MORMONS BOG

johnoder.dk

MORMONS BOG

129 Nefis Anden Bog 32:6–33:4

6 Se, dette er Kristi lære, og

der vil ikke blive givet nogen

yderligere lære, førend efter at

han har a givet sig til kende for

jer i kødet. Og det, som han vil

sige til jer, når han giver sig

til kende for jer i kødet, skal I

bestræbe jer på at gøre.

7 Og nu kan jeg, Nefi, ikke

sige mere; Ånden standser mit

mæle, og jeg er overladt til at

sørge på grund af menneskers

a vantro og ugudelighed og

uvidenhed og stivnakkethed;

for de vil ikke søge efter kundskab

eller forstå stor kundskab,

når den bliver givet dem i

b tydelighed, ja, så tydeligt, som

et ord kan være.

8 Og se, mine elskede brødre,

jeg fornemmer, at I stadig grunder

i hjertet, og det bedrøver

mig, at jeg må tale angående

dette. For hvis I ville lytte til

den Ånd, der lærer mennesket

at a bede, da ville I vide, at I

skal bede; for den b onde ånd

lærer ikke et menneske at bede,

men lærer det, at det ikke

skal bede.

9 Men se, jeg siger jer, at

I a altid skal bede og ikke miste

modet; at I ikke må udføre

noget for Herren, uden at I

først beder til Faderen i b Kristi

navn om, at han vil hellige

din gerning for dig, så din

gerning må blive til din sjæls

c velfærd.

6a 3 Ne 11:8.

7a gs Vantro.

b 2Ne31:2–3;

Jakob 4:13.

8a gs Bøn.

b Mosi 4:14.

gs Djævelen.

9a 3 Ne 20:1;

L&P 75:11.

b Moses 5:8.

c Alma 34:27.

33 1a Eter 12:23–24.

b L&P 100:7–8.

2a Hel 6:35–36.

KAPITEL 33

Nefis ord er sande – De vidner om

Kristus – De, der tror på Kristus,

vil tro Nefis ord – Hans ord vil

stå som et vidne for domstolen.

Omkring 559–545 f.Kr.

Og se, jeg, Nefi, kan ikke skrive

alt det, der blev undervist i

blandt mit folk, ej heller er jeg

så a mægtig med hensyn til at

skrive som til tale; for når et

menneske b taler ved Helligåndens

kraft, overfører Helligåndens

kraft det til menneskenes

børns hjerte.

2 Men se, der er mange, som

a forhærder hjertet mod den

hellige Ånd, så den ikke får

plads hos dem; derfor kaster de

mange ting bort, som er skrevet,

og regner dem for noget, der er

uden værdi.

3 Men jeg, Nefi, har skrevet,

hvad jeg har skrevet, og jeg

anser det for at have stor a værdi,

og især for mit folk. For jeg

b beder bestandig for dem om

dagen, og mine øjne væder min

pude om natten på grund af

dem; og jeg anråber min Gud i

tro, og jeg ved, at han vil høre

mit råb.

4 Og jeg ved, at Gud Herren

vil hellige mine bønner til gavn

for mit folk. Og de ord, som jeg

har skrevet i svaghed, vil blive

gjort a stærke for dem; for det

3a gs Skrifter –

Værdien af skrifter.

b En 1:9–12;

MormO 1:8.

4a Eter 12:26–27.

Similar magazines