MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 25:23–30 112

blive a dømt efter det i henhold

til de ord, der er skrevet.

23 For vi arbejder flittigt med

at skrive for at a formå vore børn

og også vore brødre til at tro på

Kristus og til at blive forligt med

Gud; for vi ved, at det er ved

b nåde, at vi bliver frelst, efter

alt hvad vi kan c gøre.

24 Og til trods for at vi tror på

Kristus, a holder vi Moseloven

og ser med standhaftighed hen

til Kristus, indtil loven bliver

opfyldt.

25 For med dette sigte blev

a loven givet; derfor er loven

blevet b død for os, og vi er

blevet gjort levende i Kristus på

grund af vor tro, dog holder vi

loven på grund af befalingerne.

26 Og vi a taler om Kristus, vi

fryder os i Kristus, vi prædiker

om Kristus, vi b profeterer om

Kristus, og vi skriver i overensstemmelse

med vore profetier,

for at vore c børn kan vide, til

hvilken kilde de kan se hen for at

få d forladelse for deres synder.

27 For se, vi taler om loven,

for at vore børn kan vide, at

loven er død, og at de ved at

vide, at loven er død, kan se

frem til det liv, som er i Kristus,

og vide, med hvilket sigte loven

blev givet. Og efter at loven er

opfyldt i Kristus, at de ikke

behøver at forhærde hjertet mod

22a 2 Ne 29:11; 33:10–15;

3 Ne 27:23–27.

23a gs Barn, børn.

b Rom 3:23–24;

2 Ne 2:4–10;

Mosi 13:32;

Alma 42:12–16;

L&P 138:4.

gs Nåde.

c Jak 2:14–26.

gs Gerninger.

24a Jakob 4:4–5.

25a gs Moseloven.

b Rom 7:4–6.

26a Jakob 4:12;

Jar 1:11;

Mosi 3:13.

b Luk 10:23–24.

ham, når loven burde være

afskaffet.

28 Og se nu, mit folk, I er et

a stivnakket folk; derfor har jeg

talt tydeligt til jer, så I ikke kan

misforstå. Og de ord, som jeg

har talt, skal stå som et b vidnesbyrd

mod jer, for de er tilstrækkelige

til at c lære enhver den

rette vej, for den rette vej er at tro

på Kristus og ikke forkaste ham

for ved at forkaste ham, forkaster

I også profeterne og loven.

29 Og se nu, jeg siger jer, at

den rette vej er at tro på Kristus

og ikke forkaste ham; og Kristus

er Israels Hellige; derfor må I

bøje jer for ham og tilbede ham

af al jeres a kraft, sind og styrke

og af hele jeres sjæl; og hvis I

gør dette, skal I på ingen måde

blive stødt ud.

30 Og for så vidt, som det er

nødvendigt, skal I holde Guds

skikke og a ordinancer, indtil

loven, som blev givet til Moses,

bliver opfyldt.

KAPITEL 26

Kristus vil betjene nefitterne –

Nefi forudser udryddelsen af sit folk

– De vil tale fra støvet – Ikkejøderne

vil opbygge falske kirker

og hemmelige sammensværgelser

– Herren forbyder mennesker at

c gs Barn, børn.

d gs Syndsforladelse.

28a Mosi 3:14.

b gs Vidnesbyrd.

c 2 Ne 33:10.

29a 5 Mos 6:5;

Mark 12:29–31.

30a gs Ordinancer.

Similar magazines