MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 15:15–28 94

sig og spærret sin mund op på

vid gab; og deres herlighed og

deres mængde og deres pomp

og den, som fryder sig, skal

fare derned.

15 Og den jævne mand skal

blive fornedret, og den mægtige

mand skal blive ydmyget, og de

hovnes øjne skal blive ydmyget.

16 Men Hærskarers Herre skal

blive ophøjet ved a dommen, og

Gud, der er hellig, skal blive

helliget ved retfærdighed.

17 Da skal lammene spise på

deres vis, og de fedes øde steder

skal fremmede spise.

18 Ve dem, som trækker ugudelighed

med tomhedens reb,

og synd a som med et vognreb;

19 og som siger: Lad ham

a haste, fremskynde sit værk, så

vi kan b se det; og lad Israels

Helliges råd nærme sig og

komme, så vi kan kende det.

20 Ve dem, som a kalder ondt

godt og godt ondt, som gør

b mørke til lys og lys til mørke,

som gør bittert til sødt og sødt

til bittert!

21 Ve dem, som er a vise i deres

egne øjne og kloge i deres egne

øjne!

22 Ve dem, som er mægtige til

at drikke vin og dygtige til at

blande stærk drik;

16a gs Jesus Kristus –

Dommer.

18a dvs de er bundet til

deres synder som

trækdyr til deres

byrder.

19a Jer 17:15.

b dvs de nægter at

tro på Messias, før

de ser ham.

20a Moro 7:14, 18;

L&P 64:16; 121:16.

b 1 Joh 1:6.

21a Ordsp 3:5–7;

2 Ne 28:15.

23a dvs berøver ham

hans juridiske

rettigheder.

24a Obad 1:18;

Mal 3:19–20;

2 Ne 20:17.

b Joel 2:5;

1 Ne 22:15, 23;

2 Ne 26:4, 6;

23 og som frikender den

skyldige mod belønning og

a fratager den retfærdige hans

retfærdighed!

24 Derfor, ligesom a ilden opbrænder

b stubbene, og flammen

fortærer c avnerne, skal deres

rod være råddenskab, og deres

blomster skal hvirvle op som

støv; fordi de har forkastet Hærskarers

Herres lov og d foragtet

Israels Helliges ord.

25 Derfor er a Herrens vrede

optændt mod hans folk, og han

har udstrakt sin hånd mod

dem og har slået dem; højene

bævede, og ligene af dem lå

sønderrevet midt i gaderne.

Trods alt dette har hans vrede

ikke lagt sig, men hans hånd er

stadig strakt ud.

26 Og han vil rejse et a banner

for folkeslagene i det fjerne

og b fløjte efter dem fra jordens

ende; og se, de skal c komme

med hast, skyndsomt; ingen

skal blive træt eller snuble

blandt dem.

27 Ingen skal slumre eller sove;

ej heller skal bæltet om deres

lænder løsnes, eller remmen på

deres sko knække.

28 Deres pile skal være skarpe,

og alle deres buer spændte, og

deres hestes hove skal være

L&P 64:23–24; 133:64.

c Luk 3:17;

Mosi 7:29–31.

d 2 Sam 12:7–9.

25a L&P 63:32;

Moses 6:27.

26a gs Banner.

b Es 7:18;

2 Ne 29:2.

c gs Israel – Israels

indsamling.

Similar magazines