MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 18:5–19 98

mor, før Damaskus’ rigdomme

og Samarias c rov bliver ført bort

af kongen af Assyrien.

5 Og Herren talte også til mig

igen og sagde:

6 For eftersom dette folk afslår

a Siloas vande, der rinder sagte,

og fryder sig ved b Resin og

Remaljas søn;

7 se, derfor lader Herren flodens

vande, mægtige og mange,

oversvømme a dem, ja, kongen

af Assyrien og al hans herlighed,

og han skal stige over alle

sine flodlejer og gå over alle

sine bredder.

8 Og han skal a strømme gennem

Juda, han skal vælde frem

og strømme over, han skal nå

dem helt til halsen; og hans udbredte

vinger skal fylde dit land

i hele dets bredde, o b Immanuel.

9 a Slut jer sammen, o I folk, og

I skal blive sønderknust; og lån

øre, alle I, som er i fjerne lande;

spænd jeres bælte, og I skal blive

sønderknust; spænd jeres bælte,

og I skal blive sønderknust.

10 Læg råd op sammen, og

det skal blive til intet; tal ordet,

og det skal ikke bestå; a for Gud

er med os.

11 For så sagde Herren til mig

med en stærk hånd og pålagde

4c 2 Kong 15:29.

6a 1 Mos 49:10;

jso, 1 Mos 50:24.

b Es 7:1.

7a dvs oversvømme det

nordlige Israel først.

8a dvs assyrerne skal

også trænge ind i

Juda.

b gs Immanuel.

9a dvs indgå aftaler.

10a dvs Juda (Immanuels

land) skal blive

skånet. Sl 46:8.

12a dvs Juda skal ikke

forlade sig på

hemmelige

sammensværgelser

for at finde sikkerhed.

13a dvs vær ærbødig

og ydmyg over for

Gud.

14a Ez 11:15–21.

b 1 Pet 2:4–8;

Jakob 4:14–15.

15a Matt 21:42–44.

mig, at jeg ikke skulle vandre på

dette folks vej, idet han sagde:

12 Sig I ikke: Et a forbund! til

alle dem, til hvem dette folk siger:

Et forbund! frygt ikke, hvad

de frygter, vær heller ikke bange.

13 Hellig selve Hærskarers

Herre, og lad ham være jeres

a frygt, og lad ham være jeres

ærefrygt.

14 Og han skal være jer en

a helligdom, men også en b klippe

til at snuble over og en anstødssten

for begge Israels huse, en

fælde og en snare for Jerusalems

indbyggere.

15 Og mange blandt dem skal

a snuble og falde og blive lemlæstet

og blive fanget i snaren og

blive fanget i fælden.

16 Bind vidnesbyrdet til, forsegl

a loven blandt mine disciple.

17 Og jeg vil vente på Herren,

der a skjuler sit ansigt for Jakobs

hus, og jeg vil se frem til ham.

18 Se, jeg og de børn, som

Herren har givet mig, er givet

som a tegn og undere i Israel fra

Hærskarers Herre, som bor på

Zions bjerg.

19 Og når de siger til jer: Søg

til dem, der a maner ånder frem

og til troldmændene, som piber

og mumler! b burde et folk ikke

16a heb læren.

gs Evangelium.

17a Es 54:8.

18a dvs Esajas’ og hans

sønners navne

betyder henholdsvis

»Jahve frelser«, »til

hastigt bytte, hurtigt

rov« og »en rest

vender om/tilbage«.

2 Ne 17:3; 18:3.

19a 3 Mos 20:6.

b 1 Sam 28:6–20.

Similar magazines