MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 27:16–27 118

hvem han skal give bogen: Tag

disse ord, som ikke er forseglede,

og giv dem til en anden, så

han kan vise dem til den lærde

og sige: Jeg beder dig, a læs dette.

Og den lærde skal sige: Bring

bogen hid, og jeg vil læse dem.

16 Og se, for verdens æres

skyld og for at få a vinding siger

de dette og ikke for Guds æres

skyld.

17 Og manden skal sige: Jeg

kan ikke bringe bogen, for den

er forseglet.

18 Da skal den lærde sige: Jeg

kan ikke læse den.

19 For se, det skal ske, at Gud

Herren atter vil give bogen og

dens ord til ham, der ikke er

lærd; og den mand, der ikke er

lærd, skal sige: Jeg er ikke lærd.

20 Da skal Gud Herren sige til

ham: De lærde skal ikke læse

dem, for de har forkastet dem,

og jeg er i stand til at udføre mit

eget værk, derfor skal du læse

de ord, som jeg vil give dig.

21 a Rør ikke det, der er forseglet,

for jeg vil bringe det frem,

når jeg anser tiden for at være

inde, for jeg vil vise menneskenes

børn, at jeg er i stand til at

udføre mit eget værk.

22 For se, når du har læst de

ord, som jeg har befalet dig, og

har skaffet de a vidner, som jeg

har lovet dig, da skal du forsegle

bogen igen og skjule den i

mig, så jeg kan bevare de ord,

15a Es 29:11–12;

JS–H 1:65.

16a gs Præstelist.

21a Eter 5:1.

22a gs Vidner om

Mormons Bog.

23a gs Mirakel.

b Hebr 13:8.

c Hebr 11;

Eter 12:7–22.

25a Es 29:13.

b Matt 15:8.

c 2 Ne 28:31.

26a 1 Ne 22:8;

som du ikke har læst, indtil jeg

i min egen visdom finder det

tjenligt at åbenbare alt for menneskenes

børn.

23 For se, jeg er Gud; og jeg er

en Gud, der gør a mirakler; og

jeg vil vise verden, at jeg er den

b samme i går, i dag og for evigt;

og jeg virker ikke blandt menneskenes

børn, undtagen c i forhold

til deres tro.

24 Og det skal atter ske, at

Herren skal sige til ham, der

skal læse de ord, der skal blive

givet ham:

25 a Eftersom dette folk henvender

sig til mig med munden

og b ærer mig med læberne, men

har fjernet deres hjerte langt

bort fra mig, og deres frygt for

mig er tillært efter menneskers

c forskrifter –

26 vil jeg derfor skride til at

udføre et a forunderligt værk

blandt dette folk, ja, et b forunderligt

værk og et under, for

deres vises og lærdes visdom

skal forgå, og deres kloges

kundskab skal skjules.

27 Og a ve dem, der søger dybt

for at skjule deres plan for

Herren! Og deres gerninger sker

i mørket, og de siger: Hvem ser

os, og hvem kender os? Og de

siger også: Det, at du vender

tingene på hovedet, skal visselig

regnes som b pottemagerens ler.

Men se, jeg vil vise dem, siger

Hærskarers Herre, at jeg kender

2Ne29:1–2.

gs Gengivelse af

evangeliet.

b Es 29:14;

2 Ne 25:17.

27a Es 29:15.

b Jer 18:6.

Similar magazines