MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 17:1–15 96

kraft er i dem, når de kaster

deres blade; således skal den

hellige sæd være a kraften deri.

KAPITEL 17

Efraim og Syrien fører krig mod

Juda – Kristus skal blive født af en

jomfru – Sammenlign med Esajas’

Bog, kapitel 7. Omkring 559–

545 f.Kr.

Og det skete i de dage, da Akaz,

Jotams søn, søn af Uzzija, var

konge af Juda, at Resin, konge

af Syrien, og Peka, Remaljas

søn, konge af Israel, drog op

mod Jerusalem for at føre krig

imod det, men de kunne ikke

erobre det.

2 Og det blev meddelt Davids

hus: Syrien har indgået forbund

med a Efraim. Og hans hjerte

skælvede, og hans folks hjerte,

ligesom træerne i skoven skælver

for vinden.

3 Da sagde Herren til Esajas:

Gå nu hen og mød Akaz, du og

a Shearjashub, din søn, for enden

af vandledningen fra den øvre

dam på vejen ved valkerens

plads,

4 og sig til ham: Pas på, og vær

stille, a frygt ikke, og tab ikke

modet over disse to rygende

fakkelstumper, for Resins og

Syriens og Remaljas søns rasende

vrede.

13a dvs ligesom et træ

stadig er i live og

kan sætte frø, selv

om det taber bladene.

17 2a dvs hele det

nordlige Israel blev

kaldt Efraim efter

den førende stamme

i nordriget.

3a heb en rest vender

om/tilbage.

4a dvs bliv ikke

opskræmt, der er

ikke megen ild tilbage

i de to konger.

6a heb dele det op.

5 Fordi Syrien, Efraim og

Remaljas søn har lagt onde råd

op imod dig og siger:

6 Lad os drage op imod Juda

og plage det, og lad os a bryde

ind og indsætte en konge i dets

midte, ja, Tab’als søn.

7 Så siger Gud Herren: Det

skal ikke lykkes, ej heller skal

det ske.

8 For Syriens hoved er Damaskus,

og Damaskus’ hoved er

Resin; og inden tre snese og

fem år skal Efraim blive knust,

så det ikke er et folk.

9 Og Efraims hoved er Samaria,

og Samarias hoved er Remaljas

søn. Hvis I a ikke vil tro, skal I

visselig ikke blive boende.

10 Endvidere talte Herren

igen til Akaz og sagde:

11 Bed om et a tegn af Herren,

din Gud; bed om det i det dybe

eller i det høje oventil.

12 Men Akaz sagde: Jeg vil

ikke bede, ej heller vil jeg a friste

Herren.

13 Og han sagde: Hør I nu, o

Davids hus; er det så let for jer

at trætte mennesker, at I også

vil trætte min Gud?

14 Derfor skal Herren selv

give jer et tegn: Se, en a jomfru

skal blive med barn og føde en

søn og skal give ham navnet

b Immanuel.

15 Smør og honning skal han

spise, for at han kan forstå at

9a 2 Krøn 20:20.

11a gs Tegn.

12a dvs sætte Herren på

prøve.

14a gs Jomfru.

b heb Gud med os.

gs Immanuel.

Similar magazines