MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

109 Nefis Anden Bog 25:1–8

Kristus, som er Israels Hellige.

Omkring 559–545 f.Kr.

Se, jeg, Nefi, taler noget om de

ord, som jeg har skrevet, og som

er blevet talt af Esajas’ mund.

For se, Esajas sagde meget, som

det var a svært for mange af mit

folk at forstå; for de kender ikke

til den måde, hvorpå der blev

profeteret blandt jøderne.

2 For jeg, Nefi, har ikke lært

dem meget om jødernes skikke,

for deres a gerninger var mørkets

gerninger, og deres handlinger

var vederstyggeligheders

handlinger.

3 Derfor skriver jeg til mit folk,

til alle dem som herefter skal

modtage det, som jeg skriver,

for at de må få kundskab om

Guds straffedomme, at de

kommer over alle folkeslag i

overensstemmelse med det ord,

som han har talt.

4 Lyt derfor, o mit folk, som er

af Israels hus, og lån øre til mine

ord; for skønt Esajas’ ord ikke er

tydelige for jer, så er de alligevel

tydelige for alle dem, der er

fyldt af a profetiens b ånd. Men

jeg giver jer en profeti i overensstemmelse

med den ånd,

der er i mig; for se, jeg vil profetere

i overensstemmelse med

den c tydelighed, der har været i

mig fra den tid, da jeg kom fra

Jerusalem med min far; for se,

min sjæl fryder sig ved tydelig

tale til mit folk, så de kan lære.

25 1a 2Ne25:5–6.

2a 2 Kong 17:13–20.

4a gs Profeti.

b gs Helligånden.

c 2 Ne 31:3; 33:5–6;

Jakob 4:13.

5a 1 Ne 19:23; 3 Ne 23:1.

b gs Jøder.

6a 2 Ne 6:8;

Hel 8:20–21.

7a 2 Ne 32:7;

Alma 13:23.

5 Ja, og min sjæl fryder sig

ved a Esajas’ ord, for jeg kom

fra Jerusalem, og mine øjne har

set det, der angår b jøderne, og

jeg ved, at jøderne forstår det,

der angår profeterne, og der

findes intet andet folk, som

forstår det, der blev talt til

jøderne, end netop dem, medmindre

de er blevet oplært i

jødernes skikke.

6 Men se, jeg, Nefi, har ikke

oplært mine børn i jødernes

skikke; men se, jeg har selv boet

ved Jerusalem, hvorfor jeg kender

til egnene deromkring; og

jeg har over for mine børn

omtalt Guds straffedomme,

som er blevet a fuldbyrdet blandt

jøderne, for mine børn, i overensstemmelse

med alt det, som

Esajas har talt, og jeg skriver

dem ikke.

7 Men se, jeg går videre med

min egen profeti i overensstemmelse

med min a tydelige

måde, som jeg ved, at ingen

kan tage fejl af; alligevel vil

mennesker i de dage, når Esajas’

profetier skal blive opfyldt,

med vished kende dem på de

tidspunkter, da de skal ske.

8 Derfor er de af a værdi for

menneskenes børn; og den, som

mener, at de ikke er det, til dem

vil jeg især tale og begrænse

ordene til mit b eget folk; for jeg

ved, at de skal være af stor værdi

for dem i de c sidste dage, for

på den dag skal de forstå dem;

8a gs Skrifter –

Værdien af skrifter.

b En 1:13–16;

Morm 5:12–15;

L&P 3:16–20.

c gs Sidste dage.

Similar magazines