MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

121 Nefis Anden Bog 28:15–28

15 O, de a vise og de lærde

og de rige, som er opblæste i

hjertets b stolthed, og alle de,

som prædiker falske lærdomme,

og alle de, som begår utugtigheder

og fordrejer Herrens

rette vej, c ve, ve, ve dem, siger

Herren, Gud den Almægtige,

for de skal blive nedstyrtet til

helvede!

16 Ve dem, som a afviser den

retfærdige som noget, der er

uden værdi, og håner det, der er

godt, og siger, at det er uden

værdi! For den dag skal komme,

da Gud Herren hastigt vil hjemsøge

jordens indbyggere; og på

den dag, da de er b fuldstændig

modne i ugudelighed, skal de

omkomme.

17 Men se, hvis jordens indbyggere

omvender sig fra deres

ugudelighed og vederstyggeligheder,

skal de ikke blive udryddet,

siger Hærskarers Herre.

18 Men se, den store og vederstyggelige

kirke, hele jordens

a skøge, skal b styrte til jorden,

og stort skal dens fald blive.

19 For Djævelens rige skal

a ryste, og de, der tilhører det,

må nødvendigvis blive vækket

til omvendelse, ellers vil

b Djævelen gribe dem med

sine evigtvarende c lænker, og

de bliver ophidset til vrede og

fortabes.

20 For se, på den dag skal han

a rase i hjertet på menneskenes

15a Ordsp 3:5–7.

b gs Stolthed.

c 3 Ne 29:5.

16a Es 29:21.

b Eter 2:9–10.

18a Åb 19:2.

b 1 Ne 14:3, 17.

19a 1 Ne 22:23.

b Alma 34:35.

c Alma 12:11.

20a L&P 10:20–27.

21a Morm 8:31.

b 2 Ne 9:39.

22a gs Helvede.

børn og ophidse dem til vrede

imod det, der er godt.

21 Og andre a beroliger han og

luller dem ind i kødelig sikkerhed,

så de siger: Alt er vel i Zion,

ja, Zion har fremgang, alt er

vel – og således narrer b Djævelen

deres sjæl og fører dem

omhyggeligt ned til helvede.

22 Og se, andre drager han

bort ved smiger og fortæller

dem, at der ikke findes noget

a helvede, og han siger til dem:

Jeg er ingen djævel, for der

findes ingen – og således hvisker

han dem i øret, indtil han

griber dem med sine forfærdelige

b lænker, hvorfra der ingen

udfrielse er.

23 Ja, de bliver grebet af døden

og helvede; og døden og helvede

og Djævelen og alle, der er

blevet fanget deraf, skal stå for

Guds trone og blive a dømt efter

deres gerninger, hvorfra de skal

gå til det sted, som er beredt for

dem, nemlig en b sø af ild og

svovl, som er uendelig pinsel.

24 Derfor, ve den, der er

ligegyldig i Zion.

25 Ve den, der råber: Alt er vel!

26 Ja, ve den, der a lytter til

menneskers forskrifter og forkaster

Guds kraft og Helligåndsgaven!

27 Ja, ve den, der siger: Vi har

modtaget, og vi a behøver ikke

mere!

28 Og kort sagt, ve alle dem,

b Alma 36:18.

23a gs Jesus Kristus –

Dommer; Dom, den

endelige.

b 2 Ne 9:16, 19, 26.

26a 2 Ne 9:29.

27a Alma 12:10–11.

Similar magazines