Civilproces - JuraWiki

jurawiki.dk

Civilproces - JuraWiki

● Omfatter: Civile og kriminelle retssager samt skifte og fogedforretninger.

2.5.2 Opgaver uden for den egentlige retspleje

● Sondring mellem judicielle opgaver og opgaver af administrativ karakter.

● Judicielle opgaver udenfor den egentlige retspleje er opkrævning af retsafgift og notarialforretninger, jf.

RPL § 11, stk. 2, nr. 1 og 4. Desuden tinglysningsrettens afgørelser.

2.5.3 Retshjælp

● Retten skal bistå ægtefælle og arvinger med at udfærdige anmeldelser og opgørelser. Administrativ opgave.

2.5.4 Leder af en ret

2.5.5

● Retspræsidenten fungerer som personalechef og skal undertiden administrere retsbygningen.

● Afgørelser af administrativ karakter kan påklages til højere forvaltningsmyndighed. Kun afgørelser af judiciel

karakter kan appelleres til landsretten, jf. RPL §§ 6 og 11, stk. 2, nr. 3 og 4.

● Klager over embedsvirksomhed (dommere, retassessor osv.) behandles af Den særlige Klageret, jf. RPL § 49,

stk. 1. Dommere og dommerfuldmægtige falder uden for Ombudsmandens virksomhed, hvad enten der er tale

om retspleje eller forvaltning.

● Retten har ikke pligt til aktivt at påse overholdelse af love og vedtægter. Retten har således ikke pligt til at

indgive anmeldelse til politiet eller anden myndighed.

Civilproces Johannes Hessellund 5

More magazines by this user
Similar magazines