Retsplejeloven - JuraWiki

jurawiki.dk

Retsplejeloven - JuraWiki

dommere.

Stk. 3. Retten i Glostrup består af en præsident og mindst 14 andre

dommere.

Stk. 4. Retten på Frederiksberg består af en præsident og mindst 12

andre dommere.

Stk. 5. Retterne i Århus og Odense består af en præsident og mindst 11

andre dommere.

Stk. 6. Retten i Aalborg består af en præsident og mindst 10 andre

dommere.

Stk. 7. Retten i Roskilde består af en præsident og mindst 9 andre

dommere.

Stk. 8. Retterne i Kolding og Sønderborg består af en præsident og

mindst 8 andre dommere.

Stk. 9. Retterne i Randers, Næstved, Hillerød og Lyngby består af en

præsident og mindst 7 andre dommere.

Stk. 10. Retterne i Hjørring, Esbjerg, Nykøbing Falster og Helsingør

består af en præsident og mindst 6 andre dommere.

Stk. 11. Retterne i Viborg, Holstebro, Herning, Horsens, Svendborg og

Holbæk består af en præsident og mindst 5 andre dommere.

Stk. 12. Retten på Bornholm består af 1 dommer.

Stk. 13. Ud over det antal dommere, der er nævnt i stk. 2-12, udnævnes

yderligere 25 dommere ved byretterne. Der kan højst udnævnes yderligere

4 dommere ved Københavns Byret, yderligere 3 dommere ved hver af de

retter, der er nævnt i stk. 3 og 4, og yderligere 2 dommere ved hver af de

retter, der er nævnt i stk. 5-11. Ved ledighed i en dommerstilling ved en

ret, hvor der er udnævnt en eller flere yderligere dommere, bestemmer

Domstolsstyrelsen, ved hvilken ret stillingen skal placeres.

§ 10. Byrettens præsident (på Bornholm dommeren) er ansvarlig for

varetagelsen af de bevillingsmæssige og administrative forhold, der er

henlagt til embedet. Præsidenten (dommeren) skal herunder sørge for en

forsvarlig og hensigtsmæssig drift af embedet og skal tage de fornødne

initiativer til sikring heraf.

Stk. 2. Præsidenten træffer efter forhandling med rettens øvrige

dommere bestemmelse om, hvem af disse der skal fungere som præsident

under dennes fravær eller forfald.

§ 11. Byrettens virkekreds omfatter behandling og påkendelse af

retssager i 1. instans og foretagelse af retshandlinger i det omfang, som

bestemmes ved reglerne i denne lov.

Stk. 2. Til byretternes virkekreds hører uden for den egentlige retspleje,

hvortil også regnes skifteforvaltning og foged- og auktionsforretninger,

1) opkrævning af retsafgifter og regnskabsaflæggelse herfor,

2) udmeldelse af syns- og skønsmænd uden for retsplejen, for så vidt den

ikke kan ske administrativt,

3) retshjælpsforretninger og

4) notarialforretninger.

Stk. 3. Justitsministeren fastsætter regler om notarialforretninger.

§ 12. I afgørelsen af sager ved byretterne deltager, medmindre andet er

bestemt, 1 dommer. Præsidenten træffer efter forhandling med rettens

øvrige dommere bestemmelse om sagernes fordeling mellem dommerne

og om sagernes administrative behandling.

Stk. 2. Hvis flere deltager i afgørelsen af sagen, beklædes

formandspladsen af den af rettens dommere, som præsidenten (på

Bornholm dommeren) har beskikket dertil. I fornødent fald træder den

efter embedsalder ældste af de dommere, af hvilke retten dannes, i

formandens sted. Uden for hovedforhandlingen kan en enkelt dommer

handle på rettens vegne.

Stk. 3. I borgerlige sager kan retten bestemme, at 3 dommere skal

deltage i afgørelsen af sagen, hvis

1) sagen er af principiel karakter,

2) sagens udfald kan få væsentlig betydning for andre end parterne,

3) sagen frembyder særlig omfattende eller vanskelige retlige eller

bevismæssige spørgsmål eller

4) sagens særlige karakter i øvrigt undtagelsesvis gør kollegial

behandling påkrævet.

Stk. 4. Før retten træffer afgørelse efter stk. 3, skal parterne have

adgang til at udtale sig om spørgsmålet. Afgørelsen træffes ved kendelse.

En kendelse om, at der skal deltage 3 dommere, kan ikke indbringes for

højere ret.

Stk. 5. I nævningesager deltager 3 dommere og 6 nævninge.

Stk. 6. I domsmandssager tiltrædes retten af 2 domsmænd, jf. dog stk. 8.

Stk. 7. Hvis hovedforhandlingen i en nævninge- eller domsmandssag

antages at ville blive af længere varighed, kan rettens præsident efter

indstilling fra rettens formand bestemme, at suppleanter for dommeren

eller dommerne og nævningerne eller domsmændene skal overvære

hovedforhandlingen. For så vidt angår retten på Bornholm, træffes

bestemmelsen af Østre Landsrets præsident efter indstilling fra dommeren.

Suppleanterne deltager ikke i rettens rådslagninger og afstemninger, men

kan efter retsformandens bestemmelse overvære disse. I øvrigt finder

reglerne om nævninger og domsmænd tilsvarende anvendelse på

suppleanter for disse. En suppleant tiltræder retten, hvis en af dommerne,

nævningerne eller domsmændene bliver forhindret i at medvirke ved

sagens behandling og pådømmelse.

Stk. 8. I domsmandssager om økonomisk kriminalitet, der forventes at

have en længere varighed, kan rettens præsident efter indstilling fra rettens

formand bestemme, at retten sammensættes af 2 dommere og 3

domsmænd. For så vidt angår retten på Bornholm, træffes bestemmelsen

af Østre Landsrets præsident efter indstilling fra dommeren. Stk. 7 finder

ikke anvendelse.

§ 13. Domstolsstyrelsen fastsætter efter forhandling med den enkelte

byretspræsident (på Bornholm dommeren) tingstederne for byretterne.

Stk. 2. Retten kan bestemme, at retten skal sættes uden for det

sædvanlige tingsted, herunder også uden for retskredsen, når det findes

hensigtsmæssigt af hensyn til sagens oplysning.

Stk. 3. Retten kan endvidere bestemme, at retten skal sættes uden for det

sædvanlige tingsted, herunder undtagelsesvis også uden for retskredsen,

når det findes hensigtsmæssigt af hensyn til sagens behandling inden for

rimelig tid eller af andre særlige grunde.

Stk. 4. Inden retten i medfør af stk. 3 træffer afgørelse om, hvorvidt en

sag skal behandles uden for retskredsen, skal parterne have lejlighed til at

udtale sig om spørgsmålet.

§ 14. Sø- og Handelsretten, der har sit sæde i København, består af en

præsident, 2 vicepræsidenter og 2 andre dommere samt et antal

sagkyndige medlemmer.

Stk. 2. Præsidenten er ansvarlig for varetagelsen af de

bevillingsmæssige og administrative forhold, der er henlagt til embedet.

Præsidenten skal herunder sørge for en forsvarlig og hensigtsmæssig drift

af embedet og skal tage de fornødne initiativer til sikring heraf.

Stk. 3. Præsidenten træffer efter forhandling med rettens øvrige

dommere bestemmelse om, hvem af disse der skal fungere som præsident

under dennes fravær eller forfald.

§ 15. Sø- og Handelsrettens domsmyndighed omfatter behandling og

påkendelse i 1. instans af retssager i det omfang, som følger af §§ 225 og

227.

Stk. 2. Til Sø- og Handelsrettens virkekreds hører endvidere

1) forbudssager om EF-varemærker, jf. varemærkelovens §§ 43 c og 43 d,

2) forbudssager om EF-design, jf. designlovens § 43,

3) sager om begrænsningsfonde, jf. sølovens kapitel 12, og

4) behandling af anmeldelser om betalingsstandsning og begæringer om

konkurs, akkordforhandling eller gældssanering i de områder, der er

henlagt under Københavns Byret, retten på Frederiksberg og retterne i

Glostrup og Lyngby, jf. konkurslovens § 4.

§ 16. I afgørelsen af sager ved Sø- og Handelsretten deltager,

medmindre andet er bestemt, 1 dommer. Præsidenten træffer efter

forhandling med rettens øvrige dommere bestemmelse om sagernes

fordeling mellem dommerne og om sagernes administrative behandling.

Reglerne i § 12, stk. 2, 3. pkt., og stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse

i sager ved Sø- og Handelsretten.

Stk. 2. Når rettens præsident ikke deltager i behandlingen af en sag,

beklædes formandspladsen af den af rettens dommere, som præsidenten

har beskikket dertil. I fornødent fald træder den efter embedsalder ældste

af de dommere, af hvilke retten dannes, i formandens sted.

Stk. 3. Retten tiltrædes under hovedforhandlingen i borgerlige sager af 2

sagkyndige medlemmer. Retten kan tilkalde de sagkyndige medlemmer til

retsmøder uden for hovedforhandlingen, når den finder særlig anledning

hertil, herunder navnlig i tilfælde af afhøring af parter eller vidner,

afhjemling af syn og skøn eller afsigelse af kendelse om et omtvistet

punkt.

Stk. 4. Ved afgørelse af tvister i konkursboer kan retten tilkalde 2

sagkyndige medlemmer.

Stk. 5. Retten kan i alle sager tilkalde 4 sagkyndige medlemmer i stedet

for 2, når sagens karakter taler derfor.

Stk. 6. Sager om nedlæggelse af forbud vedrørende EF-varemærker, jf.

varemærkelovens §§ 43 c og 43 d, eller EF-design, jf. designlovens § 43,

behandles uden tilkaldelse af sagkyndige medlemmer.

§ 17. Sø- og Handelsretten har hovedtingsted på det sted, hvor den har

More magazines by this user
Similar magazines