MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

95 Nefis Anden Bog 15:29–16:13

som flint, og deres hjul som

en hvirvelvind, deres brøl som

en løves.

29 De skal brøle som unge

a løver, ja, de skal brøle og gribe

byttet og skal bære det sikkert

bort, og ingen skal redde det.

30 Og på den dag skal de brøle

imod dem, som havets brølen;

og hvis de ser ud over landet,

se, mørke og sorg, og lyset er

formørket på himlene over det.

KAPITEL 16

Esajas ser Herren – Esajas bliver

tilgivet for sine synder – Han bliver

kaldet til at profetere – Han

profeterer om jødernes forkastelse

af Kristi lærdomme – En rest skal

vende tilbage – Sammenlign med

Esajas’ Bog, kapitel 6. Omkring

559–545 f.Kr.

I det a år, da kong Uzzija døde,

så jeg også Herren sidde på en

trone, høj og ophøjet, og hans

slæb fyldte templet.

2 Over den stod a seraferne;

hver af dem havde seks vinger;

med de to skjulte de deres ansigt,

og med de to skjulte de deres

fødder, og med de to fløj de.

3 Og den ene råbte til den

anden og sagde: Hellig, hellig,

hellig er Hærskarers Herre; hele

jorden er fuld af hans herlighed.

4 Og a dørstolperne rystede

ved røsten af den, der råbte, og

huset blev fyldt med røg.

29a 3 Ne 21:12–13.

16 1a dvs omkring 750

f.Kr.

2a gs Keruber.

4a heb fundamentet

under dørtærsklerne

skælvede.

5a dvs han blev

overvældet af

bevidstheden om

sine egne og sit

folks synder.

5 Da sagde jeg: Ve mig! for det

er a ude med mig; for jeg er en

mand med urene læber, og jeg

bor midt blandt et folk med

urene læber; for mine øjne har

set kongen, Hærskarers Herre.

6 Da fløj en af seraferne hen til

mig, og han havde i hånden et

glødende a kul, som han havde

taget fra alteret med tangen.

7 Og han lagde det på min

mund og sagde: Se, det har rørt

dine læber, og din a ugudelighed

er fjernet, og din synd er sonet.

8 Og jeg hørte også Herrens

røst sige: Hvem skal jeg sende,

og hvem vil gå for os? Da sagde

jeg: Her er jeg, send mig.

9 Og han sagde: Gå hen og sig

til dette folk: Hør blot! men de

forstod ikke; og se blot! men de

fattede ikke.

10 Gør dette folks hjerter fede,

og gør deres ører tunge, og luk

deres øjne til, så de ikke kan se

med øjnene og ikke a høre med

ørerne og forstå med hjertet og

omvende sig og blive helbredt.

11 Så sagde jeg: Herre, hvor

længe? Og han sagde: Indtil

byerne ligger øde uden indbyggere,

og husene uden folk, og

landet er blevet totalt ødelagt.

12 Og Herren har a ført menneskene

langt bort, for der skal være

en stor tomhed midt i landet.

13 Men der skal dog være en

tiendedel, og de skal vende tilbage

og skal blive fortæret som

en terebinte og som en eg, hvis

6a dvs et symbol på

renselse.

7a gs Syndsforladelse.

10a Matt 13:14–15.

12a 2 Kong 17:18, 20.

Similar magazines