MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

123 Nefis Anden Bog 29:4–11

jøderne sige: En a bibel! En bibel!

Vi har en bibel, og der kan ikke

være nogen anden bibel.

4 Men så siger Gud Herren: O

tåber, de skal få en bibel, og

den skal udgå fra a jøderne, mit

gamle pagtsfolk. Og hvordan

takker de b jøderne for den c bibel,

som de får fra dem? Ja, hvad

mener ikke-jøderne? Erindrer

de jødernes møje og arbejde og

umage og deres flid for mig

med at tilvejebringe frelse for

ikke-jøderne?

5 O, I ikke-jøder, har I husket

jøderne, mit gamle pagtsfolk!

Nej, men I har forbandet dem

og har a hadet dem og har ikke

forsøgt at genrejse dem. Men se,

jeg vil gengælde alt dette på

jeres eget hoved; for jeg, Herren,

har ikke glemt mit folk.

6 Du tåbe, som siger: En a bibel,

vi har en bibel, og vi har ikke

brug for nogen anden bibel. Har

I fået en bibel uden ved jøderne?

7 Ved I ikke, at der findes flere

end ét folkeslag? Ved I ikke, at

jeg, Herren jeres Gud, har a skabt

alle mennesker, og at jeg husker

dem, som er på b øerne i havet,

og at jeg hersker i himlene

oventil og på jorden nedentil,

og jeg bringer mit ord ud til

menneskenes børn, ja, til alle

jordens folkeslag?

3a 1 Ne 13:23–25.

gs Bibelen;

Mormons Bog.

4a L&P 3:16.

b gs Jøder.

c gs Juda – Judas

træstykke.

5a 3 Ne 29:8.

6a 1 Ne 13:38.

7a gs Skabe.

b 1 Ne 22:4.

8a Ez 37:15–20;

1 Ne 13:38–41;

2 Ne 3:12.

b Matt 18:16.

gs Vidne (navneord).

c Hos 2:2.

9a Hebr 13:8.

8 Hvorfor murrer I, fordi I skal

modtage mere af mit ord? Ved I

ikke, at a to folkeslags vidnesbyrd

er et b vidne for jer om, at

jeg er Gud, at jeg husker det ene

folkeslag såvel som det andet?

Derfor taler jeg de samme ord

til det ene folkeslag som til

det andet. Og når de to c folkeslag

kommer sammen, skal de

to folkeslags vidnesbyrd også

komme sammen.

9 Og jeg gør dette for at jeg

kan bevise over for mange, at jeg

er den a samme i går, i dag og

for evigt, og at jeg taler mine ord

efter mit eget behag. Og fordi

jeg har talt ét b ord, behøver I

ikke at formode, at jeg ikke kan

tale et andet, for mit værk er

endnu ikke fuldbragt, ej heller

bliver det det, førend menneskets

endeligt, ej heller fra den

tid af og for evigt.

10 For se, fordi I har en bibel,

behøver I ikke at formode, at

den indeholder alle mine a ord;

ej heller behøver I at formode,

at jeg ikke har ladet mere blive

skrevet.

11 For jeg befaler a alle mennesker,

både i øst og i vest og i

nord og i syd og på øerne i

havet, at de skal b skrive de ord,

som jeg taler til dem; for ud fra

c bøgerne, som skal blive skrevet,

b gs Åbenbaring.

10a gs Skrifter – Profetier

om skrifter som

skal komme frem.

11a Alma 29:8.

b 2 Tim 3:16.

c gs Livets bog.

Similar magazines