MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 25:9–16 110

derfor har jeg skrevet dem til

deres gavn.

9 Og ligesom et slægtled er

blevet a udryddet blandt jøderne

på grund af ugudelighed, således

er de blevet udryddet fra

slægtled til slægtled i overensstemmelse

med deres ugudelighed;

og ingen af dem er nogen

sinde blevet udryddet, uden

at det blev dem b forudsagt af

Herrens profeter.

10 Derfor er der blevet dem

fortalt om den ødelæggelse, der

skulle komme over dem, straks

efter at min far forlod Jerusalem;

alligevel forhærdede de hjertet;

og i overensstemmelse med min

profeti er de blevet a udryddet

med undtagelse af dem, der

bliver b ført bort til Babylon som

fanger.

11 Og se, dette taler jeg på

grund af den ånd, som er i mig.

Og til trods for at de er blevet

ført bort, skal de igen vende

tilbage og tage Jerusalems land

i besiddelse; derfor skal de igen

blive a bragt tilbage til deres

arveland.

12 Men se, de skal have krige

og rygter om krige; og når

den dag kommer, da Faderens

a Enbårne, ja, himlens og jordens

Fader, giver sig til kende for

dem i kødet, se, da vil de forkaste

ham på grund af deres

9a Jer 39:4–10;

Matt 23:37–38.

b Am 3:7; 1 Ne 1:13.

10a 1 Ne 7:13; 2 Ne 6:8;

Omni 1:15;

Hel 8:20–21.

b 2 Kong 24:14;

Jer 52:3–16.

11a Ezra 1:1–4;

Jer 24:5–7.

12a gs Enbårne.

13a Luk 23:33.

b Joh 19:41–42;

1 Ne 19:10.

c Luk 24:6–7;

Mosi 3:10.

d gs Opstandelse.

e 1 Ne 11:13–34.

syndighed og deres hjertes hårdhed

og deres nakkes stivhed.

13 Se, de vil a korsfæste ham;

og efter at han har ligget i en

b gravhule i et tidsrum af c tre

dage, skal han d opstå fra de

døde med helbredelse i sine vinger;

og alle de, der tror på hans

navn, skal blive frelst i Guds

rige. Derfor fryder min sjæl sig

ved at profetere om ham, for

jeg har e set hans dag, og mit

hjerte priser hans hellige navn.

14 Og se, det skal ske, efter

at a Messias er opstået fra de

døde og har givet sig til kende

for sit folk, for så mange som

vil tro på hans navn, se, da skal

Jerusalem blive b ødelagt igen;

for ve dem, der kæmper mod

Gud og hans kirkes folk.

15 Derfor skal a jøderne blive

b spredt blandt alle folkeslag, ja,

og c Babylon skal også blive ødelagt;

derfor skal jøderne blive

spredt af andre folkeslag.

16 Og efter at de er blevet

spredt, og Gud Herren har

tugtet dem ved andre folkeslag

i et tidsrum af mange slægtled,

ja, fra slægtled til slægtled, indtil

de bliver formået til at a tro på

Kristus, Guds Søn, og på forsoningen,

der er altomfattende for

hele menneskeslægten – og når

den dag kommer, da de vil tro

på Kristus og tilbede Faderen i

14a gs Messias.

b Luk 21:24;

JS–M 1:1–18.

15a gs Jøder.

b Neh 1:8–9; 2 Ne 10:6.

c gs Babel, Babylon.

16a 2 Ne 10:6–9; 30:7;

Morm 5:14.

Similar magazines