MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 29:12–30:4 124

vil jeg d dømme verden, enhver

efter deres gerninger, i henhold

til det, der er skrevet.

12 For se, jeg skal tale til a jøderne,

og de skal skrive det, og jeg

skal også tale til nefitterne, og

de skal b skrive det, og jeg skal

også tale til de andre stammer

af Israels hus, som jeg har ført

bort, og de skal skrive det, og jeg

skal også tale til c alle jordens

folkeslag, og de skal skrive det.

13 Og det skal ske, at a jøderne

skal få nefitternes ord, og nefitterne

skal få jødernes ord; og

nefitterne og jøderne skal få

Israels b tabte stammers ord, og

Israels tabte stammer skal få

nefitternes og jødernes ord.

14 Og det skal ske, at mit folk,

som er af a Israels hus, skal blive

samlet hjem til deres ejendomslande;

og mit ord skal også blive

samlet i b ét. Og jeg vil vise dem,

der kæmper mod mit ord og

mod mit folk, som er af c Israels

hus, at jeg er Gud, og at jeg

sluttede d pagt med Abraham

om, at jeg ville huske hans

e efterkommere for f evigt.

KAPITEL 30

De ikke-jøder, som omvender sig,

skal blive regnet sammen med

pagtsfolket – Mange lamanitter

og jøder skal tro på ordet og blive

11d 2 Ne 25:22; 33:11,

14–15.

gs Dom, den

endelige.

12a 1 Ne 13:23–29.

b 1 Ne 13:38–42;

2 Ne 26:17.

c 2 Ne 26:33.

13a Morm 5:12–14.

b gs Israel – Israels ti

tabte stammer.

14a Jer 3:17–18.

b Ez 37:16–17.

c 1Ne22:8–9.

d 1 Mos 12:1–3;

1 Ne 17:40;

3 Ne 20:27;

Abr 2:9.

tiltalende – Israel skal blive genrejst

og de ugudelige slået ihjel.

Omkring 559–545 f.Kr.

Og se nu, mine elskede brødre,

jeg vil tale til jer; for jeg, Nefi,

vil ikke tillade, at I skal tro, at

I er mere retfærdige, end ikkejøderne

skal være. For se, medmindre

I holder Guds befalinger,

skal I alle ligeledes fortabes;

og på grund af de ord, der er

blevet talt, behøver I ikke at

tro, at ikke-jøderne skal blive

helt udryddet.

2 For se, jeg siger jer, at så

mange af ikke-jøderne, som vil

omvende sig, er Herrens a pagtsfolk;

og så mange af b jøderne,

som ikke vil omvende sig, skal

blive forstødt; for Herren slutter

ikke pagt med nogen undtagen

med dem, der c omvender sig og

tror på hans Søn, som er Israels

Hellige.

3 Og nu vil jeg profetere noget

mere angående jøderne og ikkejøderne.

For efter at bogen, som

jeg har talt om, er kommet frem

og blevet skrevet til ikkejøderne

og igen blevet forseglet

til Herren, skal der være mange,

der vil a tro på de ord, der er

skrevet; og b de skal bringe dem

til resten af vore efterkommere.

4 Og da skal resten af vore

efterkommere få kundskab om

os, hvorledes vi kom ud af

gs Abrahamske pagt.

e L&P 132:30.

f 1 Mos 17:7.

30 2a Gal 3:26–29.

b Matt 8:10–13.

gs Jøder.

c gs Omvendelse.

3a 3Ne16:6–7.

b 1Ne22:8–9.

Similar magazines