MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

Nefis Anden Bog 31:19–32:5 128

med Faderens og Sønnens befalinger;

og I har modtaget

Helligånden, som c vidner om

Faderen og Sønnen, til opfyldelse

af det løfte, som han har

givet, at hvis I gik ind ad denne

vej, skulle I modtage.

19 Og se, mine elskede brødre,

efter at I er kommet ind på denne

snævre og trange sti, vil jeg

spørge, om alt er a gjort? Se,

jeg siger jer: Nej, for I er ikke

kommet så vidt uden ved Kristi

ord med urokkelig b tro på ham,

idet I helt c forlader jer på hans

fortjenester, han der er mægtig

til at frelse.

20 Derfor må I a trænge jer frem

med standhaftighed i Kristus og

have et fuldkommen klart b håb

og en c kærlighed til Gud og til

alle mennesker. For se, hvis I

trænger jer frem, idet I tager for

jer af Kristi ord og d holder ud

til enden, se, så siger Faderen: I

skal få evigt liv.

21 Og se nu, mine elskede

brødre, dette er a vejen; og der

er b ikke givet nogen anden vej

eller noget andet c navn under

himlen, hvorved mennesket kan

blive frelst i Guds rige. Og se nu,

dette er d Kristi lære og e Faderens

og Sønnens og Helligåndens

eneste og sande lære, de, som

er f én Gud uden ende. Amen.

18c ApG 5:29–32.

19a Mosi 4:10.

b gs Tro.

c L&P 3:20.

20a gs Vandre, vandre

med Gud.

b gs Håb.

c gs Kærlighed.

d gs Udholdenhed.

21a ApG 4:10–12;

2 Ne 9:41;

Alma 37:46;

L&P 132:22, 25.

b Mosi 3:17.

c gs Jesus Kristus –

At påtage sig Jesu

Kristi navn.

d Matt 7:28;

Joh 7:16–17.

e gs Gud,

KAPITEL 32

Engle taler ved Helligåndens kraft

– Mennesker må bede og selv få

kundskab fra Helligånden. Omkring

559–545 f.Kr.

Og se nu, mine elskede brødre,

jeg formoder, at I grunder en

del i hjertet over det, som I skal

gøre, efter at I er trådt ind

på denne vej. Men se, hvorfor

grunder I over dette i hjertet?

2 Husker I ikke, at jeg sagde til

jer, at I, efter at have a modtaget

Helligånden, kunne tale med

engles b tunge. Og se, hvorledes

kunne I tale med engles tunge,

hvis ikke det var ved Helligånden?

3 a Engle taler ved Helligåndens

kraft; derfor taler de Kristi ord.

Derfor sagde jeg til jer: b Tag for

jer af Kristi ord, for se, Kristi

ord vil fortælle jer alt det, som I

skal gøre.

4 For hvis I, efter at jeg har talt

disse ord, ikke kan forstå dem,

så er det, fordi I a ikke beder,

ej heller banker på; derfor føres

I ikke ind i lyset, men må fortabes

i mørket.

5 For se, jeg siger jer igen, at

hvis I vil træde ind på vejen og

modtage Helligånden, vil den

vise jer alt det, som I skal gøre.

Guddommen.

f 3 Ne 11:27, 35–36.

gs Enighed.

32 2a 3 Ne 9:20.

b 2 Ne 31:13.

3a gs Engle.

b Jer 15:16.

4a gs Bede.

Similar magazines