MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 23:17–24:4 106

skal blive plyndret og deres

hustruer skændet.

17 Se, jeg vil ophidse mederne

imod dem, de vil ikke regne

sølv og guld for noget, ej heller

vil de fryde sig ved det.

18 Deres buer skal også flå de

unge mænd i stykker, og de skal

ikke have nogen medlidenhed

med moderlivs frugt; deres

øjne skal ikke skåne børnene.

19 Og Babylon, det herligste

af kongerigerne, kaldæernes

stolteste a pryd, skal blive, som

da Gud omstyrtede b Sodoma

og Gomorra.

20 Det skal aldrig blive a beboet,

ej heller skal nogen leve der fra

slægtled til slægtled, ej heller

skal araberen slå telt op der,

ej heller skal hyrderne bygge

deres fold der.

21 Men ørkenens a vilde dyr

skal ligge der, og deres huse

skal være fulde af klagende

skabninger, og ugler skal bo

der, og b bukketrolde skal danse

der.

22 Og øernes vilde dyr skal

hyle i deres øde a huse og b drager

i deres prægtige paladser;

og hendes tid er nært forestående,

og hendes dage skal

ikke blive forlænget. For jeg vil

tilintetgøre hende hastigt; ja,

for jeg vil være barmhjertig

mod mit folk, men de ugudelige

skal fortabes.

19a dvs forfængelighed.

b 1 Mos 19:24–25;

5 Mos 29:22;

2 Ne 13:9.

20a Jer 50:3, 39–40.

21a Es 34:14–15.

b heb bukke eller

dæmoner.

22a heb paladser.

b heb (måske) sjakaler

eller vildhunde.

24 1a Zak 1:17.

b Es 60:3–5, 10.

2a dvs andre folk vil

KAPITEL 24

Israel skal blive indsamlet og skal

nyde tusindårig hvile – Lucifer

blev drevet ud af himlen for oprør

– Israel skal sejre over Babylon

(verden) – Sammenlign med Esajas’

Bog, kapitel 14. Omkring

559–545 f.Kr.

For Herren vil have barmhjertighed

med Jakob og vil endnu

a udvælge Israel og indsætte

dem i deres eget land; og de

b fremmede vil blive knyttet til

dem, og de vil holde sig til

Jakobs hus.

2Og a folkene skal tage dem

og føre dem til deres sted, ja,

fra det fjerne til jordens ender,

og de skal vende tilbage til

deres b forjættede lande. Og

Israels hus skal tage dem i

besiddelse, og Herrens land

skal levere c tjenere og tjenestepiger;

og de skal gøre fanger

af dem, som de var fanger hos,

og de skal herske over deres

undertrykkere.

3 Og det skal ske på den dag,

at Herren vil give dig a hvile fra

din sorg og fra din frygt og fra

den hårde trældom, i hvilken

du var tvunget til at tjene.

4 Og det skal ske på den dag,

at du skal udtale dette ordsprog

imod kongen af a Babylon og

sige: Tænk, undertrykkeren er

hjælpe Israel.

b gs Forjættet land.

c Es 60:14.

3a Jos 1:13;

L&P 84:24.

4a gs Babel, Babylon.

Similar magazines