MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

103 Nefis Anden Bog 20:34–21:12

34 Og han skal hugge skovtykningerne

ned med jern, og

Libanon skal falde ved den

mægtige.

KAPITEL 21

Isajs stub (Kristus) skal dømme i

retfærdighed – Kundskaben om

Gud skal dække jorden i tusindårsriget

– Herren skal rejse et banner

og samle Israel – Sammenlign med

Esajas’ Bog, kapitel 11. Omkring

559–545 f.Kr.

Og der skal skyde en a kvist fra

b Isajs c stub, og en gren skal gro

frem af hans rødder.

2Og a Herrens Ånd skal hvile

over ham, visdoms og forstands

ånd, råds og styrkes ånd, kundskabs

og gudsfrygts ånd;

3 og skal give ham skarp

forstand i frygt for Herren, og

han skal ikke a dømme efter

det, hans øjne ser, ej heller

irettesætte efter det, hans ører

hører.

4 Men med a retfærdighed skal

han dømme de fattige og b irettesætte

med upartiskhed til

fordel for jordens c sagtmodige;

og han skal slå jorden med sin

munds kæp, og med sine læbers

ånde skal han slå de ugudelige

ihjel.

5 Og retfærdighed skal være

21 1a L&P 113:3–4.

b Isaj var far til David,

og der refereres til

Davids kongelige

slægtslinje, som Jesus

siden skulle fødes

igennem.

Mika 5:1; Hebr 7:14.

gs Isaj.

c L&P 113:1–2.

2a Es 61:1–3.

3a Joh 7:24.

4a Sl 72:2–4; Mosi 29:12.

b heb dømme.

c gs Sagtmodig.

5a el livet.

9a Es 2:4.

gs Tusindårsriget.

bæltet om hans lænder, og trofasthed

bæltet om hans a hofter.

6 Ulven skal også leve sammen

med lammet, og panteren

skal ligge sammen med kiddet,

og kalven og den unge løve

sammen med fedekvæget; og

et lille barn skal lede dem.

7 Og koen og bjørnen skal

æde; deres unger skal ligge

sammen; og løven skal æde strå

som oksen.

8 Og det diende barn skal

lege ved giftslangens hul, og det

afvænnede barn skal stikke sin

hånd ind i hugormens hule.

9 De skal ikke a forvolde ondt

eller ødelægge noget på hele mit

hellige bjerg, for jorden skal være

fuld af b kundskab om Herren,

ligesom vandene dækker havet.

10 Og på a den dag skal der

være en b rod af Isaj, som skal

stå som et banner for folket; til

ham skal c ikke-jøderne søge; og

hans hvile skal være herlig.

11 Og det skal ske på den dag,

at Herren atter for a anden gang

skal udstrække sin hånd for at

genvinde den rest af sit folk,

som skal være tilbage fra Assyrien

og fra Egypten og fra Patros

og fra Kush og fra Elam og fra

Sinear og fra Hamat og fra

øerne i havet.

12 Og han skal rejse et a banner

for folkeslagene og skal samle

b L&P 101:32–33; 130:9.

10a dvs de sidste dage.

JS–H 1:40.

b Rom 15:12;

L&P 113:5–6.

c L&P 45:9–10.

11a 2 Ne 6:14; 25:17;

29:1.

12a gs Banner.

Similar magazines