet. I 2007 fik belægningerne udskiftet det øverste lag med et nyt lag drænasfalt. Derved blev<br />

den støjreducerende virkning næsten, som da belægningen var ny.<br />

Jørgen Kragh, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut<br />

kragh@vd.dk<br />

Jørn Bank Andersen, NCC Roads A/S<br />

jba@ncc.dk<br />

Figur 3. Det nye toplag lægges ud. Figur 4. Det nye toplag af drænasfalt DA 8<br />

på det gamle bundlag af DA 16.<br />

af toplagene. På grund af de høje hulrum<br />

i drænasfalten skal der anvendes polymermodificeret<br />

bitumen (PmB) for at mindske<br />

bitumenhærdningen og fastholde stenene i<br />

drænasfaltens overflade.<br />

I byområder med langsomt kørende<br />

trafik sker der løbende en tilstopning med<br />

vejsnavs af hulrummene i det øverste drænasfaltlag,<br />

idet ”suget” fra bilernes dæk ikke er<br />

tilstrækkeligt til at holde hulrummene åbne.<br />

Ved jævnligt at rense overfladen håbede<br />

man at undgå, at hulrummene i de øverste<br />

drænasfaltlag stoppede til. Denne rensning<br />

kunne dog ikke forhindre, at toplagene med<br />

5 mm maks. stenstørrelse stoppede til efter<br />

ca. 5 års forløb.<br />

Belægningerne og resultaterne fra de<br />

første år er beskrevet i [1] - [2]. De senest<br />

publicerede resultater findes i [3], og en<br />

oversigt over resultater af ”Øster Søgadeforsøget”<br />

opnået i tiden indtil udskiftningen<br />

af toplaget findes i [4].


Udskiftning af toplaget<br />

Ud over tilstopning af hulrummene i toplagene<br />

med 5 mm maks. kornstørrelse skete<br />

der i 2004 et begyndende stentab på disse<br />

strækninger. Selvom strækningen med 8<br />

mm maks. kornstørrelse i toplaget ikke viste<br />

tegn på stentab, blev det i 2005 besluttet at<br />

forsegle hele strækningen med bitumenemulsion.<br />

To år senere besluttede Københavns<br />

Kommune at udskifte det øverste lag drænasfalt<br />

med et nyt toplag af drænasfalt med 8<br />

mm maks. kornstørrelse. Denne udskiftning<br />

var en forudsætning i projektet, idet man<br />

ved projektets begyndelse i 1999 regnede<br />

med, at belægningernes ”støjmæssige leve-<br />

tid” var 7 - 8 år. I de økonomiske sammenligninger<br />

af virkemidler til støjdæmpning<br />

(drænasfalt, støjskærme og facadeisolering),<br />

der blev foretaget i Danmarks Transportforsknings<br />

rapport [3], var forudsætningen<br />

også en levetid for det øverste drænasfaltlag<br />

på 7 - 8 år.<br />

Udskiftning af toplaget blev udført i<br />

pinsen 2007. 1. pinsedag bortfræsede NCC<br />

Roads A/S det øverste lag drænasfalt, se figur<br />

1. Der blev brugt både 2 m og 0,5 m<br />

fræserudstyr. Efter fræsningen blev overfladen<br />

rengjort, først med alm. feje-sugeudstyr<br />

og herefter blev der foretaget en rensning af<br />

den fræsede overflade med spuling under<br />

højt tryk og opsugning af vand og tilbageværende<br />

løst materiale, se figur 2. 1. pinsedag<br />

sluttede med udsprøjtning af et tyndt<br />

klæbelag, der ikke lukkede hulrummene i<br />

bundlaget. 2. pinsedag blev det nye toplag<br />

med 8 mm maks. kornstørrelse og et højmodificeret<br />

PmB bindemiddel udført. Udlægningen<br />

blev foretaget i hver kørebane for<br />

sig, og komprimeringen blev foretaget med<br />

en 9 tons tromle uden vibration. Det nye<br />

toplag havde, som det gamle, et indbygget<br />

hulrum på 26%. figur 3 og figur 4 viser det<br />

nye toplag udlagt på det gamle bundlag.<br />

Resultater af støjmålingerne<br />

Resultaterne af støjmålingerne findes i [3].<br />

Figur 5 viser støjniveauet målt, når en personbil<br />

kører forbi med 50 km/h i 7,5 m afstand<br />

fra målemikrofonen. Niveauerne øges<br />

<br />

<br />

Figur 5. Støjniveauet forøges gradvist indtil<br />

toplaget bliver udskiftet i 2007.<br />

Figur 6. Støjreduktion i forhold til referencebelægningen<br />

AB 8t. Den aftog til toplaget<br />

blev udskiftet. Derefter var støjdæmpningen<br />

igen som ved de nye drænasfalter.<br />

Figur 7. Støjreduktion i forhold til referencen<br />

i Nord2000. Den ny AB 8t gav 2 dB<br />

reduktion.<br />

<br />

med tiden. Ved referencestrækningen med 3<br />

dB i løbet af de første ni år af belægningens<br />

levetid, ved drænasfalterne med mellem 7<br />

dB og 9 dB fra belægningen var ny til toplaget<br />

blev udskiftet.<br />

Efter udskiftning af toplaget i 2007 var<br />

støjniveauerne op til 6 dB lavere end før udskiftningen.<br />

Ved strækning II blev der ikke<br />

målt en væsentlig forbedring efter udskift-<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 35


ningen, men resultatet af målingen et år senere<br />

tyder på en fejl ved målingen i 2007.<br />

Støjreduktionen er vist i figur 6, udtrykt<br />

som forskellen mellem niveauet ved referencebelægningen<br />

og niveauet ved drænasfalten<br />

målt samme år. Den oprindelige støjreduktion<br />

på mellem 4,5 dB og 6,5 dB var praktisk<br />

taget forsvundet efter de knapt 8 år.<br />

Figur 7 viser støjreduktionen udtrykt<br />

som forskellen mellem de målte støjniveauer<br />

og en fast referenceværdi på 71.8<br />

dB. Det er udgangspunktet for beregninger<br />

med Nord2000, den nye nordiske beregningsmetode<br />

for støj fra vejtrafik, og svarer<br />

til niveauet ved en 8-9 år gammel belægning<br />

af AB 11t, asfaltbeton med 11 mm maks.<br />

kornstørrelse. Støjreduktionen ved de nye<br />

drænasfalter var mellem 7 og 9 dB udtrykt<br />

på denne måde. Ved den nye referencestrækning<br />

med AB 8t var støjreduktionen<br />

godt 2 dB.<br />

Ved sammenligning af støjniveauer, målt<br />

efter at det nye toplag var udlagt, med resultater<br />

af tidligere målinger bør man huske, at<br />

på strækning II og III blev det oprindelige<br />

toplag med 2/5 mm korn erstattet af et toplag<br />

med 5/8 mm korn.<br />

Konklusioner<br />

På nuværende tidspunkt konkluderer vi, at<br />

• overfladehulrummene i et toplag af drænasfalt<br />

med 5 mm maks. kornstørrelse<br />

ikke kan bevares ved højtryksspuling<br />

• der er mindre tendens til stentab fra et<br />

toplag af drænasfalt med 8 mm maks.<br />

kornstørrelse end fra et toplag med 5 mm<br />

maks. kornstørrelse<br />

• forsegling ændrede ikke støjudsendelsen,<br />

36 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

•<br />

•<br />

formentlig fordi porerne i toplaget allerede<br />

var stoppet til på tidspunktet for<br />

forseglingen<br />

forebyggende forsegling, medens belæg-<br />

ningsoverfladen er intakt, (f.eks. 4 - 5<br />

år efter udlægningen), kan udsætte tidspunktet<br />

for begyndende stentab<br />

toplaget af drænasfalt kan fræses bort og<br />

erstattes af et nyt lag drænasfalt.<br />

Sammenlignet med standardværdien beregnet<br />

med Nord2000 var støjreduktionen 7<br />

- 9 dB ved de nye belægninger. Støjreduktionen<br />

aftog til 0 - 2 dB efterhånden som<br />

hulrummene øverst i belægningen stoppede<br />

til. Den nye belægning af tæt asfaltbeton gav<br />

2 dB støjreduktion, som gradvist aftog til 0<br />

dB i løbet af 9 år.<br />

Strækning I og III havde efter udskiftningen<br />

af toplaget mistet 1 - 2 dB af deres<br />

oprindelige støjreduktion på 7 - 9 dB. Den<br />

tyndeste to-lags drænasfalt på strækning II<br />

havde tilsyneladende mistet 6 dB af den oprindelige<br />

støjreduktion på 8 dB.<br />

De angivne reduktioner er for støjen fra<br />

personbiler. Reduktionen af støj fra blandet<br />

trafik er omkring 1 dB mindre [3].<br />

Medvirkende<br />

Forsøget gennemføres af en projektgruppe<br />

med repræsentanter for Københavns Kommune<br />

/ Teknik og Miljø, Asfaltindustrien,<br />

repræsenteret ved NCC Roads A/S, samt<br />

Planlægningsafdelingen og Vejteknisk Institut<br />

i Vejdirektoratet. Støjmålingerne omtalt<br />

i artiklen er udført af konsulentfirmaet<br />

DELTA, Elektronik og Akustik.<br />

Vi tilbyder nye løsninger på gamle problemer...<br />

Overfladebehandling - slidlag og kørebaneafmærkning på veje, pladser og stier<br />

Forsegling - giver en målbar forlængelse af levetiden på gamle asfaltbelægninger<br />

Sporopretning og slidlag med Colfalt Plus - “just in time” udførelse - kort spærretid<br />

Asfaltreparationer - mindre reparationer og opretning af veje med videre<br />

Dansk Overfladebehandling I/S har i mere end 25 år lavet gode, holdbare og økonomisk<br />

fordelagtige løsninger til vedligehold af det eksisterende vejnet for stat,<br />

amt og kommune.<br />

DANSK OVERFLADEBEHANDLING I/S<br />

Referencer<br />

[1] Jørn Bank Andersen, 2-lags drænasfalt-<br />

belægningsteknologi og specifikationer, Dansk<br />

Vejtidsskrift 2001/11 p. 26 – 28, http://asp.<br />

vejtid.dk/Artikler/2001/11/3068.pdf<br />

[2] Hans Bendtsen, Lars Ellebjerg Larsen,<br />

Støjreducerende vejbelægninger til bygader,<br />

Dansk Vejtidsskrift 2002/03 p. 31 - 34, http://<br />

asp.vejtid.dk/Artikler/2002/03/3214.pdf<br />

[3] Hans Bendtsen, Jørgen Kragh, Replacement<br />

of Porous Top-Layer - Process and noise<br />

effect, VI Technical Note 58/2007 http://<br />

www.vejdirektoratet.dk/publikationer/VInot058/index.htm<br />

[4] Lars Ellebjerg, Hans Bendtsen, Twolayer<br />

porous asphalt – lifecycle - The Øster<br />

Søgade experiment, VI Report 165, 2008<br />

http://www.vejdirektoratet.dk/publikationer/VIrap165/index.htm<br />

[5] Hans Bendtsen, Lars Ellebjerg Larsen,<br />

Poul Greibe, Udvikling af støjreducerende<br />

vejbelægninger til bygader, Danmarks<br />

Transportforskning Rapport 4, 2002<br />

http://www.transport.dtu.dk/upload/institutter/dtu%20transport/pdf_dtf/rapporter/<br />

rapporter%202002/rap0402.pdf<br />

RUGÅRDSVEJ 206 . 5464 BRENDERUP<br />

TLF. 64 44 25 33 . FAX 64 44 25 07 . INFO@DOB.DK . WWW.DOB.DK KVALITET – OG TID TIL OMHU<br />

KVALITET<br />

– OG TID<br />

TIL OMHU<br />


af Jasper Kyndi,<br />

Formand for AVF-fonden<br />

som administrerer Trafik og Veje<br />

(Dansk Vejtidsskrift)<br />

Så er regnskabet for 2008 afsluttet, og vi kan<br />

kigge tilbage på året der gik.<br />

Status på 2008<br />

Driftsresultatet er ca. -100.000 kr., hvilket<br />

er i henhold til budget og tilfredsstillende<br />

set i forhold til de investeringer, vi har<br />

valgt at gøre i udvikling af hjemmeside og<br />

generel omlægning af bladet. Der har været<br />

en mindre nedgang i omsætning, men<br />

samtidig en stigning i antal abonnementer,<br />

begge dele kan relateres til vores stående tilbud<br />

om 15 blade for 5’s pris.<br />

261 forfattere har i årets løb bidraget til<br />

det faglige indhold, hvilket siger en del om,<br />

hvor godt vi har fat i sektoren – en stor tak<br />

2008 2007 2006<br />

Omsætning kr. 1.944.024 2.170.898 1.975.322<br />

Resultat efter skat kr. - 100.189 156.914 162.332<br />

Betalende abonnementer ultimo 1870 1815 1395<br />

Antal sider i alt 628 672 680<br />

Artikelsider 487 515 512<br />

Antal artikler 273 276 297<br />

Antal forfattere 261 246 269<br />

skal lyde til jer alle, og jeg håber på bidrag<br />

fremover også.<br />

Emner, der har præget det indre liv i<br />

AVF fonden som ejer Trafik og Veje (Dansk<br />

Vejtidsskrift), har været:<br />

• Nyt layout til bladet og ny titel<br />

• Ny hjemmeside (se www.trafikogveje.dk)<br />

• Etablering af fagpanel<br />

• Donation til Vej og Bromuseet (renovering<br />

af gammel damptromle)<br />

• Mere fokus på Skandinavien som marked.<br />

For 2009 står der mere af det samme på<br />

dagsordenen, vi skal have slået det nye navn<br />

fast, vi skal have aktiveret vores nye fagpanel,<br />

vi skal videre ud i Skandinavien, og vi<br />

skal fortsat efterleve fundatsen i AVF fonden<br />

om at uddele stipendier og/eller midler<br />

til bevarelse af vejeffekter.<br />

Jeg håber at se så mange af jer som muligt<br />

på vores generalforsamling 30. april, se<br />

mere nedenfor. <<br />

Årsmøde og generalforsamling<br />

i AVFfonden og Trafik & Veje<br />

Der inviteres hermed til årsmøde og generalforsamling i AVF-fonden og Trafik & Veje<br />

Torsdag den 30. april 2009 kl. 13.00-14.30<br />

på Vejdirektoratets Vejcenter Syddanmark Teglgårdsparken 102 i Middelfart.<br />

Der er frokost for deltagerne fra kl. 12.<br />

13. 00 Generalforsamling i AVF-fonden<br />

Velkomst v. fmd. Jasper Kyndi<br />

1. Valg af dirigent<br />

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke.<br />

Redegørelse for AVF-fonden v. fmd. Jasper Kyndi<br />

Status for Trafik & Veje<br />

- aktiver og organisation<br />

- økonomi<br />

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse<br />

4. Behandling af forslag fra bestyrelse, abonnenter,<br />

medlemmer af Dansk Vejtidsskrift ApS<br />

5. Godkendelse af budget<br />

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen<br />

7. Valg af revisor<br />

8. Eventuelt<br />

Tilmelding sker ved at sende mail til info@trafikogveje.dk senest 28. april 2009.<br />

Læs iøvrigt om arrangementet på www.trafikogveje.dk. I generalforsamlingen kan alle abonnenter deltage.<br />

Stemmeberettigede er tilmeldte der møder op med aprilnummeret 2009 af Trafik & Veje.<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 37


VEJBELæGNINGER<br />

Samarbejde<br />

er vejen til succesfuld produktudvikling<br />

– også på vejområdet<br />

I perioden 2004 til 2008 har Vejdirektoratet/Vejcenter Syddanmark (tidligere Ribe Amt) og Pankas A/S<br />

samt datterselskabet Inreco A/S gennemført et omfattende partneringsamarbejde omkring udvikling af<br />

nye produkter og teknologier inden for vejbelægninger. Partneringsamarbejdet har resulteret i flere nye<br />

og forbedrede produkter inden for bl.a. remix og warm-mix-asphalt. Samarbejdsformen med en åben og<br />

tillidsbaseret dialog omkring mål, forventninger, prioritering, ressourcer, økonomi, konfliktløsning har ifølge<br />

deltagerne været en af de væsentligste årsager til de gode resultater.<br />

Af Teknisk chef Poul Henning Jensen,<br />

Pankas A/S<br />

phj@pankas.dk<br />

Fagkoordinator Ole Olsen,<br />

Vejdirektoratet/Vejcenter Syddanmark<br />

oo@vd.dk<br />

Fælles planlægning, opfølgning<br />

og evaluering<br />

Mange udviklingsprojekter uanset branche<br />

og kompleksitet bliver enten ikke gjort færdige<br />

eller bliver aldrig en teknisk og kommerciel<br />

succes, fordi forventninger, krav og<br />

mål hos de involverede parter fra start og i<br />

løbet af projektet ikke har været tilstrækkeligt<br />

afstemt. Selv de bedste idéer kan ”dø” på<br />

denne konto.<br />

Det netop afsluttede partneringsamarbejde<br />

mellem Vejdirektoratet/Vejcenter<br />

Syddanmark, Inreco A/S og Pankas A/S er<br />

et bevis på, at en samarbejdsform, hvor parterne<br />

både ved opstart og i løbet af hele projektet<br />

i fællesskab drøfter og beslutter mål,<br />

forventninger, prioriteringer, ressourcer,<br />

økonomi og aktiviteter i høj grad stimulerer<br />

udviklingsarbejdet og er anvendelig på<br />

vejområdet.<br />

Samarbejdet blev igangsat i 2004 og<br />

har i de seneste fire år indeholdt forskellige<br />

udviklingsprojekter inden for bl.a. remix<br />

af gamle belægninger, kombi-belægninger<br />

(dvs. bærelag med slidlagsegenskaber) og<br />

miljøvenlige asfaltprodukter. Alle projekterne<br />

er gennemført over den samme skabe-<br />

38 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

Fælles målsætning<br />

og planlægning<br />

• Enighed om formål<br />

• Dialog om sammensætning<br />

af projektteams<br />

• Aftale om hvorledes<br />

konflikter løses<br />

• Løbende opfølgning og<br />

justering af mål<br />

Fælles aktiviteter<br />

lon og med anvendelse af de samme værktøjer<br />

(se evt. også artikel i Dansk Vejtidsskrift<br />

maj 2006).<br />

Vægtning af miljøforhold<br />

Selvom hovedformålet med partneringsamarbejdet<br />

ikke primært har været at udvikle<br />

miljøvenlige produkter og processer er der<br />

i de fleste af delprojekterne udviklet og forbedret<br />

teknologier, som medfører en række<br />

miljømæssige gevinster til fremtidig gavn<br />

for miljø og arbejdsmiljø.<br />

Længerevarende partneringsamarbejde<br />

med fælles formulering af mål og planlægning<br />

er således et godt værktøj, også på vejområdet,<br />

til at stimulere udviklingen af miljøvenlige<br />

produkter og processer til gavn for<br />

både omgivelser og involverede partnere.<br />

Som synligt bevis på at deltagerne via<br />

samarbejdsformen har fået de miljømæssige<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Workshops med deltagelse<br />

af alle parter<br />

(brainstorm etc.)<br />

Styregruppe og forretningsudvalg<br />

Projektgrupper med<br />

løbende rapportering af<br />

fremdrift m.m.<br />

Løbende temperaturmålinger<br />

Fælles økonomiske<br />

interesser<br />

• Bygherren har oplyst<br />

rammebudget<br />

• Fokus og åbenhed om<br />

projektøkonomien<br />

•<br />

•<br />

Alle parter skal opnå<br />

et tilfredsstillende<br />

resultat<br />

Risikovillighed<br />

aspekter på dagordenen i udviklingssamarbejdet<br />

blev de i fællesskab belønnet med<br />

NVF’s vejmiljøpris for 2008.<br />

Fordeling af risici<br />

Som udgangspunkt har deltagerne ønsket at<br />

finde de tekniske grænser i de enkelte udviklingsprojekter,<br />

da det oftest er ved at gå til<br />

grænsen eller endda overskride den, at man<br />

lærer mest. Det har naturligvis medført en<br />

øget risiko for fejlskud og problemer med<br />

udlagte testbelægninger. I andre lignende<br />

udviklingsaktiviteter vil entreprenøren som<br />

regel skulle påtage sig 100% af risikoen med<br />

deraf reduceret lyst til at afprøve ukendte<br />

teknologier.<br />

For at stimulere interessen for at afprøve<br />

nye ting og dermed finde mulige innovative<br />

løsninger har det derfor i flere af projekterne<br />

i partneringsamarbejdet været aftalt en


50/50 fordeling af risici. Denne fællesskab<br />

og åbenhed omkring risici har været befordrende<br />

for en innovativ tankegang hos alle<br />

deltagere med større udbytte af de enkelte<br />

udviklingsprojekter til følge.<br />

Måling af samarbejdsklima<br />

Udover de tekniske og økonomiske forhold<br />

har der i gennem hele den fireårige projektperiode<br />

også været fokus på bløde værdier<br />

i samarbejdet. Bl.a. har det været de projektansvarliges<br />

opgave at sørge for at et godt<br />

samarbejdsklima med en konstruktiv og<br />

engageret indsats fra deltageres side lige fra<br />

direktører til asfaltformænd.<br />

Som et værktøj til at måle og eventuel<br />

forbedre samarbejdsklimaet er der løbende<br />

foretaget temperaturmålinger på otte forskellige<br />

punkter, som på hver sin måde udtrykker<br />

aktuel klima og kvalitet i samarbej-<br />

det. Temperaturmålingen er foretaget som<br />

første punkt på dagsordenen ved alle møder<br />

i styregruppen, forretningsudvalg og projektgrupper<br />

samt på workshops. Samtlige<br />

mødedeltagere har afgivet deres vurdering af<br />

de otte punkter og mødelederen har i umiddelbar<br />

forlængelse deraf distribueret karaktererne<br />

til alle deltagerne, således at eventuelle<br />

kritiske forhold kan drøftes og forandringer<br />

besluttes med det samme.<br />

Den resterende del af mødet har faktisk<br />

ikke kunnet påbegyndes, før at der er taget<br />

hånd om de problemer, som er frembragt via<br />

temperaturmålingen.<br />

En sådan løbende evaluering af samar-<br />

<br />

Temperaturmåling i forretningsudvalget.<br />

<br />

Overrækkelse af årets vejmiljøpris.<br />

Forsøg med remix.<br />

<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 39


ejdet har vist sig at være meget befordrende<br />

for samarbejdsklimaet og medvirker dermed<br />

også til at ressourcerne bliver anvendt effektivt<br />

og ikke ”spildes” grundet manglende<br />

kommunikation eller samarbejdsproblemer,<br />

der får lov at vokse sig store.<br />

Resultater<br />

Som det fremgår, har partneringsamarbejdet<br />

omfattet en række delprojekter på forskellige<br />

områder inden for asfaltteknologi. De fleste<br />

af projekterne har medført konkrete resultater,<br />

som allerede i dag er implementeret hos<br />

deltagerne eller er på vej til at blive det.<br />

Remix af gamle vejbelægninger – miljøvenligt<br />

genbrug af gamle belægninger<br />

I partneringsamarbejdet er den velkendte remix-teknologi<br />

videreudviklet både mht. recepter<br />

og processer. En række forsøgsstrækninger<br />

er gennemført, hvor specialrecepter<br />

for det tilførte friske materiale er udviklet<br />

og optimeret i forhold til tilstanden af den<br />

belægning, som skulle remixes. Ligeledes er<br />

udstyr og processer blevet udviklet og tilpasset<br />

både med hensyn til kvalitet, effektivitet<br />

og anvendelsesmuligheder.<br />

Resultatet er remixede belægninger med<br />

40 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

bedre egenskaber og længere holdbarhed.<br />

Dermed er der åbnet for øget anvendelse<br />

af remix-teknologien med tilhørende mere<br />

miljøvenligt genbrug af eksisterende belægninger.<br />

Bærelag med slidlagsegenskaber – optimeret<br />

materiale anvendelse, mindre forbrug<br />

Ved at anvende bærelag som slidlag i en<br />

længere periode og i større omfang udnyttes<br />

anvendte materialer optimalt. Miljømæssigt<br />

giver dette en række fordele i form mindre<br />

forbrug af jomfruelige råvarer og færre antal<br />

udlægninger med dertil hørende besparelse<br />

af energi og andre typiske miljøbelastninger<br />

ved asfaltudlægning.<br />

I partneringsamarbejdet er teknologien<br />

omkring bærelag med slidlagsegenskaber<br />

videreudviklet og optimeret i forhold til<br />

allerede kendte recepter. Ligeledes er ovennævnte<br />

remix-teknologi anvendt til at udvikle<br />

en række nye remix-belægninger med<br />

slidlagsegenskaber.<br />

Adskillige kilometer prøvestrækninger<br />

er lavet og positive resultater er opnået. De<br />

involverede partnere har på baggrund af<br />

de opnåede resultater mulighed for i større<br />

<br />

<br />

1 års vejsyn på ny udviklede bærelag<br />

med slidlagsegenskaber.<br />

Udlægning af Warm-Mix-<br />

Asphalt.<br />

omfang at anvende bærelag med slidlagsegenskaber<br />

og derved realisere de nævnte<br />

miljøfordele.<br />

Warm-Mix-Asphalt – energibesparende<br />

asfaltproduktion og forbedret arbejdsmiljø<br />

Ved at modificere en traditionel varmblandet<br />

asfaltrecept med en række overfladeaktive<br />

stoffer er det gjort muligt at blande<br />

bitumen og tilslag ved lavere temperaturer<br />

end normalt, uden at blandingskvalitet og<br />

bearbejdelighed forringes.<br />

•<br />

•<br />

I partnering samarbejdet er der lavet as-<br />

faltblandinger ved 125 °C. Den 25-30<br />

grader lavere blandingstemperatur medfører<br />

en række miljøfordele:<br />

Reduceret energiforbrug<br />

Reduceret emission af CO (ca. 20-25%),<br />

NOX og støv<br />

Reduceret hærdning af bitumen under<br />

blanding, transport og udlægning<br />

• 2<br />

•<br />

•<br />

Meget mindre bitumenrøg under udlæg-<br />

ning med bedre arbejdsmiljø for asfaltarbejdere<br />

til følge.<br />

I de forsøgsstrækninger med Warm-Mix-<br />

Asphalt, som der indtil videre er udført i<br />

partneringsamarbejdet, har teknologien<br />

fungeret uden problemer både mht. udlægning<br />

og komprimering.<br />

De involverede asfaltudlægningshold<br />

har alle bemærket, at den markant mindre<br />

udvikling af bitumenrøg under udlægningen<br />

er en stor arbejdsmiljømæssig forbedring<br />

for alle medarbejderne på asfaltholdet.<br />

Positive erfaringer<br />

De opnåede konkrete resultater i partnering<br />

samarbejdet er et bevis på, at et åbent, tillidsbaseret<br />

og længerevarende udviklingssamarbejde<br />

mellem bygherrer og entreprenører<br />

kan medføre nye innovative løsninger,<br />

som ikke udelukkende drejer sig om ”laveste<br />

pris” og ”omkostningsminimering”, men<br />

tillige tillader, som tidligere skrevet, fokus<br />

på eksempelvis miljømæssige parametre.<br />

Efter at have lavet en afsluttende evaluering<br />

på hele forløbet er alle deltagerne enige<br />

i, at denne form for udviklingssamarbejde<br />

er et godt værktøj inden for vejområdet til<br />

at stimulere udviklingen af nye produkter<br />

og processer, som samtidig er prismæssigt<br />

konkurrencedygtige og ikke indebærer<br />

kompromiser med hensyn til kvaliteten af<br />

vejbelægningerne.<br />


41 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 41


Af projektchef Rasmus Albrink, Rambøll<br />

ra@ramboll.dk<br />

Hvorfor P-henvise?<br />

Behovet for parkeringspladser har gennem<br />

en årrække generelt været stigende. Der har<br />

været et mindre fald i antallet af P-pladser<br />

pga. byrumsforbedringer, samtidig med at<br />

bilejerskabet er steget. Hver dag må beboere<br />

og besøgende i byerne bruge længere og længere<br />

tid på at finde en ledig P-plads, hvilket<br />

medfører unødvendig kørsel, forurening,<br />

trængsel og nedsat trafiksikkerhed. Det er<br />

på alle måder uhensigtsmæssigt.<br />

Erfaringer viser, at følgende parametre er<br />

42 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

P-henvisning<br />

– erfaringer og fremtid<br />

Rambøll har implementeret to store, dynamiske P-henvisningssystemer med single space-detektering i<br />

Lyngby og Roskilde, og flere byer er på vej med lignende systemer. Men hvor langt er vi nået med dynamisk<br />

P-henvisning – og hvad sker på området i den nærmeste fremtid?<br />

<br />

TRAFIKANTINFORMATION OG DyNAMISK SKILTNING<br />

Følg pilene –(TV) Et overordnet skilt ved<br />

indkørslen til parkeringskælderen viser<br />

hvor mange ledige P-pladser, der findes i<br />

henholdsvis øvre og nedre kælder. (TH)<br />

Dynamiske tavler leder bilisten frem til et<br />

mindre område, hvorefter bilisten kan køre<br />

efter det grønne lys i loftet placeret over<br />

hver P-plads.<br />

Sensorer registrerer belægningen i den<br />

enkelte P-bås og sender informationen til<br />

en central computer, som videresender til<br />

en dynamisk tavle. Kommunikationen er<br />

trådløs, og anlægsarbejdet er derfor ikke<br />

særligt omfattende.<br />

<br />

vigtige for parkanternes valg af P-plads:<br />

Nærhed til målet<br />

• Parkeringsafgift<br />

• Fremkommelighed på vejnettet<br />

• Bilistens lokalkendskab.<br />

I Danmark er der i flere større byer indført<br />

P-henvisningssystemer i bymidten. Effekterne<br />

af P-henvisningen varierer fra by til by<br />

alt efter systemets omfang og lokale forhold.<br />

Erfaringer fra danske og udenlandske byer<br />

viser store forskelle på, hvor mange bilister<br />

der anvender systemet, men generelt benyttes<br />

det af 25-50% af bilisterne. Der er<br />

en tendens til, at P-henvisningssystemerne<br />

primært anvendes som en slags erstatnings-<br />

strategi, hvis det viser sig, at den plads, hvor<br />

parkanten oprindeligt ville parkere, er optaget.<br />

Der vil dermed være størst effekt, når<br />

parkeringsbelægningen er høj.<br />

Undersøgelser af P-henvisning til større<br />

P-anlæg indikerer, at parkeringssøgetrafikken<br />

generelt kan mindskes med op til 30%<br />

afhængig af de lokale forhold.<br />

Single space-detektering<br />

For at sikre, at P-henvisningssystemer benyttes<br />

af så mange parkanter som muligt, er<br />

det vigtigt, at informationen fra de dynamiske<br />

tavler er pålidelig. Hvis parkanterne oplever,<br />

at der henvises til en optaget P-plads,<br />

bliver systemet hurtigt utroværdigt. Derfor<br />

er det vigtigt, at den indsamlede data er så<br />

præcis som muligt. Gennem de seneste tre<br />

år har Rambøll arbejdet med single spacedetektering.<br />

Ved single space-detektering<br />

’overvåger’ sensorer den enkelte P-bås i<br />

modsætning til traditionel registrering, hvor<br />

spoler ved adgangen til P-området registrerer<br />

trafikken.


Lyngby Storcenter og Ro’s Torv<br />

I Lyngby Storcenter og Ro’s Torv i Roskilde<br />

har vi implementeret nye innovative og<br />

meget dynamiske P-henvisningssystemer.<br />

Tidligere P-systemer har kun oplyst antallet<br />

af ledige parkeringspladser, hvilket har betydet,<br />

at parkanterne ofte har skullet lede efter<br />

de frie parkeringspladser – som måske blev<br />

optaget i mellemtiden. I det nye system bliver<br />

belægningen af hver P-plads registreret<br />

med en sensor, og parkanterne får ikke bare<br />

at vide, hvor mange parkeringspladser, der<br />

er frie, men også hvor de er.<br />

En føler ved hver enkelt parkeringsplads<br />

registrerer, om den er optaget. Informationen<br />

fra P-pladsen bliver sendt til en central<br />

computer, og via skilte vil parkanterne allerede<br />

ved indkørslen til parkeringskælderen<br />

få at vide, hvor de ledige pladser er. Skilte<br />

i parkeringskælderen leder bilisterne hen til<br />

parkeringsafsnittene med de ledige pladser.<br />

Over hver P-plads sidder en lampe, som viser,<br />

om pladsen er ledig eller optaget. Det<br />

hjælper bilisterne til hurtigt til at finde de<br />

ledige pladser. Det er især vigtigt i P-områder,<br />

hvor der ikke er meget plads eller de frie<br />

pladser kan være svære at se.<br />

I Lyngby Storcenter har det dynamiske<br />

P-henvisningssystem været i drift siden 1/3-<br />

2008, og erfaringerne er gode. På trods af<br />

mange meter kabel og 1100 single spacesensorer<br />

har systemet kørt fejlfrit siden<br />

opstart. Kunderne i Lyngby Storcenter er<br />

meget glade for systemet, som i spidsbelastningerne<br />

hurtigt anviser en ledig P-plads.<br />

Parkeringsdata i Rejsbygade<br />

I forbindelse med renoveringen af P-kælderen<br />

i Rejsbygade i København har Kommunen<br />

besluttet at investere i single spaceregistrering<br />

af belægningen. Den primære<br />

grund har været at sikre, at parkanterne<br />

ikke kører forgæves ned i P-kælderen, men<br />

også ønsket om detaljerede data til fremtidig<br />

planlægning af parkering i kommunen har<br />

været vigtig.<br />

<br />

<br />

Eksempel på dynamisk henvisning til brug<br />

i boligområde. Henvisningen er gjort så<br />

diskret som muligt ved at indarbejde den i<br />

vejnavnetavlen.<br />

Skematisk fremstilling af et P-henvisningssystem,<br />

som er udbygget med kommunikation<br />

til byens signalanlæg.<br />

I mange planlægningsopgaver anvendes<br />

data om parkeringspladsernes belægningsgrad.<br />

Normalt registreres P-pladserne manuelt<br />

eller ved beregning ud fra betaling i<br />

evt. betalingsautomaterne. Disse metoder<br />

er forholdsvis dyre og/eller upræcise. Ved at<br />

udtrække data fra P-kælderen i Rejsbygade<br />

er det muligt præcist at få at vide i hvor lang<br />

tid og hvor mange gange på en dag, den<br />

enkelte P-plads har været benyttet. Derved<br />

opnås et meget detaljeret datagrundlag til<br />

planlægningsanalyser, som ikke tidligere<br />

har været tilgængeligt. Eksempelvis kan<br />

single space-detektering give følgende data<br />

for hver enkelt plads:<br />

• Antal parkerede biler pr. dag<br />

• Belægningsgrad pr. dag<br />

• Opholdstiden pr. parkeret bil.<br />

Med single space-detektering er det muligt<br />

at klarlægge konsekvenserne af nye eller<br />

ændrede P-restriktioner. Indførelse eller<br />

ændring i P-restriktionerne medfører tit offentlig<br />

debat. Men debatten har tendens til<br />

at blive unuanceret, bl.a. fordi den ikke er<br />

baseret på fakta. Når taksterne for parkering<br />

justeres for at opnå en ønsket effekt, kan<br />

denne effekt ses direkte i de indsamlede data<br />

og taksterne kan justeres, indtil den ønskede<br />

effekt er opnået.<br />

Stor effekt med single space på gadeplan<br />

Single space kan ikke bare bruges i P-anlæg<br />

og P-kældre, også på gadeplan er systemet<br />

anvendeligt. Single space-teknikken anvendes<br />

til at registrere hver enkelt gadeparke-<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 43


ingsplads. Ved gadeparkering vil der være<br />

en tavle for enden af gaden, der viser antal<br />

ledige P-båse. Det vil være nødvendigt at<br />

male hver plads op for at sikre en så præcis<br />

registrering som muligt.<br />

Det vurderes, at de trafikale og miljømæssige<br />

gevinster ved et effektivt P-henvisningssystem<br />

med single space-detektering<br />

i gadeplan vil være større end traditionel<br />

P-henvisning til større P-områder. I områder,<br />

hvor belastningsgraden er høj, og<br />

P-pladserne er spredt ud over et større område,<br />

kan parkanten ikke se, om der er ledige<br />

båse rundt om hjørnet eller længere nede ad<br />

gaden, og han er nødt til at køre gennem<br />

gaden for at finde ud af det. Denne unødige<br />

kørsel kan undgås med etablering af dynamiske<br />

tavler for enden af gaderne. Derfor<br />

vurderes effekten af P-henvisning med brug<br />

af single space-detektering at være høj – op<br />

mod 50%.<br />

Den største effekt opnås i mindre lukkede<br />

vejsystemer, hvor der ofte også er ensrettede<br />

gader. P-henvisningssystemet på det<br />

overordnede vejnet vil via dynamiske tavler<br />

henvise til de lukkede vejsystemer, hvor der<br />

er ledig P-kapacitet. Ved ensrettede gader<br />

vil der desuden være en tavle for enden af<br />

gaden, der viser mange ledige båse der er, så<br />

den P-søgende trafik undgår at køre ned af<br />

44 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

ensrettede gader uden P-pladser og dermed<br />

blive ledt væk fra området.<br />

Dynamiske tavler i bymiljøet<br />

For brugerne er det af stor betydning, at Phenvisningssystemet<br />

er effektivt og let forståeligt.<br />

Er dette tilfældet, vil det også medføre<br />

en reduktion i den unødvendige kørsel.<br />

Det er nødvendigt at opsætte et antal tavler<br />

i gadebilledet for at sikre, at systemet bliver<br />

effektivt (kræver mindst én tavle pr. anlæg/<br />

gade/lukket område), og de dynamiske tavler<br />

skal samtidigt indarbejdes i bymiljøet.<br />

Tavlerne kan eventuelt udelades på enkelte<br />

veje. Det afhænger af lokale forhold<br />

som udformning af kryds, trafikmængder,<br />

hastighed osv.<br />

Signalanlæg koblet til P-henvisning<br />

Ifølge hollandske erfaringer kan op til 75%<br />

af trafikken i bymidten i en større handelsby<br />

være parkeringssøgende trafik. Hvis denne<br />

trafik kan ledes direkte til den nærmeste<br />

ledige P-plads uden omveje og forgæves afsøgning,<br />

så reduceres trafikken betydeligt og<br />

gadearealer fredeliggøres til øvrige formål.<br />

Desuden forbedres trafiksikkerheden, støj-<br />

og luftforureningen mindskes og energiforbruget<br />

reduceres.<br />

De nyeste tiltag i P-henvisningssystemer<br />

inddrager byens signalanlæg, så de indstilles<br />

til den aktuelle P-søgende trafik. Det gøres<br />

ved, at programmerne i signalanlæggene tilpasses<br />

i forhold til, hvor de ledige P-pladser<br />

findes i byen. Eksempelvis kan der indkobles<br />

en venstresvingspil, hvis der ligger et Phus<br />

med ledige P-pladser til venstre for et<br />

kryds. Derved tilpasses signalgivningen til<br />

udbuddet af frie P-pladser, hvilket er praktisk,<br />

når størstedelen af trafikanterne leder<br />

efter en ledig P-plads.<br />

Projektet er endnu ikke gennemført,<br />

men er baseret på konkret og eksisterende<br />

teknologi, der gør implementering muligt<br />

inden for en kort tidshorisont.<br />

P-informationer via GPS’en<br />

Fremtiden byder endnu et andet tiltag, der<br />

vil gøre parkering nemmere for bilisterne.<br />

En kobling af de dynamiske P-henvisningssystemer<br />

til bilens GPS vil forkorte søgetiden<br />

og dermed trafikken både på gaden og<br />

i P-huset.<br />

Antallet af navigationssystemer har været<br />

stærkt stigende de seneste år. Det anslås,<br />

at cirka 400.000 bilister har en GPS, og<br />

cirka 100.000 af dem er udstyret med TMC<br />

(Traffic Message Channel). P-henvisningssystemer<br />

vil uden tvivl bidrage til, at endnu<br />

flere finder det interessant af have en GPS.<br />

Data om parkeringsstatus vil kunne sendes<br />

til GPS’erne med TMC, men da TMC<br />

ikke er designet til at udsende store datamængder,<br />

vil det kræve betydelige offentlige<br />

investeringer i sendemaster. En anden løsning<br />

kan derfor være at bruge GPRS. De<br />

første GPS’er med GPRS er netop introduceret<br />

på markedet, så det er sandsynligt,<br />

at alle GPS’er inden for en kort årrække vil<br />

have GPRS. Yderligere er GPS’er indbygget<br />

i mange mobiltelefoner, og dermed vil det<br />

være muligt at tilbyde systemet til en stor<br />

gruppe af trafikanterne.<br />

Med single space-detektering forbedrer<br />

vi trafiksikkerheden, mindsker støj- og luftforureningen<br />

samt CO 2 -udledningen. De<br />

fordele bliver forstærker af fremtidens muligheder<br />

for at koble signalanlæg og GPSsystemer<br />

til P-henvisningen – samtidig med<br />

at parkanterne får en endnu bedre service.<br />


TRAFIKANTINFORMATION OG DyNAMISK SKILTNING<br />

TMC – Status og udbredelse<br />

Information om trafiksituationen er meget efterspurgt af de danske bilister. Kravene til informationen<br />

er dog store. Den skal leveres på rette tid og sted for at være mest værdifuld. Trafikmeldinger i form<br />

af TMC har vist sig at være en god løsning. De sendes direkte ud til navigationsanlæg, hvilket sætter<br />

bilisterne i stand til at tage deres forholdsregler under rejsen. I Danmark står Vejdirektoratet for indsamling<br />

af information om trafiksituationen og udsendelsen af TMC, og Vejdirektoratet arbejder løbende på at<br />

forbedre og udvide tjenesten, der efterhånden skønnes at nå ud til tæt på en halv million brugere.<br />

Figur 1. Udbredelsen af TMC i Europa.<br />

Af Projektledere Leif Rystrøm,<br />

Trafik- og beredskabsafdelingen,<br />

Vejdirektoratet<br />

LRy@vd.dk<br />

Jacob Langebæk Hegner, Trafik-<br />

og beredskabsafdelingen,<br />

Vejdirektoratet<br />

JLH@vd.dk<br />

TMC er slået an<br />

TMC betyder Traffic Message Channel.<br />

TMC er et system, som anvendes til at udsende<br />

trafikmeldinger via FM-radio-båndet<br />

direkte til navigationsanlæg. TMC er udviklet<br />

ved et europæisk samarbejde i 1990erne,<br />

men det er først i de senere år med den stigende<br />

brug af navigationsanlæg, at trafikanternes<br />

brug af tjenesten er steget markant.<br />

I Danmark er der i dag over 450.000 anlæg<br />

som kan modtage TMC, og de næste<br />

par år forventes en tilgang af enheder på ca.<br />

150.000 årligt. Dermed er TMC gået hen<br />

og blevet en af de mest populære trafikinformationstjenester<br />

til brug under bilrejsen.<br />

TMC i udlandet<br />

Også i udlandet er TMC slået an. Som dansker<br />

kan man køre i det meste af Europa og<br />

modtage trafikmeldinger – endda på dansk,<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 45


Figur 2. TMC-værdikæde.<br />

Figur 3. TMC-trafikmeldinger vist på navigationskort.<br />

idet TMC-trafikmeldingerne udsendes i et<br />

sproguafhængigt format. (figur 1). Tilsvarende<br />

vil en spansk chauffør, der kører i<br />

Danmark kunne se de danske meldinger på<br />

spansk. Og i den øvrige verden, f.eks. USA,<br />

Australien og Kina er store TMC-systemer<br />

sat i drift.<br />

Trafikmeldinger døgnet rundt<br />

Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter<br />

(T.I.C.) udsender trafikmeldinger via TMC<br />

24 timer i døgnet. Dagligt udsendes 100<br />

- 150 forskellige trafikmeldinger om bl.a.<br />

kødannelser, uheld, tabt gods og vejarbejder.<br />

I øjeblikket er det muligt at udsende<br />

trafikmeldinger om forhold på Europaveje,<br />

primære veje, vigtige sekundære veje samt<br />

områder. Vejdirektoratet arbejder på at udvide<br />

systemet, så det fremover også vil være<br />

muligt at udsende information for udvalgte<br />

kommunale veje.<br />

TMC-værdikæde<br />

Viden om en hændelse på vejene kommer<br />

til T.I.C. på flere måder: Fra sensorer på<br />

vejene, pr. telefon, via kameraer eller som<br />

digital indmelding fra en lang række kilder.<br />

Informationen overføres til eller tastes<br />

ind i It-systemet TrafikMan, som automatisk<br />

udsender en trafikmelding til en lang<br />

række medier. Trafikmeldingen bliver også<br />

sendt i TMC-format via Danmarks Radios<br />

sendemaster som en del af FM-signalet. For<br />

brugeren af et navigationsanlæg vil en trafikmelding<br />

blive præsenteret som et symbol<br />

eller en tekst om f.eks. trafikulykke, vejarbejde<br />

eller kødannelse, på anlæggets skærm.<br />

Alt efter hvordan anlægget er sat op, vil det<br />

kunne informere brugeren om den pågældende<br />

trafikmelding (figur 2).<br />

Indmelding<br />

T.I.C.s trafikmeldinger kommer fra en lang<br />

række kilder: Politi, kommuner, redningstjenester,<br />

Storebæltsforbindelsen, Øresundsbroen,<br />

Vejrapportører, entreprenører,<br />

webkameraer og automatiske systemer som<br />

f.eks. spoler i motorveje omkring København.<br />

Vejdirektoratet forbedrer løbende indmeldingen<br />

gennem en lang række initiativer.<br />

Vejdirektoratet samarbejder bl.a. med flere<br />

og flere kommuner omkring indmeldinger<br />

af relevant trafikinformation. Kommunerne<br />

bidrager med information om vejarbejder<br />

og begivenheder af trafikal betydning.<br />

Behandling<br />

T.I.C. omformulerer indmeldingerne til<br />

trafikmeldinger, som alle består af hændelse,<br />

sted og tidspunkt. Hændelse, som uheld og<br />

vejarbejde, har en kode, der er internationalt<br />

standardiseret. Koden kan således let<br />

gengives på et givet sprog. Sted angives ved<br />

at udpege det på en liste (eller kort) over steder<br />

på vejnettet, der har fået tildelt en sted-<br />

kode. Stedkoder og de tilhørende navne,<br />

geografiske koordinater og andre informationer<br />

er samlet i en såkaldt stedkodetabel,<br />

som Vejdirektoratet har udarbejdet. Listen<br />

opdateres ca. en gang om året med nye veje<br />

og andre ændringer. Der er i dag ca. 3.200<br />

stedkoder i Danmark. Når der er lavet en<br />

ny stedkodetabel udsendes den til bl.a. alle<br />

leverandører af TMC-anlæg, som lægger tabellen<br />

ind i deres anlæg (ofte sammen med<br />

et kort). Når anlægget modtager en TMCmelding,<br />

kan det omsætte hele koden til et<br />

sted på et kort og med et navn. Tidspunkt<br />

for meldingen og dens evt. gyldighedsperiode<br />

indtastes også.<br />

Vejdirektoratet styrker behandlingen af<br />

trafikinformation f.eks. ved at udbygger<br />

stedkodenetværket, så der kan genereres<br />

trafikmeldinger til TMC for større og større<br />

dele af det relevante vejnet. I samarbejde<br />

med en række kommuner udarbejdes stedkoder<br />

for betydningsfulde veje i de større<br />

byer.<br />

Udsendelse<br />

Når en trafikmelding er oprettet i T.I.C.,<br />

udsendes den i et særligt TMC-format, der<br />

via Danmarks Radio distribueres til alle FMsendere<br />

i Danmark. TMC-trafikmeldinger<br />

udsendes da, som en del af RDS-kanalen for<br />

de valgte frekvenser.<br />

Vejdirektoratet kontrollerer TMC-udsendelsen<br />

af trafikmeldinger ved at modtage<br />

de udsendte meldinger på en TMC-modtager<br />

og løbende sammenligne disse med de<br />

meldinger, der er sendt til DR. Hvis forbindelsen<br />

mellem Vejdirektoratet og DR skulle<br />

blive afbrudt, vil det således hurtigt blive<br />

opdaget.<br />

Modtagelse og visning<br />

Navigationsanlæg med TMC kan modtage<br />

det udsendte FM-signal og afkode TMCinformationen<br />

i RDS-kanalen. De meldinger,<br />

der er relevante for den rute, brugeren<br />

har valgt på sit anlæg, udtrækkes og vises på<br />

navigationsanlægget. Et konkret eksempel<br />

på hvordan TMC-trafikmeldinger vises på<br />

et navigationsanlægs kort ses på figur 3.<br />

For at forbedre modtagelse og visning af<br />

trafikinformation har Vejdirektoratet testet<br />

gængse navigationssystemer på det danske<br />

marked i samarbejde med Branchen For-<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 46


ugerElektronik (BFE). Testen viste bl.a.,<br />

at der er bestemte meldingstyper, anlæggene<br />

ikke gengiver korrekt. Vejdirektoratet kan<br />

så indgå i dialog om dette med leverandørerne,<br />

og Vejdirektoratet kan i visse tilfælde<br />

erstatte de meldinger, der ikke håndteres<br />

rigtigt, med andre (måske mindre detaljerede)<br />

meldinger, der kan håndteres korrekt<br />

i systemerne.<br />

Information om TMC<br />

De sidste par år har Vejdirektoratet fået et<br />

stort antal borgerhenvendelser om TMC.<br />

For at kunne servicere borgerne så godt som<br />

muligt, har Vejdirektoratet udarbejdet et<br />

uddybende informationsmateriale om TMC<br />

på trafikken.dk/tmc. Der gives bl.a. råd og<br />

vejning om placering af antennerne til navigationsudstyret<br />

– til sikring af tilstrækkelig<br />

god modtagelse af de udsendte signaler,<br />

en løbende opdateret liste over de udsendte<br />

TMC-trafikmeldinger – til kontrol af om<br />

man modtager de rette meldinger, og generel<br />

information om TMC-tjenesten.<br />

TMC i fremtiden<br />

Med den stigende anvendelse og udbredelse<br />

af TMC gennem de seneste år må man for-<br />

vente, at TMC fortsat vil være i brug en årrække<br />

frem. Parallelt med en fortsat udvikling<br />

af TMC fremkommer nye teknologier<br />

baseret på udsendelse af information via<br />

internettet og mobilnettet, og disse teknologier<br />

er i kraftig vækst. De nye teknologier<br />

har i større udstrækning end det er tilfældet<br />

TMC<br />

med TMC, som udsendes over FM-båndet,<br />

mulighed for udsendelse af mere information,<br />

f.eks. rejsetider for store dele af vejnettet.<br />

<<br />

• Vejdirektoratet startede med at udsende TMC-trafikmeldinger i 1999.<br />

• TMC-trafikmeldinger udsendes via en række af DR’s landsdækkende FM-programmer.<br />

• TMC er en international standard.<br />

• TMC-trafikmeldinger kunne i starten kun modtages via en speciel TMC-bilradio.<br />

• TMC er ikke afhængigt af, at bilisten hører en bestemt radiostation, trafikmeldingerne<br />

modtages døgnet rundt på navigationsanlæg med TMC, selv om bilradioen<br />

er slukket.<br />

• TMC giver trafikinformation på dansk – også når du kører i udlandet.<br />

• Med TMC kan udlændinge modtage danske trafikmeldinger på deres eget<br />

sprog.<br />

• Vejdirektoratets T.I.C. udsender 100-150 trafikmeldinger om dagen.<br />

ANLÆG ASFALT FUNDERING KABEL MILJØTEKNIK RAIL VEJSERVICE<br />

Kvalitet til tiden<br />

Arkil A/S<br />

Hovedkontor<br />

Åstrupvej 19<br />

DK-6100 Haderslev<br />

Tel. 73 22 50 50<br />

www.arkil.dk<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 47


TRAFIKANTINFORMATION OG DyNAMISK SKILTNING<br />

48 TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL<br />

Af projektleder<br />

Filip Zibrandtsen, Rambøll<br />

flz@ramboll.dk<br />

ingeniør<br />

Casper Wulff, Rambøll<br />

cw@ramboll.dk<br />

København skal være verdens bedste cykelhovedstad<br />

i 2015. Det indebærer bl.a., at<br />

50% skal cykle til og fra arbejde eller uddannelse<br />

i 2015. Derfor skal vi have 14% til<br />

at sætte bilen eller stige ud af den kollektive<br />

trafik for at benytte cyklen som det primære<br />

transportmiddel.<br />

Samtidigt er det i Københavns Kommunes<br />

Cykelpolitik 2002-2012 en erklæret<br />

målsætning at øge rejsehastigheden på cykelture<br />

over 5 km med 10%.<br />

På supercykelstierne er det lettere at<br />

komme hurtigt frem, samtidig med at cyklisterne<br />

tilbydes et højt serviceniveau – det<br />

skal få flere trafikanter til at tage cyklen til<br />

arbejde.<br />

Cykelindfaldsveje og tværforbindelser<br />

Idéen er, at et net af supercykelstier skal fungere<br />

som cykelindfaldsveje til København<br />

samt som tværforbindelser i byen. Det vil<br />

flytte flere cyklister med en højere gennem-<br />

Supercykelstier<br />

2. præmie i Københavns Kommunes<br />

ITS-konkurrence – Det konkrete spor<br />

Overhalingsbane på cykelstien, adaptive signalskift, lanelights, glatførevarsling og servicestationer er<br />

nogle af de tiltag, der kan gøre cyklen til et reelt alternativ til bil, bus eller tog.<br />

snitshastighed end det f.eks. kendes fra de<br />

grønne bølger, der er etableret i dag.<br />

Hver supercykelsti kan opgraderes med<br />

forskellige tiltag på baggrund af cykeltællinger,<br />

potentialet for at få trafikanterne til at<br />

vælge cyklen samt kommunale ønsker om at<br />

opgradere servicen i visse områder af hovedstaden.<br />

På den måde etableres et gradueret<br />

net af supercykelstier.<br />

Konceptet om supercykelstierne er todelt,<br />

hvor den ene del handler om fremkommelighed<br />

og den anden om service til<br />

cyklisterne.<br />

Fremkommelighed<br />

Fremkommeligheden skal primært forbedres<br />

ved at optimere og udbygge de allerede<br />

eksisterende grønne bølger. Det skal gøres<br />

på flere måder:<br />

Grøn Bølge (fast program)<br />

De eksisterende grønne bølger udbygges til<br />

at indeholde flere aspekter, samtidig med at<br />

der etableres nye supercykelstier med grønne<br />

bølger. De grønne bølger udbygges ved, at<br />

større grupper af cyklister registreres via<br />

video eller spoler, så programmet evt. kan<br />

forlænges. Samtidigt etableres perroner på<br />

de eksisterende busstoppesteder, så fodgængerne<br />

får vigepligt i stedet for cyklisterne.<br />

Det giver cyklisterne bedre mulighed for at<br />

følge den grønne bølge.<br />

Lanelights<br />

Den grønne bølge understøttes med lanelights,<br />

der placeres med ca. 15 meters afstand<br />

i eller ved supercykelstien. De viser,<br />

hvor hurtigt cyklisterne skal køre for at<br />

ramme den grønne bølge.<br />

Cyklister, der kommer fra en sidevej ind<br />

på en supercykelsti med grøn bølge, kan<br />

også bruge de lysende lanelights til enten<br />

at sætte hastigheden op eller ned og derved<br />

undgå at skulle stoppe for rødt.<br />

Adaptive cykelsignalprogrammer (uden<br />

for de faste grønne bølger)<br />

Adaptive signalprogrammer for cyklerne<br />

sikrer, at større grupper af cyklister kan<br />

iværksætte en grøn bølge, når det faste<br />

grøn bølge-program ikke kører. Cyklisterne<br />

kan enten registreres via spoler, video eller<br />

RFID-teknologi (Radio Frequency Identification),<br />

der f.eks. kan være indbygget i<br />

cykler, hjelme eller mobiltelefoner.<br />

Der bør udføres forsøg for at finde det<br />

antal cyklister samt det indbyrdes interval,<br />

der skal til for at aktivere en grøn bølge,<br />

men et udgangspunkt kan være min. 3<br />

cyklister inden for 4-5 sek. Detekteringen<br />

af cyklisterne skal selvfølgelig ske i så god<br />

tid, at programmet kan nå at starte, inden<br />

cyklisterne møder det røde lys. Denne service<br />

kan derfor ikke implementeres på alle<br />

strækninger i byen.<br />

Fast Lane – Comfort Lane<br />

Som et yderligere tiltag kan der etableres to<br />

spor på brede nylagte stier eller på eksisterende<br />

stier med en bredde på min. 3 meter.<br />

Stierne kan opdeles i ’comfort lane’ og en<br />

’fast lane’, hvor ’fast lane’ bl.a. fungerer som<br />

overhalingsbane for de hurtigtkørende cyklisterne.<br />

’Fast lane’ suppleres med lanelights<br />

for visning af grøn bølge, hvor hastigheden<br />

afgøres af intensiteten af cykeltrafikken i<br />

’comfort lane’. Når intensiteten på ’comfort<br />

lane’ er høj nedsættes hastigheden på ’fast<br />

lane’ for at forbedre sikkerheden og for at<br />

undgå, at cyklister fra ’comfort lane’ kommer<br />

i vejen for cyklister i ’fast lane’ ved start<br />

efter rødt i et signalanlæg. På ’fast lane’ kan<br />

hastigheden variere mellem 20-25 km/t.<br />

Intensiteten af cyklister i ’comfort lane’


kan registreres via spoler, video eller RFIDteknologi.<br />

Sikring mod højresvingsulykker<br />

Som supplement kan supercykelstierne<br />

udbygges med en sikring mod højresvingsulykker.<br />

Det kan ske i form af de tiltag som<br />

Københavns Kommune allerede er ved at<br />

implementere, hvor tegngivning eller dynamisk<br />

afmærkning varsler lastvognschauffører<br />

om cyklister i krydsområdet.<br />

Service<br />

Servicestationer<br />

Langs de mest belastede cykelruter og ved<br />

trafikale knudepunkter kan der etableres<br />

cykelservicestationer, hvor det er muligt at<br />

vedligeholde sin cykel med forskelligt udstyr<br />

f.eks. til luft og vask m.m. Der kan desuden<br />

opsættes automater med de mest basale ting<br />

så som lappegrej, cykellygter mv., dog uden<br />

at det bliver en konkurrent til den lokale cykelhandler.<br />

Rejsetidsinfo<br />

Ved større trafikale knudepunkter samt<br />

langs de primære cykelruteforbindelser kan<br />

der placeres rejsetids-infostandere samt cykelbarometre<br />

m.m. for at holde fokus på<br />

cykeltrafikken.<br />

Langs supercykelstierne kan der opstilles<br />

standere med realtidsinformation om<br />

den kollektive trafik på ruten, så man kan<br />

skifte til kollektiv trafik, hvis f.eks. vejret<br />

bliver dårligt.<br />

Parkeringshenvisning<br />

Etablering af P-henvisning til cyklister ved<br />

større trafikale knudepunkter vil også være<br />

en god service. P-henvisningen kan eventuelt<br />

skilte med overvågede P-pladser og åbne<br />

pladser eller superservice-pladser, hvor man<br />

kan få sin cykel serviceret, mens den er parkeret.<br />

Banebrydende og inspirerende<br />

Dommerkomitéen fandt forslaget banebrydende<br />

og særdeles inspirerende. Samtidig er<br />

forslaget baseret på konkrete og eksisterende<br />

teknikker, der gør det muligt at implementere<br />

det på kort sigt. Komitéen vurderer<br />

dog, at forslaget vil have begrænset effekt på<br />

antallet af cyklisterne i København, da det<br />

kun retter sig mod udvalgte dele af cykelinfrastrukturen.<br />

Mere tryghed giver flere cyklister<br />

En samlet forbedring af både fremkommeligheden<br />

og servicen på cykelruterne vil<br />

medføre en række fordele – både for cyklisterne<br />

og for kommunen.<br />

• Øget rejsehastighed Evalueringer af grøn<br />

bølge-programmer har vist en forøgelse<br />

i rejsehastigheden med ca. 5 km/t. En<br />

yderligere forbedring og udbredning af<br />

grønne bølger, som vi foreslår, vil give<br />

rejsehastigheden endnu en tak opad og<br />

dermed opfylde målsætningen om at øge<br />

rejsehastigheden på cykelture over 5 km<br />

med 10%.<br />

• Større tryghed og komfort Undersøgelser<br />

viser, at forbedrede forhold på cykelstier<br />

øger trygheden for cyklisterne og dermed<br />

også den potentielle brug af cyklen som<br />

foretrukket transportmiddel, hvilket også<br />

bidrager til at nå målsætningen om at<br />

være verdens bedste cykelhovedstad.<br />

Mindre CO For hver trafikant, der bliver<br />

• 2<br />

Konceptet om supercykelstier handler bl.a. om at øge fremkommeligheden for Københavns cyklister.<br />

flyttet fra motoriseret trafik til cykeltrafik,<br />

vil der desuden være en yderligere CO 2 -<br />

reduktion.<br />

Gevinsterne vil selvfølgelig være størst på de<br />

cykelruter, hvor der i dag ikke er etableret<br />

nogen forbedringer. Men vi vurderer, at også<br />

på de cykelruter, der allerede har grønbølge<br />

programmer, vil de beskrevne tiltag kunne<br />

medføre en stigning i antallet af cyklister.<br />

Samarbejde på tværs<br />

For at etablere supercykelstierne vil det være<br />

nødvendigt med et samarbejde på tværs af<br />

kommunegrænserne – især er Frederiksberg<br />

Kommune oplagt, da mange cykelruter i<br />

Københavns Kommune har forbindelse til<br />

Frederiksberg. Men også andre aktører, som<br />

Vejdirektoratet, trafikselskaberne og Dansk<br />

Cyklist Forbund, kan med fordel inddrages<br />

for at få skabt de bedste løsninger for cyklisterne.<br />

Mere komfortable og hurtige supercykelstier<br />

gør cyklen til et mere attraktivt alternativ<br />

til bilen eller den kollektive trafik,<br />

og dermed kommer København Kommune<br />

en omdrejning tættere på målet om, at 50%<br />

cykler til og fra arbejde eller uddannelse i<br />

2015.<br />

<<br />

TRAFIK & VEJE • 2009 APRIL 49


2009<br />

KOMMENDE TEMAER<br />

MAJ<br />

• Kommunal vejdrift<br />

• Vejstøj<br />

Bladet uddeles på<br />

repræsentantskabsmødet maj 2008<br />

JUNI/JULI<br />

• Veje og byrum<br />

• Samspil mellem transporformer<br />

• Motorvejsåbning Odense-Svendborg<br />

AUGUST<br />

• Forskning og efteruddannelse<br />

• Transportplanlægning<br />

Bladet omdeles til deltagerne<br />

på Trafikdage på Aalborg Universitet<br />

SEPTEMBER<br />

• Lette trafikanter<br />

• Klima og transport<br />

OKTOBER<br />

• Vintertjeneste<br />

• Vejbelysning<br />

NOVEMBER<br />

• Status for vejreglerne<br />

• Vejforum<br />

Bladet omdeles til deltagerne<br />

på Vejforum<br />

DECEMBER<br />

• Signalanlæg<br />

• Tung trafik<br />

Annoncetlf.<br />

98 63 11 33<br />

KALENDEREN<br />

Redaktionen påtager sig intet ansvar for fejl, flytninger og aflysninger.<br />

APRIL:<br />

20. – 25. Intermat, Paris (www.intermat.fr)<br />

21. – 22. Vejvisning for cyklister, ridende m.m., Vejle, VEJ-EU<br />

21. – 22. Generaleftersyn af bygværker, Byggecentrum Middelfart, VEJ-EU<br />

21. – 22. Vejen som arbejdsplads, Skanderborg kursus- og konferencecenter, VEJ-EU<br />

21. – 23. Traffex 2009, NEC Birmingham (www.traffex.com)<br />

28. – 30. Trafiksikkerhedsrevision, Middelfart, VEJ-EU<br />

MAJ:<br />

12. Tilbudsloven, Nyborg Strand, VEJ-EU<br />

13. Pilgrimme og pilgrimsveje. Vejdirektoratet, København. DVS<br />

19. Vejudstyr, Skanderborg kursus- og konferencecenter, VEJ-EU<br />

19. – 20. Planlægning og skitseprojektering af gader og veje i byer, Byggecentrum Middelfart, VEJ-EU<br />

25. – 26. Forebyggelse af stilladssvigt ved broarbejder<br />

- Kursus C, Skanderborg kursus- og konferencecenter, VEJ-EU<br />

26. – 27. Dimensionering af vejbefæstelser, Nyborg Strand, VEJ-EU<br />

27. – 28. Trafiktællinger og efterbehandling af data, Byggecentrum Middelfart, VEJ-EU<br />

27. – 29. Intertraffic Istanbul 2009, Istanbul (www.intertraffic.com)<br />

28. Grundlæggende vej- og trafikbegreber, Scandic Ringsted, VEJ-EU<br />

JUNI:<br />

1. – 3. ITS America’s 2009 Annual Meeting & Exposition, Fort Washington, Maryland<br />

3. Vinterman, Severin, Middelfart, VEJ-EU<br />

4. Vinterman – videregående, Severin, Middelfart, VEJ-EU<br />

8. – 9. Cykeltrafik, Hotel H.C. Andersen, VEJ-EU<br />

10. Vejens klimakonference 2009, ARoS Aarhus Kunstmuseum, VEJ-EU<br />

SEPTEMBER:<br />

8. Bestillerfunktionen – grundkursus, Hotel Nyborg Strand, VEJ-EU<br />

8. – 10. Prøvningsmetoder, jord og grus, Scandic Roskilde, VEJ-EU<br />

9. – 10. Tilrettelæggelse og udførelse af vintertjeneste, Severin Middelfart, VEJ-EU<br />

21. – 25. 16th ITS World Congress, Stockholm (www.itsworldcongress.com)<br />

23. – 24. Komprimeringsteknik, Scandic Roskilde, VEJ-EU<br />

24. Betaling for vejanlæg, Skanderborghus, VEJ-EU<br />

24. Beplantning langs veje, Severin Middelfart, VEJ-EU<br />

28. Glatførevarsling, Byggecentrum Middelfart, VEJ-EU<br />

29. – 30. At arbejde med veje og trafik, Byggecentrum, Middelfart, VEJ-EU<br />

OKTOBER:<br />

6. Vejdrift, Hotel H.C. Andersen, Odense, VEJ-EU<br />

8. Forebyggelse af stilladssvigt – kursus B, Byggecentrum Middelfart, VEJ-EU<br />

20. Trafikal drift, Hotel H.C. Andersen Odense, VEJ-EU<br />

20. – 21. Gadesignaler – grundkursus, Hotel Nyborg Strand, VEJ-EU<br />

22. Glatførevarsling – videregående, Hotel Nyborg Strand, VEJ-EU<br />

NOVEMBER:<br />

4. – 5. Trafiksikkerhed – grundkursus, Byggecentrum Middelfart, VEJ-EU<br />

5. – 6. Trafiksikkerhedsinspektion, Skanderborg kursus- og konferencecenter, VEJ-EU<br />

24. – 25. Vejforvaltningsret, Skanderborg kursus- og konferencecenter, VEJ-EU<br />

26. – 27. Detailprojektering af kryds i åbent land, Skanderborg kursus- og konferencecenter, VEJ-EU<br />

YdeRligeRe oplYsningeR:<br />

VEJ-EU: 72 44 71 90 • BVT, IDA: 33 18 48 48 • Vejsektorens Fagbibliotek Vejdirektoratet: 46 30 71 34


FIRMA<br />

Akzo Nobel Salt A/S<br />

Hadsundvej 17 . Postboks 103 .................T. 96 68 78 88<br />

9550 Mariager ............................................F. 96 68 78 90<br />

Alfred Priess A/S<br />

Sevelvej 51, 7830 Vinderup ......................T. 97 44 10 11<br />

www.priess.dk, priess@priess.dk ..........F. 97 44 28 68<br />

Rør- og gittermaster, teknikhuse,<br />

transformerstationer og stålkonstruktioner<br />

Arkil A/S<br />

Åstrupvej 19, 6100 Haderslev ..................T. 73 22 50 50<br />

www.arkil.dk .............................................F. 73 22 50 00<br />

Brøste A/S<br />

Møllebugtvej 1, .........................................T. 75 92 18 66<br />

7000 Fredericia ..........................................F. 75 91 17 56<br />

Lundtoftegårdsvej 95, ..............................T. 45 26 33 33<br />

2800 Lyngby ..............................................F. 45 93 13 34<br />

Byggros A/S<br />

Springstrup 11,4300 Holbæk ....................T. 59 48 90 00<br />

info@byggros.dk....................................F. 59 48 90 05<br />

www.byggros.com<br />

Geo- og anlægstekniske produkter og løsninger.<br />

Grontmij | Carl Bro A/S<br />

Kokbjerg 5, 6000 Kolding ..........................T. 82 28 14 00<br />

www.carlbro-transportation.com ......F. 82 28 14 01<br />

www.pavement-consultants.com<br />

Colas Danmark A/S<br />

Fabriksparken 40, ......................................T. 45 98 98 98<br />

2600 Glostrup .............................................F. 45 83 06 12<br />

Asfaltmaterialer: Colas Mix, Revnemastik H2.<br />

Dansk Auto-Værn A/S<br />

Tietgensvej 12, ..........................................T. 86 82 29 00<br />

8600 Silkeborg............................................F. 86 82 29 50<br />

Dansk Auto-Værn A/S<br />

Grønningen 10 F, 4130 Viby SJ.................T. 48 17 31 42<br />

www.dansk-auto-vaern.dk ..................F. 48 14 04 42<br />

Dansk Overfladebehandling I/S<br />

Rugårdsvej 206, 5464 Brenderup ............T. 64 44 25 33<br />

www.dob.dk ..........................................F. 64 44 25 07<br />

Overfladebehandling, koldasfalt, asfaltreparationer<br />

Dansk Vejsikring A/S<br />

Industrigrenen 21A, 2635 Ishøj ...............T. 70 21 02 10<br />

info@vejsikring.dk · www.vejsikring.dk . F. 43 53 63 31<br />

Vejafspærring, lamper, skilte, autoværn, rådgivning<br />

Dansk Signal Materiel A/S<br />

Gugvej 126, ................................................T. 98 14 11 00<br />

9210 Aalborg SØ .....................................F. 98 14 57 00<br />

Døgnservice ...........................................T. 40 37 58 54<br />

Delta Bloc<br />

......................................................................T. 70 22 28 24<br />

Industrivej 51F, 4000 Roskilde ..................F: 46 75 19 89<br />

info@deltabloc.dk . www.deltabloc.dk<br />

Salg & udlejning af permanent/midlertidigt autoværn<br />

Dynatest Danmark A/S<br />

Naverland 32, 2600 Glostrup....................T. 70 25 33 55<br />

www.dynatest.dk<br />

Vejtekniske målinger og belægningsrådgivning<br />

Epoke A/S<br />

Vejenvej 50, Askov, ...................................T. 76 96 22 00<br />

6600 Vejen ..................................................F. 75 36 38 67<br />

Spredere, rabatklippere, fejemaskiner m.m.<br />

Eshacold Danmark A/S<br />

Petersmindevej 6-8 ...................................T. 65 98 27 90<br />

5000 Odence C ...........................................F. 65 98 27 91<br />

Forsegling af asfaltbelægninger<br />

Eurostar Danmark A/S<br />

Tigervej 12-14, 4600 Køge.........................T. 58 36 00 99<br />

www.eurostar.as ...................................F. 58 36 10 99<br />

info@eurostar.as<br />

FM Maskiner ApS<br />

Gesten Kirkevej 6,........... ..........................T. 75 55 70 22<br />

6621 Gesten ................................................F. 75 55 75 00<br />

Oletto asfaltcontainere, græsklippere.<br />

GG Construction A/S<br />

Sofiendalsvej 92, ......................................T. 98 18 95 00<br />

9200 Aalborg ..............................................F. 98 18 90 96<br />

Ståltunnelrør, betonelementbroer, autoværn,<br />

geotekstiler.<br />

• Vejsalt<br />

• Belysning og master<br />

• Asfaltreparation • Skilte og afmærkningsmat.<br />

• Asfaltudlægning • Striber, stribemal. & vejmark.<br />

• Autoværn • Vejsalt<br />

• Vejafvanding<br />

• Asfaltreparation • Tunneler og Broer<br />

• Rådgivning • Vejafvanding<br />

• Trafikmiljø - Miljøanalyse<br />

• Rådgivning • Trafikmiljø - Miljøanalyse<br />

• Teknisk udstyr<br />

• Asfaltreparation • Asfaltudlægning<br />

• Autoværn • Tunneler og Broer<br />

• Autoværn • Tunneler og Broer<br />

• Asfaltreparation • Asfaltudlægning<br />

• Autoværn • Skilte og afmærkningsmat.<br />

• Autoværn • Striber, stribemat. & vejmark.<br />

• Teknisk udstyr • Skilte og afmærkningsmat.<br />

• Autoværn •Tunneler og Broer<br />

• Rådgivning • Teknisk udstyr<br />

• Maskiner: Vintervedligehold.<br />

• Tunneler og Broer<br />

• Asfaltreparation<br />

• Striber, stribemat. & vejmark.<br />

• Maskiner: Vintervedligehold.<br />

• Asfaltreparation • Tunneler og Broer<br />

• Autoværn • Vejafvanding<br />

FIRMA<br />

Hans Møller Vej- & Parkmaskiner A/S<br />

Råkildevej 75, 9530 Støvring ....................T. 98 38 44 16<br />

Spredere, rabatklippere, parkmaskiner<br />

LMK-VEJ A/S<br />

Nørreskovbakke 1, ...................................T. 87 22 15 00<br />

......................................................................<br />

8600 Silkeborg............................................F. 87 22 15 01<br />

Vej-, idræts- og brobelægninger - Street Print.<br />

LKF Vejmarkering A/S<br />

Hammerholmen 12-16,..............................T. 43 26 15 60<br />

2650 Hvidovre.............................................F. 43 26 15 69<br />

Malede striber - Termoplaststriber.<br />

Munck Asfalt a/s<br />

Slipshavnsvej 12, 5800 Nyborg................T. 63 31 35 35<br />

www.munck-asfalt.dk ............................F. 63 31 35 36<br />

Asfalt, Overfladebehandling, Emulsion<br />

NCC Roads A/S<br />

Fuglsangsallé 16, ......................................T. 79 96 23 23<br />

6600 Vejen .................................................F. 79 96 23 24<br />

Asfalt, Recycling, Koldasfalt, Spotflex.<br />

Olsen Engineering A/S<br />

Navervej 30, ..............................................T. 46 75 72 27<br />

4000 Roskilde .............................................F. 46 75 72 33<br />

Trafikanalyseudstyr.<br />

Pankas A/S<br />

Rundforbivej 34, ........................................T. 45 65 03 00<br />

2950 Vedbæk ..............................................F. 45 65 03 30<br />

Asfaltmaterialer, Emulsion.<br />

Peder Grønne A/S<br />

Slagslundevej 11, 3550 Slangerup ..........T. 47 33 56 33<br />

Rabatopretning, Rabatfræsning.<br />

PileByg<br />

Villerup Hovedgård ...................................T. 98 96 20 71<br />

Villerupvej 78 . 9800 Hjørring ...................F. 98 96 23 73<br />

www.pilebyg.dk<br />

Præmierede støjskærme og hegn<br />

Seri Q Sign A/S<br />

Stærmosegårdsvej 30, .............................T. 66 15 80 39<br />

5230 Odense M ..........................................F. 66 15 40 43<br />

Premark termoplastmarkering<br />

Skanska Asfalt<br />

Nordhavnsvej 9, 4600 Køge .....................T. 56 30 36 66<br />

www.skanska.dk/asfalt ............................F. 56 30 36 60<br />

Technical Traffic Solution (TTS)<br />

Havnegade 23, 5000 Odense C ................ T. 63 13 40 90<br />

Produktionsvej 22, 2600 Glostrup............ T. 36 72 55 00<br />

Trafik, Parkering, Byudstyr<br />

Trafico ApS<br />

Baldershøj 36 E, ........................................T. 70 26 65 50<br />

2635 Ishøj ....................................................F. 70 27 65 50<br />

mail@trafico.dk . www.trafico.dk<br />

Afspærring og salg af materiel<br />

Trafik Produkter A/S<br />

Lougelsevej 34, .........................................T. 59 30 24 24<br />

5900 Rudkøbing..........................................F. 59 30 24 85<br />

Stribeprodukter, rækværker, låger, bomme, stejle.<br />

TV Skilte A/S<br />

Tigervej 12-14, ...........................................T. 70 20 10 22<br />

4600 Køge ...................................................F. 70 20 10 32<br />

E-mail: mail@tvskilte.dk • www.tvskilte.dk<br />

Vianova Systems Denmark A/S<br />

Dusager 8, .................................................T. 89 30 47 50<br />

8200 Århus N ..............................................F. 89 30 47 51<br />

Novapoint, AutoCAD, Scanning, Visualisering<br />

ViaTec A/S<br />

Sofiendalsvej 92, ......................................T. 96 86 01 80<br />

9620 Aalborg ..............................................F. 96 86 01 88<br />

Autoværn, Rækværker, Portaler.<br />

LEVERANDØRREGISTER<br />

• Maskiner: Vintervedligehold.<br />

• Asfaltudlægning • Trafikmiljø - Miljøanalyse<br />

• Asfaltreparation • Tunneler og Broer<br />

• Striber, stribemal. & vejmark.<br />

• Striber, stribemal. & vejmark.<br />

• Asfaltudlægning • Rådgivning<br />

• Asfaltreparation • Tunneler og Broer<br />

• Asfaltreparation<br />

• Asfaltudlægning<br />

• Striber, stribemal. & vejmark.<br />

• Rådgivning • Teknisk udstyr<br />

• Asfaltreparation • Asfaltudlægning<br />

• Vejafvanding<br />

• Trafikmiljø - Miljøanalyse<br />

• Autoværn • Skilte og afmærkningsmat.<br />

• Rådgivning • Striber, stribemal. & vejmark.<br />

• Teknisk udstyr • Vejafvanding<br />

• Vejsalt<br />

• Asfaltreparation • Asfaltudlægning<br />

• Teknisk udstyr • Trafikmiljø Miljøanalyse<br />

• Autoværn • Skilte og afmærkningsmat.<br />

• Teknisk udstyr • Striber, stribemal. & vejmark.<br />

• Striber, stribemal. & vejmark.<br />

• Teknisk udstyr<br />

• Skilte og afmærkningsmat.<br />

• Rådgivning<br />

• Autoværn • Skilte og afmærkningsmat.


Spikma<br />

Sømkantsten<br />

Spikma sømkantsten anvendes bl.a til:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Lette at montere med manuel hammer eller elektrisk borhammer<br />

1 2 3<br />

Stort<br />

sortiment<br />

DALUISO A/S · Tlf. Odense: 6617 1742 · Tlf. Køge: 3326 1742<br />

a company<br />

Afsender:<br />

&<br />

TRAFIK VEJE<br />

DANSK VEJTIDSSKRIFT<br />

Nørregade 8 · 9640 Farsø

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!