MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

101 Nefis Anden Bog 20:4–18

flygte for at få hjælp? Og hvor

vil I efterlade jeres herlighed?

4 Uden mig skal de bøje sig

blandt fangerne, og de skal falde

blandt de ihjelslagne. Trods alt

dette har hans vrede ikke lagt

sig, men hans hånd er stadig

strakt ud.

5 O assyrer, min vredes kæp,

og stokken i deres hånd er

a deres harme.

6 Jeg vil sende ham a mod et

hyklerisk folkeslag, og mod min

vredes folk vil jeg give ham en

befaling om at tage rovet og at

tage byttet og at træde dem ned

som sølet på gaderne.

7 Det var imidlertid ikke hans

agt, ej heller tænker hans hjerte

så; men i sit hjerte ønsker han

at ødelægge og at forstøde

folkeslag, ikke blot nogle få.

8 For han siger: Er mine fyrster

ikke alle sammen konger?

9 Er ikke Kalno som Karkemish?

Er ikke Hamat som

Arpad? Er ikke Samaria som

Damaskus?

10 Ligesom a min hånd har

grundlagt afgudernes riger og

de, hvis gudebilleder overgik

dem i Jerusalem og i Samaria,

11 skal jeg da ikke, som jeg har

gjort imod Samaria og hendes

afguder, gøre ligeså imod Jerusalem

og hendes afguder?

12 Derfor skal det ske, at når

Herren har udført hele sit værk

på Zions bjerg og i Jerusalem,

5a Es 10:5.

6a dvs mod Israel.

10a dvs assyrerkongens

hånd (vers 10–11).

12a Sef 2:13.

b dvs hans stolte pral.

13a dvs assyrerkongen

(vers 13–14).

15a Alle ordbillederne i

dette vers udtrykker

samme spørgsmål:

Er mennesket (dvs.

assyrerkongen)

stærkere end Gud?

vil jeg straffe kongen af

a Assyrien for b frugten af hans

hjertes hovmod og pralet i hans

hovne blik.

13 For a han siger: Med min

hånds kraft og med min visdom

har jeg gjort dette; for jeg er klog,

og jeg har flyttet folkets grænser,

og jeg har røvet deres skatte,

og som en tapper mand har jeg

overvundet indbyggerne;

14 og min hånd har som til

en fuglerede fundet frem til

folkenes rigdomme; og som

man samler forladte æg, har jeg

samlet hele jorden; og der var

ingen, som rørte en vinge eller

åbnede munden eller peb.

15 a Skal b øksen prale over for

ham, som hugger med den?

Skal saven gøre sig vigtig over

for ham, som trækker den? Som

om kæppen skulle svinge sig

selv mod dem, som løfter den,

eller som om en stok skulle

løfte sig selv op, som var den

ikke af træ!

16 Derfor skal Herren, Hærskarers

Herre, blandt sine fede

sende magerhed; og under a sin

herlighed skal han tænde en

brand som en luende ild.

17 Og Israels lys skal være

som en ild, og hans Hellige som

en flamme; og den skal brænde

og skal fortære hans torn og

tjørn på én dag

18 og skal fortære hans skovs

og hans frugtbare markers

b dvs profeten

sammenligner

kongen med et

redskab.

16a dvs assyrerkongen

(også vers 17–19).

Similar magazines