MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

83 Nefis Anden Bog 9:26–39

Helliges barmhjertighed krav på

dem på grund af forsoningen;

for de er udfriet ved hans kraft.

26 Og a forsoningen tilfredsstiller

hans b retfærdigheds krav

for alle dem, der c ikke har fået

d loven, så de bliver udfriet fra

det forfærdelige uhyre, død og

helvede, og Djævelen og søen af

ild og svovl, som er en uendelig

pinsel; og de bliver bragt tilbage

til den Gud, som gav dem e ånde,

hvilken er Israels Hellige.

27 Men ve den, som har fået

a loven givet, ja, som har alle

Guds befalinger, ligesom vi, og

som overtræder dem og spilder

sin prøves dage, for forfærdelig

er hans tilstand!

28 O, hvor snedig er ikke den

Ondes a plan! O, menneskers

b forfængelighed og skrøbelighed

og dårskab! Når de er c lærde,

tror de, at de er d vise, og de

lytter ikke til Guds e råd, for de

tilsidesætter det, fordi de mener,

at de selv ved bedst, derfor er

deres visdom dårskab, og den

gavner dem intet. Og de skal

fortabes.

29 Men at være lærd er godt,

hvis man a lytter til Guds b råd.

30 Men ve de a rige, som er rige

26a 2 Ne 2:10;

Alma 34:15–16.

gs Forsoning.

b gs Retfærdig,

retfærdighed.

c Mosi 3:11.

d Mosi 15:24;

L&P 137:7.

e 1 Mos 2:7;

L&P 93:33; Abr 5:7.

27a Luk 12:47–48.

28a Alma 28:13.

b gs Stolthed.

c Luk 16:15;

2 Ne 26:20; 28:4, 15.

d Ordsp 14:6;

Jer 8:8–9;

Rom 1:22.

gs Stolthed; Visdom.

e Alma 37:12.

gs Råd.

29a 2 Ne 28:26.

b Jakob 4:10.

30a Luk 12:34;

1 Tim 6:10;

L&P 56:16.

b gs Fattig.

31a Ez 33:30–33;

på det, der hører verden til. For

fordi de er rige, foragter de de

b fattige, og de forfølger de sagtmodige,

og deres hjerte hænger

ved deres skatte, derfor er deres

skat deres gud. Og se, deres

skatte skal også forgå sammen

med dem.

31 Og ve de døve, som ikke vil

a høre; for de skal fortabes.

32 Ve de blinde, som ikke vil

se; for de skal også fortabes.

33 Ve de uomskårne af hjertet,

for en kundskab om deres syndighed

skal ramme dem på

den yderste dag.

34 Ve a løgneren, for han skal

styrtes ned til b helvede.

35 Ve morderen, som forsætligt

a dræber, for han skal b dø.

36 Ve dem, som begår a utugtigheder,

for de skal nedstyrtes

til helvede.

37 Ja, ve dem, som a dyrker

afguder, for Djævelen over alle

djævle fryder sig over dem.

38 Og kort sagt, ve alle dem,

som dør i deres synder, for de

skal a vende tilbage til Gud og

se hans ansigt og forblive i deres

synder.

39 O, mine elskede brødre,

husk, hvor forfærdeligt det er

Matt 11:15;

Mosi 26:28;

L&P 1:2, 11, 14;

Moses 6:27.

34a Ordsp 19:9.

gs Ærlig; Løgn.

b gs Helvede.

35a 2 Mos 20:13;

Mosi 13:21.

b gs Dødsstraf.

36a 3 Ne 12:27–29.

gs Kyskhed.

37a gs Afgudsdyrkelse.

38a Alma 40:11, 13.

Similar magazines