DL-stævne januar 2011 Anerkendende ledelse.pdf - Det Danske ...

dds.dk

DL-stævne januar 2011 Anerkendende ledelse.pdf - Det Danske ...

Det Danske Spejderkorps styrker

anerkendende ledelse og kommunikation

blandt børn og voksne

Hvad er vores næste skridt i DDS?

Divisionsledelsesstævne januar 2011


Formål med dette oplæg

• Give et overblik over DDS arbejde med

anerkendende ledelse indtil videre

• Præsentation af centrale pointer om

anerkendende ledelse i DDS kontekst

• Udvælgelse af hvad der er mest nyttigt

• Fælles dialog om hvad der yderligere skal

konkretiseres, for at gøre tilgangen bliver

et godt og velanvendt ledelsesværktøj

iblandt børn og voksne i vores grupper


Overblik over arbejdet i DDS med

anerkendende ledelse indtil nu


Hvordan har vi allerede anvendt

anerkendende ledelse før KRM 09?

• Rejseholdet – AI drejebog

• Spejd 2020 processen + udviklingsplan

09/11 processen

• Blå Sommer – kursusmoduler

• Den attraktive spejdergruppe →

Inspirationsholdet: 80/20 – gode

relationer mellem børn og voksne

• REFLEKS og seniorudvikling


à Præsentation af centrale pointer om

anerkendende ledelse i DDS kontekst


Ledelse (I bevægelse)

Ledelse handler om at få mennesker til at

arbejde sammen hen imod et fælles mål.

I DDS er det overordnede mål for al vor

ledelse at fremme korpsets formål:

– at udvikle børn og unge til vågne og

selvstændige mennesker, der er

villige til efter bedste evne at påtage

sig et medmenneskeligt ansvar i det

danske samfund og ude i verden.


Spejdermetodens ledelsessyn

• Learning-by-doing

• Patruljeliv

• Værdier

• Medbestemmelse og ansvarlighed

Spejderloven (uddrag)

• at være en god kammerat og til at stole på

• at være hensynsfuld og hjælpe andre

• at høre andres meninger og danne sine egne

• at finde sin egen tro og have respekt for andres

• at tage medansvar i familie og samfund


Betingelser for spejderledelse i dag

Sen-moderne samfund, hvor intet kan tages for

givet, men alt er til forhandling og gælder, til nyt er

vedtaget. Med nye kommunikationsformer og –

normer.

Vi bygger stadig på forudsætningen om

eksistensen af et fællesskab med:

• forpligtelsen over for sig selv

• forpligtelsen over for andre

• og forpligtelsen over for en helhed større end

mennesket


Spejderledelse skal derfor:

• skabe rammen for en ikke-formel

uddannelse, som skal udvikle spejderne

fysisk, følelsesmæssigt, socialt,

intellektuelt, moralsk og åndeligt.

• autoritetsbegrebet er under forandring

• målstyring/regelstyring

• fastholde autenticitet


Hvorfor anerkendende ledelse?

• For at være bedre og gøre det lettere at

opfylde korpsets formål:

– at udvikle børn og unge til selvstændige

mennesker, der er villige til efter bedste evne

at påtage sig et menneskeligt ansvar i det

danske samfund og ude i verden.


Hvornår anerkendende ledelse?

Som leder træffer man hele

tiden valg om hvordan man

vil møde en udfordring.

Målet er at kunne spille så

godt som muligt på flest

mulige tangenter.

Anerkendende ledelse tilføjer:

• en facet

• en farve på paletten

• strenge at spille på

• værktøjer i situationen

• handlemuligheder i samværet mellem børn og voksne


Ligesom situationsbestemt ledelse

Højt

Støttende adfærd

Lav

Lavt instruerende og højt

støttende adfærd

S3

S4 S1

Lavt instruerende og lavt støttende

adfærd

Instruerende adfærd

Højt støttende og højt instruerende

adfærd

U4 U3 U2 U1

Udviklet Udviklende

Medarbejderens modenhedsnivaeu

S2

Højt instruerende og lavt støttende

adfærd

Høj


Hvad tænker du indtil videre?

del med sidemanden


Hvad er anerkendende ledelse?

• Udspringer af forskellige felter:

– Appreciative Inquiry i organisationsudvikling

– Positiv psykologi

– Den styrkebaserede tilgang

– Anerkendelse i filosofien

– Den systemiske terapi

– Socialkonstruktionismen

• I DDS tager vi det bedste fra det hele, så

længe det passer ind i spejderidéen


Hvilke tanker og principper

baserer vi os så på?

• Et par centrale pointer

• Betydningen af anerkendelse

• Fire bud på anerkendende ledelse

• Hvordan skaber vi processer og miljøer,

der understøtter anerkendende ledelse?


Centrale pointer illustreret af

historier og øvelser?

• Autopoiese: Peg mod nord øvelse

• Indlæring sker hurtigere af positive afvigelser

(Bowling, UW)

• Mennesker præsterer bedre når de bruger deres

styrker hver dag (Buckingham + Tiger Woods)

• Narrativer skaber betydning: Balanceøvelse

• Positive følelser udvikler bredde (Fredrickson)

• Der skal en større mængde positive følelser til

• Positive forventninger bliver selvopfyldende

(Pygmalion effekt)


Hvad betyder anerkendelse?

Appreciate

• Værdsætte

• Vurdere

• Forstå at værdsætte

• Være taknemmelig

over

• Forstå, være klar over

• Stige i værdi, øge

værdien af

Anerkennen

• Erkende som virkeligt

bestående

• Godtage

• Godkende

• Autorisere

• Påskønne

• Vedkende sig/ vedgå


Anerkendelse (Hegel)

Et menneskes selvforståelse afhænger af den

måde, det ser andre mennesker på.

Anerkendelsesforholdet må være gensidigt, for at

det lykkes. Hvis man ikke selv anerkender den

modpart, som man søger anerkendelse fra, mister

forholdet sin betydning.


Anerkendelse (Honneth)

Familien: Kærlig opmærksomhed→

Selvtillid Vs Misrøgt

Staten: Ret til autonomt handlende subjekt→

Selvrespekt Vs Diskrimination

Socialsfære: Inddragelse af evner og

egenskaber→

Selvværd Vs Udelukkelse


Appreciative Inquiry (Cooperrider)

Appreciate: - at værdsætte og forstå det som

giver liv og kan vokse i værdi

Inquiry: - at undersøge og udforske

- at være nysgerrig og åben for nye

muligheder


Anerkendende ledelse 1 (Whitney)

Anerkendende ledelse er inkluderende

Anerkendende ledelse bygger på udforskende

og konstruktive spørgsmål

Anerkendende ledelse får det bedste frem i

mennesker, processer og fællesskaber

Anerkendende ledelse giver håb

Anerkendende ledelse fastholder den enkeltes

integritet i en relation


Anerkendende ledelse 2 (Haslebo)

Antagelser:

• Alle er kompetente og ønsker at bidrage til sagen

• Utilfredshed rummer forestillinger om noget bedre

• Vi har forskellige opfattelser, der alle giver mening

Handlinger:

• Fokuser på hvad der er mest nyttigt

• Tænk, tal og lyt anerkendende og udforskende

• Hav fokus på at bidrage mest muligt til helheden

• Fokuser på hvad der er muligt, ikke umuligt

• Skab gejst, gnist, glæde og energi


Anerkendende ledelse 2 (Haslebo) fortsat…


Anerkendende ledelse 3 (Brun & Ejsing)

Den styrkebaserede ledelsesfilosofi:

• Led efter, belys og lær af det du ønsker mere af

• Brug mest tid på at udvikle styrkeområder

• Accepter hvem du er og vær autentisk

• Tro på at alle ønsker at bidrage og har en god

grund til at gøre, som de gør

• Skab bevidst en positiv sindsstemning hos dig

selv og andre

• Få alle med – involver og spørg, spørg, spørg

• Giv og efterspørg kontinuerlig feedback

• Eksperimenter, afprøv og juster

• Husk at timing og nærvær er alfa og omega


Anerkendende ledelse 4 (Cameron)

Fire strategier til at skabe positive afvigelser:

• Positivt klima

– Medfølelse, tilgivelse og taknemmelighed

• Positive relationer

– Positive energinetværk

• Positiv kommunikation

– Positive/negative udsagn, spørgsmål/holdninger

• Positiv mening

– Forbedrer betingelser for mennesker, personlige

værdier, opbygger fællesskaber


Aflivning af et par myter…

Det handler ikke bare om at være positiv, men

snarere om at sætte fokus på det nyttige

• Vi må gerne tale om problemer – det er jo dem vi

vil adressere – men vi skal gøre det på en måde,

så vi kan handle på dem

• Man må gerne sætte rammer og fortælle hvad

der ikke er i orden – men helst som supplement

til at fokusere på hvad vi ønsker i stedet

• Man skal ikke at være kunstigt glad hele tiden

Det er ikke en ny måde at lede på i DDS, men

vores måde at arbejde med spejderidéen i dag


Hvad giver

mest mening?

Hvad skal vi

tage med

videre i DDS?

à Er der noget,

der kunne

tilføjes?


Cases i akvariet 1/3

• Hvordan skaber man godt samarbejde i en

patrulje?

• Hvad gør man med børn, der hænger i

gardinerne?


Cases i akvariet 2/3

• Hvordan imødegår man frustrationer/brok?

• Hvordan laver man en udviklingsplan?

• Hvordan forestiller I jer anerkendende

evaluering?


Cases i akvariet 3/3

• Hvordan optræder man som leder for børn med

særlige behov?

• Hvordan skaber vi positive miljøer, hvor børn og

unge kan blomstre?

• Har du en gode case?


Input til den videre

færd med at formidle

anerkendende ledelse

til ledere i DDS


Hvad vi allerede har

• Rejsehold, som

arbejder efter

AI 4D-modellen

• Ledersamtalen, som

indgår i

Uddannelsesmarked

og GL-kurser

• KRM-hæftet, der

yderligere uddyber

AI 4D-modellen

• Kursusmoduler, i

Uddannelsesmarked


Hvor skal vi tage næste skridt?

• Hvordan ser du dette omsat i grupper/ din egen

division/ uddannelse/ tryksager/ andet?

• Hvor vil du gerne spille med i denne

sammenhæng?


Refleksionsrunde

Tak for jeres gode input!

More magazines by this user
Similar magazines