MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 30:18–31:9 126

bragt frem i lyset; og der er intet,

der er beseglet på jorden, som

ikke skal blive løst.

18 Derfor skal alt, som er blevet

åbenbaret for menneskenes børn,

blive åbenbaret på den dag; og i

lang tid skal Satan a ikke længere

have magt over menneskenes

børns hjerte. Og nu, mine elskede

brødre, slutter jeg mine ord.

KAPITEL 31

Nefi fortæller, hvorfor Kristus

blev døbt – Menneskene må følge

Kristus, blive døbt, modtage Helligånden

og holde ud til enden for

at blive frelst – Omvendelse og dåb

er porten til den snævre og trange

sti – De, der holder befalingerne

efter dåben, opnår evigt liv. Omkring

559–545 f.Kr.

Og nu holder jeg, Nefi, op med

at a profetere for jer, mine elskede

brødre. Og jeg kan ikke skrive

andet end en smule, som jeg

visselig ved skal ske; ej heller

kan jeg skrive mere end nogle

få af min bror Jakobs ord.

2 For se, det, som jeg har

skrevet, er mig nok, bortset fra

nogle få ord, som jeg må tale

angående a Kristi lære; derfor

vil jeg tale tydeligt til jer i overensstemmelse

med tydeligheden

af min måde at profetere på.

3 For min sjæl fryder sig ved

tydelighed, for på denne måde

udfører Gud Herren sine ger-

18a Åb 20:1–3; Eter 8:26.

31 1a 2Ne25:1–4.

2a 2Ne11:6–7.

3a gs Lys, Kristi lys.

b L&P 1:24.

4a 1 Ne 10:7; 11:27.

gs Johannes Døber.

b gs Guds lam.

5a Matt 3:11–17.

gs Døbe, dåb.

7a Joh 5:30.

gs Lydighed.

ninger blandt menneskenes

børn. For Gud Herren giver a lys,

så man forstår; for han taler til

mennesker på deres b sprog, så

de forstår.

4 For se, jeg ønsker, at I skal

huske, at jeg har talt til jer om

den a profet, som Herren viste

mig, og som skulle døbe b Guds

lam, der skulle borttage verdens

synder.

5 Og se, hvis Guds lam, han

som er hellig, skulle have behov

for at blive a døbt med vand for

at opfylde al retfærdighed, o,

hvor meget større behov har da

ikke vi, som er uhellige, for at

blive døbt, ja, med vand!

6 Og nu vil jeg spørge jer, mine

elskede brødre, hvorledes Guds

lam opfyldte al retfærdighed

ved at blive døbt med vand?

7 Ved I ikke, at han var hellig?

Men uagtet at han er hellig,

viser han menneskenes børn, at

han hvad kødet angår ydmyger

sig for Faderen og bevidner for

Faderen, at han ville være a lydig

mod ham ved at holde hans

befalinger.

8 For se, efter at han var blevet

døbt med vand, steg Helligånden

ned over ham i a skikkelse

af en b due.

9 Og videre, det viser menneskenes

børn, hvor snæver den

sti er, og hvor trang den a port

er, som de skulle træde ind ad,

idet han havde været eksemplet

for dem.

8a 1 Ne 11:27.

b gs Duens tegn.

9a 2 Ne 9:41;

3 Ne 14:13–14;

L&P 22:4.

Similar magazines