MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 9:40–46 84

at synde mod den hellige Gud,

og også hvor forfærdeligt det er

at give efter for den a snediges

tillokkelser. Husk, at være b kødeligt

sindet er c død, og at være

åndeligt sindet er d evigt e liv.

40 O, mine elskede brødre, lån

øre til mine ord. Husk Israels

Helliges storhed. Sig ikke, at

jeg har talt hårde ord mod jer;

for hvis I gør det, håner I a sandheden;

for jeg har talt jeres skabers

ord. Jeg ved, at sandhedens

ord er b hårde mod al urenhed;

men de retfærdige frygter dem

ikke, for de elsker sandheden

og bliver ikke rystet.

41 O da, mine elskede brødre,

a kom til Herren, den Hellige.

Husk, at hans stier er retfærdige.

Se, b vejen for mennesket er

c trang, men den ligger foran

ham i lige retning, og d portens

vogter er Israels Hellige; og han

beskæftiger ingen tjener der;

og der er ingen anden vej end

ad porten, for han kan ikke

bedrages, for Gud Herren er

hans navn.

42 Og den, der banker på, for

ham vil han lukke op; og de

a vise og de lærde og de, der er

rige, og som er b opblæste på

grund af deres lærdom og deres

39a 2 Ne 28:20–22; 32:8;

Mosi 2:32; 4:14;

Alma 30:53.

b Rom 8:6.

gs Kødelig.

c gs Død, åndelig.

d gs Evigt liv.

e Ordsp 11:19.

40a gs Sandhed.

b 1 Ne 16:2;

2 Ne 28:28; 33:5.

41a 1 Ne 6:4; Jakob 1:7;

Omni 1:26;

Moro 10:30–32.

b 2 Ne 31:17–21;

Alma 37:46;

L&P 132:22, 25.

c Luk 13:24;

2 Ne 33:9;

Hel 3:29–30.

d 2 Ne 31:9, 17–18;

3 Ne 14:13–14;

L&P 43:7; 137:2.

42a Matt 11:25.

visdom og deres rigdom – ja,

det er dem, som han foragter;

og medmindre de kaster dette

fra sig og c betragter sig selv

som tåber for Gud og stiger ned

i d ydmyghedens dyb, lukker

han ikke op for dem.

43 Men det, der hører de vise

og de kloge til, skal a skjules for

dem for evigt – ja, den lykke,

der er beredt for de hellige.

44 O, mine elskede brødre,

husk mine ord. Se, jeg tager

mine klæder af, og jeg ryster

dem foran jer; jeg beder min

frelses Gud om, at han vil se på

mig med sit a altseende øje; derfor

skal I erfare på den yderste

dag, når alle mennesker skal

dømmes efter deres gerninger,

at Israels Gud var vidne til, at

jeg b rystede jeres misgerninger

af min sjæl, og at jeg står

skinnende for ham og er c fri for

jeres blod.

45 O, mine elskede brødre,

vend jer bort fra jeres synder,

afryst hans a lænker, han som

gerne vil binde jer fast; kom til

den Gud, som er jeres frelses

b klippe.

46 Bered jeres sjæl til den herlige

dag, da a retfærdighed skal

blive tildelt de retfærdige, ja,

b gs Stolthed.

c 1 Kor 3:18–21.

d gs Ydmyg.

43a 1 Kor 2:9–16.

44a Jakob 2:10.

b Jakob 1:19.

c Jakob 2:2; Mosi 2:28.

45a 2 Ne 28:22;

Alma 36:18.

b gs Klippe.

46a gs Retfærdig,

retfærdighed.

Similar magazines