iPod-funktion - medion

download.medion.com

iPod-funktion - medion

Indhold

Sikkerhedsanvisninger ........................................................................ 5

Korrekt anvendelse ........................................................................................... 5

Driftssikkerhed ................................................................................................. 6

Reparation ....................................................................................................... 9

Pakkens indhold ................................................................................ 10

Apparatoversigt ................................................................................. 11

Stik ................................................................................................................. 13

Ibrugtagning ..................................................................................... 14

Etablering af elektrisk forbindelse ................................................................... 14

Indstilling af uret ............................................................................................ 14

Synkronisering af uret .................................................................................... 16

Montering/udskiftning af iPod/iPhone-holderen ............................................. 17

Betjening ........................................................................................... 18

Tænd/sluk ...................................................................................................... 18

Valg af funktionstype ..................................................................................... 18

Ændring af lydstyrken .................................................................................... 18

Placering af radioantennen ............................................................................. 19

3


iPod-funktion .................................................................................... 19

Klargøring af opladeren.................................................................................. 19

iPod-isætning ................................................................................................. 19

Lukning af skuffen .......................................................................................... 21

Radiofunktion ................................................................................................. 21

Vækkefunktion .................................................................................. 24

Kundeservice ..................................................................................... 28

Førstehjælp ved fejlfunktioner ........................................................................ 28

Har du brug for yderligere hjælp? .................................................................. 29

Rengøring og vedligeholdelse ........................................................................ 30

Bortskaffelse ...................................................................................... 31

Tekniske data ..................................................................................... 32

Copyright © 2011

Alle rettigheder forbeholdes.

Denne vejledning er ophavsretsligt beskyttet.

Ophavsretten tilhører firmaet Medion®.

Varemærker:

iPod er et registreret varemærke, der tilhører Apple Inc. i USA og andre lande.

Anvendte varemærker tilhører de respektive ejere.

Der tages forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl.

4


Sikkerhedsanvisninger

Læs denne betjeningsvejledning grundigt før ibrugtagning, og

overhold frem for alt sikkerhedsanvisningerne!

Al anvendelse og betjening af dette apparat skal udføres som

beskrevet i denne vejledning.

Opbevar derfor denne betjeningsvejledning til fremtidig brug.

Hvis du giver apparatet videre, skal denne betjeningsvejledning

følge med.

Korrekt anvendelse

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn)

med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner og/eller manglende

viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret

for deres sikkerhed, eller som giver dem anvisninger om, hvordan apparatet

skal bruges. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Opbevar apparatet og tilbehøret på et sted, der er utilgængeligt for børn.

Emballagefilm skal også opbevares utilgængeligt for børn. Der er

kvælningsfare.

5


Driftssikkerhed

Placer aldrig genstande fyldt med væske, som f.eks. vaser, på apparatet eller i

nærheden af det, og beskyt alle dele mod vandsprøjt og -stænk. Beholderen

kan vælte, og væsken kan kompromittere den elektriske sikkerhed.

Træk straks stikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af stikket,

strømledningen eller apparatet.

Apparatet er kun beregnet til privat brug og ikke til anvendelse i

tungindustrien.

Der kan opstå kondens i apparatet, hvis det flyttes fra et koldt sted til et varmt

sted. Vent i nogle timer, inden apparatet tages i brug.

6


Strømforsyning

Tilslut kun apparatet en let tilgængelig stikkontakt med

AC 230 V ~ 50 Hz, som befinder sig i nærheden af arbejdsstedet. Sørg for, at

stikkontakten er frit tilgængelig, så stikket uhindret kan trækkes ud.

Efter brug og inden rengøring skal apparatets stik altid trækkes ud af

stikkontakten.

Træk altid lysnetledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket. Træk

aldrig i ledningen.

Træk straks stikket ud af stikkontakten ved beskadigelse af stikket,

lysnetledningen eller apparatet, eller hvis der kommer væsker eller

fremmedlegemer ind i apparatet.

Lysnetadapter

Brug kun den medfølgende lysnetadapter E-TEK Electronics Manufactory Ltd.

Modelnummer: ZDD050150EU.

Lysnetadapteren må kun anvendes i tørre rum.

Lysnetadapteren må kun tilsluttes en godt tilgængelig stikkontakt 230 V ~ 50

Hz. I nødstilfælde skal apparatet straks kunne kobles fra lysnettet.

7


Opstillingssted/omgivelser

Nye apparater kan i løbet af den første driftstime afgive en typisk,

uundgåelig, men helt ufarlig røg, som aftager med tiden. For at modvirke

røgudviklingen anbefaler vi, at du regelmæssigt udlufter rummet. Vi har ved

udviklingen at dette produkt draget omsorg for, at det ligger væsentligt under

gældende grænseværdier.

Placer og betjen alle komponenter på et stabilt, jævnt og vibrationsfrit

underlag for at undgå, at apparatet falder ned.

Sørg for, at der er en minimumsafstand på 5 cm omkring apparatet ved

opstillingen, for at sikre en tilstrækkelig ventilation.

Ventilationen må ikke hindres ved at tildække apparatet med genstande, som

f.eks. aviser, bordduge, forhæng osv.

Sørg for, at apparatet ikke påvirkes af direkte varmekilder (f.eks.

varmeapparater).

Åbne brandkilder (f.eks. brændende stearinlys) må ikke placeres på, eller i

nærheden af apparatet.

Stil ikke genstande på kablerne, da de ellers kan blive beskadiget.

Anvend kun enheden i boliger eller lignende rum.

8


Elektromagnetisk kompatibilitet

Hold en afstand på mindst én meter fra højfrekvente og magnetiske støjkilder

(fjernsyn, andre højttalere, mobiltelefoner, trådløse telefoner osv.) for at

forhindre funktionsforstyrrelser.

Anvend kun det medfølgende tilbehør.

Reparation

Kontakt vores servicecenter, hvis du har tekniske problemer med apparatet.

Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere apparatet. Ved forstyrrelser bør du

henvende dig til Medion Service Center eller til et andet egnet fagværksted

for at undgå farlige situationer.

I tilfælde af, at apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal den

udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en tilsvarende

kvalificeret person for at undgå farlige situationer.

9


Pakkens indhold

Kontroller, at der ikke mangler noget i pakken, og giv os besked senest 14

dage efter købet, hvis der mangler noget. Sammen med den dockingstation,

du har købt, har du modtaget følgende:

Clockradio med dockingstation

3 adaptere til iPod

Lysnetadapteren (ZDD050150EU)

3,5 mm audioforbindelseskabel (100 cm)

Betjeningsvejledning og garantidokumenter

En iPod/iPhone medfølger ikke ved levering.

10


Apparatoversigt

11


1 SOURCE: Skift mellem funktionstilstandene Radio, CD, iPod, AUX

2 PLAY/PAUSE: Start/stop afspilning

RECALL: Vælg radiostation

STATION: Lagring af stationer

3 ALARM OFF: Deaktivering af alarm

: Tænd apparatet/sæt det på standby

4 TUNING :

ved iPod-funktion: næste titel, hurtig fremadspoling

i radiofunktion: næste frekvens, søg station frem

5 TUNING :

ved iPod-funktion: forrige titel, hurtig tilbagespoling

i radiofunktion: forrige frekvens, kanalsøgning tilbage

6 SNOOZE/DIMMER: Gentagelse af vækningen/displaybelysning

7 Display

8 SET: Bekræftelse af valget/indstilling af klokkeslættet

9 ALARM1: Indstilling/aktivering/deaktivering af Alarm 1

ALARM2: Indstilling/aktivering/deaktivering af Alarm 2

10 VOLUME +: Øg lydstyrken

11 Frigørelsesknap for iPod-holder

12


12 VOLUME -: Reducerer lydstyrken

13 Fastgørelse af iPod-holder

14 Oplader til iPod, iPhone

Stik

1 DC IN: 5 V 1,5 A: Stik til lysnetadapteren

2 LINE IN: Audioindgang til eksterne apparater

3 FM-antenne til radiomodtagelse

13


Ibrugtagning

Etablering af elektrisk forbindelse

Apparatet fungerer op el-net med AC 230 V ~ 50 Hz. Husk, at anvende en korrekt

installeret stikkontakt, der er egnet til apparatet.

Forbind lysnetadapteren med apparatet.

Sæt lysnetadapteren i en egnet stikkontakt.

Klokkeslættet vises på displayet. Klokkeslættet 00:00 vises.

Indstilling af uret

Klokkeslættet kan ikke indstilles manuelt, mens en iPhone eller en iPod er

tilsluttet clockradioen.

Sæt netstikket i en egnet stikkontakt. På displayet vises klokkeslættet (00:00).

Tryk på knappen SET, indtil displayet viser „24 hr“.

Brug knapperne TUNING og TUNING til at vælge 24- eller 24-timers

klokkeslætformat.

Tryk igen på SET. Timevisningen blinker.

14


Brug knapperne TUNING ogTUNING til at indstille den ønskede time.

Tryk på SET. Minutvisningen blinker.

Brug TUNING og TUNING til at indstille de ønskede minutter.

Tryk igen på SET. Årsvisningen blinker.

Brug knapperne TUNING ogTUNING til at indstille det ønskede år.

Tryk igen på SET. Månedsvisningen blinker.

Brug knapperne TUNING ogTUNING til at indstille den ønskede måned.

Tryk igen på SET. Datoens dagsvisning blinker.

Brug knapperne TUNING ogTUNING til at indstille den ønskede dag.

Når du har indstillet klokkeslættet, skifter apparatet efter et par sekunder tilbage

til klokkeslættilstanden.

Hvis der i ca. 4 sekunder ikke trykkes på en knap, vender apparatet tilbage til

standbytilstand.

Hvis alarmen er aktiveret, er det ikke muligt at indstille klokkeslættet.

15


Synkronisering af uret

Clockradioen giver dig flere muligheder for at importere klokkeslættet fra en

iPhone/iPod.

Den første mulighed for synkronisering er kun tilgængelig ved den første

ibrugtagning:

Afbryd clockradioens forbindelse til lysnettet, hvis det et nødvendigt.

Sæt din iPhone/iPod i iPod-holderen.

Tilslut igen clockradioen til lysnettet.

Din iPhone/iPod overfører nu automatisk klokkeslættet til din clockradio.

Den anden mulighed for synkronisering er altid tilgængelig.

Hvis du allerede har taget clockradioen i brug, inden du har tilsluttet en

iPod/iPhone til den, skal du gøre følgende:

Sæt din iPhone/iPod i holderen.

Tænd clockradioen.

Tryk på knappen SET, og hold den nede i 3 sekunder.

Din iPhone/iPod overfører nu automatisk klokkeslættet til din clockradio.

16


Det manuelt gemte klokkeslæt overskrives ved synkroniseringen.

Montering/udskiftning af iPod/iPhone-holderen

Apparatet leveres med en række iPod/iPhone-holdere, som holder din

iPod/iPhone bedre på plads. Test, hvilken holder der egner sig bedst til din

iPod/iPhone. Nogle iPod/iPhone-typer kræver ingen separat holder.

Vælg den holder, der passer til din iPod/iPhone.

Sæt holderen i skuffen med udstansningen vendende nedad, og tryk den ned,

indtil den går i hak.

Når din iPod/iPhone er sat i, oplades dens batteri.

Hvis du ikke har sat en iPod/iPhone i, skal du også fjerne holderen.

Vær opmærksom på, at de medfølgende holdere kun er beregnet til dockingstationen.

17


Betjening

Tænd/sluk

Tryk på knappen ALARM OFF / på apparatet. På displayet vises kortvarigt

ON.

Tryk igen på knappen ALARM OFF / for at tænde apparatet igen fra

standbytilstand. På displayet vises kortvarigt OFF.

18

Når apparatet er slukket, kan du indstille displaybelysningen ved hjælp af

knappen SNOOZE/DIMMER.

Valg af funktionstype

Med knappen SOURCE kan du vælge mellem funktionstyperne FM, iPod og

AUX efter hinanden.

Ændring af lydstyrken

Med VOLUME – og + kan du reducere eller øge lydstyrken ved alle

funktionstyper. Den valgte lydstyrke vises på displayet i et par sekunder.


Placering af radioantennen

Radioantennen er placeret på apparatets bagside. Antennen skal vikles

fuldstændig ud for at sikre en god modtagelse.

iPod-funktion

Klargøring af opladeren

Tryk på iPod-holderens fastgørelse, og klap opladeren ned, indtil

holderfastgørelsen klikker på plads.

iPod-isætning

Kontroller, at din iPod passer i den monterede holder

(se side 17).

19


Sæt din iPod i slotten til afspilleren.

Tryk på knappen ALARM OFF/ for at tænde apparatet.

Tryk på knappen SOURCE flere gange, indtil displayet viser .

Du kan betjene din iPod som normalt.

Du har desuden mulighed for at udføre nogle af iPod-funktionerne på

dockingstationen.

Afspilning

Med knappen RECALL/►ǁ/STATION på apparatet kan du starte afspilningen af

titler på din iPod. Hvis du vil afbryde afspilningen, skal du trykke på knappen

igen. Hvis du trykker på knappen en gang til, fortsættes afspilningen.

Titelvalg, hurtig tilbage-/fremadspoling

Tryk på knappen TUNING for at gå til den næste titel. Tryk på TUNING

for at gå til den forrige titel.

Hold knappen TUNING nede for at spole hurtigt frem inden for en titel.

Med TUNING kan du spole baglæns.

20


Lukning af skuffen

Tryk på holderens fastgørelse, og klap iPod-holderen opad, indtil den klikker

på plads.

Radiofunktion

Rul den tilsluttede antenne til FM-modtagelse helt ud.

Tryk flere gange på knappen SOURCE, indtil „FM“ og det aktuelle klokkeslæt

vises på displayet.

Brug TUNING og TUNING til at indstille den ønskede

modtagelsesfrekvens.

Hvis du trykker på TUNING eller TUNING i ca. 1 sekund, starter den

automatiske søgning.

Søgningen stopper, så snart en kanal med tilstrækkelig sendestyrke er fundet.

21


Gem/hent radiokanal

Du kan gemme op til 6 radiokanaler.

Indstil først apparatet til radiofunktion som beskrevet ovenfor, og indstil en

radiokanal.

Hold knappen RECALL/►ǁ/STATION nede for at skifte til

programmeringsfunktionen. På displayet blinker „P1“.

Brug TUNING og TUNING til at vælge den ønskede hukommelsesplads

(P1-P6).

Tryk igen på RECALL/►ǁ/STATION for at gemme kanalen.

Gentag disse trin, hvis du vil gemme flere kanaler.

Du kan hente de gemte kanaler igen ved at trykke på RECALL/►ǁ/STATION,

indtil den ønskede hukommelsesplads er valgt.

22


AUX – funktion

Hvis du tilslutter et apparat til AUX IN-indgangen (f.eks. en MP3-afspiller, cdafspiller

osv.), afspilles dette apparat via de integrerede højttalere.

Tilslut dit eksterne apparat til 3,5 mm AUX IN-indgangen.

Tryk på knappen SOURCE flere gange for at sætte clockradioen i AUXtilstand.

I displayet vises „AUX“ og det aktuelle klokkeslæt.

Det er nu muligt at betjene det tilsluttede apparat på normal vis. Lyden

afspilles via clockradioen.

Med knapperne VOLUME +/- på clockradioen kan du regulere

lydstyrken.

23


Vækkefunktion

Apparatet har 2 vækketidspunkter, der kan aktiveres uafhængigt af hinanden.

Indstilling af vækketidspunktet

Sådan indstiller du vækketidspunktet:

Brug i standbytilstand knappen ALARM1/ /ALARM2 til at vælge den

ønskede alarmhukommelsesplads.

Du kan vælge mellem:

Alarm1

Alarm 2

Eller vælg Alarm 1 og 2

Tryk på knappen SET.

Timevisningen begynder at blinke.

Brug TUNING og TUNING til at indstille vækketidspunktets time, og tryk

derefter på SET.

Brug TUNING og TUNING til at indstille vækketidspunktets minutter, og

tryk derefter på SET.

24


Brug TUNING og TUNING til at indstille de dage, hvor alarmen skal aktiveres,

og tryk derefter på SET.

Følgende ugedagskombinationer kan indstilles:

Mandag-fredag

Lørdag-søndag

Mandag-søndag

Brug TUNING og TUNING til at vælge, hvilken funktionstype der skal

være aktiv ved vækningen. Du kan vælge mellem Radio og iPod. Husk, at en

radiokanal skal være valgt eller en iPod sat i på vækketidspunktet. Du kan

også vælge at blive vækket med en alarmtone. Brug derefter TUNING og

TUNING til at vælge „ “.

Tryk på SET.

Brug VOLUME +/- til at indstille den lydstyrke, som du vil vækkes med, og tryk

derefter på SET.

Når indstillingerne er gennemført, skifter apparatet tilbage til standbytilstand.

25


Aktivering/deaktivering af vækketidspunkt

Når vækketidspunktet er indstillet som beskrevet ovenfor, skal du aktivere Alarm

1 eller 2 på følgende måde:

Tryk i standbytilstand på knappen ALARM1/ ALARM2 for at aktivere Alarm 1,

eller tryk 2 gange på ALARM1/ ALARM2 for at aktivere Alarm 2.

På displayet vises et klokkesymbol med for Alarm 1 eller for Alarm 2 .

Når du har aktiveret de to alarmer, vises på displayet.

Tryk på knappen igen for at deaktivere alarmen permanent.

Deaktivering af vækkegentagelse/alarm

Når alarmtonen, musik fra radioen, musik fra iPod'en eller vækketonen høres, har

du flere muligheder for at slukke for alarmen:

Tryk på knappen ALARM OFF/ for at slå alarmen fra. Vækkesymbolet vises


fortsat i displayet, og alarmen aktiveres igen den næste indstillede dag.

Tryk på knappen SNOOZE/DIMMER for at slå alarmen fra i 10 minutter.

Alarmen høres derefter igen. Denne procedure kan du gentage i 60 minutter.

26


Slumretimer - SLEEP

I „SLEEP“-funktion arbejder apparatet først i Radio- eller iPod-funktion og slukker

så efter en trinvis, valgt tid efter 10, 20, 30, 40, 50, 60 og 90 minutter.

Start Radio-, Aux- eller iPod-funktionen som beskrevet.

Tryk på knappen SNOOZE/DIMMER. På displayet blinker visningen “OFF“, og

symbolet “Zzz“ vises på displayet. Hvis du trykker en gang til, kan du indstille

„SLEEP“-tiden til 10, 20,30, 40, 50, 60 eller 90 minutter.

Den viste værdi svarer til det antal minutter, hvorefter apparatet skifter til

standbytilstand.

Tryk flere gange på knappen SNOOZE/DIMMER for at indstille en længere

tid.

Hvis du vil afbryde SLEEP-funktionen i utide, skal du trykke flere gange på

SNOOZE/DIMMER, indtil displayet viser OFF. Apparatet slukker slumretimeren

med det samme.

27


Kundeservice

Førstehjælp ved fejlfunktioner

Fejlfunktioner kan nogle gange have banale årsager, men de kan også være ret

komplekse og kræve en grundig analyse.

Ingen lyd

Lydstyrken er indstillet for lavt. Lysnetadapteren er ikke sat korrekt i

stikkontakten.

Øg lydstyrken. Sæt lysnetadapteren korrekt i stikkontakten.

Apparatet reagerer ikke på betjeningskommandoer.

Elektrostatisk afladning.

Afbryd forbindelsen til lysnettet, og opret forbindelsen igen via stikkontakten

efter et par sekunder.

Dårlig radiomodtagelse

Utilstrækkeligt radiosignal. Forstyrrende påvirkninger fra andre elektriske apparater

som f.eks. tv-apparater, videooptagere, computere osv.

Anvend FM-antennen i dens fulde længde, eller skift placering og retning.

28


Har du brug for yderligere hjælp?

Hvis forslagene i de foregående afsnit ikke har kunnet løse dit problem, bedes du

kontakte os. Det vil være en stor hjælp for os, hvis du stiller de følgende

oplysninger til rådighed:

Hvilken iPod bruger du?

Hvad vises der på displayet?

Hvad har du allerede gjort for at prøve at løse problemet?

Hvis du allerede har fået et kundenummer, bedes du meddele os det.

29


Rengøring og vedligeholdelse

FORSIGTIG!

Inden du rengør apparatet, er det vigtigt, at du først fjerner

lysnetstikket.

Brug kun en tør, blød klud til rengøringen. Undgå at anvende kemiske

opløsnings- eller rengøringsmidler, da disse kan beskadige overfladen og/eller

påskrifter på apparatet.

30


Bortskaffelse

Apparatet

Når apparatet har nået slutningen af dets levetid, må det under ingen

omstændigheder smides ud sammen med almindeligt

husholdningsaffald. Undersøg mulighederne for en miljømæssigt

korrekt bortskaffelse.

Emballage

Dit apparat er placeret i en emballage for at beskytte det mod

transportskader. Emballagen er fremstillet af materialer, der kan

bortskaffes på en miljøvenlig måde og afleveres med henblik på korrekt

genbrug.

31


Tekniske data

Hovedapparat

Indgangsspænding: DC IN 5V 1.500 mA

Tilslutninger: 3,5 mm AUX-indgang

Højttaler: 2 W effektivværdi

Lysnetadapter

Producent: E-TEK Electronics Manufactory Ltd

Model: ZDD050150EU

Indgang: AC IN 100-240 V~50/60 Hz 0,5 A

Udgang: DC OUT 5V 1.500 mA

Med forbehold for tekniske ændringer!

32

More magazines by this user
Similar magazines